Poland-Warsaw: Wellheads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003851071831405
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396802-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Wellheads

2017/S 193-396802

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Departament Zakupow, budynek nr C6, pok. 29, Osoba do kontaktow: Katarzyna Lowczykowska
Telephone: +48 225894191
E-mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial Geologii i Eksploatacji
ul. Marcina Kasprzaka 25, Kancelaria Ogolna ?do r?k wlasnych
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Katarzyna Lowczykowska
Telephone: +48 225894191
E-mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.pgnig.pl

I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wi??b rurowych i glowic eksploatacyjnych wraz z osprz?tem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG SA ? Umowa Ramowa.

Reference number: ZP/PGNG/17/0106/GE/DWR
II.1.2) Main CPV code
43612400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zawarcie umowy ramowej na zapewnienie dostaw wi??b rurowych oraz glowic eksploatacyjnych wraz z osprz?tem i uslugami towarzysz?cymi dla potrzeb otworow wiertniczych realizowanych przez PGNiG SA. Dostawa wi??b rurowych oraz glowic eksploatacyjnych jest to dostawa transportem samochodowym fabrycznie nowych wi??b oraz glowic wraz z osprz?tem wyprodukowanych przez producentow posiadaj?cych certyfikat API i wykonanych zgodnie z normami:

? PN-EN ISO 1o423 (odpowiednik API Spec. 5A),

oraz

? PN-EN ISO 15156 (odpowiednik API Spec. MR 0175) dla wi??b rurowych i glowic eksploatacyjnych przeznaczonych do pracy w ?rodowisku kwa?nym.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

WI??BY RUROWE

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
43612500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska, szczegolowy opis lokalizacji znajduje si? w SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

WI??BY RUROWE.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Pracami towarzysz?cymi ? opcjonalnymi ? s? dostawy wyposa?enia dodatkowego.

O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji b?dzie ka?dorazowo okre?lane na etapie post?powania wykonawczego. Realizacja prac w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cej z:

? wi??by oferowanej w najkorzystniejszej ofercie,

? posiadanego wyposa?enia dodatkowego do ww. wi??b,

? terminu u?ycia oferowanych wi??b wynikaj?cych z harmonogramu wierce?.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

GLOWICE EKSPLOATACYJNE

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
43612400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska, szczegolowy opis lokalizacji znajduje si? w SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

GLOWICE EKSPLOATACYJNE.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Pracami towarzysz?cymi ? opcjonalnymi ? s? dostawy wyposa?enia dodatkowego.

O?wiadczenie Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji b?dzie ka?dorazowo okre?lane na etapie post?powania wykonawczego. Realizacja prac w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego wynikaj?cej z:

? glowicy oferowanej w najkorzystniejszej ofercie,

? posiadanego wyposa?enia dodatkowego do ww. glowic,

? terminu u?ycia oferowanych glowic wynikaj?cych z harmonogramu wierce?.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krotki opis warunkow:

O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia29stycznia2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm., dalej: ustawa Pzp:

1. nie podlegaj? wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyl?czeniem pkt. 13 lit.d),

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy Pzp;

2. spelniaj? warunki udzialu w postepowaniu okre?lone w niniejszym ogloszeniu i SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Z zastrze?eniem par. 2 ust. 7 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 27.07.2016 w sprawie rodzajow dokumentow jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.2016poz.1126), Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wszystkich wykonawcow, ktorych oferty nie zostaly odrzucone, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni:

dotyczy wszystkich cz??ci zamowienia:

1. Wykazu dostaw (odpowiednio dla danej cz??ci zamowienia), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane.

2. Dowodow okre?laj?cych czy dostawy wskazane w wykazie zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

wyka??, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal/li, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonal/uj? co najmniej dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia. Za dostaw? odpowiadaj?c? swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia Zamawiaj?cy uzna dostaw? lub dostawy wykonanych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 10423 (odpowiednik API Spec. 6A) oraz PN-EN ISO 15156 (odpowiednik NACE ? MR 0175) dla wi??b rurowych / glowic eksploatacyjnych przeznaczonych do pracy w ?rodowisku kwa?nym przez producenta posiadaj?cego wa?ny certyfikat API upowa?niaj?cy do produkcji wi??b rurowych / glowic eksploatacyjnych zgodnie z PN-EN ISO 10423 (odpowiednik API Spec. 6A), na zakres ktorej skladaj? si? odpowiednio:

dla cz??ci I zamowienia:

? 2 szt. wi??by rurowej MC=DD, 13 5/8 ? 10K na rury Slip Lock 13 3/8 x 9 5/8,

? 2 szt. wi??by rurowej MC=AA, 21 ? 5K x 13 5/8 ? 10K x 11 ? 15K na rury 18 5/8 x 13 3/8 x 9 5/8 x 7,

dla cz??ci II zamowienia:

? 2 szt. glowicy eksploatacyjnej selektywnej MC=AA, 11 x 9 x (2 1/16 + 2 1/16) ? 5K,

? 2 szt. glowicy eksploatacyjnej MC=EE, 13 5/8 x 11 x 7 1/16 x 2 9/16 ? 10K, IL, z kol. cyrk.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiaj?cy nie wymaga zabezpieczenia oferty zlo?onej w celu zawarcia umowy ramowej wadium.

2. Jednocze?nie Zamawiaj?cy zastrzega, i? Wykonawca w toku post?powania prowadzonego w celu udzielenia zamowienia wykonawczego mo?e by? zobowi?zany do wniesienia wadium. Szczegolowy sposob wniesienia wadium (o ile b?dzie wymagane) okre?lony zostanie w dokumencie SIWZ ? W przekazanym wraz z zaproszeniem do skladania ofert wykonawczych.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowe okre?lone zostaly w projekcie umowy ramowej stanowi?cym Zal?cznik nr 5 do SIWZ i w projekcie umowy wykonawczej stanowi?cym Zal?cznik nr 6 do SIWZ i dost?pnych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Przypadku, kiedy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie Zamowienia, zobowi?zani s? przedstawi? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w Post?powaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamowienia.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?lone zostaly w projekcie umowy ramowej stanowi?cym Zal?cznik nr 5 do SIWZ i w projekcie umowy wykonawczej stanowi?cym Zal?cznik nr 6 do SIWZ i dost?pnych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, tj. Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo Naftowe SA w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, budynekC6,sala konferencyjna nr 30.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy wezwie wszystkich Wykonawcow, ktorego oferty nie zostan? odrzucone, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych nadzie? zlo?enia, odpowiednich o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w par. 5 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia oraz wskazanych w SIWZ. 7.1. Bior?c pod uwag? fakt, ?e Zamowienie zostalo podzielone na cz???, a kryteria kwalifikacji w Post?powaniu, o ktorych mowa w pkt. 7.1.2.3. SIWZ s? ro?ne dla poszczegolnych cz??ci, nale?y przedlo?y? Jednolity dokument dla ka?dej cz??ci, o ktor? Wykonawca si? ubiega.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa wart. 86ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w Post?powaniu o udzieleniu zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Szczegolowe wymogi dotycz?ce sposobu zlo?enia odwolania zawiera Dzial VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Wellheads

2017/S 193-396802

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Departament Zakupow, budynek nr C6, pok. 29, Osoba do kontaktow: Katarzyna Lowczykowska
Telephone: +48 225894191
E-mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
Fax: +48 226918921
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.pgnig.pl

I.6) Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wi??b rurowych i glowic eksploatacyjnych wraz z osprz?tem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG SA ? Umowa Ramowa.

Reference number: ZP/PGNG/17/0106/GE/DWR
II.1.2) Main CPV code
43612400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

WI??BY RUROWE

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
43612500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

GLOWICE EKSPLOATACYJNE

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
43612400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Wellheads
ND Document number 396802-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 43612400 - Wellheads
43612500 - Production riser tieback equipment
OC Original CPV code 43612400 - Wellheads
43612500 - Production riser tieback equipment
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >