Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003868655200592
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 391233-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software

2017/S 191-391233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos
188659752
Vasario 16-osios g. 14
Vilnius
01514
Lithuania
Contact person: Laura Andrijauskaite
Telephone: +370 52687858
E-mail: l.andrijauskaite@vmi.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vmi.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5339

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363237
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363237&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mokes?i? mok?toj? elektroninio ?vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug? sistemos (ESKIS) pl?tros ir modifikavimo paslaug? vie?asis pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72211000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Mokes?i? mok?toj? elektroninio ?vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug? sistemos (ESKIS) pl?tros ir modifikavimo paslaugos.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 874 380.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72262000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublika.

II.2.4) Description of the procurement:

ESKIS modifikavimo ir integravimo su VMI ir kit? institucij? valstyb?s IS ir registrais pl?tros tikslas? sukurti naujas ir modifikuoti esan?ias paslaugas mokes?i? mok?tojams, tiek autorizuotoje, tiek neautorizuotoje portalo dalyse, u?tikrinant kokybi?kesn? elektronini? paslaug? prieinamum? visiems mokes?i? mok?tojams bei integracij? su kitomis informacin?mis sistemomis ir registrais, i?naudojant turimus techninius ir technologinius sprendimus, bei ESKIS sprendimus pritaikant informacini? ry?i? technologij? ir informacin?s aplinkos pasikeitimams. Projektas orientuotas ? visus mokes?i? mok?tojus, skiriant maksimal? d?mes? naudotojo patirties (angl. user experience), ergonomikos (angl. usability) ir kitiems su naudotojo elgsena e.VMI (neautorizuota sritis) ir Mano VMI autorizuot? paslaug? susijusiems aspektams, apima did?i?j? dal? VMI vykdom? administracini? paslaug?, tod?l projekto veiklos metu kuriamos ir modifikuojamos paslaugos orientuotos ? ?vairius mokes?i? mok?toj? segmentus, o veiklos ? ? visus Valstybin?s mokes?i? inspekcijos administracinius padalinius.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 874 380.00 GBP
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Po pirkimo sutarties pasira?ymo per 5 darbo dienas, Tiek?jas privalo pateikti pirkimo sutarties vykdymo garantij?, t. y. ?pareigojant? dokument?, i?duot? Lietuvos Respublikoje ar u?sienyje ?steigtos ir veikian?ios banko ?staigos arba draudimo ?mon?s, turin?ios banko ar draudimo veiklos licencij?, pagal kur?, j? i?dav?s juridinis asmuo ?sipareigoja neat?aukiamai ir bes?lygi?kai per 15 darbo dien? nuo pirmo U?sakovo reikalavimo gauto kartu su parei?kimu tvirtinan?iu, kad Tiek?jas nurodytais terminais ne?vykd? ar atsisak? vykdyti sudaryt? pirkimo sutart?, sumok?ti U?sakovui bet kokias pareikalautas sumas eurais, nevir?ijant 10 procent? pirkimo sutarties vert?s dyd?io sumos.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
Place:

?ermuk?ni? g. 6, Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software

2017/S 191-391233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos
188659752
Vasario 16-osios g. 14
Vilnius
01514
Lithuania
Contact person: Laura Andrijauskaite
Telephone: +370 52687858
E-mail: l.andrijauskaite@vmi.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vmi.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5339

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mokes?i? mok?toj? elektroninio ?vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug? sistemos (ESKIS) pl?tros ir modifikavimo paslaug? vie?asis pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72211000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 874 380.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72262000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 874 380.00 GBP
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software
ND Document number 391233-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place VILNIUS
AU Authority name Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos (188659752)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72211000 - Programming services of systems and user software
72262000 - Software development services
OC Original CPV code 72211000 - Programming services of systems and user software
72262000 - Software development services
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.vmi.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >