Poland-Rzeszow: Gully cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003850660465423
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396165-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Gully cleaning services

2017/S 193-396165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Rzeszow ? Urz?d Miasta Rzeszowa
PL 325
Rynek 1
Rzeszow
35-064
Poland
Contact person: Maciej Moczarski
Telephone: +48 178754687
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://bip.erzeszow.pl

Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.erzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wydzial Centralnego Zamawiaj?cego UM Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13 Rzeszow 35-064, Polska
PL325
ul. Joselewicza 4 pok. 13
Rzeszow
35-064
Poland
Contact person: Maciej Moczarski
Telephone: +48 178754687
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://bip.erzeszow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ca konserwacja i utrzymanie potokow i rowow odwadniaj?cych b?d?cych w utrzymaniu Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urz?du Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa.

Reference number: CZ-D.271.75.264.2017
II.1.2) Main CPV code
90641000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Usluga polegaj?ca na bie??cej konserwacji potokow i rowow odwadniaj?cych b?d?cych w utrzymaniu Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urz?du Miasta Rzeszowa, zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa o l?cznej dlugo?ci 26 937 m.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 125 100.82 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511300
90721000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Bie??ca konserwacja rowow i potokow odwadniaj?cych b?d?cych w utrzymaniu Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urz?du Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa

o l?cznej dlugo?ci 26 937 m.

W zakres uslugi wchodzi: koszenie skarp i dna rowu z traw twardych i g?stych

z wygrabieniem, wycinka zakrzacze?, odmulenie dna rowu, r?czne przyci?cie skarp rowu, rozplantowanie ziemi z przycinania skarp, zbieranie wykoszonych traw i ich wywoz, zbieranie odpadow wraz z wywozem na skladowisko oraz bie??ce usuwanie zatorow, odmulenie przepustow pelnienie calodobowych dy?urow podczas powodzi i usuwanie zatorow do czasu ust?pienia wysokich stanow wod, zapewnienie prawidlowego splywu wod w potokach i rowach w czasie trwania umowy, utrzymanie zbiornika retencyjnego: odmulanie dna i usuwanie glonow ? estetyka oraz utrzymanie jego barierek stalowych ochronnych. Przeprowadzenie akcji deratyzacji w przypadku wyst?pienia gryzoni na skarpach rowow i potokow.

Zamawiaj?cy wymaga by Wykonawca dysponowal minimum czterema osobami do usuwania na bie??co zatorow i usuwania nieczysto?ci, a w przypadku wyst?pienia zagro?enia powodziowego do pelnienia dy?urow podczas trwania tego zagro?enia oraz by maksymalny czas reakcji, przyst?pienia do usuwania zatorow i usuwania nieczysto?ci wynosil 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy telefonicznie i/lub za pomoc? poczty elektronicznej przez Zamawiaj?cego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?la wzor umowy wraz z zal?cznikami.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 881 201.98 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa? b?d? kryteria: P1 ? cena ofertowa brutto (60 %), P2- czas reakcji, przyst?pienia do usuwania zatorow i nieczysto?ci.. ? 30 %, P3 -ilo?? osob do pelnienia dy?urow... ? 10 %

2.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Niniejsze post?powanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

3. Dok. i o?w. ktore ka?dy z wykonawcow sklada wraz z ofert?:

3.1.Wypelniony i podpisany druk OFERTA, stanowi?cy zal. do SIWZ.

3.2. O?w. (zawarte w druku OFERTA) i/lub/oraz dok. niezb?dne do przyznania punktow w kryteriach innych ni? cena: cena ofertowa brutto, czas reakcji przyst?pienia do usuwania zatorow i usuwania nieczysto?ci w przypadku powiadomienia przez Zamawiaj?cego, ilo?? osob do usuwania na bie??co zatorow i nieczysto?ci oraz do pelnienia dy?urow podczas powodzi- w przypadku jej wyst?pienia.

3.3.Pelnomocnictwa ? je?li wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:

a) Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik,

b) Ofert? skladaj? Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego o tre?ci wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. rownie? wspolnikow spolki cywilnej)

3.4. Dok. z ktorych wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.5. O?w. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia w zakresie wskazanym w SIWZ.

3.6. Zamawiaj?cy pobierze z elektronicznych rejestrow Centralnej Ewidencji Dzialalno?ci Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotycz?ce Wykonawcy. W przypadku Wykonawcow ktorzy nie podlegaj? wpisowi do wskazanych rejestrow w druku oferty nale?y poda? adres strony internetowej z ktorej Zamawiaj?cy pobierze z ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych dok. lub dol?czy? do oferty dok. wskazuj?ce na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawcow zagranicznych nale?y dol?czy? do oferty tlumaczenie niniejszych dokumentow na j?zyk polski.

3.7. Zobowi?zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, o ile Wykonawcy powoluj? si? na zasoby innych podmiotow, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy skladaj? stosownie do tre?ci art. 24 ust.11 Pzp, o?w. o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona jest zobowi?zany do zlo?enia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krotszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? zlo?enia o?w. lub dok. potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu na podstawie art. 24 ust. 1.

1) informacj? z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawion? nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) o?w. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dok. potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

3) o?w. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

5.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu wykonawca sklada dok. o ktorych mowa w pkt. III.1.3) ogloszenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, kiedy Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie wykonal co najmniej jedno zamowienie na uslug? polegaj?ce na realizacji robot wodno- melioracyjnych na rowach i potokach o warto?ci min. 300 000,00 zl brutto o l?cznej dlugo?ci min. 10 km lub gdy Wykonawca wyka?e ?e wykonal zamowienie na uslugi polegaj?ce na realizacji co najmniej dwoch robot wodno-melioracyjnych o l?cznej warto?ci min. 300 000,00 zl brutto i l?cznej dlugo?ci min.10 km.

Przez roboty wodno-melioracyjne nale?y rozumie? prace konserwacyjne, do ktorych zalicza si? w szczegolno?ci:

wykaszanie skarp i dna rowow lub odmulanie dna rowow lub budow? b?d? napraw? umocnie? dna i skarp rowow lub usuwanie na bie??co z rowow odpadow i ?mieci.

Przez zamowienia wykonane nale?y rozumie?:

1) zamowienia rozpocz?te i zako?czone w w/w okresie

2) zamowienia zako?czone w w/w okresie, ktorych rozpocz?cie moglo nast?pi? wcze?niej ni? w w/w okresie.

Na potwierdzenie spelniania ww warunku Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona sklada na wezwanie zamawiaj?cego wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, (okre?lonych w pkt III. 1.3) ogloszenia) oraz zal?czeniem dowodow, okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Urz?d Miasta Rzeszowa, Wydzial Centralnego Zamawiaj?cego, 35-064 Rzeszow, ul. Joselewicza 4, pok. nr 3.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

2. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci:15 000.PLN na zasadach okre?lonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o ktorym mowa:

w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dok. w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2.Dok., o ktorym mowa w pkt. 3.1 powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert.

3.3.Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dok. dotyczy, nie wydaje si? dok., o ktorych mowa w pkt. 3.1 zast?puje si? je dok. zawieraj?cym, odpowiednio o?w. wykonawcy, ?e wskazaniem osoby lub osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?w. osoby, ktorej dok. mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje si? odpowiednio.

3.4.Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) sklada dok., o ktorym mowa w pkt. 3.1 w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dok. mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dok., zast?puje si? go dok. zawieraj?cym o?w. tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje si? odpowiednio.

4. Zamawiaj?cy precyzuje, i? termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

5. Zamowienie jest cz??ci? wi?kszego zamowienia. Warto?? wskazana w pkt. II.2.6) uwzgl?dnia warto?? zamowie? podobnych w wysoko?ci 50 000 PLN.

6. Zmiany do umowy wskazane s? w zal?czniku do SIWZ- wzor umowy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie ? zgodnie z przepisami art. 180 ? 198 Pzp przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej:

1) na tre?? ogloszenia o zamowieniu i tre?? postanowie? SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

3) w terminie 10 dni od dnia w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1). i w pkt. 2).

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Skarga do s?du ? zgodnie z przepisami art. 198a ? 198g Pzp.

Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegoly okre?la Dzial VI Pzp ? ?rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Gully cleaning services

2017/S 193-396165

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Rzeszow ? Urz?d Miasta Rzeszowa
PL 325
Rynek 1
Rzeszow
35-064
Poland
Contact person: Maciej Moczarski
Telephone: +48 178754687
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://bip.erzeszow.pl

Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bie??ca konserwacja i utrzymanie potokow i rowow odwadniaj?cych b?d?cych w utrzymaniu Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urz?du Miasta Rzeszowa zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa.

Reference number: CZ-D.271.75.264.2017
II.1.2) Main CPV code
90641000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 125 100.82 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511300
90721000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 881 201.98 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Gully cleaning services
ND Document number 396165-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Gmina Miasto Rzeszow ? Urz?d Miasta Rzeszowa (PL 325)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90511300 - Litter collection services
90641000 - Gully cleaning services
90721000 - Environmental safety services
OC Original CPV code 90511300 - Litter collection services
90641000 - Gully cleaning services
90721000 - Environmental safety services
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) http://bip.erzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >