Poland-Sieradz: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003850677548242
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394901-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Sieradz: Credit granting services

2017/S 192-394901

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Powiat Sieradzki
pl. Wojewodzki 3
Contact point(s): Starostwo Powiatowe w Sieradzu pokoj 206
For the attention of: Pawel Jackowski
98-200 Sieradz
Poland
Telephone: +48 438220532
E-mail: starosta.esi@powiatypolskie.pl
Fax: +48 438227861

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.spsieradz.finn.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

Description
Credit granting services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Lowest offer 1 200 903,69 and highest offer 1 536 607,88 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

KONSORCJUM: Bank Polskiej Spoldzielczo?ci S.A. oraz Bank Spoldzielczy w Andrespolu
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
Poland
E-mail: oddzial.sieradz@bankbps.p
Telephone: +48 436542115
Fax: +48 436542115

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 099 802 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Lowest offer 1 200 903,69 and highest offer 1 536 607,88 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 18
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Sieradz: Credit granting services

2017/S 192-394901

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Powiat Sieradzki
pl. Wojewodzki 3
Contact point(s): Starostwo Powiatowe w Sieradzu pokoj 206
For the attention of: Pawel Jackowski
98-200 Sieradz
Poland
Telephone: +48 438220532
E-mail: starosta.esi@powiatypolskie.pl
Fax: +48 438227861

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.spsieradz.finn.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w roku 2017.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

NUTS code PL714

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 4.700.000,00 zl zgodnie z Uchwal? Nr XXXVI/261/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie zaci?gni?cia kredytu dlugoterminowego w roku 2017.
66110000 ? Uslugi bankowe
a) Okres splaty kredytu ustala si? na lata 2018 ? 2036. Waluta PLN.
b) Okres karencji w splacie kapitalu i odsetek do 31.12.2017r. Splata rat kapitalowych nast?powa? b?dzie w okresach miesi?cznych do 28 ka?dego miesi?ca w rownych ratach po okresie karencji, zgodnie z zal?czonym do umowy harmonogramem splat, zmienianym tylko w sytuacji zmiany WIBOR lub wcze?niejszej splaty cz??ci lub calo?ci kredytu.
c) Splata odsetek nast?pi tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, za rzeczywist? liczb? dni wykorzystania kredytu na podstawie stosownych dokumentow obci??eniowych (zawiadomienia) o wysoko?ci naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed dat? platno?ci, przy zalo?eniu, ?e rok liczy 365 dni.
d) Przy obliczeniu odsetek za okres kredytowania stosuje si? stawk? WIBOR 1M dla mi?dzybankowych depozytow 1-miesi?cznych, wedlug notowania podanego w Tabeli kursow banku obowi?zuj?cej w dniu poprzedzaj?cym rozpocz?cie ka?dego (miesi?cznego) okresu obrachunkowego, za jaki nale?ne odsetki od kredytu s? naliczane i splacane, powi?kszonej o mar?? banku.
e) Kredyt z 5-tym dniem roboczym, po zawarciu umowy postawiony b?dzie do dyspozycji zamawiaj?cego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiaj?cego l?cznie 4.700.000,00 zl, z wykorzystaniem do dnia 27.12.2017r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiaj?cego. Transze kredytu b?d? przelewane na konto wskazane przez Zamawiaj?cego w terminie wskazanym w zlo?onym pisemnym wniosku przez Zamawiaj?cego.
f) Kredyt nie mo?e by? obci??ony innymi oplatami ni? mar?a banku okre?lona w ofercie Wykonawcy. W calym okresie kredytowym mar?a banku pozostaje na niezmienionym poziomie, do mar?y doliczana b?dzie zmienna stawka WIBOR 1M.
g) Kredytobiorcy b?dzie przyslugiwa? prawo do nie wykorzystania pelnej kwoty kredytu oraz prawo do wcze?niejszej splaty kredytu bez dodatkowych kosztow.
h) Zabezpieczeniem splaty kredytu b?dzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracj? wekslow?.
i) Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
j) Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Lowest offer 1 200 903,69 and highest offer 1 536 607,88 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Termin uruchomienia pierwszej transzy. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
PR.II.272.10.2017.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 152-316064 of 10.8.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
2.10.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

KONSORCJUM: Bank Polskiej Spoldzielczo?ci S.A. oraz Bank Spoldzielczy w Andrespolu
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
Poland
E-mail: oddzial.sieradz@bankbps.p
Telephone: +48 436542115
Fax: +48 436542115

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 099 802 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Lowest offer 1 200 903,69 and highest offer 1 536 607,88 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 18
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Biuro Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: magdalena.grabarczyk@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcom i innym osobom, je?eli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Biuro Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: magdalena.grabarczyk@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Sieradz: Credit granting services
ND Document number 394901-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place SIERADZ
AU Authority name Powiat Sieradzki
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL714
IA Internet address (URL) http://www.spsieradz.finn.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >