Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003852058554771
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 396103-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Insurance services

2017/S 193-396103

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwor Mazowiecki
05-100
Poland
Contact person: 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki ul. Paderewskiego 6
Telephone: +48 221012100/01/02/03
E-mail: miroslaw.jasiulewicz@sinevia.pl
Fax: +48 227753889
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.sinevia.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.sinevia.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

SVA/BZ/4620-32/2017: Ubezpieczenie mienia i sprz?tu elektronicznego Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o. od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci cywilnej, Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Reference number: SVA/BZ/4620-32/2017
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest Ubezpieczenie mienia i sprz?tu elektronicznego Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o. od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci cywilnej, Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia (zal?cznik nr 1 do SIWZ) i zal?cznikami do opisu przedmiotu zamowienia /dalej te? OPZ- WZU Program vKG/.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
66515200
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL91
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Nowy Dwor Mazowiecki.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest Ubezpieczenie mienia i sprz?tu elektronicznego Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o. od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci cywilnej, Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia (zal?cznik nr 1 do SIWZ) i zal?cznikami do opisu przedmiotu zamowienia /dalej te? OPZ- WZU Program vKG/

Szczegolowy zakres ubezpieczenia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 05/11/2017
End: 04/11/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada aktualne (na czas realizacji zamowienia) zezwolenie wla?ciwego organu na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w my?l ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 roku o dzialalno?ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1170 z po?n. zm.) co najmniej

w zakresie ryzyk obj?tych przedmiotem zamowienia. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia wskazanego dokumentu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?lone w dokumentach zamowienia ? projekt umowy zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia ze wzgl?du na to, ?e termin obecnie obowi?zuj?cej ochrony ubezpieczeniowej uplywa 4.11.2017. Specyfika zamowienia powoduje, ?e nie jest dopuszczalne przerwanie ci?glo?ci ochrony ubezpieczeniowej, a wcze?niejsze przygotowanie post?powania przetargowego nie bylo mo?liwe, i? warto?? maj?tku do ubezpieczenia musi by? jak najbardziej aktualna. Z uwagi na powy?sze jak rownie? nie jest mo?liwe zachowanie 40-dniowego terminu na skladanie ofert. Dlatego termin skladania ofert nale?y wyznaczy? w minimalnym dopuszczalnym wymiarze tj. w wymiarze 15 dni od wszcz?cia post?powania.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 12:15
Place:

AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwor Maz. ul. Paderewskiego 6 w sali nr 213 A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4-8 Dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia zlo?onego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamowienia (JEDZ) ? zal?cznik nr 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca niepodlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu ? sporz?dzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamowienia stanowi?cym zal. nr 2 do rozporz?dzenia wykonawcze Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?ce standardowy formularz europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zal. nr 3 do SIWZ. Uwaga ? Przy wypelnieniu o?wiadczenia JEDZ Wykonawcy mog? skorzysta? z narz?dzia elektronicznego wypelniania JEDZ pod adresem: https:// ec.europa.eu/tools/espd. Informacje w zakresie sposobu wypelniania JEDZ znajduj? si? dodatkowo na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych, pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski - dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.

2) Wykonawca przyst?puj?c do post?powania, ma obowi?zek wnie?? wadium w wysoko?ci: 10 000 PLN, w formie i na zasadach okre?lonych zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

3) dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu okre?lone s? w cz??ci VII SIWZ.

4) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5) Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6) Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie ubezpieczenia mienia i sprz?tu elektronicznego, zgodnym z opisem przedmiotu zamowienia, udzielenie zamowienia na warunkach analogicznych do ustalonych w postanowieniach umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego z zastrze?eniem przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotycz?cych m.in. wysoko?ci polisy dotycz?cej danego maj?tku oraz terminu jej obwi?zywania.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu,

tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. Pozostale regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Insurance services

2017/S 193-396103

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwor Mazowiecki
05-100
Poland
Contact person: 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki ul. Paderewskiego 6
Telephone: +48 221012100/01/02/03
E-mail: miroslaw.jasiulewicz@sinevia.pl
Fax: +48 227753889
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.sinevia.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

SVA/BZ/4620-32/2017: Ubezpieczenie mienia i sprz?tu elektronicznego Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o. od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialno?ci cywilnej, Spolki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Reference number: SVA/BZ/4620-32/2017
II.1.2) Main CPV code
66510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66515000
66515200
66516000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL9
NUTS code: PL91
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 05/11/2017
End: 04/11/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Insurance services
ND Document number 396103-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place NOWY DWOR MAZOWIECKI
AU Authority name AMW Sinevia Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66510000 - Insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515200 - Property insurance services
66516000 - Liability insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515200 - Property insurance services
66516000 - Liability insurance services
RC NUTS code PL
PL9
PL91
PL912
IA Internet address (URL) http://www.sinevia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >