Poland-Warsaw: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003873824612735
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389947-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 190-389947

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zi?bicka 44
Wroclaw
50-507
Poland
Contact person: Katarzyna Konicka
Telephone: +48 713649300
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
Fax: +48 713367106
NUTS code: PL5

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych i sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu.

Reference number: 2017/W500/WP-000440
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Dostawa mebli biurowych i sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu w podziale na 3 cz??ci.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowi?zany jest do dostarczenia towarow obj?tych niniejszym zamowieniem do pomieszcze? wskazanych przez upowa?nionego pracownika Zamawiaj?cego (wraz z wniesieniem) oraz do jego zamontowania (wraz z ustawieniem i wypoziomowaniem) we wskazanych pomieszczeniach wg aran?acji uzgodnionej z Zamawiaj?cym;

Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia towarow fabrycznie nowych, wolnych od wad, pelnowarto?ciowych, w pierwszym gatunku i nie nosz?cych znamion u?ytkowania;

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesi?cy oraz udzieli serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamowienia;

Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania obowi?zuj?cych przepisow BHP i ppo?. oraz do zabezpieczenia pomieszcze?, w ktorych realizowane b?dzie zamowienie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Wroclaw, Lubin, Glogow, Olawa, Oborniki ?l?skie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL514
NUTS code: PL516
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Wroclaw, Lubin, Glogow, Olawa, Oborniki ?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu w nast?puj?cych lokalizacjach:

a) Siedziba Oddzialu Zakladu Gazowniczego ? biurowiec we Wroclawiu, ul. Zi?bicka 44;

b) Siedziba Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu, ul. Gazowa 3;

c) Gazownia Wroclaw Polnoc, ul. Bierutowska 57-59;

d) Gazownia Wroclaw Poludnie i Centrum Biuro Windykacji Finansowej, ul. T?czowa 35-45;

e) Gazownia Wroclaw Zachod, ul. Wagonowa 38 B;

f) Gazownia w Glogowie, ul. Obro?cow Pokoju 34;

g) Gazownia w Lubinie, ul. Odrodzenia 6;

h) Gazownia w Olawie, ul. Gazowa 4;

i) Gazownia w Obornikach ?l?skich, ul. Ko?ciuszki 10.

? Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowi?zany jest do dostarczenia towarow obj?tych niniejszym zamowieniem do pomieszcze? wskazanych przez upowa?nionego pracownika Zamawiaj?cego (wraz z wniesieniem) oraz do jego zamontowania (wraz z ustawieniem i wypoziomowaniem) we wskazanych pomieszczeniach wg aran?acji uzgodnionej z Zamawiaj?cym;

? Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia towarow fabrycznie nowych, wolnych od wad, pelnowarto?ciowych, w pierwszym gatunku i nie nosz?cych znamion u?ytkowania;

? Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesi?cy oraz udzieli serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania obowi?zuj?cych przepisow BHP i ppo?. oraz do zabezpieczenia pomieszcze?, w ktorych realizowane b?dzie zamowienie i s?siaduj?cych z nimi ci?gow komunikacyjnych przed zabrudzeniami, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykladziny, mebli biurowych i sprz?tu komputerowego w okresie realizacji zamowienia, a? do zako?czenia i ostatecznego odbioru zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt niezb?dnych napraw wszystkich uszkodze? wyniklych w zwi?zku z realizowanym zamowieniem, w tym uszkodze? ?cian, tynkow, posadzek, wykladzin, istniej?cych przewodow elektrycznych i istniej?cego okablowania strukturalnego w terminie 7 dni od chwili zgloszenia zdarzenia przez Zamawiaj?cego;

? Wykonawca zobowi?zany jest do codziennego nale?ytego uprz?tni?cia miejsc, w ktorych s? lub byly prowadzone prace i wykorzystywanych ci?gow komunikacyjnych;

? Realizacja zamowienia musi odbywa? si? w taki sposob, aby zminimalizowa? uci??liwo?? i zaklocenia pracy w budynkach;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegoly dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Walbrzych, Dzier?oniow, Klodzko

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL517
Main site or place of performance:

Walbrzych, Dzier?oniow, Klodzko.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu w nast?puj?cych lokalizacjach:

a) Gazownia w Walbrzychu (wraz z Sekcjami) ul. Wroclawska 2

b) Gazownia w Dzier?oniowie ul. Kili?skiego 18

c) Gazownia w Klodzku ul. Fabryczna 1.

? Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowi?zany jest do dostarczenia towarow obj?tych niniejszym zamowieniem do pomieszcze? wskazanych przez upowa?nionego pracownika Zamawiaj?cego (wraz z wniesieniem) oraz do jego zamontowania (wraz z ustawieniem i wypoziomowaniem) we wskazanych pomieszczeniach wg aran?acji uzgodnionej z Zamawiaj?cym;

? Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia towarow fabrycznie nowych, wolnych od wad, pelnowarto?ciowych, w pierwszym gatunku i nie nosz?cych znamion u?ytkowania;

? Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesi?cy oraz udzieli serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania obowi?zuj?cych przepisow BHP i ppo?. oraz do zabezpieczenia pomieszcze?, w ktorych realizowane b?dzie zamowienie i s?siaduj?cych z nimi ci?gow komunikacyjnych przed zabrudzeniami, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykladziny, mebli biurowych i sprz?tu komputerowego w okresie realizacji zamowienia, a? do zako?czenia i ostatecznego odbioru zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt niezb?dnych napraw wszystkich uszkodze? wyniklych w zwi?zku z realizowanym zamowieniem, w tym uszkodze? ?cian, tynkow, posadzek, wykladzin, istniej?cych przewodow elektrycznych i istniej?cego okablowania strukturalnego w terminie 7 dni od chwili zgloszenia zdarzenia przez Zamawiaj?cego;

? Wykonawca zobowi?zany jest do codziennego nale?ytego uprz?tni?cia miejsc, w ktorych s? lub byly prowadzone prace i wykorzystywanych ci?gow komunikacyjnych;

? Realizacja zamowienia musi odbywa? si? w taki sposob, aby zminimalizowa? uci??liwo?? i zaklocenia pracy w budynkach;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegoly dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Jelenia Gora, Zgorzelec

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Jelenia Gora, Zgorzelec.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu w nast?puj?cych lokalizacjach:

a) Gazownia w Jeleniej Gorze, ul. Luba?ska 23 A;

b) Gazownia w Zgorzelcu (wraz z Sekcjami) ul. Fabryczna 1.

? Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowi?zany jest do dostarczenia towarow obj?tych niniejszym zamowieniem do pomieszcze? wskazanych przez upowa?nionego pracownika Zamawiaj?cego (wraz z wniesieniem) oraz do jego zamontowania (wraz z ustawieniem i wypoziomowaniem) we wskazanych pomieszczeniach wg aran?acji uzgodnionej z Zamawiaj?cym;

? Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia towarow fabrycznie nowych, wolnych od wad, pelnowarto?ciowych, w pierwszym gatunku i nie nosz?cych znamion u?ytkowania;

? Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesi?cy oraz udzieli serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do przestrzegania obowi?zuj?cych przepisow BHP i ppo?. oraz do zabezpieczenia pomieszcze?, w ktorych realizowane b?dzie zamowienie i s?siaduj?cych z nimi ci?gow komunikacyjnych przed zabrudzeniami, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, wykladziny, mebli biurowych i sprz?tu komputerowego w okresie realizacji zamowienia, a? do zako?czenia i ostatecznego odbioru zamowienia;

? Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt niezb?dnych napraw wszystkich uszkodze? wyniklych w zwi?zku z realizowanym zamowieniem, w tym uszkodze? ?cian, tynkow, posadzek, wykladzin, istniej?cych przewodow elektrycznych i istniej?cego okablowania strukturalnego w terminie 7 dni od chwili zgloszenia zdarzenia przez Zamawiaj?cego;

? Wykonawca zobowi?zany jest do codziennego nale?ytego uprz?tni?cia miejsc, w ktorych s? lub byly prowadzone prace i wykorzystywanych ci?gow komunikacyjnych;

? Realizacja zamowienia musi odbywa? si? w taki sposob, aby zminimalizowa? uci??liwo?? i zaklocenia pracy w budynkach;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

Szczegoly dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu,

2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

2.1. posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

2.2. znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ktorej opis znajduje si? w pkt III.1.2)

2.3. posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe. Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

Z post?powania o udzielnie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) ? 23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2, 4) Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7 ? 12 Pzp.

Ocena spelnienia warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

II. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia skladane obligatoryjnie wraz z ofert? przez wszystkich Wykonawcow:

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ w formie jednolitego dokumentu. Jednolity dokument sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument, ktory winien by? zlo?ony wraz z ofert? dost?pny jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu. Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu dost?pna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy .

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

4. Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do udost?pnienia zasobow (je?eli dotyczy).

5. Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, je?eli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentow rejestrowych.

6. Dowod wniesienia wadium.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadaj? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni? 200 000 PLN w przypadku skladania oferty na cz??? 1 albo cz??? 2 lub na cz??? 1 i 2 l?cznie.

Dla cz??ci 3 Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium dla danej cz??ci zamowienia, na ktor? sklada ofert?, tj. w wysoko?ci:

cz??? 1 ? 10 000 PLN,

cz??? 2 ? 6 500 PLN,

cz??? 3 ? Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3) Ustawy Zamawiaj?cy odst?puje od obowi?zku ??dania wniesienia wadium dla cz??ci 3.

Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

1) pieni?dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z po?n. zm.).

2. Zamawiaj?cy na podstawie art. 138 c 1 pkt 3) Ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstaw? do wystawienia faktury b?dzie podpisany bez zastrze?e? protokol odbioru. W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawca mo?e naliczy? Zamawiaj?cemu odsetki za zwlok? w ustawowej wysoko?ci.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy stanowi?cy Zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunkow zmian zostalo zawarte w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zi?bicka 44, 50-507 Wroclaw ? sala nr 4 (mala sala konferencyjna).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Zamawiaj?cy przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Pzp, tzn. ?e najpierw b?dzie dokonana ocena ofert, a nast?pnie badanie, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://zamowienia.psgaz.pl informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Gdy Wykonawca nie nale?y do ?adnej grupy kapitalowej, o?wiadczenie mo?e zlo?y? wraz z ofert?.

III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1. informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Pzp).

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7. dokumentow potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? 200 000 PLN, dotyczy cz??ci 1 i cz??ci 2.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pnych Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 190-389947

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Address of the buyer profile: http://www.psgaz.pl/

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli biurowych i sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow Oddzialu Zakladu Gazowniczego we Wroclawiu.

Reference number: 2017/W500/WP-000440
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Wroclaw, Lubin, Glogow, Olawa, Oborniki ?l?skie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL514
NUTS code: PL516
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Walbrzych, Dzier?oniow, Klodzko

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL517
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mebli biurowych oraz sprz?tu AGD wraz z monta?em i ustawieniem w pomieszczeniach obiektow znajduj?cych si? na terenie OZG Wroclaw ? Jelenia Gora, Zgorzelec

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39130000
39140000
39120000
39110000
39710000
30191000
30191400
39717100
38651000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Furniture
ND Document number 389947-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30191000 - Office equipment except furniture
30191400 - Shredders
38651000 - Cameras
39100000 - Furniture
39110000 - Seats, chairs and related products, and associated parts
39120000 - Tables, cupboards, desk and bookcases
39130000 - Office furniture
39140000 - Domestic furniture
39710000 - Electrical domestic appliances
39717100 - Fans
OC Original CPV code 30191000 - Office equipment except furniture
30191400 - Shredders
38651000 - Cameras
39100000 - Furniture
39110000 - Seats, chairs and related products, and associated parts
39120000 - Tables, cupboards, desk and bookcases
39130000 - Office furniture
39140000 - Domestic furniture
39710000 - Electrical domestic appliances
39717100 - Fans
RC NUTS code PL51
PL514
PL515
PL516
PL517
PL518
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >