Poland-Kutno: Parts for aircraft

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003871988493635
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 11, 2017
Solicitation No: 390237-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Accelerated restricted procedure

Poland-Kutno: Parts for aircraft

2017/S 190-390237

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

3. Regionalna Baza Logistyczna, Wydzial Techniki Lotniczej
ul. Bohaterow Walk nad Bzur?
For the attention of: mjr Marcin Furma?czyk
99-300 Kutno
Poland
Telephone: +48 261430148
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261430189

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34731000

Description
Parts for aircraft .

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.10.2017 - 11:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Accelerated restricted procedure

Poland-Kutno: Parts for aircraft

2017/S 190-390237

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

3. Regionalna Baza Logistyczna, Wydzial Techniki Lotniczej
ul. Bohaterow Walk nad Bzur?
For the attention of: mjr Marcin Furma?czyk
99-300 Kutno
Poland
Telephone: +48 261430148
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261430189

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa silnikow lotniczych turbo-odrzutowych RD-33 ser. 2.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: 3. Regionalna Baza Logistyczna
Wielkopowierzchniowy Wielobran?owy Sklad Materialowy
ul. Bohaterow Walk nad Bzur?
99-300 Kutno.
II.1.3) Information on framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamowienia jest dostawa 2 szt. silnikow lotniczych turbo- odrzutowych RD-33 ser. 2 po wykonanym remoncie glownym z pelnym resursem mi?dzyremontowym nie mniej ni? 350 godzin nalotu oraz pozostalym resursem technicznym nie mniej ni? 700 godz., wyszczegolnionych w ?Formularzu cenowym stanowi?cym zal?cznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ). Jednocze?nie Zamawiaj?cy dopuszcza dostaw? silnikow RD-33 ser. 2 o parametrach technicznych nie gorszych ni? okre?lone powy?ej. Wszystkie wyroby kompletuj?ce silnik musz? posiada? resurs nie mniejszy ni? nadany resurs mi?dzyremontowy. Dostarczony przedmiot zamowienia winien by? zakonserwowany zgodnie z dokumentacj? silnika na okres nie krotszy ni? 2 lata oraz posiada? skrzynie lub kontenery transportowe. Ponadto ka?dy silnik winien posiada? komplet narz?dzi specjalistycznych i materialow eksploatacyjnych (jednorazowych, tj. uszczelki, podkladki, zawleczki, itp.) wedlug kompletacji producenta, zapewniaj?cych U?ytkownikowi zabudowanie na platowcu. Wykonawca winien udzieli? gwarancji dla wszystkich wyrobow nie mniej ni? 200 godzin pracy lub 24 miesi?ce (w zale?no?ci co uplynie wcze?niej) licz?c od daty odbioru silnika. Przedmiot zamowienia podlegal b?dzie odbiorowi wojskowemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) na zasadach okre?lonych w niniejszej SIWZ.
Jednocze?nie, zgodnie z ustaw? z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa (Dz.U. z 2006 roku Nr 235, poz. 1700 ze zm.) oraz rozporz?dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegolowego wykazu wyrobow podlegaj?cych ocenie zgodno?ci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodno?ci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronno?ci pa?stwa. (Dz.U. z 2013 r., poz. 136) przedmiot zamowienia b?dzie podlegal ocenie wedlug trybu pierwszego.
Udzielenie zamowienia nie wi??e si? z udost?pnieniem Wykonawcy informacji niejawnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1167 ze zm.).
KOD CPV ? 34731000-0 cz??ci statkow powietrznych.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34731000

II.1.7) Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Powy?ej 418 000 EUR.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 12.10.2017. Completion 15.12.2017

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Silnik turbo-odrzutowy
1) Short description
2) Common procurement vocabulary (CPV)

34731000

3) Quantity or scope
1 szt.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Silnik turbo-odrzutowy
1) Short description
2) Common procurement vocabulary (CPV)

34731000

3) Quantity or scope
1 szt.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 256 000 PLN, (slownie: dwie?cie pi??dziesi?t sze?? tysi?cy zlotych 00/100).
Wadium powy?sze stanowi sum? wadiow cz?stkowych za poszczegolne cz??ci zamowienia.
W przypadku skladania oferty nie obejmuj?cej calo?ci zamowienia, wysoko?? wadium stanowi sum? wadiow za poszczegolne cz??ci zamowienia w wysoko?ciach przedstawionych poni?ej:
cz??? zamowienia 1 ? 128 000 PLN.; Cz??? zamowienia 2 ? 128 000 PLN;
Wadium winno zosta? wniesione do terminu skladania ofert, o ktorym Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawcow zaproszonych do skladania ofert w przedmiotowym post?powaniu.
Za skutecznie wniesione wadium uwa?a si? takie, ktore w terminie skladania ofert znajduje si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Wadium mo?e by? wnoszone:
1) w pieni?dzu;
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku, poz. 978 i 1240).
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z tre?ci ww. gwarancji winno w szczegolno?ci jednoznacznie wynika?:
1) zobowi?zanie gwaranta (np. banku, zakladu ubezpiecze?) do zaplaty calej kwoty nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego (beneficjenta gwarancji) zawieraj?ce o?wiadczenie Zamawiaj?cego, ?e zaistnialy okoliczno?ci zatrzymania wadium, bez konieczno?ci potwierdzania tych okoliczno?ci przez Wykonawc? i skladania jakichkolwiek dodatkowych o?wiadcze?, dokumentow lub dokonania czynno?ci przez Wykonawc?, Zamawiaj?cego lub osoby trzecie, bez po?rednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji.
2) zobowi?zanie gwaranta do zaplaty ??danej kwoty niezwlocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zaplaty od Zamawiaj?cego, w terminie nie dlu?szym ni? 14 dni;
3) kwota, jak? gwarant zobowi?zuje si? wyplaci? Zamawiaj?cemu (beneficjentowi gwarancji) w przypadku zaistnienia okoliczno?ci uzasadniaj?cych zatrzymanie wadium, z zastrze?eniem, ?e nie mo?e by? ona ni?sza ni? kwota stanowi?ca wadium w przedmiotowym post?powaniu;
4) ?e zobowi?zaniem gwaranta do wyplaty obj?te s? wszystkie przypadki zatrzymania wadium okre?lone w ustawie.
Wadium, wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wplaca przelewem na konto 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie:
Narodowy Bank Polski O/O Krakow
Nr konta 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000
z dopiskiem: wadium ? sprawa 184/2017
(o ile jest to mo?liwe Zamawiaj?cy prosi o dol?czenie do oferty kserokopii potwierdzenia zaplaty wadium).
W przypadku pozostalych form wnoszenia wadium, oryginaly nale?y deponowa? w Kasie 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, ul. Montelupich 3, 30-901 Krakow, budynek nr 3, pokoj nr 12, a kserokopie po?wiadczone za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc? nale?y dol?czy? do dokumentow oferty.
Godziny otwarcia kasy: poniedzialek ? pi?tek od 1100 ? 1200.
Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami okre?lonymi w art. 46 ustawy. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.
Zamawiaj?cy zatrzymuje rownie? wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
2) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Dostawa obj?ta niniejsz? umow? oplacona b?dzie wedlug warto?ci uzgodnionej pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? i wymienionej w 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? Zamawiaj?cemu poprzez Wydzial Techniki Lotniczej 3. RBLog w Kutnie, ul. Bohaterow Walk nad Bzur?, 99-300 Kutno oryginal faktury VAT, obejmuj?cy warto?? wynikaj?c? z dostawy przedmiotu umowy okre?lonego w 1 niniejszej umowy oraz dokumenty potwierdzaj?ce odbior jako?ciowy zgodnie z 8 umowy, a Odbiorca protokol przyj?cia-przekazania i dokument z ewidencji ilo?ciowo-warto?ciowej (?PZ) o ktorym mowa w 6 niniejszej umowy.
3. W przypadku nieprzestrzegania powy?szych wymaga? Zamawiaj?cy wstrzyma si? od zaplaty calo?ci nale?no?ci wynikaj?cej z danej faktury do czasu dopelnienia tych wymaga? ze strony Wykonawcy.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 Pzp.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5) Information about security clearance:
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci:
1) ma siedzib? albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z ktorym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarla umow? mi?dzynarodow? dotycz?c? tych zamowie?;
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ww. ustawy;
3) spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) 3) ustawy, tzn. jest zdolny do nale?ytego wykonania zamowienia i spelnia ni?ej wymienione minimalne poziomy zdolno?ci dotycz?ce:
a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, ?e jest uprawniony do wykonywania dzialalno?ci gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu materialami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1017 ze zm.) w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym okre?lonymi w WT V pkt 1 ?Wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ? WT stanowi?cym zal?cznik 2 do rozporz?dzenia Rady Ministrow z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, udokumentowane nie wcze?niej ni? 1 (jeden) miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow w post?powaniu dla poszczegolnych cz??ci zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni?: cz??? zamowienia 1 ? 2 625 000 PLN.; cz??? zamowienia 2 ? 2 625 000 PLN.
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, Wykonawca winien wykaza? spelnienie przedmiotowego warunku na l?czn? sum? kwot przewidzianych dla cz??ci zamowienia obj?tych jego ofert? (Wykonawca skladaj?cy ofert? na cz??ci zamowienia 1 i 2 winien wykaza? si? posiadaniem ?rodkow finansowych lub zdolno?ci? kredytow? na l?czn? kwot? nie ni?sz? ni? 5 250 000 PLN.);
c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? wykonal,
a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy
? w tym okresie, jednorazow? dostaw? silnikow do statkow powietrznych eksploatowanych w SZ RP, ktora zostala wykonana lub jest wykonywana nale?ycie, na kwot? nie ni?sz? ni? 8 400 000 PLN.
W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentow zawieraj?cych kwoty wyra?one
w walutach innych ni? PLN, dla potrzeb oceny spelniania warunkow okre?lonych powy?ej, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (DUUE).
Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w DUUE,
w ktorym zostanie on opublikowany;
4) system zarz?dzania jako?ci? Wykonawcy winien spelnia? wymagania zawarte
w AQAP 2130.
2. W przypadku skladania wniosku przez Wykonawcow wy?st?puj?cych wspolnie warunki okre?lone w pkt 1 ppkt 1) i 2) niniejszego rozdzialu winien spelni? ka?dy z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie. Pozostale warunki, okre?lone w pkt 1 ppkt 3) i 4) niniejszego rozdzialu mog? zosta? spelnione przez jednego z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie.
3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu,
o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) niniejszego rozdzialu, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba
?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 131e ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1) ww. ustawy.
Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze mog? mie? negatywny wplyw
na realizacj? zamowienia.
Kwestie polegania na zdolno?ciach innych podmiotow reguluje art. 22a ustawy.
VII. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie winien zlo?y? Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu,
o ktorych mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ:
1. Na etapie skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, do Wniosku,
ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 1 do niniejszej specyfikacji winno zosta? zal?czone
aktualne na dzie? skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o?wiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ww. ustawy, stanowi?ce zal?cznik
nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie
o ktorym mowa powy?ej sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si?
o zamowienie.
O?wiadczenie to winno potwierdza? spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Jednocze?nie Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e przedmiotowe o?wiadczenie dotycz?ce tych podmiotow oraz pisemne zobowi?zanie tych podmiotow,
do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia,
o ktorym mowa w rozdziale VI pkt 3 niniejszej specyfikacji, okre?laj?ce w szczegolno?ci:
zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonaniu przedmiotowego zamowienia publicznego;
zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia publicznego;
czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowej lub do?wiadczenia realizuje dostawy, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
2. Na etapie skladania ofert przez Wykonawcow zaproszonych do skladania ofert
w przedmiotowym post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do zlo?enia:
1) wypelnionego ?Formularza cenowego stanowi?cego zal?cznik nr 3 do SIWZ;
2) wypelnionego ?Formularza ofertowego stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ.
3. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona
na podstawie kryterium oceny ofert, zobowi?zany b?dzie do zlo?enia:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy:
a) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ww. ustawy;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1
pkt 13) i 14) ww. ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
2) W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:
a) koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu dzialalno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1017 ze zm.) o ktorych mowa w ?Wykazie wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ? WT stanowi?cym zal?cznik 2 do rozporz?dzenia Rady Ministrow z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie rodzajow broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.), potwierdzaj?cej spelnianie warunku opisanego przez Zamawiaj?cego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ;
b) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy,
w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? potwierdzaj?cej spelnianie warunku opisanego przez Zamawiaj?cego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. b) SIWZ;
c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub
s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane,
a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? potwierdzaj?cego spelnianie warunku opisanego przez Zamawiaj?cego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. c), stanowi?cego zal?cznik nr 5
do SIWZ.
Dla uznania wa?no?ci, po?wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa powy?ej winny zosta? podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotow,
na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane.
3) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom Zamawiaj?cego:
a) aktualnego dokumentu potwierdzaj?cego wdro?enie przez Wykonawc? systemow zarz?dzania jako?ci? spelniaj?cych wymagania zawarte co najmniej w AQAP 2130.
4. Ponadto Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:
1) w przypadku podmiotow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (konsorcjum, spolka cywilna) ? pelnomocnictwa do reprezentowania w przedmiotowym post?powaniu, zgodnie z tre?ci? art. 23 oraz art. 141 ustawy, ktore nale?y zlo?y? w formie oryginalu
lub notarialnie po?wiadczonej ?za zgodno?? z oryginalem kopii;
2) w przypadku reprezentowania firmy przez pelnomocnika ? pelnomocnictwa jednoznacznie okre?laj?cego zakres umocowania w przedmiotowym post?powaniu, ktore nale?y zlo?y?
w formie oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej ?za zgodno?? z oryginalem kopii.
5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
1) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. a) sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
6. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5 niniejszego rozdzialu, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczeniem osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b), sklada dokument o ktorym mowa
w rozdziale VII pkt 5 ppkt 1), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy.
Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?,
nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie
tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
8. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6 i 7 niniejszego rozdzialu winny zosta? wystawione
z odpowiednim zachowaniem okresow ich wa?no?ci okre?lonych w rozdz. VII SIWZ.
9. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
10. Wykonawca, ktory wykazuj?c spelnienie warunkow, o ktorych mowa w rozdziale VI pkt 1
ppkt 3) i 4) niniejszej SIWZ polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow na zasadach okre?lonych w rozdziale VI pkt 3 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotow podstaw
do wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby warunkow udzialu w post?powaniu, sklada dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.
11. Wykonawca, ktory powierza wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podwykonawcow podstaw do wykluczenia sklada dokumenty i o?wiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej SIWZ dotycz?ce podwykonawcow.
12. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow
do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa
w rozdz. VII niniejszej SIWZ, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
W zwi?zku z powy?szym, w przypadku gdy, liczba zlo?onych Wnioskow b?dzie wi?ksza
od liczby okre?lonej w rozdz. VIII SIWZ, Zamawiaj?cy b?dzie ??dal zlo?enia wszystkich dokumentow wskazanych przez Zamawiaj?cego w rozdziale VII pkt 3 i 4 niniejszej SIWZ przed dokonaniem oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu.
III.2.2) Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W ramach tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, udokumentowane nie wcze?niej ni? 1 (jeden) miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow w post?powaniu dla poszczegolnych cz??ci zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni?: cz??? zamowienia 1 ? 2 625 000 PLN, cz??? zamowienia 2 ? 2 625 000 PLN.
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, Wykonawca winien wykaza? spelnienie przedmiotowego warunku na l?czn? sum? kwot przewidzianych dla cz??ci zamowienia obj?tych jego ofert? (Wykonawca skladaj?cy ofert? na cz??ci zamowienia 1 i 2 winien wykaza? si? posiadaniem ?rodkow finansowych lub zdolno?ci? kredytow? na l?czn? kwot? nie ni?sz? ni? 5 250 000 PLN.);
III.2.3) Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
W ramach tego warunku Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, i? wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, jednorazow? dostaw? silnikow do statkow powietrznych eksploatowanych w SZ RP, ktora zostala wykonana lub jest wykonywana nale?ycie, na kwot? nie ni?sz? ni? 8 400 000 PLN.
W przypadku zlo?enia przez Wykonawc? dokumentow zawieraj?cych kwoty wyra?one w walutach innych ni? PLN, dla potrzeb oceny spelniania warunkow okre?lonych powy?ej, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (DUUE).
Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w DUUE,
w ktorym zostanie on opublikowany;
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Accelerated restricted
Justification for the choice of accelerated procedure Z uwagi na piln? potrzeb? udzielenia zamowienia wynikaj?c? z wa?nego interesu Zamawiaj?cego polegaj?cego na konieczno?ci zabezpieczenia eksploatacji samolotow bojowych MiG-29 b?d?cych na wyposa?eniu Sil Zbrojnych RP oraz maj?c na uwadze pismo Koordynatora zadania nr 37005/17 z dnia 12.9.2017 r., w niniejszej sprawie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia, w zwi?zku z czym komisja wnioskuje o skrocenie terminow przewidzianych dla trybu przetargu ograniczonego, tj.:
? terminu okre?lonego w art. 131ia ust. 7 pkt a) ustawy ? do 10 dni;
? terminu okre?lonego w art. 131ia ust. 6 z uwzgl?dnieniem art. 52 ust. 4 ustawy ? do 10 dni.
Za powy?szym przemawia specyficzny charakter przedmiotu zamowienia i zastosowanie pelnych terminow zakre?lonych dla ww. trybu stanowilaby zagro?enie dla realizacji zadania (realizacji podpisanych umow) w bie??cym roku bud?etowym oraz moglo by to doprowadzi? do wstrzymania eksploatacji samolotow MiG-29 eksploatowanych w Silach Zbrojnych RP.
Ponadto zakup przedmiotowych silnikow jest niezb?dny do zabezpieczenia statkow powietrznych eksploatowanych w jednostkach wojskowych posiadaj?cych liczne zobowi?zania sojusznicze (udzial w Silach Odpowiedzi NATO 2016/17, PKW, udzial w ?wiczeniach zagranicznych) oraz niezb?dnych do utrzymania ci?glo?ci procesu szkolenia lotniczego.
Maj?c powy?sze na uwadze zastosowanie pelnych terminow zakre?lonych dla ww. trybu stanowiloby realne zagro?enie dla realizacji zadania w bie??cym roku bud?etowym oraz du?e utrudnienia w eksploatacji samolotow MiG-29 w jednostkach wojskowych lotnictwa Sil Zbrojnych RP.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 3 and maximum number 20
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
184/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.10.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby na zasadach okre?lonych w art. 179-198g Prawa zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Kutno: Parts for aircraft
ND Document number 390237-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KUTNO
AU Authority name 3. Regionalna Baza Logistyczna, Wydzial Techniki Lotniczej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Accelerated restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 11/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 3 - Accelerated restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34731000 - Parts for aircraft
OC Original CPV code 34731000 - Parts for aircraft
IA Internet address (URL) http://www.3rblog.wp.mil.pl
DI Directive Defence Directive 2009/81/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >