Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003787362419288
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 397251-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 193-397251

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242392
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242391

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

Description
Construction work for pipelines, communication and power lines.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 662 818,09 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

?Omega Zaklad Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Irzyk Jaroslaw
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda ?l?ska
Poland
Telephone: +48 122721827
E-mail: j.grzywna@omegaruda.com.pl
Fax: +48 122721827

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 10 396 090 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 662 818,09 PLN
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines

2017/S 193-397251

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
ul. Senatorska 1
30-106 Krakow
Poland
Telephone: +48 124242392
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Fax: +48 124242391

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. My?liwska i Gumniska.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Realisation, by whatever means of work, corresponding to the requirements specified by the contracting entities

NUTS code PL213

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiot zamowienia stanowi wykonanie in?ynieryjnych obiektow budowlanych (samodzielnie funkcjonuj?cych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal?zieniami bocznymi oraz prawidlowym wl?czeniem tych odcinkow do istniej?cego systemu odprowadzania ?ciekow). Kanalizacja sanitarna b?dzie wykonana z kamionki, w systemie grawitacyjnym. W zakres jednego z zada? wchodzi rownie? budowa pompowni i ruroci?gu tlocznego. Inwestycja liniowa b?dzie realizowana w oparciu o siedem pozwole? na budow?. Zadania obejmuj? rownie? budow? przyl?czy kanalizacyjnych oraz ? w miejscu wyst?powania kolizji ? przebudow? sieci kanalizacji deszczowej, wody pitnej oraz gazu.
2. Przedmiotem Kontraktu jest wyposa?enie os. Piaski Wielkie (ul. Czajna, Obronna, R??cka, Przewiewna, Podworkowa, Przy Ku?ni, Lamana, droga na dz. nr 211/8, 212/5, ulice boczne od ul. Czajna: ul. Ks. D?wigo?skiego, Zyndrama z Maszkowic, Powaly z Taczewa i drogi boczne od ul. Czajna) oraz ul. My?liwska i ul. Gumniska w Krakowie w sie? kanalizacji sanitarnej (wraz z odgal?zieniami bocznymi wg dokumentacji projektowej) z wykonaniem funkcjonalnego wpi?cia w istniej?cy system kanalizacji funkcjonuj?cy na terenie miasta Krakowa. Budowana kanalizacja b?dzie wykonana w systemie grawitacyjnym wraz z niezb?dnym uzbrojeniem na sieci i infrastruktur? techniczn?.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

45231000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 662 818,09 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
265/PO-34/2016
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2016/S 075-132493 of 16.4.2016

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2016/S 114-203808 of 15.6.2016

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 1
Lot title: Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. My?liwska i Gumniska
V.1.1) Date of contract award decision:
25.9.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 8
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

?Omega Zaklad Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Irzyk Jaroslaw
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda ?l?ska
Poland
Telephone: +48 122721827
E-mail: j.grzywna@omegaruda.com.pl
Fax: +48 122721827

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 10 396 090 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 662 818,09 PLN
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: yes
Value or proportion of the contract likely to be sub-contracted to third parties:
Not known
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): POIi?.2.3/2/2016.
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcom oraz innym podmiotom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? nast?puj?ce ?rodki prawne:
1) odwolanie,
2) skarga do s?du.
Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie do 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem lub drog? elektroniczn? albo w terminie 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana w inny sposob lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i si? Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy, mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Pozostale kwestie zostaly szczegolowo przedstawione w dziale VI Pzp: ?rodki ochrony prawnej.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
5.10.2017
TI Title Poland-Krakow: Construction work for pipelines, communication and power lines
ND Document number 397251-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
OC Original CPV code 45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpwik.krakow.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >