Lithuania-Klaip?da: Architectural design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003866168523538
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 391247-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Klaip?da: Architectural design services

2017/S 191-391247

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Klaip?dos miesto savivaldyb?s administracija
188710823
Liep? g. 11
Klaip?da
91502
Lithuania
Contact person: Kristina Sirvidien?
Telephone: +370 46396104
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Fax: +370 46396178
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.klaipeda.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363040
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363040&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Klaip?dos karalien?s Luiz?s jaunimo centro (Puod?i? g.) sporto sal?s modernizavimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo prie?i?ros paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
71220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Tyrin?jimai (geodezini? tyrin?jimo dokument? atnaujinimas), techninio projekto parengimas, projekto paveldo saugos ekspertiz?, projekto vykdymo prie?i?ra. Pastato bendras plotas 2005,80 kv. m.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Puod?i? g. 1, Klaip?da.

II.2.4) Description of the procurement:

Tyrin?jimai (geodezini? tyrin?jimo dokument? atnaujinimas), techninio projekto parengimas, projekto paveldo saugos ekspertiz?, projekto vykdymo prie?i?ra. Pastato bendras plotas 2005,80 kv. m.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kart? ne ilgesniam kaip 2 m?n. laikotarpiui.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jas (taip pat visi tiek?j? grup?s nariai, jei pasi?lym? pateikia tiek?j? grup?) ir ?kio subjektai, kurio paj?gumais remiasi tiek?jas, turi atitikti reikalavimus d?l pa?alinimo pagrind? nebuvimo. Tiek?jas pasi?lyme turi pateikti tik Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? (EBVPD). Vis? pagal EBVPD reikalaujam? dokument? bus pra?oma pateikti tik galim? laim?toj?. Tiek?jas turi b?ti ?registruotas ?statym? nustatyta tvarka ir tur?ti teis? verstis projektavimo veikla. Pateikiama: profesini? ar veiklos tvarkytoj?, valstyb?s ?galiot? institucij? pa?ymos, kaip yra nustatyta toje valstyb?je nar?je, kurioje tiek?jas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiek?jo ?registravim? ir teis? verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiek?jas pateikia: V? Registr? centro i?duot? Lietuvos Respublikos juridini? asmen? registro i?pl?stin? i?ra?? ar kitus lygiaver?ius dokumentus, patvirtinan?ius tiek?jo ?registravim? ir teis? verstis nurodyta veikla, asmuo, besiver?iantis veikla turint verslo liudijim? ? verslo liudijim? bei kitus dokumentus, patvirtinan?ius ?registravim? ir teis? verstis nurodyta veikla.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Per paskutinius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) tiek?jas turi b?ti ?vykd?s* bent 1 ypatingo statinio (statini? grup? ? negyvenamieji pastatai) statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto techninio projekto arba techninio darbo projekto arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pa?iam objektui) ** parengimo sutart?, kurios vert? ne ma?esn? kaip 26 000 EUR (su PVM). Projekto vykdymo prie?i?ra n?ra ?skai?iuojama ? ?vykdytos sutarties laikotarp?.

*Jeigu tiek?jas teikia informacij? apie sutart?, kuri prad?ta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliam? reikalavim?. Jeigu tiek?jas teikia informacij? apie sutart?, kuri prad?ta vykdyti anks?iau nei per paskutinius 3 metus, ta?iau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliam? reikalavim?, jei ?vykdytos sutarties dalies vert? per paskutinius 3 metus yra ne ma?esn? kaip 26 000 EUR (su PVM).

**Jeigu projektas tam pa?iam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), ?i? abiej? sutar?i? vert? sumuojama. Pateikiama:

1) Per paskutinius 3 metus arba per laik? nuo tiek?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas vykd? veikl? ma?iau nei 3 metus) ?vykdyt? sutar?i? s?ra?as, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir ?vykdymo datos, sutarties vert?, u?sakovo identifikavimo duomenys. Jei teikiama informacija apie sutart?, prad?t? vykdyti anks?iau nei per paskutinius 3 metus, s?ra?e nurodoma per paskutinius 3 metus ?vykdytos sutarties dalies vert?.

2) Statyb? leid?iantis dokumentas.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

2. Tiek?jas sutar?iai vykdyti turi pasi?lyti:

1) bent 1 kvalifikuot? ypatingo statinio projekto vadov? (statini? grup? ?negyvenamieji pastatai);

2) bent 1 kvalifikuot? ypatingo statinio projekto vykdymo prie?i?ros vadov? (statini? grup? ? negyvenamieji pastatai);

3) bent po 1 kvalifikuot? ypatingo statinio projekto dalies vadov? ?ioms projekto dalims:

? konstrukcij?;

? ?ildymo, v?dinimo ir oro kondicionavimo,

4) bent 1 kvalifikuot? geodezinink?;

5) bent 1 kvalifikuot? specialist?, turint? teis? atlikti paveldo saugos (specialiosios) ekspertiz?, specializacija ? tvarkom?j? paveldo saugos darb? projekt? specialioji ekspertiz?;

6) bent 1 kvalifikuot? specialist?, turint? teis? atlikti tvarkom?j? paveldo saugos darb? projekt? rengim?, specializacija ? architekt?ros projektai (kategorija ne ?emesn? kaip III).

Pastaba: tas pats specialistas gali b?ti si?lomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkam? kvalifikacij? ir (ar) patirt?. Pateikiama:

1) Atsaking? u? sutarties vykdym? specialist? s?ra?as, kuriame nurodomi specialist? vardai ir pavard?s, j? pareigos vykdant sutart?, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra ?darbintas tiek?jo, subtiek?jo ar jungtin?s veiklos partnerio ?mon?je, planuojamas ?darbinti laim?jus konkurs?, ar yra pasitelkiamas kaip subtiek?jas).

2) Kompetenting? institucij? i?duoti si?lom? specialist? kvalifikacijos atestatai, pa?ym?jimai ar atitinkamos u?sienio ?alies institucijos i?duoti dokumentai, Teis?s pripa?inimo pa?ymos ar kiti lygiaver?iai dokumentai, leid?iantys teikti konkurso s?lyg? apra?e nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialist? kvalifikacij?.

Pastabos:

? jei kvalifikacija yra grind?iama nurodant specialist?, kuris n?ra tiek?jo, jungtin?s veiklos partnerio (-i?) ar subtiek?jo (-?) darbuotojas, ta?iau yra ketinamas ?darbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi b?ti i?vie?intas pasi?lyme.

? Jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigt? sutar?iai nepasibaigus, jis turi b?ti prat?stas ir galioti vis? sutarties ?gyvendinimo laikotarp?.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Tiek?jas u? pav?luotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje nustatytus terminus ir kalendoriniame ?kainotame paslaug? grafike pateikt? vykdymo grafik?, nepateikus Perkan?iajai organizacijai pagr?st? ?rodym?, pateisinan?i? paslaug? v?lavim?), moka Perkan?iajai organizacijai 0,02 % dyd?io delspinigius nuo Sutarties vert?s u? kiekvien? pav?luot? dien?. Delspinigiai i?skai?iuojami i? tiek?jui mok?tin? sum?.

2. Tiek?jui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vert?s bauda u? nekokybi?kai suteiktas paslaugas, sura?ant pa?eidimo akt? u? kiekvien? nustatyt? atvej?. Pa?eidimo aktas sura?omas dalyvaujant tiek?jo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pa?eidim? aktas sura?omas jam nedalyvaujant. Bauda i?skai?iuojama i? tiek?jui mok?tinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybi?kai, Perkan?ioji organizacija nustato termin?, per kur? tr?kumai turi b?ti pa?alinti, per ?? termin? nepa?alinus tr?kum? numatyta bauda taikoma pakartotinai.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 13:50
Place:

Klaip?dos miesto savivaldyb?s administracijos patalpose, 1-ame auk?te, 137 kab., Liep? g. 11, LT-91502 Klaip?da, Lietuva.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Tiek?jai nedalyvauja susipa?inimo su pasi?lymais, pateiktais elektronin?mis priemon?mis, pos?dyje.

2. Steb?tojai n?ra kvie?iami dalyvauti Komisijos pos?d?iuose.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klaip?dos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaip?da
92131
Lithuania
Telephone: +370 390960
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Per?i?ros proced?ra nustatyta Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriuje.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Klaip?da: Architectural design services

2017/S 191-391247

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Klaip?dos miesto savivaldyb?s administracija
188710823
Liep? g. 11
Klaip?da
91502
Lithuania
Contact person: Kristina Sirvidien?
Telephone: +370 46396104
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Fax: +370 46396178
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.klaipeda.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Klaip?dos karalien?s Luiz?s jaunimo centro (Puod?i? g.) sporto sal?s modernizavimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo prie?i?ros paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
71220000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kart? ne ilgesniam kaip 2 m?n. laikotarpiui.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Lithuania-Klaip?da: Architectural design services
ND Document number 391247-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place KLAIP?DA
AU Authority name Klaip?dos miesto savivaldyb?s administracija (188710823)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71220000 - Architectural design services
71248000 - Supervision of project and documentation
OC Original CPV code 71220000 - Architectural design services
71248000 - Supervision of project and documentation
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.klaipeda.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >