Poland-Milanowek: Street-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003871449461522
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 390278-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Milanowek: Street-cleaning services

2017/S 190-390278

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Urz?d Miasta Milanowka
ul. Ko?ciuszki 45
For the attention of: Ewelina Piekarczyk, Joanna Sierpi?ska
05-822 Milanowek
Poland
Telephone: +48 227583061
E-mail: przetargi@milanowek.pl
Fax: +48 227558120

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.milanowek.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90611000 , 90612000 , 90610000 , 90914000 , 90000000 , 90620000

Description
Street-cleaning services.
Street-sweeping services.
Street-cleaning and sweeping services.
Car park cleaning services.
Sewage, refuse, cleaning and environmental services.
Snow-clearing services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:15
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Milanowek: Street-cleaning services

2017/S 190-390278

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Urz?d Miasta Milanowka
ul. Ko?ciuszki 45
For the attention of: Ewelina Piekarczyk, Joanna Sierpi?ska
05-822 Milanowek
Poland
Telephone: +48 227583061
E-mail: przetargi@milanowek.pl
Fax: +48 227558120

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.milanowek.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku na terenie miasta Milanowka.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Miasto Milanowek.

NUTS code PL9

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj?:
1) Zadania nr 1: Utrzymanie czysto?ci i porz?dku w mie?cie. Szczegolowy zakres zadania nr. 1 dotyczy wykonania:
a) prac porz?dkowych na terenie miasta Milanowka w tym likwidacji tzw. dzikich wysypisk oraz zabierania workow z odpadami po czyszczeniu slupow i tablic ogloszeniowych,
b) codziennej (oprocz niedziel i ?wi?t) obslugi koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i utrzymania w nale?ytym porz?dku terenu wokol nich,
c) utrzymania czysto?ci i porz?dku wokol pojemnikow na odzie?, zlokalizowanych na terenie miasta Milanowka,
d) usuwania oglosze?, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych tj. przede wszystkim: z drzew, lamp ulicznych, slupow, murow, ekranow akustycznych i ogrodze? nieruchomo?ci nale??cych do miasta,
e) utrzymania dro?no?ci kratek wpustow ulicznych,
f) utrzymania w czysto?ci i porz?dku zatok i wiat przystankowych,
g) usuwanie wyrastaj?cej darni z chodnikow/kraw?dzi jezdni,
h) usuwanie chwastow i traw przerastaj?cych utwardzone drogi i chodniki.
2) Zadania nr 2: Zimowe utrzymanie drog w mie?cie. Szczegolowy zakres zadania nr 2 dotyczy wykonania:
a) plu?enia jezdni utwardzonych (ok 60,8 km),
b) sypania jezdni utwardzonej mieszank? (4:1) piachu z sol? drogow? (ok 60,8 km),
c) plu?enia i sypania jezdni utwardzonych mieszank? (4:1) piachu z sol? drogow? (ok 60,8 km),
d) plu?enia drog gruntowych (ok 47,8 km),
e) sypania piachem drog gruntowych (ok 47,8 km),
f) plu?enia i sypania piachem drog gruntowych (ok 47,8 km),

g) od?nie?ania chodnikow/placow (ok 79415 m 2 ),

h) sypania chodnikow/placow piaskiem (ok 79415 m 2 ),

i) od?nie?ania i sypania chodnikow/placow piaskiem (ok 79415 m 2 ),

j) wywo?enia ?niegu z ulic (ok. 900 m 3 ),

k) napelniania pojemnikow na piach ustawionych na terenie miasta.
Pelen zakres prac zada? okre?lonych w ppkt. 1 i 2 oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z warunkami technicznymi wykonania prac przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej stanowi?cej zal?cznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz Standardach Zimowego Utrzymania Drog stanowi?cych zal?cznik nr 5 do SIWZ.
SIWZ zamieszczona zostala na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
SIWZ wraz z zal?cznikami zostala udost?pniona na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90611000 , 90612000 , 90610000 , 90914000 , 90000000 , 90620000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca zobowi?zany jest w terminie do dnia 9.11.2017 roku, do godz. 10.15 wnie?? wadium: w wysoko?ci: 28 000 PLN (dwadzie?cia osiem tysi?ce zero zlotych i 00/100);
2. Zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium
1) Wadium mo?e by? wnoszone w:
2.1.1. Pieni?dzu:
a) platne na konto: Gminy Milanowek w: Banku PKO BP
b) Nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954
c) Tytul przelewu winien umo?liwi? identyfikacj? przetargu, ktorego dotyczy wadium oraz okre?la? podmiot, w ktorego imieniu jest wplacane ? w przypadku je?li przelewu nie dokonuje Wykonawca skladaj?cy ofert?. Celem wla?ciwej identyfikacji wplaty z tytulu wadium powinny zawiera? w tytule przelewu znak sprawy post?powania.
d) Za skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu rozumie si? gdy w wyznaczonym terminie, tj. do uplywu terminu skladania ofert (oznaczonego dat? i godzin?) nast?pi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.
2.1.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
2.1.3. gwarancjach bankowych;
2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.1.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).
2) Do oferty nale?y zal?czy?:
2.2.1. kopi? dokumentu, potwierdzaj?cego wniesienie wadium w pieni?dzu oraz numer konta, na ktory ma by? dokonany zwrot wadium lub
2.2.2. oryginal dokumentu okre?lonego w pkt. 2.1.2 ? 2.1.5 i jego kopi? potwierdzon? ?za zgodno?? z oryginalem;
a) oryginal dokumentu nale?y dol?czy? do oferty w sposob umo?liwiaj?cy jego zwrot bez uszkodzenia.
3) Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
4) Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzaj?ce wniesienie wadium musz? zawiera?:
2.4.1. nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2.4.2. znak i/lub nazw? post?powania, ktorego dotyczy,
2.4.3. kwot? gwarancji,
2.4.4. termin wa?no?ci gwarancji w formule: ?od dnia .? do dnia ,
2.4.5. zobowi?zanie Gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego w sytuacjach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
2.4.6. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci umieszczenia w tre?ci gwarancji klauzuli dotycz?cej po?rednictwa podmiotow trzecich.
5) Wadium musi zabezpiecza? ofert? przez caly okres zwi?zania ofert?, pocz?wszy od dnia, w ktorym uplywa termin skladania ofert.
6) Zamawiaj?cy zwraca wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ust. 1 ? 4 ustawy Pzp.
7) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ust. 4 a ? 5 ustawy Pzp.
8) Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
9) Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego.
10) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
11) Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp, ktorzy nie wnios? wadium w okre?lonym terminie i prawidlowej formie lub zlo?? wadliwe wadium, w tym rownie? na przedlu?ony okres zwi?zania ofert? lub w sytuacji, o ktorej mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Warto?? oferty ? cena calkowita brutto za realizacj? przedmiotu zamowienia (wyra?ona do 2 miejsc po przecinku) stanowi iloczyn miesi?cznej ceny wynagrodzenia Wykonawcy oraz ilo?ci miesi?cy realizacji zamowienia w zakresie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta Milanowka oraz wynagrodzenie za faktycznie wykonane uslugi w zakresie zimowego utrzymania drog rozliczane po cenach jednostkowych okre?lonych w ofercie Wykonawcy.
2. L?czna cena brutto oferty musi by? zaokr?glona do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z ustaw? z dnia 9.5.2014 r. ? o informowaniu o cenach towarow i uslug (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).
3. Wykonawca poda ceny jednostkowe (miesi?czne) netto i brutto za wykonanie prac w zakresie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta, a tak?e ceny jednostkowe za uslugi ?wiadczone w zakresie zimowego utrzymania drog o ktorych mowa w ?Ofercie sporz?dzonej wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 1 do SIWZ, poda rownie? ceny jednostkowe obejmuj?ce wykonanie prac w zakresie zimowego utrzymania drog, zgodnie z zal?cznikiem nr 1 do SIWZ.
4. Podstaw? do ustalenia ceny oferty jest ?Specyfikacja Techniczna, stanowi?ca zal?cznik nr 4 do SIWZ oraz warunki i obowi?zki umowne okre?lone w ?Projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
5. Calkowita cena oferty ma stanowi? kwot? wynagrodzenia ofertowego (wynagrodzenie ryczaltowe), jak? Wykonawca chce uzyska? za wykonanie calego przedmiotu zamowienia. Na cen? calkowit? sklada? si? b?dzie cena za wykonanie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta oraz cena za wykonanie zimowego utrzymania drog, co zostanie przez Wykonawc? wyliczone zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w zal?czniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca powinien przewidzie? wszystkie koszty i okoliczno?ci, ktore towarzysz? lub mog? towarzyszy? wykonaniu tego zamowienia i ktore s? konieczne dla prawidlowej realizacji tego zamowienia.
6. Rozliczenie z Wykonawc? odbywa? si? b?dzie:
1) dla utrzymania porz?dku i czysto?ci na terenie miasta na zasadzie miesi?cznego ryczaltowego wynagrodzenia na podstawie cen wskazanych w ofercie;
2) dla zimowego utrzymania drog wyplacane b?dzie wynagrodzenia za faktycznie wykonan? w danym miesi?cu uslug?.
7. Wykonawca musi uwzgl?dni? w cenie oferty wszelkie koszty niezb?dne dla prawidlowego i pelnego wykonania zamowienia okre?lone w Specyfikacji Technicznej oraz wszelkie oplaty i podatki wynikaj?ce z obowi?zuj?cych przepisow.
8. W cen? oferty Wykonawca wliczy wszelkie poniesione koszty zwi?zane z potencjalem ludzkim ? robocizn?, materialami u?ytymi do wykonania zamowienia, pracy sprz?tu oraz dy?urow wymaganych do zrealizowania zamowienia.
9. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nale?y do obowi?zkow Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarow i uslug. Zamawiaj?cy nie uzna za oczywist? omylk? i nie b?dzie poprawial bl?dnie ustalonego podatku VAT:
1) Ofert? zawieraj?c? bl?dn? stawk? podatku VAT Zamawiaj?cy odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: ?Zamawiaj?cy odrzuca ofert?, je?eli: zawiera bl?dy w obliczeniu ceny lub kosztu.
10. Je?eli zlo?ono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowi?zek rozliczy? zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj?c ofert?, informuje Zamawiaj?cego, czy wybor oferty b?dzie prowadzi? do powstania u Zamawiaj?cego obowi?zku podatkowego, wskazuj?c nazw? (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub ?wiadczenie b?dzie prowadzi? do jego powstania, oraz wskazuj?c ich warto?? bez kwoty podatku.
11. Je?eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz??ci skladowe, wydaj? si? ra??co niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budz? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego co do mo?liwo?ci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego lub wynikaj?cymi z odr?bnych przepisow, Zamawiaj?cy zwraca si? o udzielenie wyja?nie?, w tym zlo?enie dowodow, dotycz?cych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolno?ci w zakresie:
1) oszcz?dno?ci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwi?za? technicznych, wyj?tkowo sprzyjaj?cych warunkow wykonywania zamowienia dost?pnych dla wykonawcy, oryginalno?ci projektu wykonawcy, kosztow pracy, ktorych warto?? przyj?ta do ustalenia ceny nie mo?e by? ni?sza od minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr?bnych przepisow;
3) wynikaj?cym z przepisow prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, obowi?zuj?cych w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie;
4) wynikaj?cym z przepisow prawa ochrony ?rodowiska;
5) powierzenia wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcy.
12. W przypadku gdy cena calkowita oferty jest ni?sza o co najmniej 30 % od:
1) warto?ci zamowienia powi?kszonej o nale?ny podatek od towarow i uslug, ustalonej przed wszcz?ciem post?powania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub ?redniej arytmetycznej cen wszystkich zlo?onych ofert, Zamawiaj?cy zwraca si? o udzielenie wyja?nie?, o ktorych mowa powy?ej, chyba ?e rozbie?no?? wynika z okoliczno?ci oczywistych, ktore nie wymagaj? wyja?nienia;
2) warto?ci zamowienia powi?kszonej o nale?ny podatek od towarow i uslug, zaktualizowanej z uwzgl?dnieniem okoliczno?ci, ktore nast?pily po wszcz?ciu post?powania, w szczegolno?ci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? o udzielenie wyja?nie?, o ktorych mowa powy?ej.
13. Obowi?zek wykazania, ?e oferta nie zawiera ra??co niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
14. Zamawiaj?cy informuje, i? w tre?ci oferty Wykonawcy poprawi w szczegolno?ci:
1) oczywiste omylki pisarskie;
2) oczywiste omylki rachunkowe polegaj?ce na bl?dnych obliczeniach matematycznych (mno?enie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposob zmian poprawi ko?cow? warto?? oferty. Przy poprawianiu omylek Zamawiaj?cy zawsze za prawidlow? uzna cen? jednostkow? netto;
3) inne omylki polegaj?ce na niezgodno?ci oferty z SIWZ, niepowoduj?ce istotnych zmian w tre?ci oferty;
niezwlocznie zawiadamiaj?c o tym Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.
15. Waluta ceny ofertowej ? PLN.
16. Do porownania ofert, b?dzie brana pod uwag? cena calkowita brutto za realizacj? przedmiotu zamowienia (skalkulowana i wyra?ona w PLN).
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp ? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia ? sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie ?aden z nich nie mo?e podlega? wykluczeniu z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 (je?eli Zamawiaj?cy stawial wymagania w tym zakresie) ustawy Pzp. Natomiast spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawcy wykazuj? zgodnie z rozdz. II ust. 2 SIWZ.
4. Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia po?wiadczona ?za zgodno?? z oryginalem przez notariusza) winno by? zal?czone do oferty i zawiera? w szczegolno?ci wskazanie:
a) post?powania o zamowienia publiczne, ktorego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego wymienionych z nazwy z okre?leniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Wykonawcy ? Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania,
d) dokument pelnomocnictwa musi by? podpisany przez wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia, w tym Wykonawc? ? Pelnomocnika.
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b?d? przez Zamawiaj?cego wyl?cznie z Wykonawc? ? Pelnomocnikiem.
6. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamowienia, okre?lon? w art. 366 Kodeksu cywilnego.
7. Je?eli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy b?dzie ??dal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal: zezwolenie na transport odpadow z terenu miasta Milanowka wydane przez wla?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby lub zamieszkania transportuj?cego odpady. Zamawiaj?cy b?dzie honorowal zezwolenia obejmuj?ce swoim zakresem caly kraj. Zezwolenie musi by? wa?ne przez caly okres ?wiadczenia uslug.
Na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ?ustawa Pzp w celu potwierdzenia spelnienia powy?szego warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zlo?enia zezwolenia na transport odpadow z terenu miasta Milanowka wydanego przez wla?ciwy organ ze wzgl?du na miejsce siedziby lub zamieszkania transportuj?cego odpady; Zamawiaj?cy b?dzie honorowal zezwolenia obejmuj?ce swoim zakresem caly kraj. Zezwolenie musi by? wa?ne przez caly okres ?wiadczenia uslug.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy odst?pil od okre?lania szczegolowego warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie w wykonaniu, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych w wykonywaniu:
? min. 3 uslug polegaj?cych na utrzymaniu czysto?ci i porz?dku drog i skwerow w mie?cie,
? min. 2 uslug polegaj?cych na zimowym utrzymaniu drog, o warto?ci nie mniejszej ni? 200 000 PLN ka?da
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;
2. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przedstawil dost?pne Wykonawcy w celu wykonania zamowienia narz?dzia, wyposa?enie zakladu lub urz?dzenia techniczne w ni?ej wymienionym zakresie, wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami:
1 zamiatarka uliczna z systemem zraszaj?cym i dwustronnym systemem zamiatania,
2 mechaniczne urz?dzenia do czyszczenia chodnikow,
3 pojazdy o dopuszczalnej ladowno?ci do 3,5 t,
urz?dzenie do mycia ci?nieniowego,
3 piaskarki lub pojazdy do jednoczesnego usuwania ?niegu i zwalczania ?lisko?ci wykonuj?ce jednocze?nie zlecone zadanie,
3 plugi lemieszowe (lekkie, ?rednie lub ci??kie w tym z mo?liwo?ci? zmiennej geometrii ustawienia lemiesza),
2 plugo ? piaskarki lub plugi o szeroko?ci roboczej pluga maksymalnie do 2 m z przeznaczeniem do od?nie?ania w?skich ulic (dopuszcza si? ci?gnik rolniczy wyposa?onych w lemiesz jednostronny, dwustronny),
2 plugi do chodnikow wraz z piaskark?,
samochod samowyladowczy,
ladowarka kolowa,
3. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal, i? b?dzie w stanie skierowa? do realizacji zamowienia publicznego ni?ej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1) 1 osob? pelni?c? funkcj? kierownika posiadaj?c? do?wiadczenie na stanowisku kierowniczym przy realizacji podobnych uslug przynajmniej przy jednym zadaniu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta,
2) min. 2 osobami pelni?cymi funkcj? dyspozytorow przyjmuj?cych zgloszenia od Zamawiaj?cego lub Stra?y Miejskiej,
3) min. 6 osobami do obslugi koszy ulicznych i utrzymania czysto?ci w mie?cie,
4) min. 4 kierowcami, ktorymi mog? by? wyl?cznie osoby posiadaj?ce odpowiednie uprawnienia, tj. odpowiedni? kategori? prawa jazdy w zale?no?ci od kategorii prowadzonego pojazdu,
5) 1 osob? operatora sprz?tu do czyszczenia i od?nie?ania chodnikow i ulic posiadaj?c? przeszkolenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obslugiwanego sprz?tu,
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamowienia musi posiada? ubranie ochronne z logo (nazw?) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.
4. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.
5. Ponadto o udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) i 8) ustawy Pzp.
6. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. O?wiadczenie musi by? zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej rownie? ?JEDZ. Wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Uwaga:
Zamawiaj?cy informuje, ?e w celu ulatwienia wypelnienia JEDZ, Urz?d Zamowie? Publicznych (dalej ?UZP) udost?pnil ?Instrukcj? wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Forma dokumentu:
O?wiadczenie, o ktorym mowa powy?ej powinno by? wypelnione zgodnie z instrukcj? UZP oraz musi by? zlo?one wraz z ofert? Wykonawcy w formie pisemnej (oryginal).
7. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa powy?ej (ust. 6) sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w ust. 6 dotycz?ce tych podmiotow.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci
do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz?
do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
10. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
11. Na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
5) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
6) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
12. Na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
1) Wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w zakresie:
? min. 3 uslug polegaj?cych na utrzymaniu czysto?ci i porz?dku drog, skwerow w mie?cie
? min. 2 uslug polegaj?cych na zimowym utrzymaniu drog o warto?ci nie mniejszej ni? 200 tys.
zl ka?da
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;
2) Wykazu dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? techniczne w ni?ej wymienionym zakresie, wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami:
a) 1 zamiatark? uliczn? z systemem zraszaj?cym i dwustronnym systemem zamiatania,
b) 2 mechanicznymi urz?dzeniami do czyszczenia chodnikow,
c) 3 pojazdami o dopuszczalnej ladowno?ci do 3,5 t,
d) urz?dzeniem do mycia ci?nieniowego,
e) 3 piaskarkami lub pojazdami do jednoczesnego usuwania ?niegu i zwalczania ?lisko?ci wykonuj?ce jednocze?nie zlecone zadanie,
f) 3 plugami lemieszowymi (lekkie, ?rednie lub ci??kie w tym z mo?liwo?ci? zmiennej geometrii ustawienia lemiesza),
g) 2 plugo ? piaskarkami lub plugami o szeroko?ci roboczej pluga maksymalnie do 2 m z przeznaczeniem do od?nie?ania w?skich ulic (dopuszcza si? ci?gnik rolniczy wyposa?onych w lemiesz jednostronny, dwustronny),
h) 2 plugami do chodnikow wraz z piaskark?,
i) samochodem samowyladowczym,
j) ladowark? kolow?.
3) Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami, w ni?ej wymienionym zakresie:
a) 1 osob? pelni?c? funkcj? kierownika posiadaj?c? do?wiadczenie na stanowisku kierowniczym przy realizacji podobnych uslug przy przynajmniej jednym zadaniu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie miasta,
b) min. 2 osobami pelni?cymi funkcj? dyspozytorow przyjmuj?cych zgloszenia od Zamawiaj?cego lub Stra?y Miejskiej,
c) min. 6 osobami do obslugi koszy ulicznych i utrzymania czysto?ci w mie?cie,
d) min. 4 osobami posiadaj?cymi odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zale?no?ci od kategorii prowadzonego pojazdu,
e) 1 osob? operatora sprz?tu do czyszczenia i od?nie?ania chodnikow i ulic posiadaj?c? przeszkolenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obslugiwanego sprz?tu,
13 Na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w przepisie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow: dokumentow dotycz?cych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si? na jego zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu ? je?eli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
14 Je?eli Wykonawca nie zlo?y o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia, poprawienia lub do udzielenia wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
15 Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
16 Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11:
1) pkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) pkt 2-4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
b) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
17 Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 1) i pkt 2) lit. a, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 2) lit. b, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
18 Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 16, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 17 stosuje si? odpowiednio.
19 W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
20 Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 11 pkt 1), sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 1), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 17 zdanie pierwsze stosuje si?.
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego podmiotu.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Oferowana cena calkowita brutto za realizacj? przedmiotu zamowienia. Weighting 60

2. Czas wykonania uslugi opro?niania koszy ulicznych. Weighting 10

3. Czas reakcji (Tr) (okre?lony w ofercie, po ktorym po otrzymaniu zgloszenia od Zamawiaj?cego Wykonawca ma przyst?pi? do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z zimowym utrzymaniem drog). Weighting 20

4. Zatrudnienie na umow? o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP.271.31.O?Z.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:15
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.11.2017 - 10:30

Place:

Urz?d Miasta Milanowka, ul. Ko?ciuszki 45, 05-822 Milanowek, budynek A

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: IV kwartal 2019.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Informacje ogolne:
1. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych.
2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych zgodnie z art. 36 aa ww. ustawy:
? Wykonawca mo?e zlo?y? tylko jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamowienia.
3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiaj?cy nie przeprowadzil dialogu technicznego przed wszcz?ciem post?powania.
5. Zamawiaj?cy dopuszcza wyl?cznie rozliczenia w PLN. Zamawiaj?cy nie przewiduje rozlicze? w walutach obcych, o ktorych mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 6) ustawy Pzp.
6. Zamawiaj?cy nie przewiduje stawiania wymaga? zwi?zanych z realizacj? zamowienia dotycz?cych zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
7. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu, za wyj?tkiem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
8. Zamawiaj?cy nie stawia wymogu ani nie przewiduje mo?liwo?ci skladania ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol?czenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okre?lonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug zgodnych z przedmiotem niniejszego zamowienia podstawowego, stanowi?cych nie wi?cej ni? 15 % warto?ci zamowienia podstawowego, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Warto?? zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych zostala uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci niniejszego zamowienia podstawowego.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si?:
1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 powy?ej wnosi si? w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Milanowek: Street-cleaning services
ND Document number 390278-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MILANOWEK
AU Authority name Urz?d Miasta Milanowka
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90611000 - Street-cleaning services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90914000 - Car park cleaning services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90611000 - Street-cleaning services
90612000 - Street-sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90914000 - Car park cleaning services
RC NUTS code PL9
IA Internet address (URL) www.milanowek.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >