Poland-Jelenia Gora: Insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003871577642657
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 390274-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jelenia Gora: Insurance services

2017/S 190-390274

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Jelenia Gora
pl. Ratuszowy 58
For the attention of: Andrzej Bednarz
58-500 Jelenia Gora
Poland
Telephone: +48 757549849
E-mail: abednarz@jeleniagora.pl
Fax: +48 757546204

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.jeleniagora.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Urz?d Miasta Jelenia Gora
ul. Sudecka 29
Contact point(s): Wydzial Inwestycji i Zamowie? Publicznych
For the attention of: Andrzej Bednarz
58-500 Jelenia Gora
Poland
Telephone: +48 757549849
E-mail: abednarz@jeleniagora.pl
Fax: +48 757546204

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515100 , 66515400 , 66515000 , 66516400 , 66516000 , 66516100 , 66514110 , 66512100 , 66514100 , 66514200 , 66516500

Description
Insurance services.
Fire insurance services.
Weather-related insurance services.
Damage or loss insurance services.
General liability insurance services.
Liability insurance services.
Motor vehicle liability insurance services.
Motor vehicle insurance services.
Accident insurance services.
Insurance related to Transport.
Freight insurance services.
Professional liability insurance services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jelenia Gora: Insurance services

2017/S 190-390274

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Jelenia Gora
pl. Ratuszowy 58
For the attention of: Andrzej Bednarz
58-500 Jelenia Gora
Poland
Telephone: +48 757549849
E-mail: abednarz@jeleniagora.pl
Fax: +48 757546204

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.jeleniagora.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Urz?d Miasta Jelenia Gora
ul. Sudecka 29
Contact point(s): Wydzial Inwestycji i Zamowie? Publicznych
For the attention of: Andrzej Bednarz
58-500 Jelenia Gora
Poland
Telephone: +48 757549849
E-mail: abednarz@jeleniagora.pl
Fax: +48 757546204

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
?Ubezpieczenie maj?tku i innych interesow Miasta Jeleniej Gory wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Miasto Jelenia Gora.

NUTS code PL515

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie maj?tku i innych interesow Miasta Jeleniej Gory wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na trzy nast?puj?ce cz??ci:
Cz??? I: ubezpieczenie maj?tku, odpowiedzialno?ci cywilnej i osob Miasta Jeleniej Gory wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Zakres zamowienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
? od kradzie?y z wlamaniem i rabunku,
? przedmiotow szklanych od stluczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej,
3) obowi?zkowe ubezpieczenie OC zarz?dcy nieruchomo?ci,
4) ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego,
5) ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow.
Cz??? II: ubezpieczenie pojazdow mechanicznych Miasta Jeleniej Gory.
Zakres zamowienia obejmuje:
1) obowi?zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdow mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdow od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow kierowcy i pasa?erow,
4) ubezpieczenie Assistance
5) ubezpieczenie Zielona Karta
6) ubezpieczenie szyb samochodowych.
Cz??? III: ubezpieczenie czlonkow Ochotniczych Stra?y Po?arnych Miasta Jeleniej Gory. Zakres zamowienia obejmuje ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow.
Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? ilo?? cz??ci zamowienia.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515100 , 66515400 , 66515000 , 66516400 , 66516000 , 66516100 , 66514110 , 66512100 , 66514100 , 66514200 , 66516500

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Ubezpieczenie maj?tku, odpowiedzialno?ci cywilnej i osob Miasta Jeleniej Gory wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
1) Short description
Zakres zamowienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
? od kradzie?y z wlamaniem i rabunku,
? przedmiotow szklanych od stluczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej,
3) obowi?zkowe ubezpieczenie OC zarz?dcy nieruchomo?ci,
4) ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego,
5) ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515100 , 66515400 , 66515000 , 66516400 , 66516000 , 66516100 , 66514110 , 66512100 , 66514100 , 66514200 , 66516500

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Ubezpieczenie pojazdow mechanicznych Miasta Jeleniej Gory
1) Short description
Zakres zamowienia obejmuje:
1) obowi?zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdow mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdow od uszkodzenia i utraty Auto Casco,
3) ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow kierowcy i pasa?erow,
4) ubezpieczenie Assistance
5) ubezpieczenie Zielona Karta
6) ubezpieczenie szyb samochodowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515100 , 66515400 , 66515000 , 66516400 , 66516000 , 66516100 , 66514110 , 66512100 , 66514100 , 66514200 , 66516500

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Ubezpieczenie czlonkow Ochotniczych Stra?y Po?arnych Miasta Jeleniej Gory
1) Short description
Zakres zamowienia obejmuje ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkow.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

66510000 , 66515100 , 66515400 , 66515000 , 66516400 , 66516000 , 66516100 , 66514110 , 66512100 , 66514100 , 66514200 , 66516500

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium. Wysoko?? wadium dla poszczegolnych cz??ci zamowienia zostala okre?lona w poni?ej. W przypadku skladania przez Wykonawc? ofert cz??ciowych, wysoko?? wniesionego wadium musi odpowiada? kwocie (sumie kwot) okre?lonej(-ych) dla poszczegolnych cz??ci.
Cz??? 1 ? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN
Cz??? 2 ? wadium w wysoko?ci 2 000 PLN
Cz??? 3 ? wadium w wysoko?ci 100,00 zl
Szczegolowe informacje dotycz?ce wadium okre?la pkt 11 Tomu I SIWZ.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Skladki ubezpieczeniowe za pelen roczny okres ubezpieczenia b?d? platne w czterech rownych ratach kwartalnych.
2. Terminy zaplaty skladki zostan? okre?lone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Skladki ubezpieczeniowe za okres krotszy od 12 miesi?cy b?d? platne w rownych ratach, ktorych ilo?? uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Skladka platna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy, okre?lony w dokumentach ubezpieczeniowych.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) uPzp. oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b uPzp. wraz z ofert? Wykonawca zlo?y o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia JEDZ.
2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w terminie 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych dokumentow odpowiednio w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.9.2015 r. o dzialalno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U.2017.1170 z po?n.zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, b?d? Ministra Finansow (je?eli uzyskali zezwolenie przed 1.1.2004) na prowadzenie dzialalno?ci ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnie? do prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej (je?eli rozpocz?li dzialalno?? przed 28.8.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie wla?ciwego organu na wykonywanie dzialalno?ci ubezpieczeniowej w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym ten zaklad ma siedzib?, potwierdzaj?cy posiadanie uprawnie? do prowadzenia dzialalno?ci ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk obj?tych przedmiotem zamowienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiaj?cy odst?puje od ??dania dowodow w przedmiotowym zakresie.
3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiaj?cy odst?puje od ??dania dowodow w przedmiotowym zakresie.
4) wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 uPzp.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? zgodnie z zal?cznikiem nr 4 do Tomu I SIWZ;
f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do Tomu I SIWZ;
g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U.2016.716 z po?n.zm.) ? zgodnie z zal?cznikiem nr 6 do Tomu I SIWZ.
3. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt 4).d), sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono jego upadlo?ci wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
4. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w z 7 ust. 1 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.2016.1126), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio:
? o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji,
lub
? o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?,
zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
5. Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia w ci?gu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.2017.229 z po?n.zm.) ? zgodnie z zal?cznikiem nr 3 do Tomu I SIWZ.
6. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 2 ppkt 4) w zakresie wymaganym od wykonawcy.
Ocena spelnienia powy?szego warunku b?dzie dokonana na podstawie dokumentow wedlug formuly: ?spelnia ? nie spelnia.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) uPzp. oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b uPzp wraz z ofert? Wykonawca zlo?y o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.
Ocena spelnienia powy?szego warunku b?dzie dokonana na podstawie dokumentow wedlug formuly: ?spelnia ? nie spelnia.
Minimum level(s) of standards possibly required: Zamawiaj?cy nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Ocena spelnienia powy?szego warunku dokonana b?dzie na podstawie ogolnego o?wiadczenia
o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Na podstawie art. 25a ust. 1 u.p.z.p. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) uPzp. oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b uPzp. wraz z ofert? Wykonawca zlo?y o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.
Ocena spelnienia powy?szego warunku b?dzie dokonana na podstawie dokumentow wedlug formuly: ?spelnia ? nie spelnia.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Zamawiaj?cy nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Ocena spelnienia powy?szego warunku dokonana b?dzie na podstawie ogolnego o?wiadczenia
o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczegolne fakultatywne. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IZP-Z.271.40.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.11.2017 - 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Wrzesie? 2020 r.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
I. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
? ------
II. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu (...), polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
1) W sytuacji okre?lonej powy?ej, Wykonawca zobowi?zany jest udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
2) W przypadku gdy Wykonawca, powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania wobec nich:
a) braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) uPzp
b) spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b uPzp.
zobowi?zany jest zlo?y? jednolite europejskie dokumenty zamowienia (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby.
? ------
III. Zamawiaj?cy po otwarciu ofert dokona ich oceny a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? wykonawc? na ka?dym etapie post?powania. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc? je?li zachodz? okoliczno?ci okre?lone w art. 24 ust 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) uPzp.
? ------
IV. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia
1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zaleca si?, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powy?sze dotyczy rownie? wspolnikow spolki cywilnej.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 284587801

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
?rodki ochrony prawnej opisano w Dziale VI uPzp.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 284587801

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Jelenia Gora: Insurance services
ND Document number 390274-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JELENIA GORA
AU Authority name Miasto Jelenia Gora
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66510000 - Insurance services
66512100 - Accident insurance services
66514100 - Insurance related to Transport
66514110 - Motor vehicle insurance services
66514200 - Freight insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
66516500 - Professional liability insurance services
OC Original CPV code 66510000 - Insurance services
66512100 - Accident insurance services
66514100 - Insurance related to Transport
66514110 - Motor vehicle insurance services
66514200 - Freight insurance services
66515000 - Damage or loss insurance services
66515100 - Fire insurance services
66515400 - Weather-related insurance services
66516000 - Liability insurance services
66516100 - Motor vehicle liability insurance services
66516400 - General liability insurance services
66516500 - Professional liability insurance services
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.jeleniagora.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >