Poland-Nysa: Comminutors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003852550275938
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395615-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nysa: Comminutors

2017/S 193-395615

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ?EKOM Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 32
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Tadeusz Skopek
Telephone: +48 774332724
E-mail: ekomhigiena@ekom.com.pl
Fax: +48 774358617
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.ekom.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ekom.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego.

Reference number: SOK 02.09.2017
II.1.2) Main CPV code
42996100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego

z przeznaczeniem do rozdrabniania wielko gabarytow, odpadow komunalnych zmieszanych odpadow drewnianych, karp.

Urz?dzenie nowe, rok produkcji 2017 o dopuszczalnej masie calkowitej DMC minimum 24000 kg, winno posiada? polskie ?wiadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniaj?cej z obowi?zku uzyskania ?wiadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinno odpowiada? wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiada? wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument okre?laj?cy warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcj? obslugi, dokumenty niezb?dne do rejestracji pojazdu, sporz?dzone w j?zyku polskim. Udzielona przez Wykonawc? gwarancja na kompletny pojazd- urz?dzenie nie mo?e by? krotsza ni? 12 miesi?cy. Dane techniczne urz?dzenia i szczegolowe warunki w/g SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego

z przeznaczeniem do rozdrabniania wielko gabarytow, odpadow komunalnych zmieszanych odpadow drewnianych, karp.

Urz?dzenie nowe, rok produkcji 2017 o dopuszczalnej masie calkowitej DMC minimum 24000 kg, winno posiada? polskie ?wiadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniaj?cej z obowi?zku uzyskania ?wiadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinno odpowiada? wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiada? wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument okre?laj?cy warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcj? obslugi, dokumenty niezb?dne do rejestracji pojazdu, sporz?dzone w j?zyku polskim. Udzielona przez Wykonawc? gwarancja na kompletny pojazd- urz?dzenie nie mo?e by? krotsza ni? 12 miesi?cy. Dane techniczne urz?dzenia i szczegolowe warunki w/g SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 25
Cost criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

1) Posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, je?eli

przepisy prawa nakladaj? obowi?zek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawcy wyka??, ?e posiadaj? uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci w zakresie dostaw- sprzeda?y urz?dzenia obj?tych przedmiotem zamowienia.

Ocena spelniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana na podstawie zlo?onego dokumentu wedlug formuly spelnia/ nie spelnia.Do formularza oferty, stanowi?cego zal?cznik nr 1do SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualny na dzie? skladania ofert formularz JEDZ(w formie oryginalu), b?d?cy o?wiadczeniem stanowi?cym wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Posiadania oplaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni? 1.000.000,00 PLN.

Ocena spelniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana na podstawie zlo?onego dokumentu ? polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci wedlug formuly spelnia/ nie spelnia.

2. Z udzialu w post?powaniu wyklucza si? Wykonawcow, ktorzy podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12, 13,14 i 21 ustawy PZP.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawcy wyka??, ?e urz?dzenie b?dzie spelnialo warunki okre?lone w rozdziale III SIWZ pkt. 2 parametry i dane techniczne jakie musz? posiada?.

Ocena spelniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana na podstawie zlo?onego zal?cznika nr 8 ? wedlug formuly spelnia/ nie spelnia.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spelnianie tego warunku poprzez zlo?enie o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zal. nr 3 do SIWZ). Ocena spelniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana na podstawie zlo?onego o?wiadczenia wedlug formuly spelnia/ nie spelnia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy, zal?cznik nr 9 SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Ka?dy wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium. 2. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

20 000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Owolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Skladanie odwola? Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a poniewa? post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwolania dotycz?cego tre?ci ogloszenia lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert. W przypadku wniesienia odwolania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu ogloszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwolawcze, zwanych dalej ?orzeczeniem. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Zamawiaj?cy prze?le niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a odwolanie dotycz?ce tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zamie?ci rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu i jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. Czynno?ci uczestnika post?powania odwolawczego nie mog? pozostawa? w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony, do ktorej przyst?pil, z zastrze?eniem zgloszenia sprzeciwu, przez uczestnika, ktory przyst?pil do post?powania po stronie Zamawiaj?cego, co do uwzgl?dnienia w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu przez Zamawiaj?cego w odpowiedzi na wniesione odwolanie.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Nysa: Comminutors

2017/S 193-395615

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ?EKOM Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 32
Nysa
48-303
Poland
Contact person: Tadeusz Skopek
Telephone: +48 774332724
E-mail: ekomhigiena@ekom.com.pl
Fax: +48 774358617
NUTS code: PL523

Internet address(es):

Main address: http://www.ekom.com.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego.

Reference number: SOK 02.09.2017
II.1.2) Main CPV code
42996100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL523
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Nysa: Comminutors
ND Document number 395615-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place NYSA
AU Authority name Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej ?EKOM Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42996100 - Comminutors
OC Original CPV code 42996100 - Comminutors
RC NUTS code PL523
IA Internet address (URL) http://www.ekom.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >