Poland-Rzeszow: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003851760829277
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395358-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Construction work

2017/S 193-395358

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego
690587255
al. Lukasza Ciepli?skiego 4
Rzeszow
35-010
Poland
Contact person: Tomasz Jarecki
Telephone: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Fax: +48 178501761
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.podkarpackie.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa budynku administracyjno-biurowego Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 68 i na cz??ci dzialki nr 67, obr. 207 Rzeszow-?rodmie?cie.

Reference number: OR-IV.272.1.18.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwi?zanych z inwestycj? pn.: Budowa budynku administracyjno ? biurowego Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 68 i na cz??ci dzialki nr 67, obr. 207 Rzeszow ? ?rodmie?cie. 2. Podstawowe parametry budynku s? nast?puj?ce:

1. Powierzchnia zabudowy ? ok. 1113,80 m;

2. Powierzchnia calkowita kondygnacji ? ok. 6674,14 m

3. Powierzchnia kondygnacji netto ? ok. 5776,76 m, w tym;

4. Powierzchnia u?ytkowa ? ok. 3711,50 m

5. Kubatura:

5.1. kubatura brutto ? ok. 26198,50 m

5.2. kubatura netto ? ok. 18112,35 m

6. Ilo?? kondygnacji nadziemnych ? 6

7. Ilo?? kondygnacji podziemnych ? 1.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 579 338.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45400000
45223500
45262300
45262500
45320000
45261200
45410000
45440000
45430000
45432100
45420000
45421160
45443000
45313100
45231100
45231112
45321000
45332000
45332200
45332400
45332300
45331100
45331220
45331210
45331110
45310000
45317000
45314300
45316100
45312100
45314320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Rzeszow, ul. Lubelska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwi?zanych z inwestycj? pn.: Budowa budynku administracyjno ? biurowego Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 68 i na cz??ci dzialki nr 67, obr. 207 Rzeszow ? ?rodmie?cie. 2. Podstawowe parametry budynku s? nast?puj?ce:

1. Powierzchnia zabudowy ? ok. 1113,80 m;

2. Powierzchnia calkowita kondygnacji ? ok. 6674,14 m

3. Powierzchnia kondygnacji netto ? ok. 5776,76 m, w tym;

4. Powierzchnia u?ytkowa ? ok. 3711,50 m

5. Kubatura:

5.1. kubatura brutto ? ok. 26198,50 m

5.2. kubatura netto ? ok. 18112,35 m

6. Ilo?? kondygnacji nadziemnych ? 6

7. Ilo?? kondygnacji podziemnych ? 1

Przedmiot zamowienia opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest odpowiednio w odpowiednich zal?cznikach okre?lonych jednolicie jako zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ? ustawy Prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy wymaga aby wszelkie czynno?ci podejmowane przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i zwi?zane z wykonywaniem robot konstrukcyjno- budowlanych wykonywane byly przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy). Zamawiaj?cy jest uprawniony, w trakcie calego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracownikow wykonawcy przy jej wykonywaniu. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji b?dzie przedstawial informacj? zawieraj?c? liczb? zatrudnionych przez Wykonawc?. Sankcje z tytulu niespelnienia ww. wymaga? s? okre?lone w istotnych postanowieniach umowy ? zal?cznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji jako?ci i r?kojmi na roboty budowlane / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 700 000 PLN (siedemset tysi?cy zlotych) wniesionym przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku form, o ktorych mowa w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211559
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Baudziedzic Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spolka komandytowa
180277740
Rudna Mala
36-060
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 20 740 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Construction work

2017/S 193-395358

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego
690587255
al. Lukasza Ciepli?skiego 4
Rzeszow
35-010
Poland
Contact person: Tomasz Jarecki
Telephone: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Fax: +48 178501761
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.podkarpackie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa budynku administracyjno-biurowego Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 68 i na cz??ci dzialki nr 67, obr. 207 Rzeszow-?rodmie?cie.

Reference number: OR-IV.272.1.18.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 27 579 338.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45210000
45300000
45400000
45223500
45262300
45262500
45320000
45261200
45410000
45440000
45430000
45432100
45420000
45421160
45443000
45313100
45231100
45231112
45321000
45332000
45332200
45332400
45332300
45331100
45331220
45331210
45331110
45310000
45317000
45314300
45316100
45312100
45314320
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211559

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Baudziedzic Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spolka komandytowa
180277740
Rudna Mala
36-060
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 20 740 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Construction work
ND Document number 395358-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego (690587255)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45231100 - General construction work for pipelines
45231112 - Installation of pipe system
45261200 - Roof-covering and roof-painting work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45312100 - Fire-alarm system installation work
45313100 - Lift installation work
45314300 - Installation of cable infrastructure
45314320 - Installation of computer cabling
45316100 - Installation of outdoor illumination equipment
45317000 - Other electrical installation work
45320000 - Insulation work
45321000 - Thermal insulation work
45331100 - Central-heating installation work
45331110 - Boiler installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331220 - Air-conditioning installation work
45332000 - Plumbing and drain-laying work
45332200 - Water plumbing work
45332300 - Drain-laying work
45332400 - Sanitary fixture installation work
45400000 - Building completion work
45410000 - Plastering work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45421160 - Ironmongery work
45430000 - Floor and wall covering work
45432100 - Floor laying and covering work
45440000 - Painting and glazing work
45443000 - Facade work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45210000 - Building construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45231100 - General construction work for pipelines
45231112 - Installation of pipe system
45261200 - Roof-covering and roof-painting work
45262300 - Concrete work
45262500 - Masonry and bricklaying work
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45312100 - Fire-alarm system installation work
45313100 - Lift installation work
45314300 - Installation of cable infrastructure
45314320 - Installation of computer cabling
45316100 - Installation of outdoor illumination equipment
45317000 - Other electrical installation work
45320000 - Insulation work
45321000 - Thermal insulation work
45331100 - Central-heating installation work
45331110 - Boiler installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331220 - Air-conditioning installation work
45332000 - Plumbing and drain-laying work
45332200 - Water plumbing work
45332300 - Drain-laying work
45332400 - Sanitary fixture installation work
45400000 - Building completion work
45410000 - Plastering work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45421160 - Ironmongery work
45430000 - Floor and wall covering work
45432100 - Floor laying and covering work
45440000 - Painting and glazing work
45443000 - Facade work
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.podkarpackie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >