Poland-Stary S?cz: Architectural, construction, engineering and inspection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003852220902336
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396135-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Stary S?cz: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396135

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Stary S?cz
ul. Magazynowa 5
Stary S?cz
33-340
Poland
Contact person: Jerzy Mrowka, Szymon Wojtanowski, Tomasz Bodziony, Stanislaw Faron
Telephone: +48 184460991
E-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 184460983
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budow? skladu drewna energetycznego na terenie N-ctwa St.S?cz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacj? projektu ? II post?powanie.

Reference number: SA.270.11.2017.SW
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budow? skladu drewna energetycznego na terenie Nadle?nictwa Stary S?cz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacj? projektu ? II post?powanie.

Przedmiot zamowienia nale?y realizowa? w dwoch etapach:

Etap I ? polegaj?cy na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej dla koncepcji projektowej przedmiotu zamowienia.

Etap II ? polegaj?cy na sprawowaniu nadzoru autorskiego ? do ko?cowego odbioru robot budowlanych realizowanych na podstawie projektow obj?tych niniejszym zamowieniem, nie mniej ni? 36 i nie dlu?ej ni? 60 miesi?cy od daty ko?cowego odbioru przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71248000
71320000
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL21
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Nadle?nictwo Stary S?cz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary S?cz, Miasto Stary S?cz.

II.2.4) Description of the procurement:

Dokumentacj? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami, a w szczegolno?ci:

Ustaw? prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

Ustaw? prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.).

Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno ? u?ytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno ? u?ytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Z zachowaniem zasad wspolczesnej wiedzy technicznej i nale?ytej staranno?ci wynikaj?cej z zawodowego charakteru dzialalno?ci Wykonawcy,

w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow? oraz do przeprowadzenia post?powania przetargowego na wybor Wykonawcy robot budowlanych zgodnie z ustaw? prawo zamowie? publicznych.

Dokumentacja musi zosta? opracowana w zakresie i w sposob umo?liwiaj?cy:

uzyskanie przez Wykonawc?, w imieniu Zamawiaj?cego pozwolenia na budow? dla robot budowlanych,

przeprowadzenie przez Zamawiaj?cego post?powania przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych w ramach ustawy prawo zamowie? publicznych,

prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych.

Szczegolowy zakres prac nale??cy do obowi?zkow Wykonawcy zamowienia:

Wykona?:

Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacj? dotycz?c? Bezpiecze?stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR).

Przedmiary robot dla projektowanego skladu w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 5 do SIWZ.

Kosztorysy inwestorskie dla projektowanego skladu w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 5 do do SIWZ.

Kosztorysy ofertowe dla projektowanego skladu w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 5 do SIWZ.

Mapy sytuacyjno ? wysoko?ciowe do celow projektowych w skali 1:500 w zakresie zgodnym z zal?cznikiem 5 do SIWZ.

UWAGA: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy ofertowe nale?y sporz?dzi? zbiorczo dla calego projektowanego skladu oraz oddzielnie dla poszczegolnych obiektow oraz sieci wyszczegolnionych w zal?czniku 5 do SIWZ.

Uzyska? prawomocne pozwolenie na budow? zgodnie z ustaw? z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250 z po?n. zm.).

Udzial w:

Post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wybor Wykonawcy robot budow.. Dotyczy to w szczegolno?ci udzialu w formulowaniu odpowiedzi na zlo?one w trakcie post?powania na roboty budowlane pytania, dotycz?ce dokumentacji projektowej oraz wynikaj?cych z niej robot.

Realizacji robot budowlanych obj?tych dokumentacj? projektow? i wykonawcz? stanowi?c? efekt ko?cowy niniejszego zamowienia ? w zakresie sprawowania nad ni? nadzoru autorskiego.

W odbiorze ko?cowym robot budowlanych zrealizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamowienia.

Spraw. nadz. autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20, ust.1, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165,1250 z po?n. zm.) polegaj?ce w szczegolno?ci na:

Nadzorze (sprawdzaniu, kontroli) w trakcie wykonywania robot budow. ich zgodno?ci z projektem.

Wykonawca pelni? b?dzie nadzor autorski wedlug potrzeb wynikaj?cych

z post?pu robot, jednak nie rzadziej ni? raz na trzy tygodnie oraz na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego, dokonane telefonicznie lub faksem na trzy dni przed oczekiwanym pobytem Wykonawcy.

Nadzor autor. sprawowany b?dzie od dnia rozpocz?cia robot bud. do ich zako?czenia i oddania do u?ytkowania celem stwierdzenia realizacji robot zgodnie z projektem, wyja?nienia w?tpliwo?ci dotycz?cych projektu i ewentualne uzupelnienie szczegolow dok. projektowej.

Uzgodnieniu zakresu wprowadzonych zmian w stosunku do projektu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin wyk. zamowienia:

Etap I ? oprac. dok. projektowej i wykonawczej dla przedmiotu zamow. , wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budow??w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy

Etap II ? spraw. nadz. autorskiego ? do ko?cowego odbioru robot bud. realizowanych na podstawie proj. obj?tych niniejszym zamowieniem?nie mniej ni? 36 m-cy i nie dlu?ej ni? 60 m-cy od dnia odb. I Etapu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. kompetencji i uprawnie?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? nie mniejsz? ni? 5 000 PLN. Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: JEDZ), a nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej dwie uslugi polegaj?ce na wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektow kubaturowych ka?da na kwot? nie mniejsz? ni? 30 000 PLN.

Warunek zdolno?ci zawodowej, w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jedn? osob?, ktora posiada uprawnienia budowlane w specjalno?ci:

konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ogranicze?;

in?ynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?;

lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, a tak?e dopuszcza si? rownie? odpowiadaj?ce im uprawnienia, wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: JEDZ), a nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Posiada uprawnienia budowlane w specjalno?ci:

konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ogranicze?;

in?ynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?;

lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, a tak?e dopuszcza si? rownie? odpowiadaj?ce im uprawnienia, wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?la zal?cznik nr 2 do SIWZ ? Projekt umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Nadle?nictwa Stary S?cz, ul. Magazynowa 5, Sala Narad, Parter budynku.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i dost?pne dla wszystkich zainteresowanych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Termin, ktorym Wykonawca b?dzie zwi?zany zlo?on? ofert? wynosi 60 dni.

Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj?cego mo?e przedlu?y? termin zwi?zania ofert?, z tym ?e Zamawiaj?cy mo?e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi?zania ofert? zwroci? si? do Wykonawcow

o wyra?enie zgody na przedlu?enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu?szy jednak ni? 60 dni.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 1 000 PLN (slownie: jeden tysi?c zlotych),

Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

pieni?dzu,

por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z po?n. zm.).

Wadium wplacane w pieni?dzu nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BO? nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty

w post?powaniu na ?Opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonawczej na budow? skladu drewna energetycznego na terenie Nadle?nictwa Stary S?cz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacj? projektu ? II post?powanie.

Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie tj. do dnia 13.11.2017, godz.: 11:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz? w danej cz??ci zamowienia.

Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie mo?e by? wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach:

pieni?dzu;

por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo?e dokona? zmiany formy zabezpieczenia na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamowie? publicznych.

Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zostanie zwrocone

w terminach i na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamowie? publicznych.

Zamawiaj?cy dopuszcza udzial Podwykonawcow przy realizacji przedmiotowego zamowienia.

Procedur? dopuszczenia podwykonawcy do realizacji zamowienia (w tym m.in. warunki jakie musi spelnia? podwykonawca, elementy jakie musz? si? znale?? w umowie pomi?dzy wykonawc? a podwykonawc? tryb odsuni?cia podwykonawcy od realizacji zamowienia), sposob rozliczania za uslugi obj?te podwykonawstwem oraz odpowiedzialno?? wykonawcy za uslugi wykonywane przy pomocy podwykonawcy okre?la wzor umowy na realizacj? zamowienia ? stanowi?cy zal?cznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
ul. Post?pu 17a
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 17.2 i 17.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
ul. Post?pu 17a
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Stary S?cz: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396135

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo Stary S?cz
ul. Magazynowa 5
Stary S?cz
33-340
Poland
Contact person: Jerzy Mrowka, Szymon Wojtanowski, Tomasz Bodziony, Stanislaw Faron
Telephone: +48 184460991
E-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 184460983
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budow? skladu drewna energetycznego na terenie N-ctwa St.S?cz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacj? projektu ? II post?powanie.

Reference number: SA.270.11.2017.SW
II.1.2) Main CPV code
71000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71248000
71320000
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL21
NUTS code: PL218
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Stary S?cz: Architectural, construction, engineering and inspection services
ND Document number 396135-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place STARY S?CZ
AU Authority name Nadle?nictwo Stary S?cz
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL
PL2
PL21
PL218
IA Internet address (URL) http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >