Poland-Belchatow: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003850806720739
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 396157-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Belchatow: Security services

2017/S 193-396157

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
Belchatow
97-400
Poland
Contact person: Paulina Misztela
Telephone: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Fax: +48 446330819
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.eko-region.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.eko-region.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: spolka z o.o.
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia /2017.

II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia dla:

? Zakladu/Instalacji w Julkowie.

? Zakladu/Instalacji w Ostrzeszowie.

? Zakladu/Instalacji w Gotartowie.

? Zakladu /Instalacji w Skierniewicach,

? Zakladu/Przesypowni w Woli Kruszy?skiej.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera punkt 2 SIWZ oraz zal?czniki do umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Julkowie.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL715
Main site or place of performance:

Zaklad/Instalacja w Julkowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia na terenie zakladu/instalacji w Julkowie (zajmuj?cego dzialki: 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 4/3, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 11/1, 12/1 w obr?bie ?elazna i dzialki: 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90 w obr?bie Brzozow o l?cznej pow. 11,01 ha).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal opisany w punkcie 2 SIWZ oraz w zal?czniku do umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Ostrzeszowie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Zaklad/Instalacja w Ostrzeszowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia na terenie zakladu/instalacji w Ostrzeszowie (zajmuj?cego dzialki 223/14, 223/12, 224/5, 2966/1, 2967/1, 225/5, 226/5, 227/5, 2964/5, 228/10, 229/5, 220/1, o l?cznej pow. 6 3669 ha).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera punkt 2 SIWZ oraz zal?cznik do umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Gotartowie.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Zaklad/Instalacja w Gotartowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia na terenie zakladu/instalacji w Gotartowie (zajmuj?cego dzialki 191/6, 191/7, 191/10, 191/11, 191/13, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/32, 191/33, o l?cznej pow. 12,5618 ha).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal podany w punkcie 2 SIWZ oraz zal?czniku do umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad /Instalacja w Skierniewicach.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL715
Main site or place of performance:

Zaklad /Instalacja w Skierniewicach.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia na terenie Zakladu/Instalacja w Skierniewicach (zajmuj?cego dzialki 328/8, 329/1, 330/1, 331/1, 364/5, 349/5, 335/5 o l?cznej pow. 0,8943 ha).

Szczegolowy przedmiot zamowienia zostal opisany w punkcie 2 SIWZ oraz zal?czniku do umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Przesypownia w Woli Kruszy?skiej.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
Main site or place of performance:

Zaklad/Przesypownia w Woli Kruszy?skiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia na terenie zakladu/przesypowni w Woli Kruszy?skiej (zajmuj?cego dzialk? 650 o pow. 9,4410 ha).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal podany w punkcie 2 SIWZ oraz zal?czniku do umowy.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualn? koncesj? Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracyjnych na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia ? zgodnie z ustaw? z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum:

Numer zadania Warto??

cz??? I 200 000,00

cz??? II 100 000,00

cz??? III 200 000,00

cz??? IV 100 000,00

cz??? V 100 000,00.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zgodnie z art. 22d ustawy prawo zamowie? publicznych Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamowienia w ilo?ci minimum 6 osob na I i III cz??ci zamowienia oraz minimum 3 osoby na pozostale cz??ci zamowienia (w przypadku Wykonawcy startuj?cego na wszystkie cz??ci zamowienia minimum 21 osob). Wykonawca wska?e w ofercie imiona i nazwiska osob przeznaczonych do pelnienia ochrony, zatrudnionych na umow? o prac? wraz z informacj? o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach oraz stopniach niepelnosprawno?ci. Stopie? niepelnosprawno?ci powinien by? potwierdzony poprzez przedlo?enie orzeczenia o stopniu niepelnosprawno?ci. Po?wiadczone za zgodno?? z oryginalem kopie orzecze? o stopniu niepelnosprawno?ci powinny zosta? przedstawione w taki sposob, aby byla zapewniona ochrona danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (w szczegolno?ci bez adresu, nr PESEL pracowniku, natomiast z imieniem i nazwiskiem pracownika i stopniem niepelnosprawno?ci).

2. Zamawiaj?cy ze wzgl?du na charakter pracy, dopuszcza mo?liwo?? zatrudnienia przez Wykonawc? pracownikow posiadaj?cych lekki stopie? niepelnosprawno?ci (pracownicy Wykonawcy nie mog? posiada? znacznego i umiarkowanego stopnia niepelnosprawno?ci).

Do?wiadczenie:

Wykaz wykonanych dostaw lub uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej jedn? dostaw? lub uslug? odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia (wykaz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcow), po?wiadczonej pozytywn? referencj? inwestora lub innymi dokumentami, o warto?ci wskazanej poni?ej:

Numer zadania Warto??

cz??? I minimum 200 000,00 zl netto

cz??? II minimum 100 000,00 zl netto

cz??? III minimum 200 000,00 zl netto

cz??? IV minimum 100 000,00 zl netto

cz??? V minimum 100 000,00 zl netto.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Ul. Bawelniana 18, 97-400 Belchatow.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa Zamawiaj?cego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? ? pa?dziernik 2018.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium. Zamawiaj?cy okre?la dla calego zamowienia wadium na kwot? 24 300 zl (slownie: dwadzie?cia cztery tysi?ce trzysta zlotych 00/100) natomiast dla poszczegolnych lokalizacji wadia wynosz?:

Instalacja kwota wadium [zl]

Cz??? I ? Julkow 6 500,00 zl

Cz??? II ? Ostrzeszow 4 100,00 zl

Cz??? III ? Gotartow 6 500,00 zl

Cz??? IV ? Skierniewice 4 200,00 zl

Cz??? V ? Wola Kruszy?ska 3 000,00 zl

2. Termin wniesienia wadium uplywa rownocze?nie z terminem zlo?enia oferty, tj. dnia 16.11.2017 roku godz.: 10:00.

Szczegoly zostaly podane w rozdziale 13 SIWZ dotycz?cym wadium.

3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow wymaganych w punkcie 7 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku przeslanek do wykluczenia Wykonawcy na dzie? skladania ofert zobowi?zani s? do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow: A.Formularz ofertowy (zal?cznik nr 2 do SIWZ),

B.JEDZ ? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowi? b?d? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu (JEDZ zawiera o?wiadczenie Wykonawcy wymagane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp).

C.Aktualnie obowi?zuj?ca koncesja Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracyjnych na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia ? zgodnie z ustaw? z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432).

D.O?wiadczenie Wykonawcy, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia w ilo?ci minimum 6 osob na I i III cz??? zamowienia oraz minimum 3 osoby na pozostale cz??ci zamowienia (w przypadku Wykonawcy startuj?cego na wszystkie cz??ci zamowienia minimum 21 osob). Wykonawca wska?e w ofercie imiona i nazwiska osob przeznaczonych do pelnienia ochrony, zatrudnionych na umow? o prac? wraz z informacj? o ich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach, 5. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienie ? w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji sklada tak?e, wraz z ofert? Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowie? dotycz?ce tych podmiotow.

6. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Jednolite dokumenty powinny potwierdza? spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji.

7. Informacje dotycz?ce instrukcji wypelniania JEDZ znajduj? si? na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamowienia. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia,wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji post?powania o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

9. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zamowie? z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysoko?ci do 10 % warto?ci zamowienia podstawowego dla ka?dej cz??ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorych interes prawny doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego zasad okre?lonych w ustawie Prawo zamowie? publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak te? niniejszej SIWZ przysluguj? ?rodki odwolawcze przewidziane cytowan? wy?ej ustaw?.

2. Szczegolowe informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej znajduj? si? w dziale VI rozdzial 1- 3 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Belchatow: Security services

2017/S 193-396157

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
Belchatow
97-400
Poland
Contact person: Paulina Misztela
Telephone: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Fax: +48 446330819
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.eko-region.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi ochrony osob i mienia /2017.

II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Julkowie.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL715
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Ostrzeszowie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Instalacja w Gotartowie.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad /Instalacja w Skierniewicach.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL715
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaklad/Przesypownia w Woli Kruszy?skiej.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 02/01/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Belchatow: Security services
ND Document number 396157-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BELCHATOW
AU Authority name ?Eko-Region Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79710000 - Security services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
RC NUTS code PL41
PL52
PL713
PL715
IA Internet address (URL) www.eko-region.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >