Poland-Tarnowskie Gory: Forestry services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003875363778166
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 389990-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowskie Gory: Forestry services

2017/S 190-389990

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach
ul. Nakielska 3
Tarnowskie Gory
42-600
Poland
Contact person: Gabriela Wypadlok
Telephone: +48 327192350
E-mail: gabriela.wypadlok@plk-sa.pl
Fax: +48 7192424
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.plk-sa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zamowienia.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from another address:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach
ul. Nakielska 3
Tarnowskie Gory
42-600
Poland
Contact person: Gabriela Wypadlok
Telephone: +48 327192350
E-mail: gabriela.wypadlok@plk-sa.pl
Fax: +48 327192424
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.plk-sa.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wycinka drzew i krzewow na linii 140 km 16,400 ? 18,100 na terenie dzialania Zakladu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach.

Reference number: 0444/IZ09GM/20317/07196/17/P
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Wycinka drzew i krzewow na obszarze dzialania Zakladu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach obejmuje:

1)wykonanie wycinki drzew (1715 sztuk), wycinki krzewow (4ha) w km 16,400-18,100 linii nr 140 znajduj?cych si? na obszarze Sekcji Eksploatacji Rybnik.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 273 506.96 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

Wycinka drzew i krzewow na obszarze dzialania Zakladu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach obejmuje:

1)wykonanie wycinki drzew (1715 sztuk), wycinki krzewow (4ha) w km 16,400-18,100 linii nr 140 znajduj?cych si? na obszarze Sekcji Eksploatacji Rybnik.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 273 506.96 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, wobec ktorych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 Ustawy z wyl?czeniem przeslanek okre?lonych w:

? ust. 1 pkt 13 lit. d. i pkt. 14 je?eli osoba o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d;

oraz spelniaj?cy warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w pkt. 8.2 IDW

2.Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

2.1.Kompetencji lub uprawnie? do prowadzonej okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2.3.Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

3.W celu wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawcow zlo?y Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 2 do IDW.

4.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, Jednolity Europejski Dokument Zamowienia sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

5.Wykonawca ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazywania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e Jednolity Europejski Dokument Zamowienia dotycz?cy ka?dego z tych podmiotow oraz zobowi?zanie tych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania Zamowienia.

W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

6.Wykonawca w Jednolitym Dokumencie Zamowienia wskazuje cz??? zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, sklada tak?e Jednolity Europejski Dokument Zamowienia dotycz?cy ka?dego z tych podwykonawcow.

7.Zamawiaj?cy po otwarciu ofert dokona ich oceny a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci o ktorych mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia.

8. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

9.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy sklada O?wiadczenie o ktorym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. O?wiadczenie sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zal?czniku nr 7 do IDW sklada ka?dy z Wykonawcow ktorzy zlo?yli ofert? (dotyczy rownie? Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie si? przez Wykonawc?, i? znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamowienia, tj.: posiada oplacon? polis? a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie mniejszej ni? 250 000 PLN (slownie: dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100)

W przypadku skladania oferty wspolnej (konsorcjum) warto?? ubezpieczenia stanowi? b?dzie suma ubezpiecze? firm tworz?cych konsorcjum.

Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni? PLN, nale?y przyj?? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w ktorym opublikowano ogloszenie o Zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci o ktorych mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia, tj. oplacon? polis? a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia.

Szczegolowe warunki zawarte s? w TOM-ie I SIWZ (IDW). Ocena spelniania warunku okre?lonego powy?ej nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow o ktorych mowa w punkcie 9.7.4. IDW.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy -w tym okresie:

a) wykonywal uslug? polegaj?c? na wycince drzew rosn?cych wzdlu? linii kolejowych le??cych na terenie b?d?cym pod zarz?dem PKP PLK S.A. lub PKP S.A o l?cznej warto?ci nie mniejszej ni? 250 000 PLN netto w tym przynajmniej jedn? wycink? drzew na kwot? nie mniejsz? ni? 100 000 PLN netto

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia zgodnie z poni?szym:

a) pilarz (min.4) w tym min. 1 arborysta

3. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? dost?pno?ci? do ni?ej wymienionych narz?dzi i urz?dze? technicznych w celu realizacji Zamowienia w ilo?ciach co najmniej:

?pilarki spalinowa min. 4 szt.

?r?baki do gal?zi min. 3 szt.

?pojazdy do zwo?enia drewna min 1 szt.

?kombajn zrywkowy Harvester min 1 szt

?le?ny ci?gnik do zrywki ? Forwarder min 1 szt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci o ktorych mowa w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia, tj.:

Dotyczy pkt. 1 powy?ej:

1)wykaz wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? uslug, o ktorych mowa w punkcie 8.7.2 IDW, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy uslugi te zostaly wykonane lub s? wykonywane w sposob nale?yty, przy czym dowodami o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane lub s? wykonywane (sporz?dzony zgodnie ze wzorem zawartym w Zal?czniku nr 5 do IDW).

W przypadku gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz ktorego zostaly wykonane uslugi wskazane w w/w wykazie, Wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania dowodow, o ktorych mowa wy?ej.

Je?eli Wykonawca b?dzie polegal na wiedzy i do?wiadczeniu innych podmiotow, a podmioty te b?d? braly udzial w realizacji cz??ci Zamowienia, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia dokumentow dotycz?cych tych podmiotow wymienionych w punkcie 9.6.lit. (a)-(f) IDW.

Szczegolowe warunki zawarte s? w TOM-ie I SIWZ (IDW). Ocena spelniania warunku okre?lonego powy?ej nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow o ktorych mowa w punkcie 9.7.1. IDW.

Dotyczy pkt. 2 powy?ej:

1)?wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug z okre?leniem stanowisk (jak w punkcie 8.7.2. ppkt 2) IDW), na ktore osoby te s? proponowane i informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania Zamowienia, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz?dzony zgodnie ze wzorem zawartym w Zal?czniku nr 3 do IDW);

2) o?wiadczenie potwierdzaj?ce posiadanie wymaganych uprawnie? przez osoby wymienione w punkcie 8.7.2. ppkt. 2 IDW (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zal?czniku nr 6 do IDW);

Szczegolowe warunki zawarte s? w TOM-ie I SIWZ (IDW). Ocena spelniania warunku okre?lonego powy?ej nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow o ktorych mowa w punkcie 9.7.2. IDW.

Dotyczy pkt. 3 powy?ej:

1) ?wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu i urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy uslug w celu wykonania Zamowienia wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do IDW).

Szczegolowe warunki zawarte s? w TOM-ie I SIWZ (IDW). Ocena spelniania warunku okre?lonego powy?ej nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow o ktorych mowa w punkcie 9.7.3. IDW.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

W celu oceny ofert Zamawiaj?cy przyjmuje nast?puj?ce kryteria:

?Calkowita cena brutto ? waga: 90 %;

?Termin wykonania ? waga 10 %.

Szczegolowe kryteria opisane s? w TOM-ie I SIWZ (IDW).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium w wysoko?ci 8 000 PLN (slownie: osiem tysi?cy zlotych 00/100).

2. Wadium musi by? wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie nale?ne Wykonawcy b?dzie platne na rachunek bankowy wskazany na prawidlowo wystawionej przez Wykonawc? fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia. Za dzie? zaplaty Strony zgodnie przyjmuj? dzie? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki Umowy stanowi TOM II SIWZ (WU).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach

42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 3

Pokoj 11.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Szczegolowe informacje dotycz?ce sposobu zlo?enia oferty oraz informacje dotycz?ce wymaganych dokumentow zawarte s? w TOM-ie I SIWZ (IDW).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov
Fax: +48 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu Zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy.

2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do ktorych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli informacje te zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli informacje zostaly przeslane w inny sposob.

6.Odwolanie wobec tre?ci Ogloszenia o Zamowieniu, a tak?e postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 21.5 i 21.6 IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowskie Gory: Forestry services

2017/S 190-389990

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach
ul. Nakielska 3
Tarnowskie Gory
42-600
Poland
Contact person: Gabriela Wypadlok
Telephone: +48 327192350
E-mail: gabriela.wypadlok@plk-sa.pl
Fax: +48 7192424
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wycinka drzew i krzewow na linii 140 km 16,400 ? 18,100 na terenie dzialania Zakladu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach.

Reference number: 0444/IZ09GM/20317/07196/17/P
II.1.2) Main CPV code
77200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 273 506.96 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
77200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 273 506.96 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Tarnowskie Gory: Forestry services
ND Document number 389990-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place TARNOWSKIE GORY
AU Authority name PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77200000 - Forestry services
OC Original CPV code 77200000 - Forestry services
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.plk-sa.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >