Poland-Kurow: Solar collectors for heat production

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003850895870136
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395626-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kurow: Solar collectors for heat production

2017/S 193-395626

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Kurow
ul. Lubelska 35
Kurow
24-170
Poland
Telephone: +48 818811777/+48 818811151
E-mail: kurow@lubelskie.pl
Fax: +48 818811777/+48 818811151-36
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: www.kurow.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.kurow.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Monta? kolektorow slonecznych w Gminie Kurow.

Reference number: ZP.271.4.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i monta? (instalacja) instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Kurow w ilo?ci 475 szt., zgodnie z dokumentacj? techniczn?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45332200
45300000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
Main site or place of performance:

Gmina Kurow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i monta? (instalacja) instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych na budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Kurow w ilo?ci 475 szt., zgodnie z dokumentacj? techniczn? w tym:

? 153 szt. instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych o minimalnej mocy zestawu 2100 W + zasobnik c.w.u 200 litrow;

? 248 szt. instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych o minimalnej mocy zestawu 3150 W + zasobnik c.w.u 300 litrow;

? 66 szt. instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych o minimalnej mocy zestawu 4200 W + zasobnik c.w.u 400 litrow;

? 8 szt. instalacji kolektorow slonecznych pro?niowych o minimalnej mocy zestawu 5250 W + zasobnik c.w.u 500 litrow.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuj? dostaw?, monta? (instalacj?) wraz z niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi, uruchomienie instalacji kolektorow slonecznych oraz jej serwisowanie w ramach projektu ?Monta? kolektorow slonecznych w Gminie Kurow.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

a) dostaw? i monta? (instalacj?) instalacji kolektorow slonecznych w poszczegolnych budynkach na podstawie sporz?dzonej dokumentacji projektowej,

b) wykonanie niezb?dnych prac koniecznych do monta?u instalacji kolektorow slonecznych,

c) przeprowadzenie rozruchu instalacji c.w.u. wraz z zestawami solarnymi,

d) kontrole, proby, uruchomienie oraz regulacja instalacji cieplej wody.

e) przeszkolenie u?ytkownikow

f) wykonanie (zakup) i wdro?enie serwisu (portalu) WWW, zgodnie z opisem zawartym w zal?czniku nr 9.

Szczegolowo przedmiot zamowienia zostal opisany w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Serwis (okres bezplatnych przegl?dow serwisowych) / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Okres gwarancji (dotyczy kolektorow slonecznych, podgrzewacza c.w.u. oraz orurowania instalacji solarnej wraz z izolacj?) / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt RPLU.04.01.00-06-0082/16 realizowany przy wspolfinansowaniu ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na lata2014-2020.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24 aa ustawy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie

zbada? czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Adres strony internetowej, na ktorej b?dzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunkow zamowienia: http://bip.kurow.eu

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e:

? posiada rachunek potwierdzaj?cy wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? na kwot? w wysoko?ci co najmniej 1 000 000,00 zl (slownie: jeden milion zl).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunki udzialu w post?powaniu.

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu;

2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow:

Nie dotyczy.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e:

? posiada rachunek potwierdzaj?cy wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? na kwot? w wysoko?ci co najmniej 1 000 000,00 zl (slownie: jeden milion zl)

3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e:

? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 1 zadanie polegaj?ce na dostawie wraz z monta?em co najmniej 300 zestawow instalacji kolektorow slonecznych (wykonanych w ramach jednego zamowienia). Wykonawcy mog? wykaza? si? do?wiadczeniem tak?e wowczas, je?eli realizowali wymagane zamowienia w formule robot budowlanych, a nie w formule dostaw z monta?em.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wykonawcy maj? obowi?zek dostarczy? na wezwanie zamawiaj?cego nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy podpisze umow? z wykonawc?, ktory przedlo?y najkorzystniejsz? ofert? z punktu widzenia kryteriow przyj?tych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzgl?dnieniem postanowie? wynikaj?cych z tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz danych zawartych w ofercie.

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktory stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:10
Place:

Urz?d Gminy Kurow ul. Lubelska 35, 24-170 Kurow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, wykonawcy maj? obowi?zek dostarczy? na wezwanie zamawiaj?cego nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1.informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;

2.wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

Zamawiaj?cy dopuszcza, aby wykaz o ktorym mowa powy?ej dotyczyl dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych ? rownie? wykonywanych, w okresie dlu?szym ni? 3 lata przed uplywem terminu skladania ofert, tj. w okresie 5 lat.

W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego wykonawcy maj? obowi?zek dostarczy? na wezwanie zamawiaj?cego nast?puj?ce dokumenty:

? aktualne (wa?ne) za?wiadczenie/certyfikat zgodno?ci wydany przez akredytowan? jednostk? certyfikuj?c? potwierdzaj?cego zgodno?? oferowanego kolektora slonecznego z normami i parametrami podanymi w dokumentacji projektowej wraz ze sprawozdaniem z bada? wydane przez niezale?n? akredytowan? jednostk? badawcz?

lub

? aktualny (wa?ny) europejski certyfikat na znak ?SOLAR KEYMARK nadany przez jednostk? certyfikuj?c? potwierdzaj?cego zgodno?? oferowanego kolektora slonecznego z normami i parametrami w dokumentacji projektowej wraz ze sprawozdaniem z bada? wydane przez niezale?n? akredytowan? jednostk? badawcz?.

Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie skladane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (wg wzoru w Zal?czniku nr 2 do SIWZ). stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

O?wiadczenie (jednolity europejski dok. zamow.), o ktorym mowa powy?ej Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie pisemnej wraz z ofert?.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 80 000,00 PLN (slownie: osiemdziesi?t tysi?cy zl).

Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

Pozostale informacje na temat wadium zostaly zawarte w Rozdziale VIII SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

7) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

? 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

? 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

9) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

10) Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz.1481) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostale informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej znajduj? si? w Dziale VI Prawa zamowie? publicznych ??rodki ochrony prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kurow: Solar collectors for heat production

2017/S 193-395626

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Kurow
ul. Lubelska 35
Kurow
24-170
Poland
Telephone: +48 818811777/+48 818811151
E-mail: kurow@lubelskie.pl
Fax: +48 818811777/+48 818811151-36
NUTS code: PL815

Internet address(es):

Main address: www.kurow.eu

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Monta? kolektorow slonecznych w Gminie Kurow.

Reference number: ZP.271.4.2017
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45330000
45332200
45300000
45310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL815
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Kurow: Solar collectors for heat production
ND Document number 395626-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KUROW
AU Authority name Gmina Kurow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45332200 - Water plumbing work
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45332200 - Water plumbing work
RC NUTS code PL815
IA Internet address (URL) www.kurow.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >