Poland-Limanowa: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003788234663225
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396584-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Limanowa: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396584

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Limanowa
7370005045
ul. Kopernika 3
Limanowa
34-600
Poland
Contact person: Jan Legutko, Pawel Twarog
Telephone: +48 183372116
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 183372218
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Nadle?nictwie Limanowa w le?nictwach: Jaworz, Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow?.

Reference number: ZG.270.1.5.2017.ZG2
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Nadle?nictwie Limanowa w le?nictwach: Jaworz, Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow?. Zadanie realizowane jest w ramach ?Kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? malej retencji oraz przeciwdzialaniu erozji wodnej na terenach gorskich.

Przedmiot zamowienia obejmuje zadania wymienione w zal?czniku nr 8 do SIWZ.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 4 cz??ci tj.:

Cz??? 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Jaworz.

Cz??? 2: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Skalne.

Cz??? 3: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Mogielica.

Cz??? 4: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Ostra.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 154 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Jaworz.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Powiat Limanowa, teren Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwa Jaworz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zada? w Le?nictwie Jaworz do budowy 5 zbiornikow wymienionych w zal?czniku nr 8 do SIWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych oraz pelnienie obowi?zku nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych.

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w dwoch etapach:

a) Etap I Koncepcja oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

b) Etap II ? udzial w pracach komisji w post?powaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych w przedmiotowej dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacj? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, w tym:

a) Ustaw? prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

b) Ustaw? prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

c) Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

d) Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno ? u?ytkowym (Dz.U. 2004 nr 130poz.1389).

e) Z zachowaniem zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i nale?ytej staranno?ci wynikaj?cej z zawodowego charakteru dzialalno?ci Wykonawcy, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? oraz do przeprowadzenia post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z ustaw? prawo zamowie? publicznych.

f) Wykonawca b?dzie obowi?zany do stosowania i przestrzegania obowi?zkow i zasad wynikaj?cych z dokumentu: ?Podr?cznik wdra?ania projektu. Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji przeciwdzialania erozji wodnej dokument ten stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja musi zosta? opracowana w zakresie i w sposob umo?liwiaj?cy uzyskanie przez Wykonawc? prawomocnego pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych, przeprowadzenie post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych przez inwestora w ramach ustawy prawo zamowie? publicznych oraz prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych.

Szczegolowy zakres prac nale??cy do obowi?zkow Wykonawcy zamowienia:

Wykona?:

1) Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacj? dotycz?c? Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2) Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robot (STWiOR).

3) Przedmiary robot dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

4) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym zal?cznikiem 8 do SIWZ.

5) Kosztorysy ofertowe dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

6) Mapy sytuacyjno-wysoko?ciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Uzyska?:

1) Decyzj? o warunkach zabudowy ? je?eli jest wymagana.

2) Za?wiadczenia Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci Natura 2000 oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robot.

3) Prawomocne pozwolenie na budow? wykonania robot budowlanych w imieniu inwestora, zgodnie z ustaw? z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165. 1250 z po?n. zm.).

Udzial w:

1) Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor Wykonawcy Robot budowlanych przy formulowaniu odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce tre?ci SIWZ, w szczegolno?ci opisu przedmiotu zamowienia.

2) W zakresie sprawowania nad ni? nadzoru autorskiego.

3) W odbiorze ko?cowym.

Pozostale wymogi zawarte zostaly opisane w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Szybko?? reakcji podczas pelnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00. Kompleksowyprojekt adaptacji lasow i le?nictwado zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej naterenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia,

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Skalne.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Powiat Limanowa, teren Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwa Skalne.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zada? w Le?nictwie Skalne do budowy 4 zbiornikow wymienionych w zal?czniku nr 8 do SIWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych oraz pelnienie obowi?zku nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych.

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w dwoch etapach:

a) Etap I Koncepcja oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

b) Etap II ? udzial w pracach komisji w post?powaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych w przedmiotowej dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacj? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, w tym:

a) Ustaw? prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

b) Ustaw? prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

c) Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

d) Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno ? u?ytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

e) Z zachowaniem zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i nale?ytej staranno?ci wynikaj?cej z zawodowego charakteru dzialalno?ci Wykonawcy, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? oraz do przeprowadzenia post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z ustaw? prawo zamowie? publicznych.

f) Wykonawca b?dzie obowi?zany do stosowania i przestrzegania obowi?zkow i zasad wynikaj?cych z dokumentu: ?Podr?cznik wdra?ania projektu. Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji przeciwdzialania erozji wodnej dokument ten stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja musi zosta? opracowana w zakresie i w sposob umo?liwiaj?cy uzyskanie przez Wykonawc? prawomocnego pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych, przeprowadzenie post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych przez inwestora w ramach ustawy prawo zamowie? publicznych oraz prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych.

Szczegolowy zakres prac nale??cy do obowi?zkow Wykonawcy zamowienia:

Wykona?:

1) Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacj? dotycz?c? Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2) Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robot (STWiOR).

3) Przedmiary robot dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

4) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym zal?cznikiem 8 do SIWZ.

5) Kosztorysy ofertowe dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

6) Mapy sytuacyjno-wysoko?ciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Uzyska?:

1) Decyzj? o warunkach zabudowy ? je?eli jest wymagana.

2) Za?wiadczenia Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci Natura 2000 oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robot.

3) Prawomocne pozwolenie na budow? wykonania robot budowlanych w imieniu inwestora, zgodnie z ustaw? z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165. 1250 z po?n. zm.).

Udzial w:

1) Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor Wykonawcy Robot budowlanych przy formulowaniu odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce tre?ci SIWZ, w szczegolno?ci opisu przedmiotu zamowienia.

2) W zakresie sprawowania nad ni? nadzoru autorskiego.

3) W odbiorze ko?cowym.

Pozostale wymogi zawarte zostaly opisane w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Szybko?? reakcji podczas pelnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia,

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Mogielica.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Powiat Limanowa, teren Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwa Mogielica.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zada? w Le?nictwie Mogielica do budowy 1 zbiornika wymienionego w zal?czniku nr 8 do SIWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych oraz pelnienie obowi?zku nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych.

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w dwoch etapach:

a) Etap I Koncepcja oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

b) Etap II ? udzial w pracach komisji w post?powaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych w przedmiotowej dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacj? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, w tym:

a) Ustaw? prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

b) Ustaw? prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

c) Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

d) Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno ? u?ytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389).

e) Z zachowaniem zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i nale?ytej staranno?ci wynikaj?cej z zawodowego charakteru dzialalno?ci Wykonawcy, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? oraz do przeprowadzenia post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z ustaw? prawo zamowie? publicznych.

f) Wykonawca b?dzie obowi?zany do stosowania i przestrzegania obowi?zkow i zasad wynikaj?cych z dokumentu: ?Podr?cznik wdra?ania projektu. Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji przeciwdzialania erozji wodnej dokument ten stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja musi zosta? opracowana w zakresie i w sposob umo?liwiaj?cy uzyskanie przez Wykonawc? prawomocnego pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych, przeprowadzenie post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych przez inwestora w ramach ustawy prawo zamowie? publicznych oraz prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych.

Szczegolowy zakres prac nale??cy do obowi?zkow Wykonawcy zamowienia:

Wykona?:

1) Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacj? dotycz?c? Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2) Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robot (STWiOR).

3) Przedmiary robot dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

4) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym zal?cznikiem 8 do SIWZ.

5) Kosztorysy ofertowe dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

6) Mapy sytuacyjno-wysoko?ciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Uzyska?:

1) Decyzj? o warunkach zabudowy ? je?eli jest wymagana.

2) Za?wiadczenia Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci Natura 2000 oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robot.

3) Prawomocne pozwolenie na budow? wykonania robot budowlanych w imieniu inwestora, zgodnie z ustaw? z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165. 1250 z po?n. zm.).

Udzial w:

1) Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor Wykonawcy Robot budowlanych przy formulowaniu odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce tre?ci SIWZ, w szczegolno?ci opisu przedmiotu zamowienia.

2) W zakresie sprawowania nad ni? nadzoru autorskiego.

3) W odbiorze ko?cowym.

Pozostale wymogi zawarte zostaly opisane w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Szybko?? reakcji podczas pelnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia,

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Ostra.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Powiat Limanowa, teren Nadle?nictwa Limanowa, Le?nictwa Ostra.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zada? w Le?nictwie Mogielica do budowy 1 zbiornika wymienionego w zal?czniku nr 8 do SIWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych oraz pelnienie obowi?zku nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych.

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w dwoch etapach:

a) Etap I Koncepcja oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

b) Etap II ? udzial w pracach komisji w post?powaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych w przedmiotowej dokumentacji i pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacj? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, w tym:

a) Ustaw? prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

b) Ustaw? prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

c) Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

d) Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno ? u?ytkowym (Dz.U. 2004 nr 130poz.1389).

e) Z zachowaniem zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i nale?ytej staranno?ci wynikaj?cej z zawodowego charakteru dzialalno?ci Wykonawcy, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? oraz do przeprowadzenia post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z ustaw? prawo zamowie? publicznych.

f) Wykonawca b?dzie obowi?zany do stosowania i przestrzegania obowi?zkow i zasad wynikaj?cych z dokumentu: ?Podr?cznik wdra?ania projektu. Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji przeciwdzialania erozji wodnej dokument ten stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja musi zosta? opracowana w zakresie i w sposob umo?liwiaj?cy uzyskanie przez Wykonawc? prawomocnego pozwolenia na budow? wykonania robot budowlanych, przeprowadzenie post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych przez inwestora w ramach ustawy prawo zamowie? publicznych oraz prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych.

Szczegolowy zakres prac nale??cy do obowi?zkow Wykonawcy zamowienia:

Wykona?:

1) Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacj? dotycz?c? Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2) Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robot (STWiOR).

3) Przedmiary robot dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

4) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym zal?cznikiem 8 do SIWZ.

5) Kosztorysy ofertowe dla poszczegolnych obiektow w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 8 do SIWZ.

6) Mapy sytuacyjno-wysoko?ciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Uzyska?:

1) Decyzj? o warunkach zabudowy ? je?eli jest wymagana.

2) Za?wiadczenia Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie sieci Natura 2000 oraz Decyzji ustalaj?cej warunki prowadzenia robot.

3) Prawomocne pozwolenie na budow? wykonania robot budowlanych w imieniu inwestora, zgodnie z ustaw? z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165. 1250 z po?n. zm.).

Udzial w:

1) Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor Wykonawcy Robot budowlanych przy formulowaniu odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania pytania dotycz?ce tre?ci SIWZ, w szczegolno?ci opisu przedmiotu zamowienia.

2) W zakresie sprawowania nad ni? nadzoru autorskiego.

3) W odbiorze ko?cowym.

Pozostale wymogi zawarte zostaly opisane w SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Szybko?? reakcji podczas pelnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego. Zamowienia te polega? b?d? na powtorzeniu uslug podobnych do uslug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamowienia,

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279271
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Jaworz.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 70 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Skalne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Mogielica.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zmowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje zawarte s? na stronie: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zmowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Limanowa: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396584

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Limanowa
7370005045
ul. Kopernika 3
Limanowa
34-600
Poland
Contact person: Jan Legutko, Pawel Twarog
Telephone: +48 183372116
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 183372218
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

Address of the buyer profile: www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Nadle?nictwie Limanowa w le?nictwach: Jaworz, Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow?.

Reference number: ZG.270.1.5.2017.ZG2
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 154 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Jaworz.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Skalne.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Mogielica.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Ostra.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL218

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-279271

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Jaworz.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 70 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Skalne.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiornikow w Le?nictwie Mogielica.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
7341166716
ul. Biecka 8/35
Gorlice
38-300
Poland
NUTS code: PL218
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Limanowa: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 396584-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LIMANOWA
AU Authority name Nadle?nictwo Limanowa (7370005045)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
RC NUTS code PL218
IA Internet address (URL) www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >