Poland-Warsaw: Pipeline machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003875994772915
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389952-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline machinery

2017/S 190-389952

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Telephone: +48 583258160
E-mail: malgorzata.karczewska@psgaz.pl
Fax: +48 583263504
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku
ul. Walowa 41/43
Gda?sk
80-858
Poland
Contact person: Malgorzata Karczewska
Telephone: +48 583258160
E-mail: malgorzata.karczewska@psgaz.pl
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku
ul. Walowa 41/43
Gda?sk
80-858
Poland
Contact person: Malgorzata Karczewska
Telephone: +48 583258160
E-mail: malgorzata.karczewska@psgaz.pl
Fax: +48 583263504
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa maszyn i urz?dze? do zarz?dzania gazem wraz z transportem i rozladunkiem dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku.

Reference number: 2017/WG00/WP-000352
II.1.2) Main CPV code
42997000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa maszyn i urz?dze? do zarz?dzania gazem wraz z transportem i rozladunkiem dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku

Zadanie 1. Systemy do blokowania przeplywu gazu w gazoci?gach

1.1.Kolumna do balonowania gazoci?gow DN 80-300 typ VEW

1.2 Podwojna kolumna do balonowania gazoci?gow Dn 80 ? 300 typ VEW

1.3 Podwojna kolumna do balonowania gazoci?gow Dn 80 ? 300 typ VEW z urz?dzeniem do nawiercania oraz balonami

1.4 Balony zaporowe do wstrzymywania przeplywu gazu

1.5. Hybrydowy system do zamykania pod ci?nieniem

1.6 Zestawy do wl?cze?

Zadanie 2 Systemy do nawiercania gazoci?gow

2.1. System do wykonywania wl?cze? pod ci?nieniem na gazoci?gach stalowych w zakresie ?rednic DN 40 DN150 ? 2 zestawy

2.2 Nap?dy do urz?dze? do nawiercania pod ci?nieniem

Zadanie 3 Urz?dzenie do wl?cze? przyl?czy ? 1 komplet

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ i umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1. Systemy do blokowania przeplywu gazu w gazoci?gach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

I. Zadanie 1. Systemy do blokowania przeplywu gazu w gazoci?gach

1.1.Kolumna do balonowania gazoci?gow DN 80-300 typ VEW

1.2 Podwojna kolumna do balonowania gazoci?gow Dn 80 ? 300 typ VEW

1.3 Podwojna kolumna do balonowania gazoci?gow Dn 80 ? 300 typ VEW z urz?dzeniem do nawiercania oraz balonami

1.4 Balony zaporowe do wstrzymywania przeplywu gazu

1.5. Hybrydowy system do zamykania pod ci?nieniem, Fabrycznie nowe urz?dzenie do dwustronnego, hermetycznego zamkni?cia przeplywu gazu w czynnych gazoci?gach PE z mo?liwo?ci? zamykania tak?e ruroci?gow stalowych.

a) urz?dzenie musi spelnia? nast?puj?ce funkcje: zamyka? przeplyw gazu w gazoci?gach PE oraz stalowych, w przypadku rur PE SDR 11 oraz 17,6; pracowa? przy ci?nieniu roboczym 5 bar; obslugiwa? rury w pelnym zakresie ?rednic od ? do PE 63 ? 110 -125, Stal: 2"-2"1/2-3"-4"; zapewnia? mo?liwo?? podl?czenia bajpasu bez konieczno?ci dokonania dodatkowego nawiertu.

b) Urz?dzenie musi posiada? oznakowanie CE oraz deklaracj? zgodno?ci CE z wymaganiami:

Dyrektywy 2006/42/EC (MAD-Maszyny)

Dyrektywy 97/23/EC (PED-Urz?dzenia ci?nieniowe)

Dyrektywy 94/9/EC (ATEX-Urz?dzenia i systemy ochronne przeznaczone do u?ytku w przestrzeniach zagro?onych wybuchem)

zgodnie z Ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno?ci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1645, j.t.)

zgodnie z Ustaw? z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno?ci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542, j.t.)

c) Wraz z urz?dzeniem Wykonawca dostarczy: Specyfikacj? STOP-SYSTEM PE/Stal,Kart? gwarancyjn?.

d) Pierwsza praca wykonywana przez Zamawiaj?cego jest wykonywana po instrukta?u i pod nadzorem pracownika dostawcy.

1.6 Zestawy do wl?cze?

a)Zestaw do wl?cze? typu A Specyfikacja: Zestaw frezow HSS DN 80 (72 mm)- 1 szt.;100 (90mm) ? 2 szt.; 150 (140mm)- 1 szt.; HSS 3/8'' gwint wew. do rur stalowych 2'' DN 56,5 ? 2 szt.

Zestaw powinny wspolpracowa? z systemami hutz + baumgarten gmbh & co b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego.

b) Zestaw do wl?cze? typu B Specyfikacja: Frez do SS 8" fi 190 mm ? 1 szt.

Zestaw powinny wspolpracowa? z systemami Ravetti s.r.l, .b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego.

II. Miejsce dostawy: PSG Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku, ul Walowa 41/43,Gda?sk

III. Wszystkie dostarczone urz?dzenia w powy?szych Zadaniach musz? by? fabrycznie nowe oraz przydatne do u?ytkowania przez okres co najmniej 24 m-cy od daty dostawy.

IV. Wymagany okres gwarancji: nie krotszy ni? 24 m-ce, licz?c od daty odbioru przedmiotu dostawy bez uwag. Do ka?dego dostarczonego urz?dzenia powinna by? dol?czona karta gwarancyjna z podaniem numeru urz?dzenia obj?tego warunkami gwarancji.

V. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 2 do SIWZ i umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 Systemy do nawiercania gazoci?gow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

I. Zadanie 2 Systemy do nawiercania gazoci?gow

1. System do wykonywania wl?cze? pod ci?nieniem na gazoci?gach stalowych w zakresie ?rednic DN 40 DN150 ? 2 zestawy

Urz?dzenie do wl?cze? stal powinno zapewnia?:

? wykonywanie wl?cze? do czynnej sieci gazowej ze stali w zakresie ?rednic DN 40 DN150,

? prac? przy ci?nieniu roboczym w gazoci?gu, co najmniej do 0,5 MPa

? mo?liwo?? sprawdzania szczelno?ci pol?cze? spawanych, przyl?czy gazowych wraz z urz?dzeniem nawiercaj?cym.

2. Nap?dy do urz?dze? do nawiercania pod ci?nieniem ? Nap?dy powinny wspolpracowa? z systemami do hermetycznego nawiercania gazoci?gow hutz + baumgarten gmbh & co b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego.

II. Miejsce dostawy: PSG Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku, ul Walowa 41/43,Gda?sk

III. Wszystkie dostarczone urz?dzenia w powy?szych Zadaniach musz? by? fabrycznie nowe oraz przydatne do u?ytkowania przez okres co najmniej 24 m-cy od daty dostawy.

VI. Wymagany okres gwarancji: nie krotszy ni? 24 m-ce, licz?c od daty odbioru przedmiotu dostawy bez uwag. Do ka?dego dostarczonego urz?dzenia powinna by? dol?czona karta gwarancyjna z podaniem numeru urz?dzenia obj?tego warunkami gwarancji.

V. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 2 do SIWZ i umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3 Urz?dzenie do wl?cze? przyl?czy ? 1 komplet

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.4) Description of the procurement:

I. Zadanie 3 Urz?dzenie do wl?cze? przyl?czy ? 1 komplet

a) urz?dzenie do nawiercania czynnych gazoci?gow stalowych o ci?nieniu roboczym do 4 bar i wykonywania podl?cze? dla ?rednic DN 15, 20, 25, 32, 50

b) powinno posiada? malogabarytow? plask? zasuw? plytow?

c) korpus z tulej? posuwu

d) komplet walkow i ksztaltek akcesoryjnych, wiertla i frezy (w tym frezy 35, 46), uwaga ? w komplecie dwa walki (dr??ki) do mocowania frezow.

e) urz?dzenie musi by? przystosowane do wykonywania wl?cze? (przewiertow) przez trojniki typu ?piedfort

f) calo?? zapakowana w skrzyni? metalow? do transportu,

II. Miejsce dostawy: PSG Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku, ul Walowa 41/43,Gda?sk

III. Wszystkie dostarczone urz?dzenia w powy?szych Zadaniach musz? by? fabrycznie nowe oraz przydatne do u?ytkowania przez okres co najmniej 24 m-cy od daty dostawy.

IV. Wymagany okres gwarancji: nie krotszy ni? 24 m-ce, licz?c od daty odbioru przedmiotu dostawy bez uwag. Do ka?dego dostarczonego urz?dzenia powinna by? dol?czona karta gwarancyjna z podaniem numeru urz?dzenia obj?tego warunkami gwarancji.

V. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zal?czniku nr 2 do SIWZ i umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1.1 nie podlegaj? wykluczeniu,

1.2 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w Rozdziale III 1.2 Ogloszenia

2. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniana wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w pkt. 7 SIWZ.

6. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

7.Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca wyka?e, i? znajduje si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 100 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium:

dla Zadania nr 1 w wysoko?ci: 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych 00/100).

dla Zadania nr 2 w wysoko?ci: 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100).

dla Zadania nr 3 w wysoko?ci: 1 000 PLN (slownie: jeden tysi?c zlotych 00/100).

2. Wadium wedlug wyboru Wykonawcy mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

2.1 pieni?dzu ? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Bank Pekao S.A., nr rachunku: 37 1240 6292 1111 0010 5521 8798

2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z po?n. zm.).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia, na adres wskazany w ust. 6, prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstaw? do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy stosownie do postanowie? 4.5. wzoru umowy. Wykonawca wystawi faktur? VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Platno?? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzie? platno?ci Strony przyjmuj? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiaj?cego z chwil? powiadomienia go przez Wykonawc? poprzez pisemne o?wiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy.

3. W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawca mo?e naliczy? Zamawiaj?cemu odsetki za zwlok? w ustawowej wysoko?ci.

4. Wzor umowy stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostaly zawarte we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego w punkcie 6.1.2.2 SIWZ.

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

3. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

5. o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu Zgodnie z pkt 7.7. SIWZ.

Szczegolowe informacje dotycz?ce skladania o?wiadcze? i dokumentow znajduj? si? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224567801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline machinery

2017/S 190-389952

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Telephone: +48 583258160
E-mail: malgorzata.karczewska@psgaz.pl
Fax: +48 583263504
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa maszyn i urz?dze? do zarz?dzania gazem wraz z transportem i rozladunkiem dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gda?sku.

Reference number: 2017/WG00/WP-000352
II.1.2) Main CPV code
42997000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1. Systemy do blokowania przeplywu gazu w gazoci?gach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 Systemy do nawiercania gazoci?gow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3 Urz?dzenie do wl?cze? przyl?czy ? 1 komplet

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42997000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Pipeline machinery
ND Document number 389952-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42997000 - Pipeline machinery
OC Original CPV code 42997000 - Pipeline machinery
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >