Poland-Warsaw: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003876089408172
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391133-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity

2017/S 191-391133

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mokotowska Fundacja Warszawianka ? Wodny Park
ul. Merliniego 4
Warszawa
02-511
Poland
Contact person: Angelika Jamrozik
Telephone: +48 228540130
E-mail: a.jamrozik@wodnypark.com.pl
Fax: +48 228540140
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wodnypark.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Fundacja
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka ? Wodny Park.

Reference number: MFWWP/RZP/1/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka ? Wodny Park. Przewidywane zu?ycie miesi?czne wynosi ogolem 392,5 MWh. Przewidywane zu?ycie w okresie 24 miesi?cy. ? 9 420 MWh. Przewidywane zu?ycie roczne wynosi 4 710 MWh, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 253 009.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Ul. Merliniego 4

02-511 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest: dostawa energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka ? Wodny Park.

2. Umowa b?dzie obowi?zywala 24 miesi?ce od wyga?ni?cia aktualnej lecz nie po?niej ni? od 1.1.2018 r. lub do wcze?niejszego wyczerpania kwoty okre?lonej w niniejszej umowie.

3. Dla punktow poboru; 02-511 Warszawa, ul. Dominika Merliniego 4.

4. Szczegolowy opis odbioru Przyl?cze I.

miejsce przyl?czenia: Stacja transformatorowa nr 2534

grupa przyl?czeniowa: III

grupa taryfowa obecnie obowi?zuj?ca: B23

moc przyl?czeniowa: 1650 kW

zamowiona moc umowna Pu 500 kW.

Nr licznika 97778952, nr PPE PL0000010251100000000000000003128

Moc umowna Pu wynosi: 500 kW, nr lokalu 3000003013.

5. Szczegolowy opis odbioru Przyl?cze II

miejsce przyl?czenia: Stacja transformatorowa nr 2534

grupa przyl?czeniowa: III

grupa taryfowa obecnie obowi?zuj?ca: B23

moc przyl?czeniowa: 1650 kW

zamowiona moc umowna Pu 450 kW.

Nr licznika 97778958, nr PPE PL0000010251100000000000000003132

Moc umowna Pu wynosi: 450 kW, nr lokalu 3000003017.

Przewidywane zu?ycie miesi?czne wynosi ogolem 392,5 MWh

Przewidywane zu?ycie w okresie 24 miesi?cy. ? 9 420 MWh.

Przewidywane zu?ycie roczne wynosi 4 710 MWh

6. Podane w opisie przedmiotu zamowienia szacunkowe warto?ci zu?ycia energii elektrycznej maj? jedynie charakter orientacyjny, przyj?ty do obliczenia warto?ci zamowienia, co nie odzwierciedla realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego, zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci.

7. Wykonawcy nie b?dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie z tytulu pobrania przez zamawiaj?cego mniejszej lub wi?kszej ni? przewidywana ilo?? energii elektrycznej.

8. Sprzeda? energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami aktualnie obowi?zuj?cej ustawy z dnia 10.04.1997.Prawo Energetyczne/tekst jedn. Dz. U.

z 2006 r. Nr 89, poz.625 z po?niejszymi zmianami, oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.

9. Podstaw? rozliczenia za sprzedan? energi? elektryczn? b?dzie faktyczne zu?ycie w kWh oraz zaoferowana cena jednostkowa.

10.Dostarczana energia elektryczna musi spelnia? parametry jako?ciowe oraz techniczne okre?lone ustaw? Prawo Energetyczne oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz polskimi normami.

11.Wykonawca wybrany w post?powaniu przetargowym, z ktorym b?dzie zawierana umowa otrzyma upowa?nienie Zamawiaj?cego niezb?dne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Uklad pomiarowo ? rozliczeniowy zostal zmodernizowany w 2011 r. zgodnie z uzgodnionym

z RWE Stoen projektem technicznym oraz przepisami budowy Urz?dze? Elektrycznych, sprawdzony

i oplombowany. Modernizacj? wykonano w oparciu o liczniki ZMD405CT.0459 2 szt., modemie

CU-P32, adapterze CU-ADP1 Firmy Landys + Gyr i niezb?dnym oprzyrz?dowaniu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 120-242392
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGE Obrot S.A. Oddzial z siedzib? w Warszawie
ul. Marsa 95
Warszawa
04-470
Poland
Telephone: +48 227382440
E-mail: anna.strzemieczna@gkpge.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.pge-obrot.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 253 009.66 PLN
Total value of the contract/lot: 1 926 428.29 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwlawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI Ustawy prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity

2017/S 191-391133

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mokotowska Fundacja Warszawianka ? Wodny Park
ul. Merliniego 4
Warszawa
02-511
Poland
Contact person: Angelika Jamrozik
Telephone: +48 228540130
E-mail: a.jamrozik@wodnypark.com.pl
Fax: +48 228540140
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wodnypark.com.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka ? Wodny Park.

Reference number: MFWWP/RZP/1/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 253 009.66 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 120-242392

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGE Obrot S.A. Oddzial z siedzib? w Warszawie
ul. Marsa 95
Warszawa
04-470
Poland
Telephone: +48 227382440
E-mail: anna.strzemieczna@gkpge.pl
NUTS code: PL

Internet address: www.pge-obrot.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 253 009.66 PLN
Total value of the contract/lot: 1 926 428.29 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity
ND Document number 391133-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place WARSAW
AU Authority name Mokotowska Fundacja Warszawianka ? Wodny Park
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.wodnypark.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >