Poland-Lublin: Regulating and controlling instruments and apparatus

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 48 - Valves
Opps ID: NBD00003866566707961
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 390378-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Regulating and controlling instruments and apparatus

2017/S 190-390378

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Przewozy Regionalne Spolka z o.o. w Warszawie, Oddzial Lubelski z siedzib? w Lublinie
ul. Gazowa 4
Contact point(s): Przewozy Regionalne Spolka z o.o. w Warszawie, Oddzial Lubelski z siedzib? w Lublinie, ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin
For the attention of: Jan Kozaczuk Gra?yna Klys
20-406 Lublin
Poland
Telephone: +48 693082052/+48 722340914
E-mail: jan.kozaczuk@p-r.com.pl , grazyna.klys@p-r.com.pl
Fax: +48 814725594

Internet address(es):

General address of the contracting entity: https://www.polregio.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38570000 , 38900000 , 38540000 , 42923110 , 34632000

Description
Regulating and controlling instruments and apparatus.
Miscellaneous evaluation or testing instruments.
Machines and apparatus for testing and measuring.
Balances.
Railways traffic-control equipment.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: 1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych wraz z tensometrycznym pomiarem naciskow kol zestawow kolowych wykonanego w wersji naziemnej tj. wysoko?? glowki szyny stanowiska w stosunku do poziomu posadzki + 900 mm, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania wozkow pojazdow szynowych,
1) Short description:
1Dostawa z monta?em stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych wraz z tensometrycznym pomiarem naciskow kol zestawow kolowych wykonanego w wersji naziemnej tj. wysoko?? glowki szyny stanowiska w stosunku do poziomu posadzki + 900 mm, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania wozkow pojazdow szynowychwraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania stanowiska.
? kart? gwarancyjn?,
? urz?dzeniem (poziomic?) do wla?ciwego ustawienia stanowiska w razie przeniesienia
i adaptacji w innym miejscu pracy.
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow)
i numerami katalogowymi,
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi stanowiska i wydanie za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38540000 , 38900000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 120 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
1. Stanowisko do badania wozkow pojazdow szynowych winno by? bardzo trwale z wymagan? sztywno?ci?, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci.
Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w pomiarze powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed
korozj?. Ponadto stanowisko winno posiada?:
? uchwyty (oczka) transportowe,
? rozl?czne przyl?cze elektryczne i hydrauliczne,
? mo?liwo?? przestawienia suwnic? oraz adaptacji w innym miejscu pracy.
2.Miejsce dostawy i monta?u stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie, ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 2 Lot title: 1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow,
1) Short description:
1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow.
2. Przekazanie Zamawiaj?cemu gotowego do u?ytkowania stanowiska do badania charakterystyk resorow
spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym wraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania stanowiska.
? kart? gwarancyjn?,
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow) i numerami katalogowymi.
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi stanowiska i wydanie za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38900000 , 38540000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 110 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
Stanowisko do badania charakterystyk resorow, spr??yn i spr??yn metalowo-gumowych, spr??yn metalowo-gumowych daszkowych wozkow winno by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed korozj?.3. Miejsce dostawy i monta?u stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 3 Lot title: Dostawa z pierwszym monta?em pol?czonym z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow 2 zestawow kolowych kolejowych pojazdow szynowych na szyny zwanego dalej ?stanowiskiem diagnostyczno-pomiarowym do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych.
1) Short description:
Dostawa z pierwszym monta?em pol?czonym z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow 2 zestawow kolowych kolejowych pojazdow szynowych na szyny zwanego dalej ?stanowiskiem diagnostyczno-pomiarowym do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych.2. Przekazanie Zamawiaj?cemu po zamontowaniu na wypoziomowanym torze gotowego do u?ytkowania stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych wraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania czujnikow tensometrycznych
? ?wiadectwem wzorcowania urz?dzenia,.
? kart? gwarancyjn?,
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow)
i numerami katalogowymi,
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi mobilnego stanowiska i wydaniem za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42923100

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 60 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
1.4) Stanowisko diagnostyczno-pomiarowe do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych winno by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed korozj?,4. Miejsce dostawy i pierwszego monta?u pol?czonego z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 4 Lot title: Dostawa stanowiska do testowania i napraw czuwakow w taborze kolejowym,stanowiska do testowania i napraw generatorow SHP w taborze kolejowym, testera elektromagnesow lokomotywowych w taborze kolejowym
1) Short description:
Stanowisko do testowania i napraw czuwakow (MER 111501), winno umo?liwia? wykonywanie calo?ciowego testu, w czasie ktorego dokonywany jest pomiar wszystkich parametrow czuwaka ze wskazaniem bl?dow. Stanowisko powinno wspolpracowa? z komputerem PC poprzez zl?cze RS232 przesylaj?c dane z pomiarow, co umo?liwi ich archiwizacj? lub dalsz? obrobk?. Zasilanie stanowiska ? przez zewn?trzny zasilacz o napi?ciu 12-16 V DC.2.1) Stanowisko do testowania i napraw generatorow SHP (EDA 1002, EDA 2002), winno umo?liwia? przeprowadzenie calo?ciowego testu w czasie ktorego dokonywany jest pomiar wszystkich parametrow generatora ze wskazaniem bl?dow. Po podl?czeniu generatora stanowisko powinno okre?li? (wykry?) typ generatora i w przypadku EDA-1002 sprawdzi? rezystor R9 i R17 oraz przeka?nik EZ.
Tester elektromagnesow lokomotywowych, winien umo?liwia? pomiar cz?stotliwo?ci rezonansowej i impedancji dynamicznej elektromagnesow lokomotywowych typu ELM-2, bez konieczno?ci ich demonta?u z pojazdu szynowego i umo?liwia? pomiar cz?stotliwo?ci rezonansowej i impedancji dynamicznej obwodu glownego elektromagnesu lokomotywowego (zaciski 1-2) oraz impedancji dynamicznej obwodu pomocniczego (zaciski 0-1).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38570000 , 34632000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 30 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
Stanowisko do testowania i napraw czuwakow, stanowisko do testowania i napraw generatorow SHP,
tester elektromagnesow lokomotywowych, winny by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o ?redniej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? zabezpieczone przed korozj?.
Miejsce dostawy stanowiska do testowania i napraw czuwakow, stanowiska do testowania i napraw generatorow SHP, testera elektromagnesow lokomotywowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lublinie, ul. Gazowa 6, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego ? segment nr 6 i 7,

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 12:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Regulating and controlling instruments and apparatus

2017/S 190-390378

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Przewozy Regionalne Spolka z o.o. w Warszawie, Oddzial Lubelski z siedzib? w Lublinie
ul. Gazowa 4
Contact point(s): Przewozy Regionalne Spolka z o.o. w Warszawie, Oddzial Lubelski z siedzib? w Lublinie, ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin
For the attention of: Jan Kozaczuk Gra?yna Klys
20-406 Lublin
Poland
Telephone: +48 693082052/+48 722340914
E-mail: jan.kozaczuk@p-r.com.pl , grazyna.klys@p-r.com.pl
Fax: +48 814725594

Internet address(es):

General address of the contracting entity: https://www.polregio.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Railway services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Dostawa stanowisk i urz?dze? niezb?dnych do diagnostyki i naprawy taboru kolejowego.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL81

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Dostawa stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych wraz z tensometrycznym pomiarem naciskow kol zestawow kolowych, stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym, mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych kolejowych pojazdow szynowych na szyny, stanowiska do testowania i napraw czuwakow w taborze kolejowym, stanowiska do testowania i napraw generatorow SHP w taborze kolejowym, testera elektromagnesow lokomotywowych w taborze kolejowym.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

38570000 , 38900000 , 38540000 , 42923110 , 34632000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 120 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: 1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych wraz z tensometrycznym pomiarem naciskow kol zestawow kolowych wykonanego w wersji naziemnej tj. wysoko?? glowki szyny stanowiska w stosunku do poziomu posadzki + 900 mm, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania wozkow pojazdow szynowych,
1) Short description:
1Dostawa z monta?em stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych wraz z tensometrycznym pomiarem naciskow kol zestawow kolowych wykonanego w wersji naziemnej tj. wysoko?? glowki szyny stanowiska w stosunku do poziomu posadzki + 900 mm, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania wozkow pojazdow szynowychwraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania stanowiska.
? kart? gwarancyjn?,
? urz?dzeniem (poziomic?) do wla?ciwego ustawienia stanowiska w razie przeniesienia
i adaptacji w innym miejscu pracy.
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow)
i numerami katalogowymi,
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi stanowiska i wydanie za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38540000 , 38900000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 120 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
1. Stanowisko do badania wozkow pojazdow szynowych winno by? bardzo trwale z wymagan? sztywno?ci?, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci.
Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w pomiarze powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed
korozj?. Ponadto stanowisko winno posiada?:
? uchwyty (oczka) transportowe,
? rozl?czne przyl?cze elektryczne i hydrauliczne,
? mo?liwo?? przestawienia suwnic? oraz adaptacji w innym miejscu pracy.
2.Miejsce dostawy i monta?u stanowiska do badania wozkow pojazdow szynowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie, ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 2 Lot title: 1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow,
1) Short description:
1. Dostawa z monta?em stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym, zwanego dalej ?stanowiskiem do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow.
2. Przekazanie Zamawiaj?cemu gotowego do u?ytkowania stanowiska do badania charakterystyk resorow
spr??yn wozkow pojazdow szynowych wraz komputerowym systemem informatycznym wraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania stanowiska.
? kart? gwarancyjn?,
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow) i numerami katalogowymi.
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi stanowiska i wydanie za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38900000 , 38540000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 110 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
Stanowisko do badania charakterystyk resorow, spr??yn i spr??yn metalowo-gumowych, spr??yn metalowo-gumowych daszkowych wozkow winno by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed korozj?.3. Miejsce dostawy i monta?u stanowiska do badania charakterystyk resorow i spr??yn wozkow pojazdow szynowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 3 Lot title: Dostawa z pierwszym monta?em pol?czonym z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow 2 zestawow kolowych kolejowych pojazdow szynowych na szyny zwanego dalej ?stanowiskiem diagnostyczno-pomiarowym do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych.
1) Short description:
Dostawa z pierwszym monta?em pol?czonym z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow 2 zestawow kolowych kolejowych pojazdow szynowych na szyny zwanego dalej ?stanowiskiem diagnostyczno-pomiarowym do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych.2. Przekazanie Zamawiaj?cemu po zamontowaniu na wypoziomowanym torze gotowego do u?ytkowania stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych wraz z:
? instrukcj? obslugi,
? DTR,
? ?wiadectwem zgodno?ci CE,
? ?wiadectwem wzorcowania czujnikow tensometrycznych
? ?wiadectwem wzorcowania urz?dzenia,.
? kart? gwarancyjn?,
? wykazem wszystkich cz??ci zamiennych do urz?dzenia wraz z nazw? producenta(ow)
i numerami katalogowymi,
2. Przeszkolenie 8 pracownikow Zamawiaj?cego z obslugi mobilnego stanowiska i wydaniem za?wiadcze? potwierdzaj?cych przeszkolenie pracownikow z obslugi stanowiska.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42923100

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 60 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
1.4) Stanowisko diagnostyczno-pomiarowe do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych winno by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o du?ej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? utwardzone i pokryte warstw? chromu lub w inny sposob zabezpieczone przed korozj?,4. Miejsce dostawy i pierwszego monta?u pol?czonego z uruchomieniem mobilnego stanowiska diagnostyczno-pomiarowego do pomiaru masy oraz naciskow zestawow kolowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lukowie ul. Kolejowa 22, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego nr 3.
Lot No: 4 Lot title: Dostawa stanowiska do testowania i napraw czuwakow w taborze kolejowym,stanowiska do testowania i napraw generatorow SHP w taborze kolejowym, testera elektromagnesow lokomotywowych w taborze kolejowym
1) Short description:
Stanowisko do testowania i napraw czuwakow (MER 111501), winno umo?liwia? wykonywanie calo?ciowego testu, w czasie ktorego dokonywany jest pomiar wszystkich parametrow czuwaka ze wskazaniem bl?dow. Stanowisko powinno wspolpracowa? z komputerem PC poprzez zl?cze RS232 przesylaj?c dane z pomiarow, co umo?liwi ich archiwizacj? lub dalsz? obrobk?. Zasilanie stanowiska ? przez zewn?trzny zasilacz o napi?ciu 12-16 V DC.2.1) Stanowisko do testowania i napraw generatorow SHP (EDA 1002, EDA 2002), winno umo?liwia? przeprowadzenie calo?ciowego testu w czasie ktorego dokonywany jest pomiar wszystkich parametrow generatora ze wskazaniem bl?dow. Po podl?czeniu generatora stanowisko powinno okre?li? (wykry?) typ generatora i w przypadku EDA-1002 sprawdzi? rezystor R9 i R17 oraz przeka?nik EZ.
Tester elektromagnesow lokomotywowych, winien umo?liwia? pomiar cz?stotliwo?ci rezonansowej i impedancji dynamicznej elektromagnesow lokomotywowych typu ELM-2, bez konieczno?ci ich demonta?u z pojazdu szynowego i umo?liwia? pomiar cz?stotliwo?ci rezonansowej i impedancji dynamicznej obwodu glownego elektromagnesu lokomotywowego (zaciski 1-2) oraz impedancji dynamicznej obwodu pomocniczego (zaciski 0-1).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

38570000 , 34632000

4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 30 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots:
Stanowisko do testowania i napraw czuwakow, stanowisko do testowania i napraw generatorow SHP,
tester elektromagnesow lokomotywowych, winny by? bardzo trwale, mog?ce pracowa? poprawnie w ?rodowisku zapylonym o ?redniej wilgotno?ci. Wszystkie elementy przyrz?dow i oprzyrz?dowania, ktore bezpo?rednio bior? udzial w badaniu powinny by? zabezpieczone przed korozj?.
Miejsce dostawy stanowiska do testowania i napraw czuwakow, stanowiska do testowania i napraw generatorow SHP, testera elektromagnesow lokomotywowych: Sekcja Utrzymania Taboru w Lublinie, ul. Gazowa 6, hala przegl?dowo ? naprawcza taboru kolejowego ? segment nr 6 i 7,

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie:
Cz??? I zamowienia ? 15 000 PLN
Cz??? II zamowienia ? 4 000 PLN
Cz??? III zamowienia ? 4 000 PLN
Cz??? IV zamowienia ? 2 000 PLN.
2. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
1) pieni?dzu;
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, z 2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 64)
3. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego.
4. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?.
6. Wadium w formie innej ni? pieni??na Wykonawca winien zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego w Lublinie przy ul. Gazowej 4 pokoj nr 210, w godzinach 8:00 -14:00 najpo?niej w terminie skladania ofert. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlo?enia wadium.
7. Zamawiaj?cy uzna wymog wniesienia wadium w pieni?dzu za spelniony, je?eli kwota, o ktorej mowa
w ust. 1, najpo?niej w terminie skladania ofert wplynie na rachunek bankowy Zamawiaj?cego.
8. Zamawiaj?cy uzna wymog wniesienia wadium w formach innych ni? pieni??na za spelniony, gdy umowa zabezpieczaj?ca (tj. wadium w formie okre?lonej w ust. 2 punkty 2-5) zostanie zlo?ona w oryginale w siedzibie Zamawiaj?cego w Lublinie przy ul. Gazowej 4 pokoj nr 210, nie po?niej ni? w terminie skladania ofert oraz b?dzie zawierala co najmniej nast?puj?ce elementy:
1) nazw? i dokladny adres gwaranta,
2) zobowi?zanie gwaranta (por?czyciela, podmiotu ubezpieczaj?cego) do nieodwolalnej i bezwarunkowej
wyplaty beneficjentowi (Zamawiaj?cemu) oznaczonej kwoty pieni??nej dokladnie odpowiadaj?cej
wysoko?ci ustalonego wadium, gdy wyst?pi jedna z nast?puj?cych sytuacji:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl dokumentow lub o?wiadcze? potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa
w art.25a ust.1, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej,
b) zawarcie umowy stanie si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy,
c) Wykonawca odmowil podpisania umowy na warunkach okre?lonych w ofercie,
d) Wykonawca nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
3) zobowi?zanie gwaranta do wyplacenia pelnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiaj?cego,
zawieraj?ce o?wiadczenie Zamawiaj?cego o zaistnieniu jednej z okoliczno?ci okre?lonych w punkcie 2,
4) okres wa?no?ci umowy zabezpieczaj?cej (ktory musi pokrywa? si? z terminem zwi?zania ofert?
wskazanym w SIWZ).
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Wg zal?cznika nr 6 do SIWZ ? wzor umowy.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu i
nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania. Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? z post?powania w przypadkach
okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawa zamowie? publicznych (zwanej dalej
?ustaw? Pzp), z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od
charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub
sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal
niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
3. Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi?
wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
O?wiadczenie, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzaj?cych, Wykonawca sklada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia (dalej jako ?JEDZ). Zamawiaj?cy wymaga zlo?enia JEDZ w formie
pisemnej.
4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w
post?powaniu, sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.
5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow
udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z
Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, Wykonawca musi
przedlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego:
1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
2) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
3)o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
4) o?wiadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena ofert. Weighting 90

2. Termin realizacji. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
PRU4-251/1/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 12:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 12:30

Place

Lublin

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-626 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 3. Odwolanie wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;
2) 10 dni ? wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ ? od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
3) 10 dni ? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) ? od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Lublin: Regulating and controlling instruments and apparatus
ND Document number 390378-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LUBLIN
AU Authority name Przewozy Regionalne Spolka z o.o. w Warszawie, Oddzial Lubelski z siedzib? w Lublinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 34632000 - Railways traffic-control equipment
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
38570000 - Regulating and controlling instruments and apparatus
38900000 - Miscellaneous evaluation or testing instruments
42923100 - Weighing machinery
42923110 - Balances
OC Original CPV code 34632000 - Railways traffic-control equipment
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
38570000 - Regulating and controlling instruments and apparatus
38900000 - Miscellaneous evaluation or testing instruments
42923100 - Weighing machinery
42923110 - Balances
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) https://www.polregio.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >