Poland-Bochnia: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003872921476944
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 390145-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bochnia: Electricity

2017/S 190-390145

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15
For the attention of: Kazimierz Wroblewski
32-700 Bochnia
Poland
Telephone: +48 146152411
E-mail: k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl
Fax: +48 146124718

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kopalnia-bochnia.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

Description
Electricity.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.11.2017 - 13:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 09:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bochnia: Electricity

2017/S 190-390145

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15
For the attention of: Kazimierz Wroblewski
32-700 Bochnia
Poland
Telephone: +48 146152411
E-mail: k.wroblewski@kopalnia-bochnia.pl
Fax: +48 146124718

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kopalnia-bochnia.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: spolka z o.o. za 100 % udzialem skarbu pa?stwa
I.3) Main activity
Other: likwidacja zakladow gorniczych
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Zakup energii elektrycznej do obiektow zakladu gorniczego Kopalnia Soli ?Bochnia.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL217

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? energii elektrycznej do obiektow zakladu gorniczego Kopalnia Soli ?Bochnia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2017 poz. 220 j.t. ze zm.), oraz wydanych na
jej podstawie aktach wykonawczych. Niniejsze zamowienie nie obejmuje ?wiadczenia uslug dystrybucyjnych.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 1 115 760 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Zakup energii elektrycznej do obiektow Zakladu gorniczego Kopalnia Soli Bochnia-punkt poboru ? Glowna stacja transformatorowa 15/3 kV ?Campi przy szybie Campi
1) Short description
Ul. Campi 15, 32-700 Bochnia ? Glowna stacja transformatorowa 15/3 kV ?Campi przy szybie Campi, wyposa?ona w dwa przyl?cza o napi?ciu 15 kV.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wlasno?ci urz?dze? mi?dzy OSD a Odbiorc? s?:
? zaciski na glowicy kablowej w Glownej stacji transformatorowej 15/3 kV ?Campi w polu nr 1,
? zaciski na glowicy kablowej w Glownej stacji transformatorowej 15/3 kV ?Campi w polu nr 8.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 1 073 800 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zakup energii elektrycznej do obiektow Zakladu gorniczego Kopalnia Soli Bochnia-punkt poboru ? Rozdzielnia niskiego napi?cia 400/230 V ?Sutoris przy szybie Sutoris
1) Short description
Ul. Solna 2, 32-700 Bochnia ? Rozdzielnia niskiego napi?cia 400/230 V ?Sutoris przy szybie Sutoris, wyposa?ona w dwa przyl?cza o napi?ciu 400/230 V zasilane ze stacji transformatorowej S ? 689 ?Sutoris oraz z szafy kablowej Bochnia ZK ? 421 na budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wlasno?ci urz?dze? mi?dzy OSD a Odbiorc? s?:
? zaciski pr?dowe (odplywowe) na wyj?ciu przewodow od zabezpieczenia w rozdzielni nn stacji transformatorowej S ? 689 ?SUTORIS na odplywie kabla w stron? Odbiorcy,
? zaciski pr?dowe (odplywowe) na wyj?ciu przewodow od zabezpieczenia obwodu KS Bochnia w szafie kablowej Bochnia ZK ? 421 na budynku nr 4 przy ul. Trudna w Bochni.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 41 960 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, okre?lonym w cz??ci XII pkt 2 niniejszej specyfikacji.
Wysoko?? wadium:
a) w przypadku skladania ofert na calo?? zamowienia: 21 000 PLN
b) w przypadku skladania ofert na I cz??? zamowienia: 20 000 PLN
c) w przypadku skladania ofert na II cz??? zamowienia: 1 000 PLN.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Podstaw? do rozliczenia b?d? faktury wystawione przez dostawc? zgodnie z warunkami umowy.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Wykonawca zobowi?zany jest do stosowania przepisow ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2017 poz. 220 j.t. ze zm.), oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy wymaga przedstawienia:
1. dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania;
2. aktualnej koncesji Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na wykonywanie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? stosownie do wymogow ustawy Prawo Energetyczne,
3. aktualnej koncesji Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na ?wiadczenie uslug dystrybucyjnych na obszarze, na ktorym znajduje si? miejsce dostarczenia energii elektrycznej albo (w przypadku Wykonawcow nie b?d?cych wla?cicielami przedmiotowej sieci dystrybucyjnej) o?wiadczenie o posiadaniu obowi?zuj?cej przez okres wykonywania przedmiotu zamowienia umowy z wla?ciwym miejscowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub o?wiadczenie dotycz?ce zobowi?zania do zawarcia, nie po?niej ni? do dnia rozpocz?cia ?wiadczenia uslugi sprzeda?y zamawiaj?cemu energii elektrycznej, stosownej umowy z wla?ciwym miejscowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy wymaga posiadania przez Wykonawc? ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej w wysoko?ci co najmniej 500 000 PLN (polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
7/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.11.2017 - 13:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 9:30

Place:

Bochnia

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Komisja Przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Waraszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700

Body responsible for mediation procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Bochnia: Electricity
ND Document number 390145-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place BOCHNIA
AU Authority name Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 05/11/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL217
IA Internet address (URL) www.kopalnia-bochnia.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >