Poland-Oleszno: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003871939815915
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 390264-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Oleszno: Refuse collection services

2017/S 190-390264

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

16 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Glowna 1
For the attention of: Violetta Filipowicz
78-513 Oleszno
Poland
Telephone: +48 261474572
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Fax: +48 261474571

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://16wog.ron.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000

Description
Refuse collection services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.11.2017 - 10:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Oleszno: Refuse collection services

2017/S 190-390264

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

16 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Glowna 1
For the attention of: Violetta Filipowicz
78-513 Oleszno
Poland
Telephone: +48 261474572
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Fax: +48 261474571

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://16wog.ron.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: Skarb Pa?stwa-16 WOG
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbior i transport odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji z 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Drawsku Pomorskim. znak post?powania 1013/2017.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji zaliczanych do kategorii 3 w my?l Rozporz?dzenia (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.10.2009 r. okre?laj?ce przepisy sanitarne dotycz?ce produktow ubocznych pochodzenia zwierz?cego nieprzeznaczonych do spo?ycia przez ludzi i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz?dzenie o produktach ubocz-nych pochodzenia zwierz?cego Dz. U.UE.L 2009.300.1), o kodzie odpadu 20 01 08 ? Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji w my?l Rozporz?dzenia Ministra ?rodowi-ska z dn. 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) z miejsc ich magazynowania tj.
ZADANIE I
a) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Olesznie (adres: ul. Glowna 1 78- 513 Oleszno);
b) stolowek poligonowych 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Karwicach, Ko-notopie, Gl?bokim i miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego na obszarze poligonu Drawsko Pom.,
ZADANIE II
a) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Nadarzycach (adres 21 CPL 64-915 Jastrowie);
b) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Walczu (adres ul. Ko?ciuszki 24 78-600 Walcz).
c) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Zlocie?cu (adres: ul. Czwartakow 4, 78-524 Zlocieniec);
W ilo?ciach podanych w poni?szej tabeli.
Zadanie I
Odbior i transport odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji
168000,00 warto?? podstawowa
50400,00 opcja
Zadanie II
Odbior i transport odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji
30000,00 warto?? podstawowo
9000,00 opcja.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: yes
Description of these options: 22. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktorej mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp w ramach, ktorego zaklada, ?e szacowana wielko?? prawa opcji nie przekroczy 30 % zamowienia podstawowego ,przy czym prawo opcji realizo-wane b?dzie na takich samych warunkach jak zamowienie podstawowe w czasie trwania umowy, cena jednostkowa prawa opcji b?dzie na takich samych warunkach jak zamowienia podstawowego okre?lona w formularzu cenowym dol?czonym do oferty przez Wykonawc?, o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym pismem.
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: ZADANIE I a) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Olesznie (adres: ul. Glowna 1 78- 513 Oleszno); b) stolowek poligonowych 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Karwicach, Ko-notopie, Gl?bokim i miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego na obszarze poligonu Drawsko Pom.,
1) Short description
Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji zaliczanych do kategorii 3 w my?l Rozporz?dzenia (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.10.2009 r. okre?laj?ce przepisy sanitarne dotycz?ce produktow ubocznych pochodzenia zwierz?cego nieprzeznaczonych do spo?ycia przez ludzi i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz?dzenie o produktach ubocz-nych pochodzenia zwierz?cego Dz. U.UE.L 2009.300.1), o kodzie odpadu 20 01 08 ? Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji w my?l Rozporz?dzenia Ministra ?rodowi-ska z dn. 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) z miejsc ich magazynowania.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: ZADANIE II a) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Nadarzycach (adres 21 CPL 64-915 Jastrowie); b) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Walczu (adres ul. Ko?ciuszki 24 78-600 Walcz). c) stolowki 16 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Zlocie?cu (adres: ul. Czwarta-kow 4, 78-524 Zlocieniec);
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji zaliczanych do kategorii 3 w my?l Rozporz?dzenia (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.10.2009 r. okre?laj?ce przepisy sanitarne dotycz?ce produktow ubocznych pochodzenia zwierz?cego nieprzeznaczonych do spo?ycia przez ludzi i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz?dzenie o produktach ubocz-nych pochodzenia zwierz?cego Dz. U.UE.L 2009.300.1), o kodzie odpadu 20 01 08 ? Odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji w my?l Rozporz?dzenia Ministra ?rodowi-ska z dn. 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) z miejsc ich magazynowania.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium na przedmiot zamowienia
na poszczegolne zadania w kwotach:
Zadanie I ? 5 200 PLN,
Zadanie II ? 900 PLN,
W przypadku kiedy Wykonawca sklada ofert? na 2 zadania, winien zsumowa? warto??
wadiow i na l?czn? kwot? wnie?? wadium.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, dotycz?ce:
1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow,
Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostal spelniony je?eli Wykonawca wyka?e,
?e posiada uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci zawodowej obj?te przedmiotem niniejszego zamowienia, tzn.
a) zezwolenia na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
lub
b) koncesje na podziemne skladowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzj? zatwierdzaj?c? program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci ? na podstawie odr?bnych przepisow,
lub
c) decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przewoz odpadow kat. 3 okre?lonymi ?rodkami transportu zgodnie z ustaw? z dnia 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierz?t oraz zwalczaniu chorob zaka?nych zwierz?t (Dz.U.2014, poz. 1539) ? w przypadku, gdy odpady b?d? przetwarzane,
d) wpisu do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) ? chyba ?e dzialal-no?? taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru,
e) wpisu do ewidencji dzialalno?ci regulowanej w my?l art. 9b ustawy z dnia 13.11.1996 r. o utrzymaniu porz?dku i czysto?ci w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) dokonany przez wla?ciwe wladze gmin (odpowiednio: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Zlocieniec, Walcz, Jastrowie).
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostal spelniony je?eli Wykonawca posiada:
a) ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? (w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 mie-si?c przed uplywem terminu skladania ofert) w wysoko?ci min.:
? Zadanie I ? 20 000 PLN;
? Zadanie II ? 5 000 PLN,
Uwaga:
W przypadku kiedy Wykonawca sklada ofert? np. na zadanie 1 i 2 post?powania, wi-nien zsumowa? warto?? ww. wymaganych zdolno?ci i wykaza? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na warto?? min. 25 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnil ww. warunek je?eli wyka?e, ?e:
a) wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowa-dzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwie uslugi (na ka?d? cze??) na odbior odpadow kuchennych ulegaj?cych biodegradacji o warto?ci ka?dej uslugi nie mniejszej ni?:
? Zadanie I ? 80 000 PLN;
? Zadanie II ? 20 000 PLN,
z potwierdzeniem nale?ytego wykonania uslug.
b) je?eli warto?? uslug wskazana przez Wykonawc? spelnia wymagania Zamawiaj?-cego mo?e on w zadaniu I i II wykaza? te same uslugi.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Odbior odpadow. Weighting 25

3. Alarmowy odbior odpadow. Weighting 15

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
1013/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.11.2017 - 10:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 16.11.2017 - 11:00

Place:

Oleszno

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Komisja przetargowa wyznaczona rozkazem.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Oleszno: Refuse collection services
ND Document number 390264-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OLESZNO
AU Authority name 16 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
IA Internet address (URL) http://16wog.ron.mil.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >