Poland-Konin: Low-floor buses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003852417799394
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395738-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Konin: Low-floor buses

2017/S 193-395738

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Konin ? Miejski Zaklad Komunikacji
ul. M. D?browskiej 8
Konin
62-500
Poland
Contact person: Hanna Gorczewska
Telephone: +48 632428942
E-mail: gorczewska@mzk-konin.com.pl
Fax: +48 632429273
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: www.mzk-konin.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samorz?dowy zaklad bud?etowy
I.5) Main activity
Other activity: miejski transport autobusowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16.

Reference number: MZK-BE-1/94/2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa dla MZK Konin 8 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku niskopodlogowych autobusow miejskich, spelniaj?cych norm? emisji spalin EURO 6, dostosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych, przeznaczonych do wykonywania przewozow w publicznej komunikacji miejskiej. Szczegolowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia. Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Dzialania 3.3 ?Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno?? miejska, Poddzialania 3.3.1 ?Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 981 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

Konin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa dla MZK Konin 8 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku niskopodlogowych autobusow miejskich, spelniaj?cych norm? emisji spalin EURO 6, dostosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych, przeznaczonych do wykonywania przewozow w publicznej komunikacji miejskiej. Szczegolowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia. Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Dzialania 3.3 ?Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno?? miejska, Poddzialania 3.3.1 ?Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oferowane autobusy musz? spelnia? wszystkie wymagania okre?lone przez polskie przepisy prawa i normy, w szczegolno?ci:

a) posiada? dokumenty dopuszczaj?ce ich rejestracj? i eksploatacj? w Polsce,

b) posiada? (na dzie? skladania ofert) aktualne ??wiadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisow Rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposa?enia lub cz??ci (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.),

c) spelnia? wymagania okre?lone w przepisach zawartych w dziale III ustawy z dnia 20.06.1997r. ? Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 128 ze zm.)

d) spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2022),

e) autobusy musz? spelnia? parametry techniczne oraz wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (pkt 9.4 SIWZ).

Wykonawca zobowi?zany jest:

a) udzieli? gwarancji i r?kojmi na warunkach okre?lonych przez Zamawiaj?cego,

b) udzieli? Zamawiaj?cemu licencji na wszystkie oprogramowania urz?dze? b?d?cych na wyposa?eniu autobusu, wraz z nieograniczonym w czasie funkcjonowaniem tych urz?dze? bez dodatkowych oplat.

Szczegolowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPWP.03.03.01-30-0041/16.
II.2.14) Additional information

Nazwa zamowienia:Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu: pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Dzialania 3.3 ?Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno?? miejska, Poddzialania 3.3.1 ?Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231370
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Scania Polska S.A.
Nadarzyn
Stara Wie?, Aleja Katowicka 316
05-830
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 981 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechanie czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostala przeslana w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni je?eli zostala przeslana w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec innych czynno?ci wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Konin: Low-floor buses

2017/S 193-395738

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Konin ? Miejski Zaklad Komunikacji
ul. M. D?browskiej 8
Konin
62-500
Poland
Contact person: Hanna Gorczewska
Telephone: +48 632428942
E-mail: gorczewska@mzk-konin.com.pl
Fax: +48 632429273
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: www.mzk-konin.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: miejski transport autobusowy

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16.

Reference number: MZK-BE-1/94/2017
II.1.2) Main CPV code
34121400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 981 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34121100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231370

Section V: Award of contract

Title:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu pt. ?Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Scania Polska S.A.
Nadarzyn
Stara Wie?, Aleja Katowicka 316
05-830
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 981 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Konin: Low-floor buses
ND Document number 395738-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KONIN
AU Authority name Miasto Konin ? Miejski Zaklad Komunikacji
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
OC Original CPV code 34121100 - Public-service buses
34121400 - Low-floor buses
RC NUTS code PL414
IA Internet address (URL) www.mzk-konin.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >