Poland-Warsaw: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003850717668563
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396853-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Insurance services

2017/S 193-396853

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dol 5
Warszawa
02-798
Poland
Contact person: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dol 5, 02-798 Warszawa, Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 226554699
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Fax: +48 226433997
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.metro.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zamowienia.metro.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Oferty nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dol 5, w Punkcie Podawczym w Budynku Portierni Glownej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.; godziny pracy Punktu Podawczego: 7:00-14:00
ul. Wilczy Dol 5
Warszawa
02-798
Poland
Contact person: Magdalena Krukar
Telephone: +48 226554699
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Fax: +48 226433997
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.metro.waw.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Reference number: EH.25.00116.2017.S.E.MAKR
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest ?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zamowienie podzielone jest na trzy zadania:

Zadanie 1: Ubezpieczenia maj?tkowe i komunikacyjne, w zakresie:

I. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

II. ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

III. ubezpieczenie taboru metra od po?aru i innych zdarze? losowych,

IV. ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci i posiadanego mienia,

V. ubezpieczenie ryzyka utraty przychodow z tytulu niewykonanych przewozow,

VI. ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo),

VII. ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption),

VIII. ubezpieczenie podro?y zagranicznych,

IX. ubezpieczenie komunikacyjne.

Zadanie 2: Ubezpieczenie mienia, utraconego zysku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej od ryzyka terroryzmu,

Zadanie 3: Ubezpieczenie cyber.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenia maj?tkowe i komunikacyjne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest ?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zadanie 1: Ubezpieczenia maj?tkowe i komunikacyjne, w zakresie:

I. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

II. ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

III. ubezpieczenie taboru metra od po?aru i innych zdarze? losowych,

IV. ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci i posiadanego mienia,

V. ubezpieczenie ryzyka utraty przychodow z tytulu niewykonanych przewozow,

VI. ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo),

VII. ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption),

VIII. ubezpieczenie podro?y zagranicznych,

IX. ubezpieczenie komunikacyjne.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej Zal?cznik nr 1 do SIWZ oraz zal?czonych do niej dokumentach.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga realizacji ka?dego Zadania przedmiotu zamowienia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2021r. (48 miesi?cy) z podzialem na cztery okresy rozliczeniowe (polisowe), zgodnie z pkt 4.1 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia, utraconego zysku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej od ryzyka terroryzmu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest ?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zadanie 2: Ubezpieczenie mienia, utraconego zysku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej od ryzyka terroryzmu.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej Zal?cznik nr 1 do SIWZ oraz zal?czonych do niej dokumentach.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga realizacji ka?dego Zadania przedmiotu zamowienia w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r. (48 miesi?cy) z podzialem na cztery okresy rozliczeniowe (polisowe), zgodnie z pkt 4.1 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie cyber

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest ?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Zadanie 3: Ubezpieczenie cyber.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej Zal?cznik nr 1 do SIWZ oraz zal?czonych do niej dokumentach.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga realizacji ka?dego Zadania przedmiotu zamowienia w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r. (48 miesi?cy) z podzialem na cztery okresy rozliczeniowe (polisowe), zgodnie z pkt 4.1 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dot. zadania nr 1, 2, 3: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu, gdy wyka?e, ?e posiada zezwolenie wla?ciwego organu na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej zgodnie z ustaw? z dnia 11.9.2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z po?n. zm.) w zakresie co najmniej to?samym z przedmiotem niniejszego zamowienia.

W przypadku Wykonawcow wspolnie obiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ww. warunek powinien wykaza? ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dot. zadania nr 1 i 2:

1) Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu w zakresie posiadanego do?wiadczenia, gdy wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje co najmniej jedn? uslug? ubezpieczenia przez jeden rok mienia i taboru przedsi?biorstw, ktore w swojej dzialalno?ci wykorzystuj? pojazdy szynowe, o l?cznej warto?ci ubezpieczonego mienia nie ni?szej ni? 2 000 000 000 PLN.

2) Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu w zakresie posiadanego potencjalu technicznego, gdy wyka?e, ?e b?dzie dysponowal:

a) co najmniej 2 osobami do realizacji umowy ubezpieczenia (m.in. przygotowanie dokumentow, polis, aneksow, dodatkow),

b) minimum 2 osobami do likwidacji szkod w zakresie ubezpiecze? obj?tych zamowieniem,

z podaniem zakresu wykowanych czynno?ci oraz podstawy do dysponowania osob?.

3) Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunek udzialu w post?powaniu je?li wyka?e, ?e na dzie? zlo?enia oferty posiada program reasekuracyjny, ktory obejmuje caly okres ubezpieczenia w zakresie przedmiotowym i podmiotowym okre?lonym w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu mo?e polega?, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, na zasadach okre?lonych w pkt 5.3-5.7 SIWZ.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca ? przed zlo?eniem oferty ? wniesie wadium na okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

Zadanie nr 1 ? 370 000,00 (trzysta siedemdziesi?t tysi?cy PLN 00/100),

Zadanie nr 2 ? 38 000,00 (trzydzie?ci osiem tysi?cy PLN 00/100),

Zadanie nr 3 ? 3 500,00 (trzy tysi?ce pi??set PLN 00/100).

Zamawiaj?cy zwraca, zatrzymuje oraz ??da ponownego wniesienia wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie publiczne, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku -5.9 SIWZ:

1) Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy;

2) oryginal pelnomocnictwa nale?y dol?czy? do oferty;

3) pelnomocnictwo winno zawiera? w szczegolno?ci wskazanie: post?powania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzaj?cy ustanowienie Pelnomocnika musi by? podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Podpisy musz? zosta? zlo?one przez osoby uprawnione do skladania o?wiadcze? woli wymienione we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcow. Dokument pelnomocnictwa nale?y przedstawi? w formie oryginalu;

4) korespondencja zwi?zana z post?powaniem b?dzie kierowana do ustanowionego pelnomocnika.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: ul. Wilczy Dol 5, 02-798 Warszawa, bud. 3C.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Okres zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? wykonawca, ktory:

1) nie podlega wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12) ? 13) ppkt a) ? c), pkt 14) ? 23) oraz ust. 5 pkt 1) z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy przewiduje fakultatywne przeslanki wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2)spelnia warunki udzialow w post?powaniu.

Wykonawca, w celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia sklada wraz z ofert?:

1) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany: JEDZ) sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wzor formularza JEDZ do wypelnienia przez Wykonawc?, stanowi zal. nr 4 do SIWZ. Wykonawca wypelnia formularz JEDZ, skladaj?cy si? z sze?ciu cz??ci, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w SIWZ.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow spojnie ubiegaj?cych si? o zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, o?wiadczenie w formie JEDZ wypelnione i podpisane przez ka?dy z tych podmiotow dol?cza do oferty.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w Post?powania sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow trzecich (ka?dego z nich).

Powy?sze o?wiadczenia powinny potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia do zlo?enia przez Wykonawcow, ktorych oferty zostaly najwy?szej ocenione okre?la szczegolowo pkt 13 SIWZ.

Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? z post?powania, o ile zajd? wobec niego okoliczno?ci wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12) ? 13) ppkt a) ? c), pkt 14) ? 23) z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy odrzuci ofert? w przypadku zaistnienia wobec niej przeslanek okre?lonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Insurance services

2017/S 193-396853

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dol 5
Warszawa
02-798
Poland
Contact person: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dol 5, 02-798 Warszawa, Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 226554699
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Fax: +48 226433997
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.metro.waw.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpiecze? komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2021 r.

Reference number: EH.25.00116.2017.S.E.MAKR
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenia maj?tkowe i komunikacyjne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie mienia, utraconego zysku oraz odpowiedzialno?ci cywilnej od ryzyka terroryzmu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ubezpieczenie cyber

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
66510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Insurance services
ND Document number 396853-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Metro Warszawskie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66510000 - Insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.metro.waw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >