Poland-Pawlowice: Hard coal

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003852463597173
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395719-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pawlowice: Hard coal

2017/S 193-395719

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Zootechniki ? Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 Krakow, ul. Sarego 2 Zaklad Do?wiadczalny Pawlowice
00007972800093
ul. Miel?y?skich 14
Pawlowice
64-122
Poland
Contact person: Roman Kozyra
Telephone: +48 0-65-529-91-92
E-mail: sekretariat@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.zdpawlowice.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) Main activity
Other activity: Rolnictwo, dzialalno?? naukowo-badawcza i inne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.

Reference number: 205/2017
II.1.2) Main CPV code
09111210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8.

Wielko?? zamowienia ? 600 ton, loco plac kotlowni ZD Pawlowice, rozladunek od

poniedzialku do pi?tku od godz. 7.00- 14,30.

Dziennie mo?emy przyj?? do rozladunku ok. 100 ton mialu.

Instytut Zootechniki Pa?stwowy Instytut Badawczy Zaklad Do?wiadczalny Pawlowice informuje, ?e zakup wy?ej wymienionej ilo?ci mialu w?glowego

(600 ton) jest zwolniony od akcyzy czynno?ci podlegaj?cych opodatkowaniu, ktorych przedmiotem s? wyroby w?glowe przeznaczone do celow opalowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w le?nictwie.

Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 tekst jednolity Dz.U. z dnia 9.01.2017 poz. 43 Art.31a ust.1 punkt 6)

Przedmiot zamowienia winien spelnia? n/w parametry jako?ciowe:

klasa mialu: 24-18- 0,8

granulacja o zawarto?ci procentowej nast?puj?cych frakcji:

frakcja: 0-3 mm ? 30 %

frakcja: 3-10 mm ? 50 %

frakcja: 10-20 mm ? 20 %

typ w?gla: 32.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 228 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

ZD Pawlowice ul. Miel?y?skich 14 64-122 Pawlowice.

II.2.4) Description of the procurement:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18- 0,8.

Wielko?? zamowienia ? 600 ton, loco plac kotlowni ZD Pawlowice, rozladunek od

poniedzialku do pi?tku od godz. 7.00- 14,30.

Dziennie mo?emy przyj?? do rozladunku ok. 100 ton mialu.

Instytut Zootechniki Pa?stwowy Instytut Badawczy Zaklad Do?wiadczalny Pawlowice informuje, ?e zakup wy?ej wymienionej ilo?ci mialu w?glowego

(600 ton) jest zwolniony od akcyzy czynno?ci podlegaj?cych opodatkowaniu, ktorych przedmiotem s? wyroby w?glowe przeznaczone do celow opalowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w le?nictwie.

Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 tekst jednolity Dz.U. z dnia 9.01.2017 poz. 43 Art.31a ust.1 punkt 6)

Przedmiot zamowienia winien spelnia? n/w parametry jako?ciowe:

klasa mialu: 24-18- 0,8

granulacja o zawarto?ci procentowej nast?puj?cych frakcji:

frakcja: 0-3 mm ? 30 %

frakcja: 3-10 mm ? 50 %

frakcja: 10-20 mm ? 20 %

typ w?gla: 32.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301338
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PW Atex Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 3
Pilchowice
44-145
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 228 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

I. W post?powaniu o udzielanie zamowienia mog? bra? udzial wykonawcy, ktorzy nie

podlegaj? wykluczeniu na podst. art.24 ust?p 1 i 5 ustawy PZP

II. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu wykonawca zobowi?zany jest

przedlo?y?:

1. formularz ofertowy

2. wraz z ofert? O?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu wypelnione w

zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

a) O?wiadczenie sklada si? w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu,

b) Zamawiaj?cy przedklada w zal?czeniu wzor o?wiadczenia stanowi?cy Zal?cznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) O?wiadczenie powinno by? aktualne na dzie? skladania ofert,

d) Wykonawca mo?e wykorzysta? w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia,

e) Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow lub oplat wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

4. aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzaj?ce, ?e wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

5. aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA:

6. informacj? w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia,

b) Zamawiaj?cy przedklada w zal?czeniu wzor Informacji w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej stanowi?cy ? Zal?cznik nr 4 do SIWZ,

7. dowod wniesienia wadium ? kopia potwierdzona.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych Biuro Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych Biuro Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, ktorych interes prawny, w uzyskaniu zamowienia, doznal lub mo?e dozna? uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy PZP, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pawlowice: Hard coal

2017/S 193-395719

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Zootechniki ? Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 Krakow, ul. Sarego 2 Zaklad Do?wiadczalny Pawlowice
00007972800093
ul. Miel?y?skich 14
Pawlowice
64-122
Poland
Contact person: Roman Kozyra
Telephone: +48 0-65-529-91-92
E-mail: sekretariat@zdpawlowice.pl
Fax: +48 0-65-529-91-92
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.zdpawlowice.pl

I.5) Main activity
Other activity: Rolnictwo, dzialalno?? naukowo-badawcza i inne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8.

Reference number: 205/2017
II.1.2) Main CPV code
09111210
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 228 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 146-301338

Section V: Award of contract

Title:

Mial w?glowy typ 32.1, klasy 24-18-0,8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PW Atex Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 3
Pilchowice
44-145
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 228 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Pawlowice: Hard coal
ND Document number 395719-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place PAWLOWICE
AU Authority name Instytut Zootechniki ? Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 Krakow, ul. Sarego 2 Zaklad Do?wiadczalny Pawlowice (00007972800093)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09111210 - Hard coal
OC Original CPV code 09111210 - Hard coal
RC NUTS code PL417
IA Internet address (URL) www.zdpawlowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >