Poland-Zgierz: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003851515591628
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395512-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Medical equipments

2017/S 193-395512

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Katarzyna Lapka
Telephone: +48 261442185
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.31wog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85 bud. 2 pok. 114 (Kancelaria Jawna)
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Katarzyna Lapka
Telephone: +48 261442185
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.31wog.wp.mil.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: obrona
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego i jednokrotnego u?ytku oraz artykulow i wyrobow medycznych dla jednostek wojskowych b?d?cych na zaopatrzeniu 31. Wojskowego Oddzialu Gospodarczego.

Reference number: 68/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego i jednokrotnego u?ytku oraz artykulow i wyrobow medycznych dla jednostek wojskowych b?d?cych na zaopatrzeniu 31. Wojskowego Oddzialu Gospodarczego.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony zostal w zal?czniku Nr 1 do SIWZ.

3. Towary musz? by? fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcze?niej ni? w drugiej polowie 2016 r., z jak najdlu?szym terminem przydatno?ci, jednak nie krotszym ni? 12 miesi?cy.

4. Towary musz? by? dopuszczone do obrotu i posiada? atesty, je?eli s? one wymagane obowi?zuj?cymi przepisami oraz musz? by? dostarczone w odpowiednich dla danego asortymentu opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

5. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 9
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony zostal w zal?czniku Nr 1 do SIWZ.

1 "Kolnierz ortopedyczny uniwersalny

prosty w obsludze, jednocz??ciowy wykonany z tworzywa sztucznego wy?cielonego po stronie wewn?trznej piank? zwi?kszaj?c? komfort pacjenta, wielorozmiarowy

? przeznaczonym do zabezpieczania poszkodowanych z podejrzeniem urazu kr?goslupa

szyjnego w ramach dziala? pomocy dora?nej.

? regulowana konstrukcja pozwala na zalo?enie tego samego kolnierza dzieciom

(powy?ej 3 lat) i osobom doroslym.

? regulacj? glown? przeprowadza si? bezpo?rednio na pacjencie, co gwarantuje szybkie i prawidlowe dobranie optymalnego rozmiaru.

" 10 szt.

2 Worek samorozpr??alny dla dzieci ? silikonowy, u?ywany do przeprowadzenia oddechu zast?pczego. Komplet sklada si?: ? worek samorozpr??alny silikonowy, prze?roczysty z ci?nieniow? zastawk? bezpiecze?stwa, ? rezerwuar tlenu, ? przewod zasilaj?cy(tlenowy) min. 2 m, ? maska tlenowa, ktora umo?liwia obrot o 360 wzgl?dem l?cznika. 10 szt.

3 Worek samorozpr??alny dla doroslych ? silikonowy, u?ywany do przeprowadzenia oddechu zast?pczego. Komplet sklada si?: ? worek samorozpr??alny silikonowy, prze?roczysty z ci?nieniow? zastawk? bezpiecze?stwa, ? rezerwuar tlenu, ? przewod zasilaj?cy(tlenowy) min. 2 m, ? maska tlenowa, ktora umo?liwia obrot o 360 wzgl?dem l?cznika. 10 kpl.

4 Worek samorozpr??alny dla noworodka ? silikonowy, u?ywany do przeprowadzenia oddechu zast?pczego. Komplet sklada si?: ? worek samorozpr??alny silikonowy, prze?roczysty z ci?nieniow? zastawk? bezpiecze?stwa, ? rezerwuar tlenu, ? przewod zasilaj?cy(tlenowy) min. 2 m, ? maska tlenowa, ktora umo?liwia obrot o 360 wzgl?dem l?cznika. 10 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 1 50,00 Pi??dziesi?t zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 No?yczki ratownicze-opatrunkowe ? wykonane z bardzo twardej stali w?glowej lub z tytanowym ostrzem slu?? do ci?cia wszelkich materialow w razie wypadku, tn? tkaniny ubraniowe, pasy bezpiecze?stwa, skor?. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, zastosowanie specjalnego materialu oraz z?bki na ostrzu pozwalaj? na ci?cie blachy, przewodow, gwo?dzi; nie wymagaj? ostrzenia, wytrzymuj? wysokie temperatury tak?e sterylizacj? w autoklawie. W przypadku zaproponowania tytanowego ostrza musi by? plastikowy uchwyt. 10 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 2 1,00 Jeden zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Elektrody samoprzylepne o ?rednicy minimum 45 mm, maksimum 60 mm, op. 200 szt. (4x50 szt.) 5 op.

2 Elektrody "AED defibtech" model DDP-100 przeznaczone do u?ycia z defibrylatorem AED Defibtech LIFELINE, stosowane u pacjentow doroslych powy?ej 8 lat i ponad 25 kg) okres trwalo?ci elektrod min. 2 lata. (2 szt. w opak.) Wskazano nazw?, gdy? Zamawiaj?cy u?ytkuje defibrylatory tej firmy 20 kpl.

3 "Elektrody treningowe (szkoleniowe) DDP-105 TR Adult Training Pads

Zestaw wymienny elektrod szkoleniowych Defibtech (5 par) do defibrylatora szkoleniowego Defibtech Lifeline. Zestaw sklada si? z pi?ciu par samoprzylepnych padow przeznaczonych dla pacjentow doroslych. Elektrody szkoleniowe (treningowe, nie bojowe), zestaw nie zawiera kabla elektrod.

" 20 op.

4 "Elektrody treningowe (szkoleniowe) DDP-105 TR pediatryczne elektrody

Zestaw wymienny elektrod szkoleniowych Defibtech (5 par) do defibrylatora szkoleniowego Defibtech Lifeline. Zestaw sklada si? z pi?ciu par samoprzylepnych padow przeznaczonych dla pacjentow pediatrycznych. Elektrody szkoleniowe (treningowe, nie bojowe), zestaw nie zawiera kabla elektrod.

" 20 op.

5 Filtr antybakteryjny do resuscytatora Ambu 10 szt.

6 Filtr do worka samorozpr??alnego typu AMBU dla doroslych 10 szt.

7 Filtr do worka samorozpr??alnego typu AMBU dla dzieci 10 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 3 170,00 Sto siedemdziesi?t zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony zostal w zal?czniku Nr 1 do SIWZ

Folia termiczna/koc izotermiczny 50

Taktyczna opaska uciskowa CAT 7 generacji 100

Zestaw do konikotomii dla doroslych 10

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 1 30

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 2 30

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 3 30

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 6 30

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 8 30

opatr. OLAES 4 50

opatr. uciskowy Z-Pack 50

opatr. HyFin CHEST SEAL 50

opatr. OKLUZYJNY SAM CHEST SEAL. 50

opatr. WENTYLOWY SAM CHEST SEAL SCS. 100

opatr. HEMOSTATYCZNY 7,5 cm x 3,7 m 50

opatr. na rany penetracyjne BCS 50

opatr. BOLIN CHEST SEAL 50

opatr. BRZUSZNY TYP IZRAELSKI 6 50

opatr. HALO 50

opatr. OLAES BLAST BANDAGE 20"*20" 50

CHUSTA TROJK?TNA 96X96X130CM 100

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1 m 2 50

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1/2 m 2 50

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1/4 m 2 50

kompr. gazowe jalowe o wymiarze 5cm x 5 cm (3 szt w op.) 100

Kompres gazowy sterylny, 10x10cm, op. 3 szt. 100

Kompres gazowy sterylny, 15x15cm, op. 3 szt. 100

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 6cmx5m 50

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 10cmx5m 50

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 20cmx5m 50

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 15cmx4m 50

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 15cmx5m 50

Opaska wiskozowa dziana 50

Opaska wiskozowa dziana 50

opatr. hydro.w butelce 50 ml 10

opatr. hydro.600mmx400mm 10

opatr. hydro.100mmx400mm 10

opatr. hydro.300mmx400mm na twarz 10

opatr. hydro.12 cmx12cm 10

opatr. hydro.12 cmx24cm 10

opatr. hydro.20 cmx40cm 10

opatr. hydro.22 cmx28cm 10

opatr. hydro.6,5cm, 10

opatr. hydro. 10cmx10cm 10

opatr. hydro. na twarz 250mmx250mm 10

opatr. hydro. Water Jel na twarz 30 cm x 40 cm na twarz 10

opatr. hydro. 5x15cm 10

plast. bez opatrunku 2,5 cm x 5 m 20

Przylepiec na jedwabiu 5mx5cm ? plast. bez opatrunku. 20

plast. z opatrunkiem wymiary 1mx6cm 20

r?kaw. nitrylowe roz. L 20

r?kaw. nitrylowe roz. M 20

r?kaw. nitrylowe roz. S 20

pal. ?wiet. CZERWONA 50

pal. ?wiet. ZIELONA 50

pal. ?wiet. ?OLTA 50

IGLA DO ODBARCZANIA ODMY 40

strzyk. 10 ml 100

strzyk. 2 ml 100

strzyk. 20 ml 100

strzyk. 5 ml 100

Igla do iniekcji 0,8 opak. 100 szt. 8

Igla doszp. BIG dla doroslych 10

Igla doszp. BIG dla dzieci 10

Igly (0,6x30)opak. po 100 szt 1

Igly (1,2x40)opak. po 100 szt 1

wenf. 17g 10

wenf. 18g 30

wenf. 16g 10

wenf. 20g 15

wenf. 22g 10

wenf. 24g 10

Zestaw do przetocze? plynow infuzyjnych 20

Maska kratniowa LMA roz. 1,5 10

MASKA krtan. LMA roz. 1 10

Maska krtan. LMA roz. 4 jednora.go u?ytku 10

Maska tlenowa z nebuliz. i drenem dla doroslych 10

Maska tlenowa z nebuliz. i drenem dla dzieci 10

Rurka nos.-gard.28 FR -7 mm 10

Rurka nos.-gard.28 FR -8 mm 10

Rurka nos.-gard.7mm z lubryka. 70

Rurka nos.-gard.7,5mm z lubryka. 20

Rurka nos.-gard.8mm z lubryka. 10

Rurka nos.-gard. CH. 26-6,5 mm z lubryka. 10

Rurki krtan. jednora. bez kanalu doprzek. roz. 2 10

Rurki krtan. jednora. bez kanalu doprzek. roz.3 10

Rurki krtan. jednora. bez kanalu doprzek. roz.4 10

Rurki krtan. jednora. bez kanalu doprzek. roz.5 10

Rurka krtan. LTS-D ze strzykawk? nr 4 10

Zestaw rurek ustno gardlowych typu Geudela 6 szt. 20

Rurka intub. roz.2,5 bez mank. 20

Rurka intub. roz.3 bez mank. 20

Rurka intub. roz.3,5 bez mank. 20

Rurka intub. roz.4 bez mank. 20

Rurka intub. roz.4,5 bez mank. 20

Rurka intub. roz.5 bez mank. 20

Rurka intub. roz.6 z mankietem 20

Rurka intub. roz.6,5 z mankietem 20

Rurka intub. roz.8,5 z mankietem 20

Rurka intub. roz.9 z mankietem 20

Prowadnica do rurek intub. jednor. dla dzieci 20

Prowadnica do rurek intub. jednor. 4,0 20

Uchwyt do rurki intubacyjnej Thomas dla doroslych 6

cew. do odsys. gornych drog oddechowych nr 16 10

cew. do odsys. gornych drog oddechowych nr 12 10

cew. do odsys. gornych drog oddechowych nr 8 10

cew. FOLEYA roz. 12 10

cew. FOLEYA roz. 16 10

cew. FOLEYA roz. 20 10

Gaziki do dezynfekcji ALCOLEC A100 20

Koc WATER-JEL 183 x 152 cm 40.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Folia termiczna/koc izotermiczny 50

Taktyczna opaska uciskowa CAT 7 generacji 300

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 1 100

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 2 100

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 3 100

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 6 100

elas. SIATKA OPATR.CODOFIX NR 8 100

opatr. OLAES 4 200

opatr. uciskowy Z-Pack 200

opatr. HyFin CHEST SEAL 200

opatr. OKLUZYJNY SAM CHEST SEAL. 200

opatr. WENTYLOWY SAM CHEST SEAL SCS. 200

opatr. HEMOSTATYCZNY 7,5 cm x 3,7 m 200

opatr. na rany penetracyjne BCS 200

opatr. BOLIN CHEST SEAL 200

opatr. BRZUSZNY TYP IZRAELSKI 6 200

opatr. HALO 200

opatr. OLAES BLAST BANDAGE 20"*20" 200

CHUSTA TROJK?TNA 96X96X130CM 100

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1 m 2 100

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1/2 m 2 100

Gaza opatrun. jalowa 17-nitkowa 1/4 m 2 100

kompr. gazowe jalowe o wymiarze 5cm x 5 cm (3 szt w op.) 200

Kompres gazowy sterylny, 10x10cm, op. 3 szt. 200

Kompres gazowy sterylny, 15x15cm, op. 3 szt. 200

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 6cmx5m 100

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 10cmx5m 100

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 20cmx5m 100

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 15cmx4m 100

Opaska elas. z zapink? do podtrzymywania opatrunkow; roz. 15cmx5m 100

Opaska wiskozowa dziana 100

Opaska wiskozowa dziana 100

opatr. hydro.w butelce 50 ml 50

opatr. hydro.600mmx400mm 10

opatr. hydro.100mmx400mm 10

opatr. hydro.300mmx400mm na twarz 10

opatr. hydro.12 cmx12cm 10

opatr. hydro.12 cmx24cm 10

opatr. hydro.20 cmx40cm 10

opatr. hydro.22 cmx28cm 10

opatr. hydro.6,5cm, 10

opatr. hydro. 10cmx10cm 10

opatr. hydro. na twarz 250mmx250mm 10

opatr. hydro. Water Jel na twarz 30 cm x 40 cm na twarz 10

opatr. hydro. 5x15cm 10

plast. bez opatrunku 2,5 cm x 5 m 10

plast. z opatrunkiem wymiary 1mx6cm 30

r?kaw. nitrylowe roz. L 20

r?kaw. nitrylowe roz. M 20

r?kaw. nitrylowe roz. S 20

pal. ?wiet. CZERWONA 50

pal. ?wiet. ZIELONA 50

pal. ?wiet. ?OLTA 50

Igla doszp. BIG dla doroslych 10

Igla doszp. BIG dla dzieci 10

Gaziki do dezynfekcji ALCOLEC A100 20.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 4 2000,00 Dwa tysi?ce zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Mechaniczne urz?dzenie do odsysania o min. ci?nieniu 65 kPa i min. pojemno?ci 1 L ( ssak sieciowo- bateryjny ) 6 szt.

2 ?Ssak r?czny Sucation Easy

Ssak taktyczny, przeznaczony jest do odsysania plynow i tre?ci z jamy ustnej i gornego odcinka drog oddechowych.

Konstrukcja jednocz??ciowa, bez mo?liwo?ci rozmontowania na mniejsze elementy skladowe., sklada si? z:

? dren ss?cy wysuwany, o dlugo?ci min 15 cm i wewn?trznej ?rednicy ss?cej min 8 mm

? uklad ss?cy mechaniczny, bazuj?cy na silikonowej gruszce

? worek na wydzielin? o pojemno?ci min 1000 ml wyposa?ony w filtr powietrzny

? Minimalna sila ssania 100 mmHg

? Waga max 250g

? opakowanie foliowe z mo?liwo?ci? zamkni?cia

10 szt.

3 Kozetka lekarska z wieszakiem na prze?cieradlo jednorazowe 6 szt.

4 Parawan medyczny 80x170cm jednoskrzydlowy z aluminium na podstawie przejezdnej 6 szt.

5 Tablica do badania ostro?ci wzroku 3 szt.

6 Ci?nieniomierz elektroniczny do pomiaru ci?nienia t?tniczego naramiennego; pomiar z mankietu naramiennego, zasilany bateriami AA lub AAA, pami?? co najmniej 20 ostatnich pomiarow, automatyczne pompowanie i wypuszczanie powietrza z mankietu, dokladno?? pomiaru do 3 mmHg, zakres pomiaru od 40 mmHG do 250 mmHG lub szerszy ? czytelny wy?wietlacz LCD. 3 szt.

7 Aparat do mierzenia ci?nienia elektroniczny z wymiennymi mankietami o ro?nej dlugo?ci 2 szt.

8 Termometr elektroniczny bezdotykowy 15 szt.

9 Glukometr ACCU-CHEK ACTIVE ? intuicyjna obsluga za pomoc? dwoch przyciskow, bardzo du?y ekran z wyra?nymi cyframi, mo?liwo?? nakladania kropli krwi gdy test paskowy jest wewn?trz lub na zewn?trz glukometru, mo?liwo?? dodatkowego, wzrokowego zweryfikowania poprawno?ci pomiaru. Ostrze?enie o niewystarczaj?cej kropli krwi oraz mo?liwo?? dodania krwi w ci?gu 10 sekund je?li kropla jest zbyt mala, alarm przypominaj?cy o konieczno?? przeprowadzenia pomiaru 2 godziny po posilku, mo?liwo?? oznaczenia wynikow pomiarow wykonanych przed i po posilkach, spelnia wymagania normy ISO 15197:2003. Metody pomiaru: oznaczenie st??enia glukozy w ?wie?ej krwi kapilarnej metoda fotometrii wspolczynnika odbicia ?wiatla, zakres pomiarowy 10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L), obj?to?? probki:1-2 L, czas pomiaru: ok. 5 sekund, je?li podczas nanoszenia krwi test paskowy jest w aparacie ok. 10 sekund, je?li w trakcie nanoszenia krwi test paskowy jest poza aparatem. Zasilanie 1 bateria typu CR 2032. Trwalo?? baterii: ok. 1000 pomiarow lub ok. 1 roku, samoczynne wyl?czanie: po 30 lub 90 sekundach, w zale?no?ci od wykonywanej czynno?ci, temperatura otoczenia podczas pomiaru: +10 do 40C; wilgotno?? powietrza podczas pomiaru: do 85 % wzgl?dnej wilgotno?ci powietrza, wymiary: 104,5x51,5x22 mm, waga: ok. 55 g bez baterii ok 60 g z bateri?. Dodatkowe cechy: 96-segmentowy wy?wietlacz LSD z symbolami port podczerwieni do transmisji danych do komputera kontrola minimalnej obj?to?ci probki. 10 szt.

10 Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny t?tniczej i pulsu. Posiada: wy?wietlacz LCD o 4 trybach wyswietlania, baterie pozwalajace na nieprzerwane dzialanie przez minimum 30 godz. 8 szt.

11 Kamizelka KED 8 szt.

12 Latarka diagnostyczna LED Latarka medyczna metalowa, przyrz?d diagnostyczny, wl?czany i wyl?czany jednym przyciskiem u gory korpusu latarki. Posiada zaczep, aby jej nie zgubi?.

Dane techniczne:

zasilanie: 2 baterie AAA (dol?czone do produktu)

kolor: stalowy 9 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 5 400,00 Czterysta zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Szyny Kramera 14 sztuk w pokrowcu 7 kpl.

2 Dluga deska stabilizuj?ca kr?goslup z unieruchomieniem glowy i pasami mocuj?cymi 2 szt.

3 Plachta ratownicza z 8 uchwytami, ud?wig powy?ej 360kg 10 szt.

4 Fantom dziecka do nauki resuscytacji Little Junior oferta LAERDAL + drogi oddechowe op 25 sztuk 4 szt.

5 Fantom niemowl?cia do nauki resuscytacji Baby Anne 4 szt.

6 Fantom do nauki udra?niania drog oddechowych noworodka metodami bezprzyrz?dowymi i oddechu sztucznego oraz masazu po?redniego serca z kontrol? na t?tnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i ocen? oddechu i monitorowaniem i ocen? oddechu i masa?u. Manekin dziecka do nauki resuscytacji. 10 szt.

7 Model kontrolny Skillguide ? kompatubilny z manekinem dziecka do resuscytacji 10 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 6 700,00 Siedemset zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 R?koje?? do laryngoskopu ?wiatlowodowego, kompatybilna z ly?kami Miller oraz MacIntosch 3 szt.

2 Ly?ki Miller nr 00, kompatybilne z r?koje?cia ?wiatlowodow? 6 szt.

3 Ly?ki MacIntosch ?wiatlowodowe nr 1 3 szt.

4 Ly?ki MacIntosch ?wiatlowodowe nr 2 3 szt.

5 Ly?ki MacIntosch ?wiatlowodowe nr 3 3 szt.

6 Ly?ki MacIntosch ?wiatlowodowe nr 4 3 szt.

7 Kleszczyki Magilla dla doroslych, anatomiczne wygi?te,wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego u?ytku 3 szt.

8 Kleszczyki Magilla dla dzieci, anatomiczne wygi?te,wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego u?ytku 3 szt.

9 Zestaw kontrolny do prawidlowej intubacji 3 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 7 40,00 Czterdzie?ci zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Termometr lodowkowy -30/+30 stopni C 1 szt.

2 Palnik kuchenny ELICO TECH.CREME BRULEE 1 szt.

3 Gaz do zapalniczek ELICO 90 ml z aplikatorem 10 szt.

4 Lodowka turystyczna 24 L 3 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 8 5,00 Pi?? zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

II.2.4) Description of the procurement:

1 Nosze TALON II 90C NAR ? poszycie noszy, wykonane z teflonowej siatki, antybakteryjne. Nosze posiadaj? wbudowane dwa psay stabilizacyjne, zapewniaj?ce prawidlow? pozycj? poszkodowanego w czasie przenoszenia. Dodatkowo posiadaj? elementy stabilizuj?ce ramiona. System skladania pozwala przenosi? je zlo?one w plecaku i szybko rozlozy? do pelnego rozmiaru. 8 szt.

2 Panel sygnalizacyjny typu VS17/GVX-slu??cy do oznaczania lokalizacji, pojazdow, miejsc l?dowa?, budynkow. Panel dwustronny ? jedna strona w kolorzez maskuj?cym- OLIVE, druga w kolorze jaskrawo-pomara?czowym, wykonany z bardzo trwalych materialow odpornych na przetarcia, rozdracia. Panel jest wyposa?ony w ta?my mocuj?ce pozwalaj?cy na monta? na karoserii i opancerzeniu pojazdow. 15 szt.

3 Nosze FOXTROT LITTLE ? nosze rolowane, z pokrowcem tekstylnym, posiadaj?cym system MOLLE. Wbudowane pasy i chwyty oraz lon?e. Waga ok. 2 kg, wymiary po rozlo?eniu: ok. 45cmx210cm. Kolor czarny 25 szt.

4 Plecak do ewakuacji medycznej ? glowna komora plecaka przygotowana do przenoszenia skladanych noszy taktycznych np.. TALON LITTER, zewn?trzne i boczne kieszenie sluz? do przechowywania opatrunkow. Material Cordura IR, kolor pantera le?na. Wyposa?enie plecka: 10x r?kawiczki nitrylowe (para), 2x rurka nosowo-gardlowa z lubrykantem, 4xopatrunek okluzyjny, 4x ARS igla do odbarczania odmy (14Gx3,25in.), 4x staza taktyczna, 6x opatrunek Trauma Dressing, 6 in., 4x gaza rolowana, 8x opatrunek ETD 6, 4 x szyna SAM SPLINT II, 1x no?yczki ratownicze TRAUMA SHERAS (7,25 in.), 2x plaster, 8x opaska elastyczna, 5x opatrunek oczny, 4x koc termiczny, 6x water jel, 2x hydro?el, 4x chusta trojkatna, 1x szyna wyci?gowa, 1 xmaska CPR, 1x notes wodoodporny, 1x ?wieca dymna, 1x panel sygnalizacyjny, 9 x paleczka ?iwelna (czerwona, zielona, niebieska). 8 szt.

5 Zestaw do segregacji TRIAGE ? zestaw do segregacji medycznej. W zestawie: saszetka transportowa (Cordura), 40xkarta segregacyjna, 1x no?yczki ratownicze, 10x r?kawice diagnostyczne, 2x ?wiatlo chemiczne, 1x latraka czolowa, 5 szt.

6 Defibrylator szkoleniowy do szybkiej nauki obslugi defibrylatorow AED. Posiada wgrane scenariusze szkoleniowe, obslugiwane za pomoc? pilota. W zestawie: urz?dzenie szkoleniowe, elektrody treningowe, pilot, baterie AA 1 szt.

7 Nosze plachtowe 3 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 9 1000,00 Jeden tysi?c zlotych i 00/100

Kryterium:

cena 60 %

termin gwarancji 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawca w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowi?zany zlo?y? nast?puj?ce dokumenty w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc? lub osob? (osoby) upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zada?):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1:

a) lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

3) Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 lit. a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

4) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o ktorych mowa w ust. 2.

5) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

6) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 lit a, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem skladania ofert.

7) Wykonawca w celu oceny wst?pnej obowi?zany jest zlo?y? JEDZ wraz z ofert?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik Nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 09:30
Place:

31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul. Konstantynowska a85.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Medical equipments

2017/S 193-395512

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Katarzyna Lapka
Telephone: +48 261442185
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego i jednokrotnego u?ytku oraz artykulow i wyrobow medycznych dla jednostek wojskowych b?d?cych na zaopatrzeniu 31. Wojskowego Oddzialu Gospodarczego.

Reference number: 68/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa artykulow medycznych jednokrotnego u?ytku

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego wielokrotnego u?ytku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Zgierz: Medical equipments
ND Document number 395512-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZGIERZ
AU Authority name 31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.31wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >