Poland-Otwock: Gas oils

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003852174255127
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395493-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Otwock: Gas oils

2017/S 193-395493

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? J?drowych, Zaklad Transporu Samochodowego
532-010-01-25
ul. Andrzeja Soltana 7
Otwock (?wierk)
05-400
Poland
Contact person: Jolanta Kali?ska
Telephone: +48 222731625
E-mail: bus@swierk.pl
Fax: +48 222731625
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ncbj.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ncbj.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju nap?dowego oraz tankowanie w formie bezgotowkowej na potrzeby Zakladu Transportu Samochodowego na terenie Narodowego Centrum Bada? J?drowych.

Reference number: ZP/3/ZTS/2017
II.1.2) Main CPV code
09134000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa oleju nap?dowego w ilo?ci 800 000 litrow do zbiornika znajduj?cego si? na terenie Zakladu Transportu Samochodowego oraz mo?liwo?? zakupu oleju nap?dowego na stacjach benzynowych w formie transakcji bezgotowkowej w ilo?ci 80 000 litrow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa oleju nap?dowego do zbiornika znajduj?cego si? na terenie Zakladu Transportu Samochodowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09134100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Narodowe Centrum Bada? J?drowych, Zakladu Transportu Samochodowego w Otwocku ul Andrzeja Soltana 7.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I zamowienia ? Dostawa oleju nap?dowego do zbiornika znajduj?cego si? na terenie Zakladu Transportu Samochodowego

1. Szczegolowe warunki zamowienia w zakresie dostawy oleju nap?dowego:

a) Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa oleju nap?dowego w ilo?ci 800 000 litrow do zbiornika znajduj?cego si? na terenie Zakladu Transportu Samochodowego

b) Olej nap?dowy nale?y dostarczy? do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakladu Transportu Samochodowego w Otwocku ul Andrzeja Soltana 7 bud 14 transportem kolowym ? autocystern? zaopatrzon? w pomp? rozladunkow? posiadaj?c? zalegalizowane urz?dzenie pomiarowe, ktore umo?liwia wydrukowanie parametrow nalewu tj: daty i czasu rozpocz?cia nalewu, ilo?ci nalanego paliwa, temperatury nalanego paliwa oraz ilo?ci paliwa w temperaturze przeliczeniowej tj.15 0C

c) Zamawiaj?cy przewiduje i? jednorazowe tankowanie oleju nap?dowego wynosi? b?dzie w granicach od 17 000 do 18 000 litrow

d) Dostarczane paliwa musz? spelnia? kryteria okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw cieklych ( Dz. U. z 2015r. Nr 1680 z dnia 23.10.2015r) i wymogi okre?lone w normie PN-EN 590:2013-12

e) Zamawiaj?cy nie przewiduje zaliczek.

f) Powy?sze ilo?ci mog? ulec zmianie ze wzgl?du na zapotrzebowanie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 800 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tankowanie oleju nap?dowego na stacjach benzynowych w formie bezgotowkowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II zamowienia ?Tankowanie oleju nap?dowego na stacjach benzynowych w formie bezgotowkowej

1. Szczegolowe warunki zamowienia w zakresie bezgotowkowego tankowania oleju nap?dowego na stacjach benzynowych:

a) Przedmiotem zamowienia jest tankowanie oleju nap?dowego na stacjach benzynowych w formie bezgotowkowej w ilo?ci 80 000 litrow

b) Sprzeda? b?dzie dokonywana bezgotowkowo z wykorzystaniem kart paliwowych ktore zostan? wydane zamawiaj?cemu bezplatnie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy

c) Miejscem odbioru paliwa b?d? stacje na ktorych wykonawca zapewni bezgotowkowe tankowanie z wykorzystaniem wydanych kart paliwowych z zastrze?eniem, i? wykonawca musi dysponowa?:

? co najmniej 1 stacj? paliw, ktora b?dzie polo?ona w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 5 km od siedziby Zamawiaj?cego ? wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

? co najmniej 300 stacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ? wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 5.

d) Wykonawca sporz?dzi dwa razy w miesi?cu centralne rozliczenie zawartych transakcji ( zawieraj?ce co najmniej numer rejestracyjny pojazdu, dat?, godzin? i miejsce tankowania, rodzaj paliwa, ilo?? litrow i kwot? transakcji .Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materialow, urz?dze? i wyrobow rownowa?nych do wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych, eksploatacyjnych i monta?owych nie gorszych ni? wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczno?ci dokonania zmian w dokumentacji, a tak?e zostanie zatwierdzone przez Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krotki opis warunkow:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia nast?puj?cych dokumentow i o?wiadcze?:

a) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

d) aktualne za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

e) o?wiadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? wzor stanowi zal?cznik Nr 4 do SIWZ,

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne ? wzor stanowi Zal?cznik Nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca powoluj?cy si? przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu na potencjal innych podmiotow, ktore b?d? braly udzial w realizacji cz??ci zamowienia, przedklada tak?e dokumenty dotycz?ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 1 powy?ej.

3.Dokumenty podmiotow zagranicznych

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa:

? w pkt. 1b -d powy?ej, przedklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cy, ?e:

a) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

4. Dokumenty skladane wraz ofert?.

a) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), wypelnionego w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w SIWZ. JEDZ stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ,

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art.86 ust.5 przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w 24 ust. 1 pkt 23.

6. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia:

a) koncesji na obrot paliwami cieklymi,

Szczegolowy opis warunkow okre?la SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

1. Informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

2.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od

charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow,

3. W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunkow udzialu

w post?powaniu, z ktorego b?d? wynika? kwoty wyra?one w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy dokona

przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w ktorym opublikowano

ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli dniem publikacji ogloszenia b?dzie

sobota lub dzie? wolny od pracy, wowczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs

Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w

Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

4. Szczegolowe wymagania okre?la SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cz??? I zamowienia:

warunek zostanie spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ?o?wiadczenie wykonawcy; a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ?wzor wykazu dostaw stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ;

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od

charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? zamawiaj?cemu,

?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci

przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia.

4. Szczegolowe wymagania okre?la SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e si? wykonaniem w ci?gu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej:

Cz??? I zamowienia:

dwoch dostaw oleju nap?dowego o warto?ci co najmniej 1 500 000,00 zl brutto ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania istotnych zmian

postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na warunkach okre?lonych w SIWZ i we wzorze

umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:05
Place:

Narodowe Centrum Bada? J?drowych Zaklad Transportu Samochodowego, 05-400 Otwock ul. Andrzeja Soltana 7, bud. Nr 14.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-767
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej, zgodnie z Dzialem VI ustawy Pzp, przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu

podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod?

w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Otwock: Gas oils

2017/S 193-395493

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodowe Centrum Bada? J?drowych, Zaklad Transporu Samochodowego
532-010-01-25
ul. Andrzeja Soltana 7
Otwock (?wierk)
05-400
Poland
Contact person: Jolanta Kali?ska
Telephone: +48 222731625
E-mail: bus@swierk.pl
Fax: +48 222731625
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.ncbj.gov.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju nap?dowego oraz tankowanie w formie bezgotowkowej na potrzeby Zakladu Transportu Samochodowego na terenie Narodowego Centrum Bada? J?drowych.

Reference number: ZP/3/ZTS/2017
II.1.2) Main CPV code
09134000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa oleju nap?dowego do zbiornika znajduj?cego si? na terenie Zakladu Transportu Samochodowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09134100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 800 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tankowanie oleju nap?dowego na stacjach benzynowych w formie bezgotowkowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63712600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Otwock: Gas oils
ND Document number 395493-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OTWOCK
AU Authority name Narodowe Centrum Bada? J?drowych, Zaklad Transporu Samochodowego (532-010-01-25)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09134000 - Gas oils
09134100 - Diesel oil
63712600 - Vehicle refuelling services
OC Original CPV code 09134000 - Gas oils
09134100 - Diesel oil
63712600 - Vehicle refuelling services
RC NUTS code PL912
IA Internet address (URL) www.ncbj.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >