Poland-Warsaw: Patent and copyright consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003787764786327
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396719-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Not specified

Poland-Warsaw: Patent and copyright consultancy services

2017/S 193-396719

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Poland
Contact person: Politechnika Warszawska, Dzial Zamowie? Publicznych Administracja Centralna Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, klatka A, pi?tro II, pokoj 204
E-mail: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl
Fax: +48 226286075
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pw.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej.

Reference number: ZP.U.SE.28.2017
II.1.2) Main CPV code
79120000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej w Politechnice Warszawskiej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 260 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

W siedzibie Zamawiaj?cego i/lub siedzibie Wykonawcy znajduj?cej si? na terenie miasta stolecznego Warszawy.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku do dokumentacji post?powania.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia od 1.9.2017 r. do 31.8.2020 lub w terminie 36 miesi?cy od dnia rozpocz?cia ?wiadczenia uslugi w przypadku gdyby post?powanie o udzielenie zamowienia zako?czylo si? w terminie uniemo?liwiaj?cym wykonanie zamowienia od 1.9.2017 ? 31.8.2020.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290599
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Uslugi prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3) Name and address of the contractor
Zespol Rzecznikow Patentowych S.C.
ul. Nowowiejska 1/3 m. 9
Warszawa
00-643
Poland
Telephone: +48 602633339
E-mail: zrpat@zrpat.com.pl
Fax: +48 226217506
NUTS code: PL911

Internet address: http://www.zrpat.com.pl/

The contractor is an SME
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 220 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 260 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Podwykonawca:

Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o. ul. J. Slowackiego 5/13 lok. 111, 01-592 Warszawa

(zgloszenia z zakresu: elektronika, tele i radiokomunikacja, automatyka, robotyka, elektrotechnika i pokrewne).

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Niniejsze ogloszenie o zamowieniu nie jest ogloszeniem obowi?zkowym. W stosunku do ogloszenia o zamowieniu, udzielanego z zastosowaniem art. 138o ustawy Pzp, nie istnieje obowi?zek jego publikacji w Biuletynie Zamowie? Publicznych ani w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Patrz sekcja III. 1.4. Obiektywne zasady i kryteria udzialu

Rozdzial 5 ? Warunki, jakie musz? spelnia? Wykonawcy.

1. O udzielenie zamowienia publicznego mo?e si? ubiega? wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z post?powania:

1.1. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp:

2. O udzielenie zamowienia publicznego mo?e si? ubiega? wykonawca, ktory spelnia warunki udzialu w post?powaniu tzn. posiadanie:

2.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? [Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie].

2.2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej ? warunek ten zostanie spelniony, je?li Wykonawca przedstawi, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia (polisa OC) na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 100 000,00 zl;

2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca

2.3.1. wykonal lub wykonuje zgloszenia patentowe w UPRP, PCT, EPO minimum po 15 zglosze? patentowych, krajowych lub zagranicznych, z co najmniej 5 wymienionych dziedzin: biotechnologii, chemii, elektroniki, farmacji, in?ynierii materialowej, mechaniki ? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie;

2.3.2. doprowadzil do przyznania patentow w UPRP, PCT, EPO minimum po 2 patenty, krajowe lub zagraniczne, z co najmniej 5 wymienionych dziedzin: biotechnologii, chemii, elektroniki, farmacji, in?ynierii materialowej, mechaniki ? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie;

2.3.3. wyka?e, ?e co najmniej 38 zglosze? patentowych opisanych w ppkt 2.3.1 oraz co najmniej 5 przyznanych patentow opisanych w ppkt 2.3.2 jest/byla wykonywana dla publicznych uczelni wy?szych lub instytutow naukowo-badawczych (z uwagi na wysoki poziom naukowy i wysoki poziom wynalazczo?ci zglaszanych wynikow na PW);

2.3.4. skieruje do wykonania zamowienia odpowiednio wykwalifikowane osoby, [osoby, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, posiadaj? wymagane aktualne uprawnienia zgodnie z ustaw? z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. (Dz. U. 2017 poz. 1314)], ktore posiadaj? do?wiadczenie oraz kwalifikacje w pracy w uslugach zwi?zanych z przedmiotem zamowienia i powi?zanych, tj.: dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia, tj.: posiadaj?cymi uprawnienia polskiego lub europejskiego rzecznika patentowego (nale?y poda? numery uprawnie?).

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Kryterium / Waga

Cena (C) ? 40

Szacunkowa liczba dodatkowych zglosze? powy?ej minimum, ktore wynosi 210 rozwi?za? b?d?cych przedmiotem ochrony wlasno?ci przemyslowej, nie wi?cej jednak ni? 60 (Z) ? 10

Do?wiadczenie wykonawcy ? liczba zglosze? patentowych i patentow (U) ? 50

Oferta, ktora uzyska najwy?sz? liczb? punktow (C+Z+U) zostanie uznana za najkorzystniejsz?. Wyliczenie punktow zostanie dokonane z dokladno?ci? do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasad? zaokr?glania od 5 w gor?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Na czynno?ci podj?te w niniejszym post?powaniu nie przysluguje odwolanie w rozumieniu przepisow rozdzialu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Not specified

Poland-Warsaw: Patent and copyright consultancy services

2017/S 193-396719

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Poland
Contact person: Politechnika Warszawska, Dzial Zamowie? Publicznych Administracja Centralna Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, klatka A, pi?tro II, pokoj 204
E-mail: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl
Fax: +48 226286075
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pw.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej.

Reference number: ZP.U.SE.28.2017
II.1.2) Main CPV code
79120000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 260 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-290599

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Uslugi prowadzenia spraw zwi?zanych z ochron? wlasno?ci przemyslowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zespol Rzecznikow Patentowych S.C.
ul. Nowowiejska 1/3 m. 9
Warszawa
00-643
Poland
Telephone: +48 602633339
E-mail: zrpat@zrpat.com.pl
Fax: +48 226217506
NUTS code: PL911

Internet address: http://www.zrpat.com.pl/

The contractor is an SME
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 220 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 260 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
TI Title Poland-Warsaw: Patent and copyright consultancy services
ND Document number 396719-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Politechnika Warszawska
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Not specified
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure Z - Not specified
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79120000 - Patent and copyright consultancy services
OC Original CPV code 79120000 - Patent and copyright consultancy services
RC NUTS code PL
PL911
IA Internet address (URL) www.pw.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >