Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003872775273115
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 390153-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-390153

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
ul. Rozbrat 26
For the attention of: Agnieszka Sarnecka
00-429 Warszawa
Poland
Telephone: +48 221627224
E-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Fax: +48 221627239

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09300000

Description
Electricity, heating, solar and nuclear energy.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 190-390153

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
ul. Rozbrat 26
For the attention of: Agnieszka Sarnecka
00-429 Warszawa
Poland
Telephone: +48 221627224
E-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Fax: +48 221627239

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Recreation, culture and religion
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa energii cieplnej z sieci cieplowniczej do O?rodkow Stolecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w okresie 2018 ? 2019 r.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: O?rodki Stolecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii cieplnej z sieci cieplowniczej
do O?rodkow Stolecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w latach
2018-2019 r., zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 1
do SIWZ.
Realizacja zamowienia odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych w ustawie ? Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczegolno?ci Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15.1.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.92) oraz Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.9.2010 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz.U. 2010, Nr 194, poz. 1291).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09300000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 5 220 000 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 120 000 PLN (slownie: sto dwadzie?cia tysi?cy zlotych);
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Sposob platno?ci za realizacj? zamowienia jest okre?lony w Istotnych postanowieniach umowy, ktore stanowi? zal?cznik nr 2 do Specyfikacji istotnych Warunkow Zamowienia.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1.Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2.Pelnomocnictwo lub inny dokument upowa?niaj?cy do reprezentowania
w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego nale?y zal?czy? w formie pisemnej, w oryginale lub kopii notarialnie po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.
3.Je?eli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie, b?d? oni zobowi?zani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamowienia,
do przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy:
1) Spelniaj? warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy wykazuj?c, ?e:
2) Posiadaj? aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? ciepln? lub aktualn? koncesj? w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, w oparciu o ustaw? z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 220 ze zm.).
3) Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
4) Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
2.Wykaz o?wiadcze? skladanych przez Wykonawc? wraz z ofert? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu:

1) O?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej JEDZ ? sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zal?cznik nr 3 do SIWZ) wypelnione w zakresie, o ktorym mowa w punkcie 9 SIWZ (na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych dost?pna jest instrukcja wypelnienia JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ).

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce tych podmiotow;
3) Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce podwykonawcow;
4) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.1.Wykonawca w stosownych sytuacjach mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt. 9 SIWZ, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
2.2. Ka?dy z Wykonawcow, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiaj?cemu (bez wcze?niejszego wezwania) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia (wzor O?wiadczenia ? zal?cznik nr 9 do SIWZ).
3. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 Ustawy Zamawiaj?cy za??da aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? ciepln? lub aktualn? koncesj? w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, w oparciu o ustaw? z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 220 ze zm.).
4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w odniesieniu do okoliczno?ci okre?lonych w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiaj?cy za??da:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
5) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
6) O?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Uwaga:
1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty, o ktorych mowa w pkt.4 powy?ej.
2) Ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty wskazane w pkt. 4 powy?ej.
5.W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty nale?y zlo?y? na zasadach okre?lonych w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
6.Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunku.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunku.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/PN/D/27/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.11.2017 - 10:15

Place:

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcom i innym podmiotom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mogl ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 390153-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
IA Internet address (URL) www.aktywnawarszawa.waw.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >