Poland-Warsaw: Hypochlorites and chlorates

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003875942484742
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 389955-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Hypochlorites and chlorates

2017/S 190-389955

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Agnieszka ?wist, Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?
Telephone: +48 224455328
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpwik.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5 pok.313
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?, pokoj 313
Telephone: +48 224455317
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu oraz podchlorynu sodu: Zadanie 1. Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu, Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu.

Reference number: 01321/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2017
II.1.2) Main CPV code
24312200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu oraz podchlorynu sodu: Zadanie 1. Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu, Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu (szczegolowy opis zawiera Cz??? III SIWZ).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24312200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Warszawa, Wieliszew.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24312200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisow. Nie dotyczy.

1.2 nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamowie? publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z po?n. zm) zwanej dalej ?Ustaw? lub ?Pzp (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp ) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Pzp.

2. Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu (wg formuly ?spelnia ? nie spelnia) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wst?pnego o?wiadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia ?JEDZ ? w stosunku do wszystkich Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty, oraz

b) dokumentow oraz o?wiadcze?, potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ? dot. Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona.

3. Zamawiaj?cy ??da zlo?enia:

3.1a) Na etapie skladania ofert od wszystkich Wykonawcow:

a) Jednolitego/tych europejskiego/ich dokumentu/ow zamowienia ? zgodnie z pkt 6.1 a) IDW, stanowi?cej Cz??? I SIWZ;

b) Dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.5 IDW

c) Innych o?wiadcze? i dokumentow, co do ktorych wskazane jest w SIWZ, ?e nale?y je zal?czy? do oferty.

3.1 b) Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW.

3.1 c) Ka?dy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowi?zany jest do zlo?enia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiaj ?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o ktorym mowa w pkt 6.1.c) IDW.

3.1 d) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osob ktore maj? miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorych dotyczy dokument okre?lony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, sklada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 1.1: Nie dotyczy.

5. Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 Ustawy (z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4-8 Ustawy. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow odpowiednich dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.1.b) IDW.

III.1.2) Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenie), tj.:

Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuj?:

a) co najmniej dwie dostawy (umowy) z ktorych ka?da wynosila minimum 50 Mg 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu ? dla Zadania nr 1,

b) co najmniej jedn? dostaw? (umow?) ktora wynosila minimum 500 Mg podchlorynu sodu ? dla Zadania nr 2.

1.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1.1. Wykonawca ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych, referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

3. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 1.2. Wykonawca ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Nie dotyczy

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, oglaszany w sposob przewidziany uchwale Zarz?du NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i oglaszania bie??cych kursow walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z po?n.zm.).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 1: 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych i 00/100),

Zadanie nr 2: 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych i 00/100).

2. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy: nie dotyczy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Okre?lone w IDW.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy okre?lone zostaly w Projekcie umowy, stanowi?cej Cz??? II SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, sala 315.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartal 2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogloszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogloszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku zlo?enia dokumentow tam wskazanych).

3. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sklada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt 6.6. IDW.

4. Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.

5. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

6. Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y zlo?y? wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

7. Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i zlo?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w ogloszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia oraz Pzp.

8. Wymagany termin wykonania zamowienia:

Zadanie 1: Dostawy cz??ciowe b?d? realizowane sukcesywnie, w zale?no?ci od potrzeb technologicznych Zamawiaj?cego, w terminie od dnia 1.1.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku lub do wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia, w zale?no?ci od tego, ktore z tych zdarze? nast?pi wcze?niej.

Zadanie 2: Dostawy cz??ciowe b?d? realizowane sukcesywnie, w zale?no?ci od potrzeb technologicznych Zamawiaj?cego, w terminie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w 3 ust. 1, w zale?no?ci od tego, ktore z tych zdarze? nast?pi jako pierwsze.

9. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty:

1) Aktualny atest jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow w rozumieniu 21 ust. 2 pkt. 2 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) potwierdzaj?cy, i? zaoferowany 25 % roztwor wodnego chlorynu sodowego zostal dopuszczony do uzdatniania wody pitnej lub przeznaczonej do spo?ycia ? na Zadanie 1.

2) Kart? charakterystyki dla zaoferowanego produktu zgodn? z Zal?cznikiem II Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.5.2015 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole? i stosowanych ogranicze? w zakresie chemikaliow (REACH) ? na Zadanie 1. i 2.

3) Specyfikacj? techniczn? lub inny dokument potwierdzaj?cy parametry zaoferowanego produktu ? na Zadanie 1. i 2.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
a
a
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.

?rodkami ochrony prawnej, s?:

a) odwolanie,

b) skarga do s?du

Kwestie dotycz?ce odwolania uregulowane s? w art. 180 -198 Ustawy

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 198 a -198 g Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Hypochlorites and chlorates

2017/S 190-389955

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Contact person: Agnieszka ?wist, Pion Zamowie? Publicznych ? Dzial Post?powa?
Telephone: +48 224455328
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.mpwik.com.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu oraz podchlorynu sodu: Zadanie 1. Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu, Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu.

Reference number: 01321/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2017
II.1.2) Main CPV code
24312200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24312200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24312200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Hypochlorites and chlorates
ND Document number 389955-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 24312200 - Hypochlorites and chlorates
OC Original CPV code 24312200 - Hypochlorites and chlorates
RC NUTS code PL911
PL912
IA Internet address (URL) www.mpwik.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >