Lithuania-Kaunas: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003873096495039
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 390747-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Medical equipments

2017/S 191-390747

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Asta Navickien?
Telephone: +370 37326124
E-mail: asta.navickiene@kaunoklinikos.lt
Fax: +370 37326427
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363784
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363784&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatai echokardiografiniams tyrimams atlikti.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatai echokardiografiniams tyrimams atlikti (auk??iausios klas?s ir vidutin?s klas?s).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (auk??iausios klas?s)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (auk??iausios klas?s) ? 1 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (vidutin?s klas?s)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos, Eiveni? g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4) Description of the procurement:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (vidutin?s klas?s) ? 1 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jai turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?,nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vie??j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiek?jai, pildydami Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Preki? garantin? aptarnavim? turi atlikti tik Tiek?jo ?galioti ir preki? gamintojo kvalifikuoti atlikti technin? aptarnavim? asmenys.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pateikti Tiek?jo ?galiojim? ir preki? gamintojo sertifikatus arba kitus lygiaver?ius dokumentus, i?duotus asmenims, kurie atliks preki? garantin? aptarnavim?. Pateikiama skaitmenin? dokumento kopija.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Tiek?jas ne v?liau kaip per 5 d.d. nuo Sut. pasira?ymo dienos privalo pateikti Pirk?jui Sut. ?vykdymo u?tikrinim? (banko garantij? arba draudimo bendrov?s laidavimo ra?t?) kartu su apmok. patvirt. dok.?5 proc. nuo bendros Sut. kainos su PVM. Sut. ?vykd. u?tikr. turi galioti ne trumpiau nei per vis? Tiek?jo sut. ?sipareig. vykdymo laikotarp?.

Jei Tiek?jas nepristato Preki? ? viet? ir(ar) j? ne?diegia (neinstaliuoja) nustatytu terminu, Pirk?jas turi teis?, be oficialaus ?sp?jimo prad?ti skai?iuoti 0,02 proc. dyd?io delspinigius nuo laiku nepatiekt? Preki? kainos u? kiekvien? termino praleid. dien?, delspinigiai negali vir?yti 10 proc. bendros Sut. kainos. Pirk?jui ra?tu pareikalavus,Tiek?jas privalo sumok?ti Pirk?jui apskai?iuotus delspinigius.

Jei Tiek?jas Sut. galiojimo metu atsisako pristatyti Gav?jui Prek? ? viet? ir(ar) jos ne?diegia (neinstaliuoja) pagal Sut. s?lygas ir d?l ?ios prie?asties Pirk?jas priverstas nutraukti Sut.,Tiek?jas moka Pirk?jui 20 proc. Sut. vert?s dyd?io baud?.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/02/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:45
Place:

Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos, Paslaug? centras (III auk?tas), Vie??j? pirkim? tarnyba, kabinetas Nr. 9, Eiveni? g. 2, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipa?inimo su pasi?lymais pos?dyje tiek?jai dalyvauti nekvie?iami.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Pirkimas vykdant investicij? projekt? ?Vie?osios ?staigos Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin?s Kauno klinik? medicinos technikos ir technologij? atnaujinimo programa, finansuojam? i? valstyb?s investicij? programos l???.

2. Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ?galiojim?.

3. ?iam pirkimui bus pasira?yta tri?al? vie?ojo pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirk?jo, Gav?jo ir Tiek?jo. Pirk?jas ? Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Gav?jas ? Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos.

4. Atsiskaitymai atliekami pagal Tiek?jo/Subtiek?jo tinkamai sura?yt? PVM s?skait? fakt?r? ir pasira?yt? Preki? pri?mimo?perdavimo ir instaliavimo akt?, kai Prek?s pristatytos Gav?jui, jos instaliuotos / ?diegtos bei apmokytas Gav?jo personalas, ne v?liau kaip per 50 (penkiasde?imt) kalendorini? dien? nuo s?skaitos fakt?ros ar lygiaver?io dokumento gavimo dienos, Gav?jui pateikus Pirk?jui sveikatos apsaugos ministro 17.12.2010 ?sakymu Nr. V-1081 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 25.12.2017 ?sakymo Nr. V-589 redakcija) patvirtintos formos finansavimo pra?ym? (parai?k?), nes Pirk?jas mok?jimus atlieka tik gav?s investicines valstyb?s biud?eto l??as, o mok?jimo pra?ym? pateikimui, j? patikrinimui ir kit? proced?r? atlikimui b?tinos laiko s?naudos. Vykdant Sutart? s?skaitos fakt?ros ar lygiaver?iai dokumentai turi b?ti teikiami naudojantis informacin?s sistemos ?E. s?skaita priemon?mis.

Pirk?jas u? perkamas Prekes Tiek?jui/Subtiek?jui atsiskaito mok?jimo pavedimu ? Tiek?jo/Subtiek?jo nurodyt? banko s?skait?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Kaunas: Medical equipments

2017/S 191-390747

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos
135163499
Eiveni? g. 2
Kaunas
50161
Lithuania
Contact person: Asta Navickien?
Telephone: +370 37326124
E-mail: asta.navickiene@kaunoklinikos.lt
Fax: +370 37326427
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatai echokardiografiniams tyrimams atlikti.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (auk??iausios klas?s)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultragarsin?s diagnostikos aparatas echokardiografiniams tyrimams atlikti (vidutin?s klas?s)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Lithuania-Kaunas: Medical equipments
ND Document number 390747-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place KAUNAS
AU Authority name Lietuvos sveikatos moksl? universiteto ligonin? Kauno klinikos (135163499)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.kaunoklinikos.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >