Romania-Bucuresti: Protective gear

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 84 - Clothing, Individual Equipment, and Insignia
Opps ID: NBD00003870411421270
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 390383-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Romania-Bucuresti: Protective gear

2017/S 190-390383

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Enel Distributie Muntenia SA
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Cecilia Tapu
011172 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372115082
E-mail: cecilia.tapu@enel.com
Fax: +40 372871911

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.enel.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

18143000

Description
Protective gear.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 00:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure

Romania-Bucuresti: Protective gear

2017/S 190-390383

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Enel Distributie Muntenia SA
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Cecilia Tapu
011172 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372115082
E-mail: cecilia.tapu@enel.com
Fax: +40 372871911

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.enel.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
?Scurtcircuitoare si prajini.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Conform caiet de sarcini.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT
Range: between 383 780 and 14 280 000 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Val estimata CS1 ? 383 780 RON fara TVA; CS2-6953820
RON fara TVA; CS 3-6942400; CS2 reprezinta contractul subsecvent cu valoarea cea mai mare.
Frecventa: CS1 va fi atribuit imediat dupa semnarea Acordului cadru. CS2 va fi atribuit in trimestrul 2 ? 2019,CS 3 va fi atribuit in trimestrul 1-2020.
Detalii sunt prezentate in fisierul atasat documentatiei de atribuire cu denumirea ?Cantitati estimate ale AC/CS .
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Achizitie de ?Scurtcircuitoere si prajini pentru E-Distributie Muntenia, E-Distributie Banat si E-Distributie Dobrogea.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

18143000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Conform detaliilor prezentate in fisierul atasat documentatiei de atribuire cu denumirea ?Cantitati estimate ale AC/CS .
Estimated value excluding VAT
Range: between 383 780 and 14 280 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Cuantum: 70 000 RON fara TVA Cursul de referinta ptr. echivalenta GP depusa in euro sau alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare;
2. Valabilitate:120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor;3.Mod de constituire: a) prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante cel mai tarziu la dataora limita de depunere a ofertelor in conf cu art. 42 alin. 4/HG394/2016 si in conf. art. I, alin. 4 din HG nr. 866/2016, pentru modificarea si completarea HG 394/2016; b) prin virament in contul E- Distributie Muntenia: pentru moneda RON RO33 CITI 0000 0007 6002 3019, sau pentru moneda EUR- RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC ROMANIA, cod SWIFT:CITIROBU.Garantia de participare este irevocabila; 4. Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf. HG 394/2016 art. 71, alin. (3); 5. Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei-cf. HG 394/2016, art. 43, alin. (1), lit. a), c).; 6. Restituirea garantiei de participare cf. art. 44/HG nr.394/2016. 1. Cuantum: 10 % din valoare contractului subsecvent fara TVA; 2. Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului; 3. Mod de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, conf. HG394/2016 art. 46, alin. (1); 4.Restituirea garantiei de buna executie se face cf. HG 394/2016 art. 48 alin. (1).
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr.1.
Ofertantii/ofertantii asociati, tertii sustinatori,subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si daca este cazul acordul de asociere si angajamentul ferm al tertului sustinator.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii calificati la finalizarea etape I, conform art. 205 alin. 3 din Legea nr. 99/2016.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.
Cerinta nr. 2
Ofertantii/ofertantii asociati, tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72,73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti candidatii.
Persoane cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Director General:- Federico Panone;
Director Achizitii E- Distributie Muntenia, E- Distributie Banat, E- Distributie Dobrogea- Lucia Di Marco;
Manager Achizitii- Gabriela Stanca
Presedinte comisie evaluare-Cecilia Tapu;
Membru comisie evaluare- Cosmin Dragomir;
Membru comisie evaluare-Daniela Adina Tudoran;
Membru de rezerva comisie evaluare- Georgiana Petrea Cerinta nr. 3.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmind ca documentul justificativ, respectiv cerificat ONRC (sau pentru operatorii economici straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta) sa fie prezentat doar de catre cei calificati la finalizarea I etape conform art. 205 alin. 3 din LG nr. 99/2016.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr. 4.
Informatii generale ofertant.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016), in masura in care informatiile respective sunt disponibile,trebuie sa fie de cel putin: 3 000 000 RON.
Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate .conf. art. 190 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
completare DUAE
? Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de afaceri ((bilant contabil, sau, orice alte documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare, sau orice alte documente echivalente) vor fi prezentate doar in copie si doar la solicitarea entitatii contractante, numai de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform art. 205 alin. 3 din LG nr. 99/2016.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 72,73 Legea nr. 99/2016;in situatiile prevazute la art. 177 alin. 1 si 2 din Legea nr. 99/2016; art. 180 din Legea nr. 99/2016 si- informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile,angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Modalitatea de indeplinire
completare DUAE
? odata cu depunerea DUAE se va prezenta- daca este cazul: angajament tert sustinator, acord de asociere si acord de
subcontractare conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016.
? informatiile aferente situatiei lor subcontractantilor(daca este cazul), (neancadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la art. 72, art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, informatii aferente ) vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform art. 205 alin. 3 din LG nr. 99/2016.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr.5.
Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial),continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare cu cele ale prezentei proceduri de achizitie publica,a caror valoare cumulata de minim 2 000 000 RONfara TVA, va fi realizata in baza a unuia/mai multor contracte; cuantumul experientei ofertantului priveste produsele livrate, nu contractele, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o entitate contractanta sau de catre clientul beneficiar.

Certificatele/documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor. Prezentarea de certificate/documente care nu au legatura cu produsele prevazute in lista, nu se iau in considerare. Nu se vor lua in calcul produsele care nu sunt de natura similara cu produsele care se doresc a fi achizitionate. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza prin prezentarea unor facturi, procese verbale de receptive sau orice alte documente doveditoare. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pt. livrarile efectuate in 2017 pana la data limita de depunere a ofertelor, se va folosi cursul de referinta al monedei utilizate (prezentate pe site-ul www.bnr.ro ) din ultima zi a lunii anterioare lunii in care este prevazuta data limita de depunere a ofertelor.

Modalitatea de indeplinire
? completare DUAE
? documentele solicitate pentru sustinerea experientei similar vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform art. 205 alin. 3 din LG nr. 99/2016. Pentru EUR cursul mediu BNR afferent fiecarui an in parte este: 2013 ? 1 EUR = 4,4190 RON, 2014 ? 1 EUR = 4,4446 RON, 2015- 1 EUR = 4,4450 RON.
Cerinta nr. 6:
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul).
Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf art. 67/Legea nr. 99/2016 Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea seva face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere.
Modalitatea de indeplinire
completare DUAE,
? actul de intocmire al asocierii (daca este cazul), conform Notificare ANAP 256/08.12.2016 se va prezenta odata cu prezentare DUAE;
? documentele solicitate referitoare la asociere (daca este cazul) vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati in prima etapa, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii.
Cerinta nr. 7:
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul ustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 72, 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; in situatiile prevazute la art. 177 alin. 1 si 2 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile,angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Modalitatea de indeplinire
? completare DUAE -odata cu prezentare DUAE, se va prezenta,daca este cazul, angajamentul tertului sustinator, conform Notificare 256/08.12.2016 -informatiile aferente situatiei lor (neancadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la art. 72, art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale)vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea primei etape conform art. 205, alin. 3, LG nr. 99/2016.
Cerinta nr. 8.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante ISO 9001:2015 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire completare DUAE
? dovezile implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorii economici calificati la finalizarea I etape conform art. 205 alin. 3 din LG nr. 99/2016.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes

Additional information about electronic auction: Entitatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul total general ofertat in Formularul F11. ofertele de pret introduse in runda de licitatie electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (RON, fara TVA). Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata va fi de o zi lucratoare. Entitatea Contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici inregistrati in SEAP, conf. art.126 din HG 394/2016 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre entitatea contractanta conform prevederilor art. 143 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. Informatii disponibile pt conectare si inregistrare : http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF . Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta ? da; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie ? nu; Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului ? nu; Se va utiliza pasul de licitare electronica ? nu; Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem si sa aiba taxele platite pentru participare la licitatie electronica. Se accepta preturi cu maxim doua zecimale. Operatorii eonomici cu pretul cel mai scazut vor transmite in 2 zile lucratoare de la finalul licitatiei electronice oferta financiara refacuta in conformitate cu noile valori.

IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 00:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 12:00

Place

Sediu EDM, Bucuresti, sector 1, b-dul Ion Mihalache nr. 41-43, corp A, Achizitii materiale

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Entitatea contractanta nu intentioneaza sa limiteze numarul de operatori economici; toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati sa depuna oferta in etapa a II-a.In conformitate cu art. 54 alin. (3) din HG 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.Acordul cadru(aferent fiecarui beneficiar) se va incheia cu operatorii economici clasati pe locul 1, 2, 3 dupa finalizarea etapei de licitatie electronica. In cazul in care dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, pe locul 1, 2, 3, se afla 2 sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operator economic clasat pe locul anterior fara sa-l depaseasca. In acest caz, clasamentul in vederea incheierii Acordului cadru va fi intocmit avand in vedere propunerile financiare cu pretul cel mai scazut.Noile oferte nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze. Daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul indicat in prezenta documentatie entitatea contractanta in conformitate cu art. 95, alin.(8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va putea continua procedura numai cu acel/acei operator/operatori economici care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea ?Documentatie si clarificari. Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate pe SEAP semnate electronic. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea ?Documentatie si clarificari. Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant care nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit. g). Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016. Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in Sistem si sa achite inainte de depunerea ofertelor tariful de participare pentru orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice. In conformitate cu art. 22 alin. (6) din HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 00/2016 privind achizitiile- modul de accesare DUAE in vederea completatrii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

E-distributie Muntenia- Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
0111172 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212065045
Internet address: www.enel.ro

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Protective gear
ND Document number 390383-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Enel Distributie Muntenia SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 18143000 - Protective gear
OC Original CPV code 18143000 - Protective gear
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.enel.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >