Poland-Warsaw: Angiography devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003852515634178
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 395487-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Angiography devices

2017/S 193-395487

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sobieskiego 9
Warszawa
02-957
Poland
Contact person: Maria Szner
Telephone: +48 224582623
E-mail: marias@ipin.edu.pl
Fax: +48 224582546
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ipin.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ipin.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Instytut Naukowo Badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Angiograf dwuplaszczyznowy wraz z instalacj?.

Reference number: DZP/PN/61/MZ/2017
II.1.2) Main CPV code
33111720
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Wykonawca zobowi?zany b?dzie do dostawy, postawienia, instalacji i uruchomienia oferowanego Angiografu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Pracownia Bada? i Zabiegow Wewn?trznaczyniowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przez instalacj? aparatu Zamawiaj?cy rozumie prace towarzysz?ce jakie nale?y wykona? celem prawidlowej instalacji i uruchomienia Angiografu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. W celu potwierdzenia, ?e oferowany przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia: firmowych, szczegolowych materialow informacyjnych potwierdzaj?cych parametry techniczno-u?ytkowe oferowanego aparatu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustanawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci na sum? nie mniejsz? ni? 3.000.000,00 zl.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi kopi? polisy potwierdzaj?cej, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? nie mniejsz? ni? 3.000.000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie, co najmniej jedno zamowienie: polegaj?ce na dostawie angiografu dwuplaszczyznowego wraz z instalacj?

W zakresie potencjalu osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal osobami, ktore b?d? uczestniczy? w wykonaniu zamowienia, legitymuj?cymi si? kwalifikacjami zawodowymi, do?wiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostan? im powierzone. Zamawiaj?cy wymaga, aby w wykonaniu przedmiotu zamowienia uczestniczyly, co najmniej nast?puj?ce osoby:

1 osoba posiadaj?ca uprawnienia/do?wiadczenie do kierowania pracami zwi?zanymi z instalacj? angiografu i uruchomieniem pracowni medycznej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czenie dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik do siwz.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamowienia.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, Warszawa, Sobieskiego 9, pokoj nr 18.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Angiography devices

2017/S 193-395487

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sobieskiego 9
Warszawa
02-957
Poland
Contact person: Maria Szner
Telephone: +48 224582623
E-mail: marias@ipin.edu.pl
Fax: +48 224582546
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ipin.edu.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Angiograf dwuplaszczyznowy wraz z instalacj?.

Reference number: DZP/PN/61/MZ/2017
II.1.2) Main CPV code
33111720
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/10/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Angiography devices
ND Document number 395487-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut Psychiatrii i Neurologii
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111720 - Angiography devices
OC Original CPV code 33111720 - Angiography devices
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.ipin.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >