Poland-Lipusz: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003875321600139
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391706-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Lipusz: Forestry services

2017/S 191-391706

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne- Lasy Pa?stwowe- Nadle?nictwo Lipusz
ul. Brzozowa 2
Lipusz
83-424
Poland
Contact person: Bo?ena Suchy Lipi?ska
Telephone: +49 586800781
E-mail: bozena.lipinska@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +49 586800799
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: Gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslug le?nych zwi?zanych z usuwaniem skutkow nawalnicy na terenie Nadle?nictwa Lipusz.

Reference number: SA.270.11.2.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi z zakresu gospodarki le?nej maj?ce na celu usuni?cie skutkow nawalnicy, ktora miala miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegaj?ce na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotow i zlomow powstalych na skutek nawalnicy.

Przedmiotem negocjacji b?dzie lokalizacja wykonywania prac, mo?liwa ilo?? drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymaga? odno?nie ilo?ci i typu sprz?tu i personelu, ktorym musi dysponowa? Wykonawca aby wykaza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Opis przedmiotu zamowienia okre?laj?cy lokalizacj? oraz szacunkow? ilo?? drewna do pozyskania okre?laj? zal?cznik od nr 1/1 do nr 1/19.

Opis technologii wykonawstwa prac le?nych wchodz?cych w zakres przedmiotu zamowienia okre?la zal?cznik nr 2 do niniejszego zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 793 640.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa Lipusz, Le?nictwo Trawice rewir nr 13-1.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? uslugi z zakresu gospodarki le?nej maj?ce na celu usuni?cie skutkow nawalnicy, ktora miala miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, polegaj?ce na wykonywaniu pozyskaniu i zrywce wywrotow i zlomow powstalych na skutek nawalnicy.

Przedmiotem negocjacji b?dzie lokalizacja wykonywania prac, mo?liwa ilo?? drewna do pozyskania do 31.12.2017 roku oraz uzgodnienia minimalnych wymaga? odno?nie ilo?ci i typu sprz?tu i personelu, ktorym musi dysponowa? Wykonawca aby wykaza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Opis przedmiotu zamowienia okre?laj?cy lokalizacj? oraz szacunkow? ilo?? drewna do pozyskania okre?la zal?cznik od nr 1/4 do zaproszenia do negocjacji.

Opis technologii wykonawstwa prac le?nych wchodz?cych w zakres przedmiotu zamowienia okre?la zal?cznik nr 2 do niniejszego zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Uzasadnienie prawne:

Ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktorej nie mogl on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamowienia, a nie mo?na zachowa? terminow okre?lonych dla innych trybow udzielenia zamowienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na Pomorzu miala miejsce nawalnica, wskutek ktorej ucierpialo mi?dzy innymi okolo 8 tys. hektarow lasu co stanowi 40 % drzewostanow Lasow Pa?stwowych na terenie Nadle?nictwa Lipusz. Konieczne jest zatem jak najszybsze przyst?pienie do pozyskania i przygotowania surowca drzewnego w celu jego sprzeda?y unikaj?c jego deprecjacji, a w nast?pstwie ograniczenia strat Skarbu Pa?stwa. Opieszalo?? w usuwaniu tak du?ej ilo?ci wiatrolomow i wiatrowalow mo?e spowodowa? gradacj? szkodnikow owadzich, zwi?kszenie w znacznym stopniu ryzyka po?arowego oraz zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzi poruszaj?cych si? po lesie.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonywanie uslug le?nych zwi?zanych z usuwaniem skutkow nawalnicy na terenie Nadle?nictwa Lipusz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Uslug Le?nych Wojslaw Mach
PL
ul. Stra?acka 15
Nakla
77-127
Poland
E-mail: wojslawmach@wp.pl
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 935 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 600 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 5 %

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawaczej
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawacza
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Lipusz: Forestry services

2017/S 191-391706

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne- Lasy Pa?stwowe- Nadle?nictwo Lipusz
ul. Brzozowa 2
Lipusz
83-424
Poland
Contact person: Bo?ena Suchy Lipi?ska
Telephone: +49 586800781
E-mail: bozena.lipinska@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +49 586800799
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz

I.5) Main activity
Other activity: Gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslug le?nych zwi?zanych z usuwaniem skutkow nawalnicy na terenie Nadle?nictwa Lipusz.

Reference number: SA.270.11.2.2017
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 793 640.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Title:

Wykonywanie uslug le?nych zwi?zanych z usuwaniem skutkow nawalnicy na terenie Nadle?nictwa Lipusz

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Uslug Le?nych Wojslaw Mach
PL
ul. Stra?acka 15
Nakla
77-127
Poland
E-mail: wojslawmach@wp.pl
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 935 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 600 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lipusz: Forestry services
ND Document number 391706-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place LIPUSZ
AU Authority name Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne- Lasy Pa?stwowe- Nadle?nictwo Lipusz (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
77210000 - Logging services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >