Poland-Warsaw: Road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003875627356891
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 389982-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road transport services

2017/S 190-389982

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.termika.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Transport samochodowy ubocznych produktow spalania z zakladow PGNiG TERMIKA SA do PKL Keramzyt w ramach umow ramowych.

Reference number: 18MPPA003
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca wykonuje na zlecenie Zamawiaj?cego, przewoz transportem samochodowym ubocznych produktow spalania (zwanych dalej ?ups), powstalych w procesie spalania w?gla kamiennego w zakladach Zamawiaj?cego. Jako ups nale?y rozumie?: popiol fluidalny, popiol lotny konwencjonalny, ?u?el. Przewozy b?d? si? odbywaly z zakladow nale??cych do Zamawiaj?cego do PKL Keramzyt Sp. z o.o. ul. Warszawska 43, 96 ? 320 Mszczonow.

Zamawiaj?cy planuje zawrze? 5 umow ramowych.

Przedmiotem Zamowienia s? przewozu obejmuj?ce transport popiolu konwencjonalnego o kodzie 10 01 02, popiolu fluidalnego o kodzie 10 01 82 oraz, ?u?la o kodzie 10 01 01. ?wiadczenie konkretnej uslugi zlecane b?dzie w drodze ka?dorazowego wyboru najlepszej oferty zlo?onej w odpowiedzi na zaproszenie do zlo?enia oferty na skonkretyzowane zamowienie jednostkowe.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 18MPPA003 z zal?cznikami.

Zamawiaj?cy zgodnie z art. 29 ust.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4) Description of the procurement:

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca wykonuje na zlecenie Zamawiaj?cego, przewoz transportem samochodowym ubocznych produktow spalania (zwanych dalej ?ups), powstalych w procesie spalania w?gla kamiennego w zakladach Zamawiaj?cego. Jako ups nale?y rozumie?: popiol fluidalny, popiol lotny konwencjonalny, ?u?el. Przewozy b?d? si? odbywaly z zakladow nale??cych do Zamawiaj?cego do PKL Keramzyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonow.

Zamawiaj?cy planuje zawrze? 5 umow ramowych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu na jego wezwanie odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z post?powania wyklucza si? wykonawcow, ktorzy:

? nie wykazali spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia;

? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo:

a) o ktorym mowa w? art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6.6.1997 ? Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z po?n. zm.) lub? art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 20 ustawy z 6.6.1997 ? Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium RP.

? je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyl?czeniem skazania tej osoby za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy ? art. 133 ust. 4 Ustawy);

? wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub te? zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci;

? ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub obiektywne

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ?kryteriami selekcji, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow;

? ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia;

? ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia;

? ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

? ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary,

? wobec ktorego orzeczono tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne,

? wykonawcow, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow, zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski,

o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia

? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy wyka?? si? posiadaniem decyzji na transport odpadow o kodzie 10 01 01, 10 01 02, 10 01 82 lub dysponowaniem decyzj? podmiotu trzeciego na transport odpadow o kodzie 10 01 01, 10 01 02, 10 01 82.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia wadium na etapie skladania ofert w celu wybrania Wykonawcow, z ktorymi zostan? zawarte umowy ramowe.

Zamawiaj?cy mo?e ??da? zlo?enia wadium na zabezpieczenie oferty skladanej w post?powaniu na wybor Wykonawcy zamowienia jednostkowego.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki platno?ci okre?la wzor umowy 18MPPA003.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, zobowi?zani s? przedstawi? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie Zamawiaj?cy ??da przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow najpo?niej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze umowy 18MPPA003 stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Okres realizacji zamowienia ? w zakresie daty rozpocz?cia realizacji zamowienia podano planowany termin podpisania umowy. Ostateczny termin podpisania umowy mo?e ulec zmianie ze wzgl?du na czas trwania post?powania przetargowego, nie po?niej jednak ni? do uplywu terminu zwi?zania ofert?. Zmiana daty podpisania umowy nie mo?e stanowi? podstawy do ??dania przez Wykonawc? zmian terminow przewidzianych we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Modli?skiej 15, sala 204 w budynku biurowym Elektrocieplowni ?era?.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj?cy zamie?ci na stronie: www.termika.pgnig.pl informacje dotycz?ce:

a) kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy na podstawie Art. 24aa. ust. 1. Ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy uszereguje oferty Wykonawcow wg. cen ofert w kolejno?ci rosn?cej nadaj?c nr 1 ofercie z najni?sz? cen? oferty. Je?eli wi?cej ni? jedna oferta zawiera jednakow? cen? oferty, ka?da z nich otrzymuje kolejny numer i nast?pne numery.

Wybor Wykonawcy zamowienia jednostkowego w ramach zawartych umow ramowych b?dzie si? odbywal z zastosowaniem kryterium oceny ofert ? Cena 100 %.

Zamawiaj?cy w toku badania i oceny ofert mo?e ??da? od Wykonawcow wyja?nie? dotycz?cych tre?ci zlo?onych ofert.

W przypadku pojawienia si? w tek?cie oferty oczywistej omylki pisarskiej, oczywistej omylki rachunkowej, Zamawiaj?cy poprawi je i niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.

Zamawiaj?cy poprawi rownie?, i niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona, inne omylki polegaj?ce na niezgodno?ci oferty

z SIWZ, nie powoduj?ce istotnych zmian w tre?ci oferty.

Dla ka?dej z cz??ci Zamawiaj?cy planuje zawrze? umowy ramowe z maksymalnie pi?cioma Wykonawcami, ktorzy przedstawi? najni?sze ceny oferty, spo?rod ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu. Je?eli na pozycji nr 5 i kolejnych znajdzie si? wi?cej ni? jeden Wykonawca z jednakow? cen? oferty, zamawiaj?cy zawrze w tym przypadku umowy ramowe z Wykonawcami zajmuj?cymi pozycje od 1 do 5 i wszystkimi Wykonawcami zajmuj?cymi pozycj? nr 5 i nast?pne z tak? sam? cen? oferty.

Oferta pod rygorem niewa?no?ci powinna by? sporz?dzona w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? zosta? zlo?one wraz z tlumaczeniami na j?zyk polski.

Oferta wraz z zal?cznikami musi by? podpisana przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania Wykonawcy. Upowa?nienie (pelnomocnictwo) do podpisania oferty winno by? dol?czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentow zal?czonych przez Wykonawc?.

Przedkladaj?c swoj? ofert? przetargow? Wykonawca akceptuje w calo?ci i bez zastrze?e? warunki realizacji zamowienia okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej zwanej ?SIWZ) wraz ze wszystkim zal?cznikami stanowi?cymi jej integraln? cz???.

W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, Wykonawca zal?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu dost?pnego w formie edytowalnej pod adresem internetowym www.termika.pgnig.pl Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?. Jednocze?nie Zamawiaj?cy w sposob okre?lony w pkt. 8.12 SIWZ za??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt. 8.12.2- 8.12.8 SIWZ.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Je?eli wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy? weryfikacji podstaw wykluczenia.

Jednolity dokument sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy PE.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Road transport services

2017/S 190-389982

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Transport samochodowy ubocznych produktow spalania z zakladow PGNiG TERMIKA SA do PKL Keramzyt w ramach umow ramowych.

Reference number: 18MPPA003
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Road transport services
ND Document number 389982-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name PGNiG Termika SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60100000 - Road transport services
OC Original CPV code 60100000 - Road transport services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.termika.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >