Poland-Warsaw: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003851745338179
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395573-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 193-395573

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Warszawie
al. Solidarno?ci 127
Warszawa
00-898
Poland
Contact person: Marta Bicz
Telephone: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Fax: +48 224405042
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.warszawa.so.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.warszawa.so.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: S?dy i Trybunaly
I.5) Main activity
Other activity: Wymiar Sprawiedliwo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych i s?dowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

Reference number: ZP-INW-25-17
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa mebli biurowych i s?dowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa-Praga w Warszawie, ich monta? i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego, realizowane zgodnie z harmonogramem.

2) Przedmiot zamowienia podzielony jest na dwie cz??ci:

a) cz??? nr I: dostawa mebli biurowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie, ich monta? i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego, realizowane zgodnie z harmonogramem,

b) cz??? nr II: dostawa mebli s?dowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie, ich monta? i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego, realizowane zgodnie z harmonogramem.

3) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Ul. Poligonowa 3, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest mebli biurowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie, ich monta? i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego, realizowane zgodnie z harmonogramem.

1) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?cznik Nr 1 do SIWZ w zakresie cz??ci nr I i II, zamawiaj?cy wymaga zlo?enia:

a) specyfikacji technicznej poszczegolnych oferowanych mebli z podaniem:

? oznaczenia identyfikuj?cego oferowany przedmiot zamowienia (np. model, typ, marka, nazwa handlowa, itp.), lub inn? informacj? umo?liwiaj?c? niebudz?c? w?tpliwo?ci identyfikacj? wyrobu i ceny z wyrobem;

? opisu wraz z rysunkiem lub zdj?ciem (np. kart? katalogow? produktu/folderem/wst?pnym projektem/rysunkami/zdj?ciem, itp.), potwierdzaj?cego spelnianie wszystkich wymaga? stawianych przez Zamawiaj?cego w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia; ww. dokumenty powinny by? oznaczone liczb? porz?dkow? produktu nadan? w formularzu cenowym ? wykazie oferowanego asortymentu wraz z kalkulacj? cen jednostkowych;

b) probek oferowanych mebli biurowych w postaci:

? dla cz??ci I: 1 sztuki biurka lukowego o symbolu 301 i 1 sztuki kontenerka na kolkach o symbolu 303 w odcieniu br?zu, tj. w jednym z kolorow z wzornika, o ktorym mowa w lit. c;

? dla cz??ci II: 1 sztuki lawki 150 o symbolu 515 i 1 sztuki stolu adwokata/prokuratora 150 o symbolu 516 w odcieniu br?zu, tj. w jednym z kolorow z wzornika, o ktorym mowa w lit. c;

c) wzornika w minimum 12 odcieniach br?zu dla plyty meblowej melaminowanej;

2) Ww. zamawiaj?cy b?dzie ??dal od wykonawcy, ktorego oferta w ocenie zamawiaj?cego zostala najwy?ej oceniona.

3) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zaliczenia probek zlo?onych przez Wykonawc? na poczet realizacji zamowienia, w przypadku gdy probka b?dzie wykonana w kolorze wybranym przez Zamawiaj?cego na etapie realizacji umowy.

Kryteria oceny ofert:

? cena ofertowa-waga kryterium-60 %,

? okres udzielonej gwarancji-waga kryterium-20 %,

? termin realizacji umowy-waga kryterium?20 %.

Szczegolowy opis kryteriow w siwz.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie cz??ci nr I Zamawiaj?cy, w zale?no?ci od potrzeb, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (zamowienia opcjonalnego), o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy.

2) Zakres opcji obejmuje dostaw? nast?puj?cych mebli, w maksymalnej ilo?ci wskazanej w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?cznik Nr 1 do siwz.

3) Zamawiaj?cy ma prawo skorzysta? z prawa opcji w terminie do 2 miesi?cy od dnia podpisania umowy.

4) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym o?wiadczeniem ? zamowieniem.

5) Wykonawca ka?dorazowo zrealizuje zamowienie w terminie do 3 miesi?cy od dnia otrzymania o?wiadczenia z pkt 4.

6) Brak stosownego o?wiadczenia ? zamowienia ?wiadczy o rezygnacji z zamowienia opcjonalnego. Wykonawcy zobowi?zani s? do realizacji zamowienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i projekcie umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zobowi?zany jest do stosowania takich samych cen jednostkowych, jak wskazane w ofercie Wykonawcy.

7) Zamowienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego.

8) Wykonawcy powinni zlo?y? oferty obejmuj?ce caly zakres przedmiotu zamowienia (zamowienie gwarantowane i opcjonalne). Niedopelnienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferty skladane przez podmioty zagraniczne w zakresie cz??ci nr I i II:

1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Sekcji VI.3):

1) pkt 3 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 4-6 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplaceniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonana decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje si?.

4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 90.000,00 zl (slownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100) w zakresie cz??ci nr I. Szczegolowe informacje znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli s?dowych dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Ul. Poligonowa 3, Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mebli biurowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie, ich monta? i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego, realizowane zgodnie z harmonogramem.

1) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?cznik Nr 1 do SIWZ w zakresie cz??ci nr I i II, zamawiaj?cy wymaga zlo?enia:

a) specyfikacji technicznej poszczegolnych oferowanych mebli z podaniem:

? oznaczenia identyfikuj?cego oferowany przedmiot zamowienia (np. model, typ, marka, nazwa handlowa, itp.), lub inn? informacj? umo?liwiaj?c? niebudz?c? w?tpliwo?ci identyfikacj? wyrobu i ceny z wyrobem;

? opisu wraz z rysunkiem lub zdj?ciem (np. kart? katalogow? produktu/folderem/wst?pnym projektem/rysunkami/zdj?ciem, itp.), potwierdzaj?cego spelnianie wszystkich wymaga? stawianych przez Zamawiaj?cego w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia; ww. dokumenty powinny by? oznaczone liczb? porz?dkow? produktu nadan? w formularzu cenowym ? wykazie oferowanego asortymentu wraz z kalkulacj? cen jednostkowych;

b) probek oferowanych mebli biurowych w postaci:

? dla cz??ci I: 1 sztuki biurka lukowego o symbolu 301 i 1 sztuki kontenerka na kolkach o symbolu 303 w odcieniu br?zu, tj. w jednym z kolorow z wzornika, o ktorym mowa w lit. c;

? dla cz??ci II: 1 sztuki lawki 150 o symbolu 515 i 1 sztuki stolu adwokata/prokuratora 150 o symbolu 516 w odcieniu br?zu, tj. w jednym z kolorow z wzornika, o ktorym mowa w lit. c;

c) wzornika w minimum 12 odcieniach br?zu dla plyty meblowej melaminowanej;

2) Ww. zamawiaj?cy b?dzie ??dal od wykonawcy, ktorego oferta w ocenie zamawiaj?cego zostala najwy?ej oceniona.

3) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zaliczenia probek zlo?onych przez Wykonawc? na poczet realizacji zamowienia, w przypadku gdy probka b?dzie wykonana w kolorze wybranym przez Zamawiaj?cego na etapie realizacji umowy.

Kryteria oceny ofert:

? cena ofertowa-waga kryterium-60 %,

? okres udzielonej gwarancji-waga kryterium-20 %,

? termin realizacji umowy-waga kryterium?20 %.

Szczegolowy opis kryteriow w siwz.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 19.000,00 zl (slownie: dziewi?tna?cie tysi?cy zlotych 00/100) w zakresie cz??ci nr II. Szczegolowe informacje znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal co najmniej 2 dostawy, ktorych przedmiotem byla dostawa mebli biurowych i/lub s?dowych wykonywana na podstawie jednej umowy/jednego zamowienia, o warto?ci:

a) w zakresie cz??ci nr I: co najmniej 4.000.000,00 zl brutto (slownie: cztery miliony zlotych 00/100) ka?da,

b) w zakresie cz??ci nr II: co najmniej 800.000,00 zl brutto (slownie: osiemset tysi?cy zlotych 00 /100) ka?da,

oraz wyka?e, i? dostawy te zostaly wykonane nale?ycie;

W przypadku wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia powy?szy warunek wykonawcy mog? spelnia? l?cznie.

.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania opisanych warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wykazu wykonanych, w okresie trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwoch dostaw odpowiadaj?cych wymaganiom okre?lonym powy?ej w zale?no?ci od cz??ci, na ktor? wykonawca sklada ofert?, na wzorze stanowi?cym Zal?cznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z zal?czeniem dowodow, czy zostaly one wykonane nale?ycie.

Dowodami w powy?szym zakresie s?:

a) referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane;

b) o?wiadczenie wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa w lit. a.

III.1.5) Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Al. ?Solidarno?ci 127, 00-898 Warszawa, pok. 513.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W celu potwierdzenia spelniania opisanych warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia wskazanych poni?ej dokumentow:

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej ? skladanego wraz z ofert? przez ka?dego wykonawc? (Zal?cznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia);

2) o?wiadczenia o przynale?no?ci do grupy kapitalowej, na formularzu stanowi?cym Zal?cznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ? skladanego przez ka?dego z wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty, w terminie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

4) aktualnego za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

5) aktualnego za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

6) aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splaty tych nale?no?ci;

8) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;

9) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplaceniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.).

2. O udzielenie zamowienia ubiega? si? mog? wykonawcy, wobec ktorych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia z powodow niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustaw?, ktorych interes w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do post?powa? o warto?ci powy?ej progu okre?lonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224567701
Fax: +48 224567700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 193-395573

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Okr?gowy w Warszawie
al. Solidarno?ci 127
Warszawa
00-898
Poland
Contact person: Marta Bicz
Telephone: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Fax: +48 224405042
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.warszawa.so.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: Wymiar Sprawiedliwo?ci

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych i s?dowych do budynku polo?onego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

Reference number: ZP-INW-25-17
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli s?dowych dla potrzeb S?du Okr?gowego Warszawa?Praga w Warszawie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Furniture
ND Document number 395573-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name S?d Okr?gowy w Warszawie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39100000 - Furniture
39130000 - Office furniture
OC Original CPV code 39100000 - Furniture
39130000 - Office furniture
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.warszawa.so.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >