Poland-Katowice: Iron ores

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003787862883022
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396838-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Iron ores

2017/S 193-396838

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Grupa Gornicza Sp. z o.o.
ul. Powsta?cow 30
Katowice
40-039
Poland
Contact person: Michalina Ryndak
Telephone: +48 327572927
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Fax: +48 327572304
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017/2018 (nr grupy asortymentowej 131-1).

Reference number: 701700340
II.1.2) Main CPV code
14611000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Postepowanie o udzielenie zamowienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z dnia 2015 r. poz, 2164 zw zm.) oraz w oparciu o wla?ciwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017-2018. Liczba zada? 1.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 403 770.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Oddzialy Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017- 2018, o g?sto?ci nie mniejszej ni? 5 g/cm 3 Liczba zada?:1. Ilo??: 4 933 tony.

1.Zakres ilo?ciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym okre?lonym przez Zamawiaj?cego z nale?yt? staranno?ci?. Zamawiaj?cy, pomimo dochowania nale?ytej staranno?ci, z uwagi na charakter prowadzonej dzialalno?ci, nie zapewnia realizacji zamowienia w pelnym zakresie.

2. Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej ni? 50 % warto?ci udzielonego zamowienia w okresie obowi?zywania umowy.

3. Zamawiaj?cy zastrzega, i? bez nara?ania si? na jak?kolwiek odpowiedzialno?? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy uprawniony jest do zaniechania zlo?enia zamowienia na towar o warto?ci nie wi?kszej ni? 50 % warto?ci udzielonego zamowienia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Fe (zawarto?? czystego ?elaza w magnetycie) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 130-266516
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017/2018 (nr grupy asortymentowej 131-1)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
W?glokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29
Katowice
40-085
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 3 403 770.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola? ? Prezes KIO
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Iron ores

2017/S 193-396838

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Grupa Gornicza Sp. z o.o.
ul. Powsta?cow 30
Katowice
40-039
Poland
Contact person: Michalina Ryndak
Telephone: +48 327572927
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Fax: +48 327572304
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017/2018 (nr grupy asortymentowej 131-1).

Reference number: 701700340
II.1.2) Main CPV code
14611000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 403 770.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 130-266516

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa magnetytowego obci??nika cieczy ci??kiej dla Oddzialow Polskiej Grupy Gorniczej Sp. z o.o., w latach 2017/2018 (nr grupy asortymentowej 131-1)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
W?glokoks S.A.
ul. Mickiewicza 29
Katowice
40-085
Poland
NUTS code: PL22
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 3 403 770.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Iron ores
ND Document number 396838-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name Polska Grupa Gornicza Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 14611000 - Iron ores
OC Original CPV code 14611000 - Iron ores
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.pgg.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >