Poland-Warsaw: Battle simulators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003870749267034
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 390235-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Warsaw: Battle simulators

2017/S 190-390235

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): j. w.
For the attention of: Grzegorz CIE?LAK
00-909 (dla przesylek kurierskich: 00-065 Warszawa) Warszawa
Poland
Telephone: +48 261879579
Fax: +48 261873444

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.iu.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

35740000

Description
Battle simulators .

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 11:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Warsaw: Battle simulators

2017/S 190-390235

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Krolewska 1/7
Contact point(s): j. w.
For the attention of: Grzegorz CIE?LAK
00-909 (dla przesylek kurierskich: 00-065 Warszawa) Warszawa
Poland
Telephone: +48 261879579
Fax: +48 261873444

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.iu.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka bud?etowa
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej ?NIE?NIK.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: JW 1551 ? 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz.
II.1.3) Information on framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 kpl. Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej ?nie?nik, zwany dalej ?systemem ?nie?nik.
System ?nie?nik przeznaczony jest do prowadzenia symulowanych strzela? zarowno na strzelnicy, jak i na polu walki. Przystosowany jest do szkolenia dru?yny w ramach dziala? taktycznych, jak rownie? zapewnia mo?liwo?? wykonywania strzela? indywidualnych zgodnie z obowi?zuj?cym ?Programem strzela? z broni strzeleckiej (PSBS). System ?nie?nik b?d?cy przedmiotem niniejszego zamowienia l?czy funkcje ?strzelnicy i ?pola walki, posiada plaski ekran i 8 liniowo rozmieszczonych stanowisk strzeleckich.
Szczegoly dotycz?ce przedmiotu zamowienia zostan? zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

35740000

II.1.7) Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Warto?? zamowienia powy?ej 418 000,00 euro.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy zaproszeni do zlo?enia ofert b?d? zobowi?zani do wniesienia wadium w wysoko?ci 140 000 PLN (slownie: sto czterdzie?ci tysi?cy zlotych) na caly okres zwi?zania ofert?.
2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiaj?cego zaliczki Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
4. Szczegolowe informacje w zakresie wadium, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz zaliczki
zostan? zawarte w SIWZ, ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Wszystkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamowienia dokonywane b?d? w PLN.
2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamowienia.
3. Szczegolowe warunki finansowania zostan? okre?lone w SIWZ, ktora zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do skladania ofert.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwan? dalej ?ustaw? Pzp. W takim przypadku Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o realizacj? zamowienia musz?:
1. Ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwa nale?y udzieli? w formie pisemnej i nale?y je zlo?y? w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.
2. Zlo?y? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:
1) o?wiadczenie, o ktorym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 ? osobno ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia;
2) dokument, o ktorym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 2 ? co najmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia;
3) dokument, o ktorym mowa w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2 ? osobno ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia;
4) dokumenty, o ktorych mowa w sekcji III.2.2 pkt 2 ? odpowiednio, tak aby wspolnie spelnia? warunki udzialu w post?powaniu;
5) dokumenty, o ktorych mowa w sekcji III.2.3 pkt 2 ? odpowiednio, tak aby wspolnie spelnia? warunki udzialu w post?powaniu.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy b?dzie ??dal przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego przedlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
1. Zgodnie z tre?ci? art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamowienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa mog? ubiega? Wykonawcy maj?cy siedzib? albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z ktorym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarla umow? mi?dzynarodow? dotycz?c? tych zamowie?.
2. Szczegolowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawc? bezpiecze?stwa dostaw zostan? okre?lone w SIWZ.
3. System ?nie?nik b?dzie podlegal ocenie zgodno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa (Dz.U. nr 235, poz. 1700 z po?n. zm.), oraz na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegolowego wykazu wyrobow podlegaj?cych ocenie zgodno?ci oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci pa?stwa (Dz.U. poz. 136 z po?n. zm.) ? w trybie I (pierwszym).
4. System zarz?dzania jako?ci? Wykonawcy musi spelnia? wymagania zawarte w AQAP 2120. Przedmiot zamowienia b?dzie podlegal nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w AQAP 2120.
5. Przedmiot zamowienia b?dzie podlegal kodyfikacji zgodnie z zasadami systemu kodyfikacyjnego NATO przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jako?ci i Kodyfikacji.
III.1.5) Information about security clearance:
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust 1b pkt 1-3 ustawy Pzp, dotycz?ce:
? uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami b?d?cymi przedmiotem zamowienia, o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 2;
? sytuacji finansowej, okre?lonej szczegolowo w sekcji III.2.2;
? zdolno?ci technicznej, okre?lonej szczegolowo w sekcji III.2.3.
2. W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu i kryteria selekcji, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (wzor ? Zal?cznik nr 1 udost?pniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego):
1) aktualnego na dzie? skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i kryterium selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wzor ? Zal?cznik nr 2 udost?pniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego);
2) aktualnej koncesji wydanej na podstawie ustawy z 22.6.2001 r. o wykonywaniu dzialalno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 290 z po?n. zm.) w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym okre?lonymi w pozycji WT VII pkt 1 ppkt 13 zal?cznika nr 2 ?Wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ? WT ? do rozporz?dzenia Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 z po?n. zm.) lub innego dokumentu wystawionego przez organ pa?stwa, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami b?d?cymi przedmiotem zamowienia;
3) dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III.2.2 ? dla warunku okre?lonego powy?ej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;
4) dokumentow, o ktorych mowa w sekcji III.2.3 ? dla warunku okre?lonego powy?ej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret trzecie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 131e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia;
2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3:
1) ppkt 1 ? sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) ppkt 2- sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
5. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
6. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiedniego kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 4 ppkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
8. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
III.2.2) Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1.W celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, tj. dotycz?cego sytuacji finansowej, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych).
2. W celu potwierdzenia spelniania powy?szego warunku Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, na kwot? co najmniej 1 000 000 PLN w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
3. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganego przez Zamawiaj?cego dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 2, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych dokumentow, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1, mo?e polega? na sytuacji finansowej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
5. Wykonawca polegaj?c na sytuacji finansowej innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na sytuacji innych podmiotow, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
6. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2.
7. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelnienia warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiaj?cego w sekcji III.2.1. pkt. 3.
8. Je?eli sytuacja finansowa podmiotu, o ktorym mowa w pkt 4 nie potwierdza spelniania przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1 lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania zamowienia, je?eli wyka?e sytuacje finansow?, o ktorej mowa w pkt 1.
9. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
10. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia spelnienie warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1, b?dzie oceniane l?cznie.
11. W przypadku Wykonawcow, ktorzy wyka?? posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany ?redni kurs walut NBP obowi?zuj?cy w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursow walut NBP obowi?zuj?cych w dniu, o ktorym mowa powy?ej, zastosowanie ma kurs ogloszony ostatnio przed tym dniem.
III.2.3) Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. W celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa wart. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotycz?cym zdolno?ci technicznej, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w sposob nale?yty wykonal co najmniej 1 (jedn?) dostaw? systemu szkolno ? treningowego do broni strzeleckiej o warto?ci brutto co najmniej 1 000 000 PLN (slownie: jeden milion zlotych).
2. W celu potwierdzenia spelniania powy?szego warunku Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, wykaz wykonanych dostaw (wzor wykazu udost?pniony na stronie internetowej Zamawiaj?cego ? zal?cznik nr 3) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, potwierdzaj?cy wykonanie co najmniej jednej dostawy systemu szkolno ? treningowego do broni strzeleckiej, o ktorej mowa w pkt. 1 wraz z podaniem warto?ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz ktorego zostala wykonana oraz zal?czy? dowody potwierdzaj?ce, ?e dostawa zostala wykonana nale?ycie.
Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.
3. Je?eli wykaz lub inne dokumenty zlo?one przez Wykonawc? budz? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
5. Wykonawca polegaj?c na zdolno?ci innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
6. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-2.
7. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelnienia warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez zamawiaj?cego w sekcji III.2.1 pkt 3.
8. Je?eli zdolno?ci techniczne podmiotu, o ktorym mowa w pkt 4 nie potwierdzaj? spelniania przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1 lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?? techniczn?, o ktorej mowa w pkt 1.
9. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia spelnianie warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt 1, b?dzie oceniane l?cznie, przy zachowaniu minimalnych wymaga? wzgl?dem dostaw (co najmniej jedna wykonana dostawa o warto?ci brutto co najmniej 1 000 000 PLN).
10. W przypadku Wykonawcow, ktorzy wyka?? warto?? dostaw w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany ?redni kurs walut NBP obowi?zuj?cy w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursow walut NBP obowi?zuj?cych w dniu, o ktorym mowa powy?ej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogloszony przed tym dniem.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatow: 1. W przypadku, gdy wymagane warunki spelni wi?cej ni? 5 (pi?ciu) Wykonawcow, Zamawiaj?cy dokona klasyfikacji Wykonawcow w oparciu o wykaz wykonanych dostaw. 2. Ocenie punktowej podlega? b?dzie do?wiadczenie, na podstawie zlo?onego wykazu dostaw i dol?czonych do niego dokumentow potwierdzaj?cych, ?e dostawy te zostaly wykonane nale?ycie. Zamawiaj?cy b?dzie przyznawal punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawcow ilo?ci samodzielnie wykonanych dostaw zgodnych z wymaganiem okre?lonym w sekcji III.2.3) pkt 1 w sposob okre?lony poni?ej: za wykonanie ka?dej wlasnej dostawy zgodnej z wymaganiem okre?lonym w sekcji III.2.3) pkt 1 Wykonawca otrzymuje 1 punkt. 3. Zamawiaj?cy zaprosi do skladania ofert 5 (pi?ciu) Wykonawcow, ktorzy uzyskali najwi?ksz? liczb? punktow zgodnie z powy?szymi zasadami przyznawania punktacji. 4. W przypadku uzyskania przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow takiej samej liczby punktow, Zamawiaj?cy do ustalenia miejsc poszczegolnych Wykonawcow w rankingu punktowym, uwzgl?dni dodatkowo zsumowan? warto?? wykazanych dostaw i przyzna wy?sz? pozycj? Wykonawcy, ktory osi?gn?l wy?sz? warto?? dostaw. 5. Je?eli liczba Wykonawcow, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu b?dzie mniejsza ni? 5 (pi?ciu), Zamawiaj?cy nie b?dzie stosowal kryterium selekcji i zaprosi do udzialu w post?powaniu wszystkich Wykonawcow, ktorzy odpowiedzieli na ogloszenie o zamowieniu i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 100

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IU/138/X-136/ZO/POOiB/DOS/SS/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
1. Zamawiaj?cy wymaga wykonania zamowienia w terminie do 10 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
2. Wzor wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu wraz z zal?cznikami, ktore nale?y zlo?y? w terminie okre?lonym w sekcji IV.3.4) ogloszenia, s? do pobrania ze strony internetowej Zamawiaj?cego wskazanej w sekcji I.1) ogloszenia.
3. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y sklada? w formie pisemnej (w oryginale), w j?zyku polskim, w dni robocze (od poniedzialku do pi?tku), w godz. 8.00?15:00 w siedzibie Zamawiaj?cego do Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia z siedzib? w Warszawie przy ul. Krolewskiej 1/7 lub przesyla? poczt? na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Krolewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 Warszawa dla przesylek kurierskich).
4. Zamawiaj?cy dopuszcza nast?puj?ce sposoby porozumiewania si? z Wykonawcami:
a) za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113);
b) za po?rednictwem faksu pod numerem: +48 261 873 444,
c) osobi?cie;

d) drog? elektroniczn? na adres: iu.stlad@mon.gov.pl ,

Je?eli Zamawiaj?cy lub Wykonawca przekazuj? o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem, ka?da ze Stron na ??danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu po terminie, Zamawiaj?cy niezwlocznie go zawiadomi o zlo?eniu wniosku po terminie oraz zwroci wniosek po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
6. Post?powanie o udzielenie zamowienia prowadzi si? w j?zyku polskim.
7. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y napisa? pismem trwalym, na maszynie do pisania, komputerze lub r?cznie dlugopisem lub nie?cieralnym atramentem. Wniosek musi by? podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow). Je?eli osoba b?d? osoby podpisuj?ce ww. wniosek dziala na podstawie pelnomocnictwa, to do wniosku musi zosta? zal?czone to pelnomocnictwo w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.
8. O?wiadczenia dotycz?ce Wykonawcow i innych podmiotow, na zdolno?ciach technicznych lub sytuacji finansowej ktorych polega Wykonawca, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dokumenty, o ktorym mowa w sekcji III.2.2) pkt 5 zd.1 oraz w sekcji III.2.3) pkt 5 zd.1, skladane s? w oryginale.
9. Dokumenty, inne ni? wymienione w pkt.8, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem. Po?wiadczenie za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
11. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
12. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu wraz z dokumentami i o?wiadczeniami nale?y zlo?y? w opakowaniu zamkni?tym (kopercie), uniemo?liwiaj?cym odczytanie zawarto?ci bez uszkodzenia tego opakowania przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
Opakowanie musi zosta? opatrzone napisem: ?Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu na dostaw? Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej ?NIE?NIK ? nr post?powania IU/138/X-136/ZO/POOiB/DOS/SS/2017 oraz nazw? Wykonawcy i jego danymi adresowymi.
13. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu znajduj? si? informacje stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia si? tych informacji, je?eli Wykonawca nie po?niej ni? w terminie skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu zastrzegl, ?e nie mog? by? one udost?pnianie oraz wykazal, i? zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa.
14. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie je?eli:
1) wyst?pi odpowiednia przeslanka z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wyst?pienia istotnej zmiany okoliczno?ci realizacji zamowienia, rozumianej jako zmiana zalo?e? polityki Rz?du Rzeczypospolitej Polskiej, dotycz?cych obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa lub zmiana zwi?zana z finansowaniem Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powoduj?ca ograniczenie ?rodkow finansowych na realizacj? przedmiotu zamowienia, czego nie mo?na bylo przewidzie? w chwili wszcz?cia post?powania.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktorej mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224567800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Battle simulators
ND Document number 390235-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Inspektorat Uzbrojenia
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 35740000 - Battle simulators
OC Original CPV code 35740000 - Battle simulators
IA Internet address (URL) www.iu.wp.mil.pl
DI Directive Defence Directive 2009/81/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >