Czech Republic-Prague: Provision of language courses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003871504397987
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391786-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Provision of language courses

2017/S 191-391786

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci
00551023
Na Po?i?nim pravu 376/1
Praha 2
128 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Jandova
Telephone: +420 221922760
E-mail: jana.jandova@mpsv.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.mpsv.cz/cs/

Address of the buyer profile: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni rozvoje lidskych zdroj? v ramci Opera?niho programu Zam?stnanost v oblasti jazykoveho vzd?lavani.

II.1.2) Main CPV code
80580000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky je zaji?t?ni vzd?lavacich aktivit zam?stnanc? zadavatele (dale jen zam?stnanc? ?i u?astnik?) kvalifikovanymi lektory zhotovitele, a to v individualnich a skupinovych kurzech v souladu s po?adavky zadavatele. Zaji?t?no bude studium jazyka anglickeho, n?meckeho a francouzskeho ve v?eobecnych i odbornych oblastech a v celem spektru jazykovych urovni zam?stnanc? dle Evropskeho referen?niho ramce.

CPV kody:

80580000-3 Poskytovani jazykovych kurz?,

80500000-9 ?koleni,

80000000-4 Vzd?lavani a ?koleni.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 767 100.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

?eska republika: Budova MPSV Kartouzska 200/4,150 00 Praha 5, ev. v dal?ich budovach v ramci hl. m. Prahy a na uzemi ?R z d?vodu deta?ovanych pracovi??, ktera se nachazi v krajskych m?stech.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni teto ve?ejne zakazky je zaji?t?ni vzd?lavacich aktivit zam?stnanc? zadavatele (dale jen zam?stnanc? ?i u?astnik?) kvalifikovanymi lektory zhotovitele, a to v individualnich a skupinovych kurzech v souladu s po?adavky zadavatele. Zaji?t?no bude studium jazyka anglickeho, n?meckeho a francouzskeho ve v?eobecnych i odbornych oblastech a v celem spektru jazykovych urovni zam?stnanc? dle Evropskeho referen?niho ramce.

Zadavatel p?edpoklada v pr?b?hu 4 let ka?doro?n? pro?kolit celkem cca 260 zam?stnanc? v souladu s po?adavky zadavatele v oblasti jazykove vyuky. Jedna se o individualni (1 u?astnik na hodin?) a skupinovou (max. 10 ? 12 u?astnik? na hodin?) vyuku v anglickem, n?meckem, nebo francouzskem jazyce.

Mistem pln?ni ve?ejne zakazky je budova MPSV na adrese: Kartouzska 200/4,150 00 Praha 5, eventualn? v dal?ich budovach zadavatele v ramci hlavniho m?sta Prahy a na uzemi ?eske republiky z d?vodu deta?ovanych pracovi??, ktera se nachazi v krajskych m?stech (nap?. v Ostrav?, ?eskych Bud?jovicich, Brn?, Hradci Kralove, Olomouci, Mostu).

(celkovy po?et p?edpokladanych u?astnik? deta?ovanych pracovi?? je cca 18 zam?stnanc?).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Metodika pro zaji?t?ni kvality pln?ni ve?ejne zakazky / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Jednotkova cena v CZK bez DPH / Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si ve smyslu 100 ZZVZ vyhrazuje zm?nu zavazku ze smlouvy na pln?ni ve?ejne zakazky ve vy?i 1 430 130 CZK bez DPH na poskytnuti novych slu?eb teho? ?i podobneho druhu, jako jsou slu?by vymezene v bod? 1 teto zadavaci dokumentace.

Zm?nu zavazku je zadavatel opravn?n vyu?it pouze ve vztahu k dodavateli, kteremu bude zadana tato ve?ejna zakazka. Dodate?ne nove slu?by budou zadany v jednacim ?izeni bez uve?ejn?ni dle 63 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje, ?e zm?na zavazku m??e byt uplatn?na i opakovan? nejpozd?ji do t?i let od uzav?eni smlouvy na pln?ni ve?ejne zakazky.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt technicke pomoci Opera?niho programu Zam?stnanost s nazvem ?Rozvoj lidskych zdroj? Opera?niho programu Zam?stnanost registra?ni ?islo CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002780.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 035-063392
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VZ 6/2017
Title:

Zaji?t?ni rozvoje lidskych zdroj? v ramci Opera?niho programu Zam?stnanost v oblasti jazykoveho vzd?lavani

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Glossa, s.r.o.
26172062
Jind?i?ska 898/11
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 197 230.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 767 100.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

K V.2.3) zda je dodavatel malym nebo st?ednim podnikem neni zadavateli znamo.

K V.2.4) P?edpokladana celkova hodnota zakazky ? jedna se o p?edpokladanou hodnotu ve?ejne zakazky v?. opce (vyhrazene zm?ny zavazku; kone?na hodnota zakazky/polo?ky obsahuje pouze maximalni hodnotu ramcove smlouvy (tj. hodnotu bez op?niho prava).

Pln?ni ramcove smlouvy bude realizovano na zaklad? jednotkovych cen uvedenych v ramcove smlouv?, tj. ?Cena za 1 vyu?ovaci hodinu ve vy?i 398 CZK bez DPH.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Provision of language courses

2017/S 191-391786

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci
00551023
Na Po?i?nim pravu 376/1
Praha 2
128 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Jana Jandova
Telephone: +420 221922760
E-mail: jana.jandova@mpsv.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.mpsv.cz/cs/

Address of the buyer profile: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni rozvoje lidskych zdroj? v ramci Opera?niho programu Zam?stnanost v oblasti jazykoveho vzd?lavani.

II.1.2) Main CPV code
80580000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 767 100.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 035-063392

Section V: Award of contract

Contract No: VZ 6/2017
Title:

Zaji?t?ni rozvoje lidskych zdroj? v ramci Opera?niho programu Zam?stnanost v oblasti jazykoveho vzd?lavani

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Glossa, s.r.o.
26172062
Jind?i?ska 898/11
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 197 230.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 767 100.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Provision of language courses
ND Document number 391786-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? Ministerstvo prace a socialnich v?ci (00551023)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 80580000 - Provision of language courses
OC Original CPV code 80580000 - Provision of language courses
RC NUTS code CZ0
CZ010
IA Internet address (URL) http://www.mpsv.cz/cs/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >