Romania-Bucuresti: Passenger cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003865851934276
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392252-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Passenger cars

2017/S 191-392252

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea Rutiera Romana
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Biroul Achizitii Publice
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213182100
E-mail: achizitii@arr.ro
Fax: +40 213122114

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.arr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34110000

Description
Passenger cars.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 888 180 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 27993
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Renault Commercial Roumanie SRL
B-dul Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, corp H1, et. 5,camera E05.25, sect. 6
062204 Bucuresti
Romania
E-mail: maria.munteanu@renault.com , maria.munteanu@daciagroup.com , ancuta.olteanu@daciagroup.com , mihai-gabriel.farcau@daciagroup.com , adrian.andrei@daciagroup.com , helmuth.tiderle@renault.com
Telephone: +40 0212038734
Internet address: www.renault.ro
Fax: +40 0212038806

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 888 206,83 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 888 180 RON
Excluding VAT
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Passenger cars

2017/S 191-392252

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea Rutiera Romana
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Biroul Achizitii Publice
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213182100
E-mail: achizitii@arr.ro
Fax: +40 213122114

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.arr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Contract de furnizare autoturisme ? 28 buc.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul central al ARR.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Obiectul procedurii il constituie achizitia de 28 buc. autotorisme noi.
Autoritatea Rutiera Romana ? ARR intentioneaza sa achizitioneze autovehiculele prin Programul de stimulare si innoire a Parcului auto National 2017 ? 2019, iar in situatia in care nu va primi acceptul Administratiei Fondului pentru Mediu, atunci achizitia se va efectua integral din venituri proprii.
In procesul de achizitie publica se va lua in considerare cuantumul primei de casare pentru un autovehicul ce urmeaza a fi casat precum si valoarea eco-bonusului.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34110000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 888 180 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 129-264670 of 8.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 27993 Lot title: Autoturisme prin programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
V.1) Date of contract award decision:
18.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Renault Commercial Roumanie SRL
B-dul Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, corp H1, et. 5,camera E05.25, sect. 6
062204 Bucuresti
Romania
E-mail: maria.munteanu@renault.com , maria.munteanu@daciagroup.com , ancuta.olteanu@daciagroup.com , mihai-gabriel.farcau@daciagroup.com , adrian.andrei@daciagroup.com , helmuth.tiderle@renault.com
Telephone: +40 0212038734
Internet address: www.renault.ro
Fax: +40 0212038806

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 888 206,83 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 888 180 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: Nicio oferta nu poate fi retrasa dupa data limita de depunere precizata in anuntul de participare, sub sanctiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corecteaza erorile aritmetice si remediaza viciile de forma ale documentelor si ofertelor prezentate de catre acesta (art. 134, alin. 10 din HG 395/2016). Daca operatorul economic modifica oferta dupa deschidere sau nu accepta remedierea viciilor sau corectia erorilor, aceasta va fi considerata neconforma (art. 134, alin. 11 din HG nr. 395/2016).
Asociere: in cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, indeplinirea cerintelor privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standardele de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa fie indeplinita prin cumul de grupul de asociati.
Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociatiei, comunicarile si platile se vor face de liderul asociatiei.In cazul in care nu se specifica in cadrul prezentei Fise de date a achizitiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Documentele emise intr-o limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana efectuate de un traducator autorizat.
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului. In conformitate cu prevederile art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: ?Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, precum si cerintele de calificare si selectie prevazute in documentele achizitiei." In conformitate cu prevederile art. 60 din HG nr. 395/2016: Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.
Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SEAP. Toate documentele de fundamentare a valorii prevazute la alin. (2) se depun prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Documentele prevazute la alin. (1) vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati. In conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 395/2016: Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice.

Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Autoritatea contractanta accepta numai ofertele depuse online in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro .

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Juridica, Petitii si Relatii Internationale
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010873 Bucuresti
Romania
E-mail: arutiera@arr.ro
Telephone: +40 213121519
Internet address: www.arr.ro
Fax: +40 213121081

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Passenger cars
ND Document number 392252-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Autoritatea Rutiera Romana
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.arr.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >