Poland-Zielona Gora: Works for complete or part construction and civil engineering work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003851938636173
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395258-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 193-395258

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich
006092820
al. Niepodleglo?ci 32
Zielona Gora
65-042
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? i Administracji
Telephone: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Fax: +48 683280338
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.zgora.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zdw.zgora.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka samorz?dowa
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada).

Reference number: ZDW-ZG-WZA-3310-96/2017
II.1.2) Main CPV code
45200000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zakres inwestycji obejmuje:

1/ roboty drogowe:

? roboty przygotowawcze

? roboty ziemne

? odwodnienie korpusu drogowego

? podbudowy

? podbudowy z gruntow stabilizowanych spoiwami

? podbudowy z betonu asfaltowego ? nawierzchnie

? roboty wyko?czeniowe

? urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu

? elementy ulic

2/ roboty mostowe:

? beton

? izolacje

? odwodnienie

? urz?dzenia dylatacyjne

? elementy zabezpieczaj?ce

? inne roboty

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okre?lone zostaly w Rozdziale III SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233140
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Droga wojewodzka nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres inwestycji obejmuje:

1/ roboty drogowe:

? roboty przygotowawcze

? roboty ziemne

? odwodnienie korpusu drogowego

? podbudowy

? podbudowy z gruntow stabilizowanych spoiwami

? podbudowy z betonu asfaltowego ? nawierzchnie

? roboty wyko?czeniowe

? urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu

? elementy ulic

2/ roboty mostowe:

? beton

? izolacje

? odwodnienie

? urz?dzenia dylatacyjne

? elementy zabezpieczaj?ce

? inne roboty

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania techniczne okre?lone zostaly w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 299 455.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie dofinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej w ramach RPO Lubuskie-2020, decyzja nr RPLB.05.01.01-08-0013/16-00.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu

1.Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem ? zal?cznik nr 1 do formularza oferty, zamieszczony jako osobny plik na stronie zamawiajacego. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriow kwalifikacji opisanych w cz??ci IV JEDZ wypelnil jedynie sekcj? ALFA w cz??ci IV i nie wypelnial ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

4.Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu:

1) dokumentow potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 2 000 00 PLN.

2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty,

3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganych przez zamawiaj?cego dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4.1.1) zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez wykonawc? innych dokumentow, o ktorych mowa w art.26 ust.2c ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e minimalny poziom zdolno?ci, tj.:

jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 2 000 000 PLN.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, warunek mo?e by? spelniony l?cznie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e minimalny poziom zdolno?ci, tj.:

1) wyka?e roboty budowlane* wykonane nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, tj.:

* przez robot? budowlan? zamawiaj?cy rozumie min. 1 robot? polegaj?c? na budowie, przebudowie lub remoncie

obiektu mostowego o dlugo?ci co najmniej 50 mb (z wyl?czeniem kladek dla pieszych) o warto?ci min. 3 000 000 PLN brutto.

Pod poj?ciem remontu nale?y rozumie? odbudow? ustroju no?nego obiektu mostowego.

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie warunek musi by? spelniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wyka?e osoby skierowane do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

? kierownika budowy-robot mostowych, posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie mostow,

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

W swoim do?wiadczeniu zawodowym kierownik budowy-robot mostowych musi wykaza? si? do?wiadczeniem zawodowym w zakresie pelnienia funkcji kierownika budowy lub robot na min. 1 zadaniu polegaj?cym na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o dlugo?ci co najmniej 50 mb (z wyl?czeniem kladek dla pieszych).

? kierownika robot drogowych, posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie drog, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

? kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadaj?cego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Spelnianie warunku udzialu w post?powaniu musi wykaza? dowolny z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu w tym w szczegolno?ci ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j.

Dz.U.2016 poz.380 ze zm)i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) 2. Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w SIWZ. 3. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunkow zmian zostalo zawarte w SIWZ. 4. Wymagania w zakresie zastosowania klauzul spolecznych o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. zostaly okre?lone w SIWZ. 5. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. Wymagania dot. podwykonawstwa okre?lono w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: Zarz?d Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodleglo?ci 32, pokoj nr 03 -piwnica.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art.24 aa ust.1 ustawy Pzp.

II. Przeslanki wykluczenia wykonawcow: 1. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc? w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 ustawy Pzp. 2. Dodatkowo zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.

III. Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? dokumenty zgodne Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. 2016 poz.1126) tj. par 5.pkt: 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9). Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? stosuje si? paragraf 7 ww. Rozporz?dzenia w sprawie rodzajow dokumentow. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorej dokument dotyczy-stosuje si? paragraf 8 ww. Rozporz?dzenia w sprawie rodzajow dokumentow.

IV. Termin wykonania zamowienia: 18 miesi?cy od daty zawarcia umowy.

V. Wykonawca jest zwi?zany ofert? 60 dni od terminu skladania ofert. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art.85 ust.5 ustawy Pzp).

VI. Wymagania dotycz?ce wadium:

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 150 000 PLN (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy 00/100 zl) przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Wadium mo?e by? wniesione w:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych, lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieni?dza nale?y wnie?? przelewem na konto w Banku Getin Noble Bank S.A O/Zielona Gora nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ?Wadium w post?powaniu ZDW-ZG-WZA-3310-96/2017 na Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada).

VII. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zaliczek na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 151a ustawy Pzp. Inf. na temat udzielania zaliczek podano w SIWZ w rozdziale V.

VIII. Oferta winna zawiera?:

1) wypelniony formularz ofertowy,

2) o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? zal. nr 1 do formularza oferty,

3) zobowi?zanie do udost?pnienia zasobow ? zal. nr 2 do formularza oferty (je?eli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)

4) dowod wniesienia wadium,

5) wypelniony formularz cenowy.

6) pelnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie ? w przypadku podpisania oferty oraz po?wiadczania za zgodno?? z oryginalem kopii dokumentow przez osob? niewymienion? w odpisie z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej wykonawcy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa

si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art.180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wniesie nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia; 6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Zielona Gora: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 193-395258

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich
006092820
al. Niepodleglo?ci 32
Zielona Gora
65-042
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? i Administracji
Telephone: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Fax: +48 683280338
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.zgora.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada).

Reference number: ZDW-ZG-WZA-3310-96/2017
II.1.2) Main CPV code
45200000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233140
45221110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 5 299 455.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Works for complete or part construction and civil engineering work
ND Document number 395258-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Wojewodztwo Lubuskie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich (006092820)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221110 - Bridge construction work
45233140 - Roadworks
OC Original CPV code 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221110 - Bridge construction work
45233140 - Roadworks
RC NUTS code PL43
IA Internet address (URL) www.bip.zdw.zgora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >