Romania-Slobozia: Washing and dry-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003869533884707
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 390298-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Slobozia: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-390298

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia
Str. Decebal nr. 1, jud. Ialomita
For the attention of: Dumitrescu Daniela
920013 Slobozia
Romania
Telephone: +40 0243236100
E-mail: achizitiispitalslobozia@gmail.com
Fax: +40 0243236100

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

98310000

Description
Washing and dry-cleaning services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Slobozia: Washing and dry-cleaning services

2017/S 190-390298

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia
Str. Decebal nr. 1, jud. Ialomita
For the attention of: Dumitrescu Daniela
920013 Slobozia
Romania
Telephone: +40 0243236100
E-mail: achizitiispitalslobozia@gmail.com
Fax: +40 0243236100

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Acord-cadru servicii de spalatorie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, strada Decebal nr. 1, Slobozia, Ialomita.

NUTS code RO315

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 216 160 and 2 706 640 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Contractele subsecvente se vor atribui lunar, in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile bugetare aprobate
Valoarea estimata a unui contract subsecvente este de: minim 61 560 RON / maxim 601 920 RON
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Se vor achizitiona Servicii de spalatorie rufe conform descrierilor din caietului de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

98310000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitate minima estimata Contract Subsecvent = 13 680 kg
Cantitate maxima estimata Contract Subsecvent = 133 760 kg
Cantitate minima estimata Acord-Cadru = 492 480 kg
Cantitate maxima estimata Acord-Cadru = 601 920 kg.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 216 160 and 2 706 640 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de 6 019 RON, reprezentand 1 % din contractului subsecvent maxim (601 920 RON). Garantia de participare este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a invitatiei de participare. Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie, in conformitate cu art. 36 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in RON, in conformitate cu prevederile legii, in cuantumul mentionat.
In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul autoritatii contractanta este urmatorul: RO64TREZ3915006XXX003182, deschis la Trezoreria Slobozia, cod fiscal 4231768, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante.
Garantie de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 39-40 din HG 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul spitalului.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Declaratia conform art. 59-60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
manager ? ec. Iancu Mariana, director medical ? dr. Balta Madalina, director de ingrijiri- as. Nae Florentina, as. Banica Ani-Luminita?asistent SSCIN, as. Zaharia Alina ?asistent SSCIN, insp. Dumitrescu Daniela - sef Serv. Achizitii, ing. Georgescu Leonard ? sef Serv. Tehnic -Administrativ, Matinca Iulian Georgian ?consilier juridic, ec. Niculae Teodora ?Birou Achizitii.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau orice alt document justificativ echivalent emis pentru ofertantii straini in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar de ofertantul situat pe primul loc.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost prestat cel putin un serviciu similar.
Dovada implementarii unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completare DUAE Documente probatorii pe care operatorul economic situat pe locul I este obligat sa le prezinte Doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor documente suport: recomandari/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar; din documentele prezentate sa rezulte informatii continand ?valori, perioade de prestare, beneficiar.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participantila procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participantila procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
12/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 24.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare). Orice solicitare de clarificari ale ofertantilor vor fi transmise numai prin intermediul SEAP-ului.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Compartiment Juridic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia
Str. Decebal nr. 1
920013 Slobozia
Romania
E-mail: juri@spitalslobozia.ro
Telephone: +40 243212130
Fax: +40 243236100

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Slobozia: Washing and dry-cleaning services
ND Document number 390298-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SLOBOZIA
AU Authority name Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 27/10/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
OC Original CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
RC NUTS code RO315
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >