Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Miscellaneous engineering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003874454691535
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389999-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Miscellaneous engineering services

2017/S 190-389999

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: JSW S.A. Zaklad Wsparcia Produkcji, Jastrz?bie-Zdroj, ul. Towarowa 1
Telephone: +48 327564048
E-mail: akaliszan@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.jsw.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dr??enie upadowej ta?mowej do poz. 1110, wytycznej gl ta?mowej poz. 1110, przekopu transportowego B 1 poz. 1110, wytycznej gl poz. 1110 w JSW S.A. KWK ?Borynia-Zofiowka-Jastrz?bie Ruch ?Zofiowka.

Reference number: 50/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
71330000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Dr??enie upadowej ta?mowej do poz. 1110, wytycznej glownej ta?mowej poz. 1110, przekopu transportowego B 1 poz. 1110, wytycznej glownej poz. 1110 w JSW S.A. KWK ?Borynia-Zofiowka-Jastrz?bie Ruch ?Zofiowka.

1. Termin wykonania: 42 miesi?ce od daty zawarcia umowy, w tym:

1) do 9 miesi?cy od daty przekazania stanowiska pracy ? wydr??enie wytycznej glownej poz. 1110 wraz z wykonaniem skrzy?owania czterostronnego portalowego wytycznej glownej poz.1110 z przekopem transportowym B-1 poz. 1110 oraz projektowanym chodnikiem badawczym transportowym B-1,

2) do 36 miesi?cy od daty przekazania stanowiska pracy ? wydr??enie upadowej ta?mowej do poz. 1110, wytycznej glownej ta?mowej poz.1110, przekopu transportowego B-1 poz.1110,

2. Stanowisko pracy zostanie przekazane nie po?niej ni? 1 miesi?c od daty zawarcia umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Jastrz?bie-Zdroj, JSW S.A. KWK ?Borynia-Zofiowka-Jastrz?bie.

II.2.4) Description of the procurement:

Dr??enie upadowej ta?mowej do poz. 1110, wytycznej glownej ta?mowej poz. 1110, przekopu transportowego B 1 poz. 1110, wytycznej glownej poz. 1110 w JSW S.A. KWK ?Borynia-Zofiowka-Jastrz?bie Ruch ?Zofiowka.

Calkowity zakres dr??enia wyrobisk stanowi?cych przedmiot zamowienia wynosi 1200 m w tym:

1) Upadowa ta?mowa do poz. 1110: 60 m,

2) Wytyczna glowna ta?mowa poz. 1110: 810 m,

3) Przekop transportowy B-1 poz. 1110: 115 m,

4) Wytyczna glowna poz. 1110: 215 m.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (dalej ?JEDZ) sporz?dzony wedlug (formularza) stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ dotycz?cy:

1) Wykonawcy, a w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? ka?dego z nich. Wymagane jest wypelnienie nast?puj?cych cz??ci JEDZ:

a) cz??? II,

b) cz??? III ? w zakresie odpowiednim do przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 Pzp,

c) cz??? IV ? w zakresie sekcji a,

d) cz??? VI,

2) podmiotow, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje si? w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w zakresie braku przeslanek wykluczenia i spelniania warunku odnosz?cego si? do udost?pnionego zasobu; Wymagane jest wypelnienie nast?puj?cych cz??ci JEDZ:

a) cz??? II,

b) cz??? III ? w zakresie odpowiednim do przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 Pzp,

c) cz??? IV ? w zakresie sekcji a,

d) cz??? VI.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci: 60 000 PLN (slownie: sze??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).

Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny brutto za realizacj? calego przedmiotu zamowienia.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Regulowanie nale?no?ci nast?pi na podstawie wystawionych przez Wykonawc? faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Ustawa z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z po?niejszymi zmianami).

III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

W przypadku zlo?enia co najmniej 2 ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, Zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapow? aukcj? elektroniczn? pod adresem https://jsw.logintrade.net , stosownie do przepisow art. 91a91e Prawo zamowie? publicznych.

Minimalna wysoko?? post?pienia: 50 000 PLN brutto.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A. ? Zaklad Wsparcia Produkcji

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrz?bie-Zdroj

pok. nr 123.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wszelkie o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwolania oraz informacje zamawiaj?cy i wykonawcy przekazuj? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobi?cie, faksem lub poczt? elektroniczn? (e-mail: przetargi@zwp.jsw.pl ).

2. Kancelaria Glowna zamawiaj?cego, w ktorej skladane s? wskazane w punkcie 1 pisma mie?ci si? w jego siedzibie w Jastrz?biu ? Zdroju, przy ul. Towarowej 1, w pok. nr 019 i jest czynna w dni robocze od poniedzialku do pi?tku, w godz. od 7:00 do 15:00.

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Uwaga! SIWZ b?dzie dost?pny na stronie zamawiaj?cego po opublikowaniu si? ogloszenia o zamowienie (rownie? w wersji edytowalnej).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Miscellaneous engineering services

2017/S 190-389999

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
al. Jana Pawla II 4
Jastrz?bie-Zdroj
44-330
Poland
Contact person: JSW S.A. Zaklad Wsparcia Produkcji, Jastrz?bie-Zdroj, ul. Towarowa 1
Telephone: +48 327564048
E-mail: akaliszan@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dr??enie upadowej ta?mowej do poz. 1110, wytycznej gl ta?mowej poz. 1110, przekopu transportowego B 1 poz. 1110, wytycznej gl poz. 1110 w JSW S.A. KWK ?Borynia-Zofiowka-Jastrz?bie Ruch ?Zofiowka.

Reference number: 50/ZZ/17
II.1.2) Main CPV code
71330000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Jastrz?bie-Zdroj: Miscellaneous engineering services
ND Document number 389999-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place JASTRZ?BIE-ZDROJ
AU Authority name Jastrz?bska Spolka W?glowa S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71330000 - Miscellaneous engineering services
OC Original CPV code 71330000 - Miscellaneous engineering services
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) www.jsw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >