Poland-Warsaw: Architectural services for buildings

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003788248563358
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396583-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Architectural services for buildings

2017/S 193-396583

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Stoleczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Robert Burasi?ski
Telephone: +48 226036808
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla 2 budynkow biurowo-koszarowych w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpo?arowych.

Reference number: WZP-2201/17/75/IR
II.1.2) Main CPV code
71221000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacj? projektow?) dla 2 budynkow biurowo-koszarowych OPP w Warszawie, zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Pulawskiej 44, w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanychi przeciwpo?arowych wraz z pelnieniem nadzorow autorskich (zwanych dalej nadzorami autorskimi).

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Zal?czniku nr 2 do dokumentacji zamowienia oraz Rozdz. XVI dokumentacji zamowienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 90 806.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Siedziba Wykonawcy/Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacj? projektow?) dla 2 budynkow biurowo-koszarowych OPP w Warszawie, zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Pulawskiej 44, w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanychi przeciwpo?arowych wraz z pelnieniem nadzorow autorskich (zwanych dalej nadzorami autorskimi).

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Zal?czniku nr 2 do dokumentacji zamowienia oraz Rozdz. XVI dokumentacji zamowienia.

3. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest mi?dzy innymi do:

1) sporz?dzenia dokumentacji projektowej zgodnie z zalo?eniami zawartymi w Zal?czniku nr 2 do dokumentacji zamowienia, zawieraj?cej opracowania wskazane w Rozdz. XVI dokumentacji zamowienia, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow?, przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego oraz wykonania robot budowlanych;

2) uzyskania wymaganych pozwole?, uzgodnie?, ekspertyz i opinii a w szczegolno?ci: uzgodnie? z rzeczoznawc? ds. ochrony ppo?. oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno ? sanitarnych Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej MSW oraz do wspoldzialania z Zamawiaj?cym na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow?,w tym przygotowanie wniosku;

3) sprawowania nadzorow autorskich (do 5 pobytow na budowie) w zakresie opisanym w Rozdz. XVI 13 dokumentacji zamowienia, w okresie przewidzianym na realizacj? robot budowlanych wynikaj?cych z opracowanej przez Wykonawc? dokumentacji projektowej tj. 36 miesi?cy, licz?c od daty wydania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow?, jednak nie dlu?ej ni? do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej z wykonania wszystkich robot budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania dokumentacji projektowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261501
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla 2 budynkow biurowo-koszarowych w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpo?arowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Budowlane ?UNITY Malgorzata Tischner wspolnik spolki cywilnej
ul. Warszawska 33A
Blizne Laszczy?skiego
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Budowlane ?UNITY Damian Cyrta wspolnik spolki cywilnej
ul. Toru?ska 70A/25
Warszawa
03-223
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 806.91 PLN
Total value of the contract/lot: 80 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Architectural services for buildings

2017/S 193-396583

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Stoleczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Poland
Contact person: Robert Burasi?ski
Telephone: +48 226036808
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.waw.pl/

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla 2 budynkow biurowo-koszarowych w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpo?arowych.

Reference number: WZP-2201/17/75/IR
II.1.2) Main CPV code
71221000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 90 806.91 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261501

Section V: Award of contract

Title:

Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla 2 budynkow biurowo-koszarowych w zakresie niezb?dnym do dostosowania tych budynkow do przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpo?arowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Budowlane ?UNITY Malgorzata Tischner wspolnik spolki cywilnej
ul. Warszawska 33A
Blizne Laszczy?skiego
05-082
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Budowlane ?UNITY Damian Cyrta wspolnik spolki cywilnej
ul. Toru?ska 70A/25
Warszawa
03-223
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 806.91 PLN
Total value of the contract/lot: 80 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Architectural services for buildings
ND Document number 396583-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Stoleczna Policji
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71221000 - Architectural services for buildings
OC Original CPV code 71221000 - Architectural services for buildings
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.policja.waw.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >