Romania-Bucuresti: Cleaning services of transport equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003869811419387
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 390404-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Cleaning services of transport equipment

2017/S 190-390404

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

SNTFC ?CFR Calatori SA
SRTFC Bucuresti ? Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1
For the attention of: Roxana Stan, Cristina Popescu
010858 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0213101150
E-mail: roxana.stan@cfrcalatori.ro
Fax: +40 0213101150

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90917000

Description
Cleaning services of transport equipment.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.10.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Cleaning services of transport equipment

2017/S 190-390404

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

SNTFC ?CFR Calatori SA
SRTFC Bucuresti ? Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1
For the attention of: Roxana Stan, Cristina Popescu
010858 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0213101150
E-mail: roxana.stan@cfrcalatori.ro
Fax: +40 0213101150

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Railway services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Salubrizare intermediara la trenurile de calatori din statiile Bucurestiu Obor, Targoviste, Bucuresti Basarab (Urziceni), Giurgiu.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bucuresti Obor, Targoviste, Bucuresti Basarab, Giurgiu.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Salubrizare intermediara la trenurile de calatori din statiile Bucurestiu Obor, Targoviste, Bucuresti Basarab (Urziceni), Giurgiu.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90917000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Conform anexei C din documentatia de atribuire.
Estimated value excluding VAT: 494 992,80 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
In valoare de: 4 900 RON, conform art. 41, alin. (3), pct. a) din Legea nr. 99/2016 sau echivalentul calculat la cursul RON/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 120 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare, va fi constituita prin: virament bancar sau OP in cont RO88BACX0000000070405310, deschis la UniCredit Tiriac Bank este obligatorie mentionarea nr. procedurii; Orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.
Restituirea Garantiei se face conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016, conform Formularului 20 din sectiunea Formulare.
Cuantumul garantiei de buna executie: 5 %, fara TVA din valoarea de fara TVA a contractului sectorial.
Mod de constituire: scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare), instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016;
2. Declaratii conform art. 73 din legea 99/2016 care vor fi prezentate de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terti sustinatori) odata cu depunerea DUAE.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti ofertantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Cristian Marian Ungurean ? director SRTFC Bucuresti;
Marioara Pancu ? Contabil Sef;
Daiana Naftanaila ? sef Oficiu Juridic;
Doina Dragne ? sef Serviciu POTD;
Roxana Stan ? sef Birou Achizitii.
Conform art. 205(1) din legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita contractantilor sadepuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurararea corespunzatoare a procedurii.
Aceste documente pot fi:
? certificate constatatoare privind lista datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc)la momentul prezentarii;
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie, sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
? alte documente edificatoare dupa caz.
a) Pentru persoanele fizice/juridice romane:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului sectorial trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii a ofertelor.
Pentru persoane fizice/juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.
Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea de indeplinirea a cerintelor: se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, (autorizatie/certificat) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filte si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
b) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:
Pentru persoane juridice romane:
1. Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberat/vizat de catre AFER in conformitate cu cerintele art. 1 din OMT 290/2000, valabila la momentul prezentarii prin care sa ateste ca agentul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de salubrizare a vagoanelor de calatori;
2. Agrement Tehnic Feroviar eliberat/vizat de catre AFER in conformitate cu cerintele OMT 290/2000 art. 1 alin (1) si (2) anexa 5 cap. I, valabil la momentul prezentarii prin care sa ateste ca agentul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de salubrizare a vagoanelor de calatori; sau
Certificat eliberat conform OMT 635/2015, valabil la momentul prezentarii, eliberate de catre AFER;

Modalitatea de indeplinirea a cerintelor: se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, (autorizatie/certificat) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filte si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Ofertantii persoanele juridice straine vor prezenta certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul contractului sectorial, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a ofertantului, valabile la momentul prezentarii.
Operatorii vor prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.

Modalitatea de indeplinirea a cerintelor: se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, (autorizatie/certificat) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filte si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala, pe ultimii 3 ani (2014- 2016)
Modalitatea de indeplinire

Se va completa DUAE de catre toti ofertantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A) Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Modalitatea de indeplinire

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici la procedura de atribuire privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
b) Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instala?iile, echipamentele tehnice, conform Caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile referitoare la utilajele, instala?iile, echipamentele tehnice, de care poate dispune.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
c) Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are eventual intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici la procedura de atribuire privind partea din contract pe care ofertantul are eventual intentia sa o subcontracteze, accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Conform art. 205, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
SRTFCBUC46/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.10.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 28.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Perioada de valabilitate a ofertelor 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note:
a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca sia retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma 1 sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE poate fi accesat la linkul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/es

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

SRTFC Bucuresti Oficiul Juridic
Str. Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1
010858 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213114276
Fax: +40 213114276

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Cleaning services of transport equipment
ND Document number 390404-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BUCURESTI
AU Authority name SNTFC ?CFR Calatori SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 24/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 90917000 - Cleaning services of transport equipment
OC Original CPV code 90917000 - Cleaning services of transport equipment
RC NUTS code RO321
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >