Slovenia-Lenart v Slov. goricah: Food, beverages, tobacco and related products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003851988862831
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395862-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Lenart v Slov. goricah: Food, beverages, tobacco and related products

2017/S 193-395862

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Socialno varstveni zavod Hrastovec
5049903000
Hrastovec v Slov. goricah 22
Lenart v Slov. goricah
2230
Slovenia
Contact person: Andreja Raduha
Telephone: +386 27293510
E-mail: zavod@hrastovec.org
Fax: +386 27293566
NUTS code: SI03

Internet address(es):

Main address: http://www.hrastovec.org

Address of the buyer profile: http://www.hrastovec.org

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava konvencionalnih in ekolo?kih ?ivil.

Reference number: 5 / 2017
II.1.2) Main CPV code
15000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dobava konvencionalnih in ekolo?kih ?ivil.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 653 168.60 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Meso in mesni izdelki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov.goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Meso in mesni izdelki

Meso in mesni izdelki morajo ustrezati zahtevam predpisov, ki dolo?ajo kakovost mesa in mesnih izdelkov.

Meso in drobovina mora biti sve?e, ohlajeno na z zakonom predpisano temperaturo.

Goveje meso naj bo pridobljeno od klavnih trupov govejih ?ivali, bikov starih do 24 mesecev ter telic, krav in kastriranih ?ivali mo?kega spola (volov), starih nad 30 mesecev.

Vsa ?ivila morajo biti I. kvalitete.

Vse sve?e meso in hambur?ka slanina mora biti konfekcionirana po ?elji naro?nika. Mere konfekcije in gramatura zrezkov ne sme presegati odstopanja + ali ? 5 %. Cena konfekcioniranega mesa mora biti enaka ceni mesa v kosu. Meso mora biti o?i??eno veznega tkiva in odve?ne ma??obe.

Dostava mesa se vr?i vse dni v tednu, razen sobote in nedelje, od 7:00 do 7:30 ure zjutraj.

Dobavitelj mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) za meso ozna?iti poreklo oziroma izvor mesa.

Na zahtevo naro?nika mora ponudnik predlo?iti potrdilo o odkupu ?ivine (oz. lastni vzreji) in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju po?iljke.

Dobavitelj mora zagotoviti pravilno ozna?evanje mesa v skladu z Zakonom o standardizaciji in drugimi predpisi, ki veljajo v RS.

Dobavitelj mora izpolnjevati vse pogoje s podro?je HACCP ?a.

Izdelki morajo biti v dostavljeni v ustrezni, za to namenjeni embala?i z ustrezno za??ito, ter opremljeni z ustrezno deklaracijo.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim ?ivilom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

V primeru interventnega naro?ila ali upravi?ene reklamacije je ponudnik dol?an dostaviti zahtevano blago v najkraj?em mo?nem ?asu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perutnina

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov.goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Perutnina

Meso in mesni izdelki morajo ustrezati zahtevam predpisov, ki dolo?ajo kakovost mesa in mesnih izdelkov.

Meso mora biti sve?e, ohlajeno na z zakonom predpisano temperaturo.

Vsa ?ivila morajo biti I. kvalitete.

Vse sve?e meso mora biti konfekcionirana po ?elji naro?nika. Mere konfekcije in gramatura zrezkov ne sme presegati odstopanja + ali ? 5 %. Cena konfekcioniranega mesa mora biti enaka ceni mesa v kosu.

Izdelki morajo biti v dostavljeni v ustrezni, za to namenjeni embala?i z ustrezno za??ito, ter opremljeni z ustrezno deklaracijo.

Meso mora ustrezati HACCP sistemu.

Dostava blaga od ponedeljka do petka od 7:00 do 7:30 ure zjutraj, odvisno od jedilnika.

Na zahtevo naro?nika mora ponudnik predlo?iti potrdilo o odkupu ?ivine (oz. lastni vzreji) in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju po?iljke.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim ?ivilom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

V primeru interventnega naro?ila ali upravi?ene reklamacije, je ponudnik dol?an dostaviti zahtevano blago v najkraj?em mo?nem ?asu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ribe in ribji izdelki

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Ribe in ribji izdelki

Blago mora biti ozna?eno z ustrezno deklaracijo in v za to namenjeni embala?i, ter ustrezati predpisani kvaliteti.

Vsa ?ivila morajo biti I. kvalitete.

Dobava rib se vr?i 2 x na mesec, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

Dobavitelj mora izpolnjevati zahteve HACCP sistema.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

Ribe in ribji izdelki morajo biti ob sprejemu zamrznjeni, brez znakov odtaljevanja in ponovnega zamrzovanja.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jajca

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov.goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Jajca

Jajca morajo biti dostavljena v ustrezni embala?i ? ustrezen karton, ki mora biti ozna?en v skladu z zakonodajo.

Dostava se vr?i cca 2x tedensko, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

Zahteva se pakiranje 30/1 in 10/1, kot izhaja iz obrazca predra?una.

Vsako jajce mora biti ozna?eno (?igosano) v skladu z zakonodajo.

Poleg ?e navedenih predpisov morajo jajca ustrezati veljavni zakonodaji s tega podro?ja in opremljena s potrebno dokumentacijo in potrdili.

Jajca, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

Jajca morajo biti ?A razreda, velikost L (large) 63-73 g.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko in mle?ni izdelki

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Mleko in mle?ni izdelki

Mleko in mle?ni izdelki se dostavljajo vsak dan od ponedeljka do petka od 7:00 do 7:30 ure zjutraj. Rok trajanja izdelkov ne sme biti kraj?i od 5 dni na dan dobave ?ivila, razen dnevno sve?ega mleka.

Dnevno sve?e mleko mora biti pakirano v PVC balonih 10 ali 5 litrov.

Pakiranje 1 l mora omogo?ati ponovno zapiranje odprte embala?e.

Mleko se dostavlja vse dni v tednu, razen v soboto in nedeljo.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

Vsa ?ivila morajo biti I. kvalitete.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kruh in pekovski izdelki

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Kruh in pekovski izdelki

Vsa ?ivila morajo biti 1. kvalitete.

Izdelki morajo biti dnevno sve?i in ozna?eni skladno s predpisi.

Dostava mora biti kakovostna, kruh in ostali izdelki ne smejo biti zme?kani, biti morajo v ?isti embala?i in primerno za??iteni.

V primeru neporabljene koli?ine kruha iz prej?njega dne, lahko naro?nik zahteva zamenjavo le-tega z sve?im kruhom.

Dostava kruha poteka vse dni v tednu od 7:00 do 7:30 ure.

Za?eleno je, da dobavitelj izpolnjuje zahteve HACCP sistema.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Moka in testenine

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Moka in testenine

Vsa ?ivila morajo biti 1. kvalitete.

Testenine morajo ustrezati HACCP sistemu.

Dostava se vr?i 1x tedensko, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

?ivila morajo biti dostavljene v ustrezni embala?i ter opremljene z ustrezno deklaracijo.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

Testenine morajo ustrezati kakovosti, ki je dolo?ena v sklopu ?tevilka 7.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Splo?no prehrambeno blago

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov.goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Splo?no prehrambeno blago

Vsa ?ivila morajo biti 1. kvalitete.

Vsa ?ivila morajo biti v ustrezni embala?i, opremljena z deklaracijo.

Dostava se vr?i 1x tedensko, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

Vsi izdelki iz soje morajo biti iz gensko nespremenjene soje.

Sojina omaka ne sme imeti dodanih oja?evalcev okusa.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Olje jedilno in kis

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Olje jedilno in kis

Vsa ?ivila morajo biti 1. kvalitete.

Vsa ?ivila morajo biti v ustrezni embala?i, opremljena z deklaracijo.

Dostava se vr?i 1x tedensko, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pija?e

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Pija?e

Vsi artikli morajo biti 1. kvalitete.

Vsi artikli morajo biti v ustrezni embala?i, opremljeni z deklaracijo.

Dostava se vr?i 1x tedensko, od 7:00 do 8:00 ure zjutraj.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mle?ni izdelki ? ekolo?ki

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
Main site or place of performance:

Glavna lokacija: Hrastovec v Slov. goricah 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah in na naslovih DBE.

II.2.4) Description of the procurement:

Mle?ni izdelki ? ekolo?ki

Mle?ni izdelki se dostavljajo 1x tedensko od 7:00 do 7:30 ure zjutraj. Rok trajanja izdelkov ne sme biti kraj?i od 5 dni na dan dobave ?ivila.

?ivila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s sve?im enakovrednim blagom.

V izogib morebitnim nev?e?nostim je izbrani ponudnik na zahtevo naro?nika dol?an pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naro?anja in dobave.

Vsa ?ivila morajo biti I. kvalitete.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-144798
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Meso in mesni izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Panvita, mesna industrija Radgona d.d.
5458897000
Ljutomerska cesta 28A
Gornja Radgona
9250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 250 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 215 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Perutnina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
5141966000
Potr?eva cesta 10
Ptuj
2250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 62 260.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Ribe in ribji izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pekarna Pe?jak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
?kofljica
1291
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 17 289.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Jajca

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
M. M. Kau?i? podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
5750911000
Gornji Ivanjci 21
Spodnji Ivanjci
9245
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 10 834.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Mleko in mle?ni izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrov?e
3301
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 113 881.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Kruh in pekovski izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlinotest ?ivilska industrija d.d.
5132061000
Tovarni?ka cesta 14
Ajdov??ina
5270
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 37 429.53 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Moka in testenine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
M. M. Kau?i? podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
5750911000
Gornji Ivanjci 21
Spodnji Ivanjci
9245
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 14 026.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Splo?no prehrambeno blago

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 117 474.42 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Olje jedilno in kis

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 16 004.60 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Pija?e

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 21 450.05 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Mle?ni izdelki ? ekolo?ki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pomurske mlekarne d.d.
5025087000
Industrijska ulica 10
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 27 520.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
Lenart v Slov. goricah
2230
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Lenart v Slov. goricah: Food, beverages, tobacco and related products

2017/S 193-395862

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Socialno varstveni zavod Hrastovec
5049903000
Hrastovec v Slov. goricah 22
Lenart v Slov. goricah
2230
Slovenia
Contact person: Andreja Raduha
Telephone: +386 27293510
E-mail: zavod@hrastovec.org
Fax: +386 27293566
NUTS code: SI03

Internet address(es):

Main address: http://www.hrastovec.org

Address of the buyer profile: http://www.hrastovec.org

I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava konvencionalnih in ekolo?kih ?ivil.

Reference number: 5 / 2017
II.1.2) Main CPV code
15000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 653 168.60 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Meso in mesni izdelki

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perutnina

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ribe in ribji izdelki

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jajca

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
03142500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mleko in mle?ni izdelki

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kruh in pekovski izdelki

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
15810000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Moka in testenine

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15612000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Splo?no prehrambeno blago

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15800000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Olje jedilno in kis

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pija?e

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15980000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mle?ni izdelki ? ekolo?ki

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI03

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 075-144798

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Meso in mesni izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Panvita, mesna industrija Radgona d.d.
5458897000
Ljutomerska cesta 28A
Gornja Radgona
9250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 250 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 215 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Perutnina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
5141966000
Potr?eva cesta 10
Ptuj
2250
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 62 260.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Ribe in ribji izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pekarna Pe?jak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
?kofljica
1291
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 17 289.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Jajca

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
M. M. Kau?i? podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
5750911000
Gornji Ivanjci 21
Spodnji Ivanjci
9245
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 10 834.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Mleko in mle?ni izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrov?e
3301
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 113 881.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Kruh in pekovski izdelki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mlinotest ?ivilska industrija d.d.
5132061000
Tovarni?ka cesta 14
Ajdov??ina
5270
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 37 429.53 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Moka in testenine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
M. M. Kau?i? podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci
5750911000
Gornji Ivanjci 21
Spodnji Ivanjci
9245
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 14 026.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Splo?no prehrambeno blago

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 117 474.42 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Olje jedilno in kis

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 16 004.60 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Pija?e

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 21 450.05 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Mle?ni izdelki ? ekolo?ki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pomurske mlekarne d.d.
5025087000
Industrijska ulica 10
Murska Sobota
9000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 27 520.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Slovenia-Lenart v Slov. goricah: Food, beverages, tobacco and related products
ND Document number 395862-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LENART V SLOV. GORICAH
AU Authority name Socialno varstveni zavod Hrastovec (5049903000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03142500 - Eggs
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15110000 - Meat
15112000 - Poultry
15200000 - Prepared and preserved fish
15400000 - Animal or vegetable oils and fats
15500000 - Dairy products
15612000 - Cereal or vegetable flour and related products
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15980000 - Non-alcoholic beverages
OC Original CPV code 03142500 - Eggs
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15110000 - Meat
15112000 - Poultry
15200000 - Prepared and preserved fish
15400000 - Animal or vegetable oils and fats
15500000 - Dairy products
15612000 - Cereal or vegetable flour and related products
15800000 - Miscellaneous food products
15810000 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15980000 - Non-alcoholic beverages
RC NUTS code SI
SI03
IA Internet address (URL) http://www.hrastovec.org
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >