Poland-Warsaw: Miscellaneous organic chemicals

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003876427915617
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 389942-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous organic chemicals

2017/S 190-389942

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobl? 8
Pozna?
61-860
Poland
Contact person: Elzbieta Korpal
Telephone: +48 618545768
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nawaniacza THT.

Reference number: 2017/W300/WP-000278
II.1.2) Main CPV code
24327000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest dostawa nawaniacza (rozumiana jako zakup, transport i uzupelnienie nawaniacza w stacjach gazowych Zamawiaj?cego) do nawanialni eksploatowanych przez PSG sp. z o.o. dla OZG w Poznaniu, OZG w Koszalinie, OZG w Szczecinie, OZG w Gorzowie Wielopolskim.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 4 Cz??ci:

Cz??? 1: PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu,

Cz??? 2: PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie,

Cz??? 3: PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie,

Cz??? 4: PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.

Zamawiaj?cy podaje szacunkowe ilo?ci nawaniacza THT:

Cz??? 1: 24400 kg,

Cz??? 2: 4900 kg,

Cz??? 3: 7500 kg,

Cz??? 4: 6200 kg.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Teren dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

II.2.4) Description of the procurement:

Nawaniaczem b?d?cym przedmiotem zamowienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany ?rodek nawaniaj?cy powinien posiada? nast?puj?ce parametry:

zawarto?? THT: min. 97 %,

temperatura wrzenia +118C do + 123 C,

temperatura m?tnienia: max. -20C,

wygl?d: przezroczysty, bez wytr?ce? i zanieczyszcze?

Wykaz nawanialni, do ktorych ma by? dostarczany nawaniacz stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia i mo?e by?

w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiaj?cego bez konieczno?ci zawarcia aneksu do Umowy. W szczegolno?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwi?kszania ilo?ci nawanialni, zmiany ich lokalizacji w granicach obszaru prowadzonej przez Zamawiaj?cego dzialalno?ci, przy czym zwi?kszenie ilo?ci nie wplywa na zmian? maksymalnej ilo?ci dostarczanego nawaniacza, ani na wynagrodzenie Wykonawcy.

Napelnienie zbiornikow na poszczegolnych obiektach odbywa? si? b?dzie na podstawie polece? wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana przedmiotowa umowa powinien rownie?:

? spelnia? wymogi zwi?zane z przepisami Umowy europejskiej dotycz?cej mi?dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), Dz. U. 2013 Nr 815, t. j. dot. transportu materialow niebezpiecznych,

? spelnia? przepisy zwi?zane z magazynowaniem materialow niebezpiecznych,

? posiada? ci?nieniowe zbiorniki transportowe,

? posiada? ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, wa?ne przez caly okres zwi?zania Umow? na poziomie zapewniaj?cym ochron? ubezpieczeniow? nie ni?sz? ni? 500 000 Dzial Zamowie? Publicznych, paw. C 2, pok.117 (slownie: pi??set tysi?cy zlotych), niezale?nie od ilo?ci zawartych Umow z Zamawiaj?cym.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne z opisywanym w SIWZ przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2) i ust.3 ustawy. Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 i 4 Ustawy, w przypadku wymagania przez Zamawiaj?cego przedstawienia certyfikatow wydanych przez okre?lon? jednostk? oceniaj?c? zgodno??, zamawiaj?cy akceptuje rownie? certyfikaty wydane przez inne rownowa?ne jednostki oceniaj?ce zgodno??. Zamawiaj?cy akceptuje odpowiednie ?rodki dowodowe, inne ni? te, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, w szczegolno?ci dokumentacj? techniczn? producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost?pu do certyfikatow lub sprawozda? z bada?, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, ani mo?liwo?ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost?pu nie mo?e by? przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ?e dany wykonawca udowodni, ?e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj? wymogi lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj. prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilo?ci nieprzekraczaj?cej 20 % z okre?lonych dla ka?dej z Cz??ci ilo?ci nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysluguj? z tego tytulu ?adne dodatkowe roszczenia, w szczegolno?ci Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiaj?cego roszczenie o zaplat? ro?nicy mi?dzy wy?ej okre?lon? l?czn? ilo?ci? nawaniacza, a ilo?ci? rzeczywi?cie zamowion? przez Zamawiaj?cego i dostarczon? Zamawiaj?cemu w czasie obowi?zywania Umowy.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo tak?e prawo opcji polegaj?ce na jednostronnej zmianie zakresu ?wiadczenia w ramach Umowy, polegaj?ca na rezygnacji Zamawiaj?cego z uslug transportu i uzupelnienia nawaniacza THT do nawanialni, wskazanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ/umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu umniejszeniu o koszt transportu i uzupelnienia 1 kilograma THT, wskazany w 4 ust. 1 b) Umowy. Przekazanie zamowionego nawaniacza THT nast?pi w lokalizacjach znajduj?cych si? na terenie danego Oddzialu Zakladu Gazowniczego wla?ciwego dla danej Cz??ci (Umowy) tj.: Cz??? 1 ? w Poznaniu i Kaliszu, Cz??? 2 w Koszalinie, Cz??? 3 w Szczecinie, Cz??? 4 w Gorzowie Wlkp. Zmiana nast?pi poprzez jednostronne pisemne o?wiadczenie Zamawiaj?cego i nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku opisanym powy?ej, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu nawaniacza THT w beczkach transportowych (tj. nierdzewnych ci?nieniowych b?bnach transportowo ? magazynowych) spelniaj?cych nast?puj?ce wymagania:

a. pojemno?? robocza: 50 litrow;

a. typ: GA 50, LA 50, lub inne rownowa?ne;

b. minimalne ci?nienie robocze 0,5 MPa;

c. czynnik magazynowy ? THT tetrahydrotiofen (C4H8S);

d. otwor wlewowy 2 wraz z uszczelk? i korkiem za?lepiaj?cym;

e. beczki powinny posiada? podstaw? umo?liwiaj?c? transport w pozycji pionowej;

f. zawory umieszczone w gornej cz??ci zbiornika powinny by? zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie stalowego kolnierza;

g. w widocznym miejscu powinna znajdowa? si? tabliczka informacyjna zawieraj?ca dane producenta, maksymaln? pojemno?? zbiornika, maksymalne ci?nienie robocze i mas?;

h. konstrukcja zbiornika powinna umo?liwia? monta? tymczasowego zestawu uziemiaj?cego poprzez zacisk typu ?krokodylek;

i. calo?? konstrukcji powinna by? wykonana ze stali kwasoodpornej;

j. wszystkie uszczelnienia powinny by? odporne na dzialanie THT;

k. dostosowany do opro?niania ci?nieniowego;

l. wyposa?one w zawor wlotowy (do napelniania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? oraz zawor wylotowy (do opro?niania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? lub kompatybilne z tymi zl?czkami.

m. beczki powinny posiada? dokumentacj? producenta, cech? UN, dopuszczaj?c? do obrotu zgodnie z przepisami transportowymi ADR. Wszelkie dopuszczenia wymagane przepisami prawa le?? po stronie Wykonawcy;

n. beczki transportowe (tj. nierdzewne ci?nieniowe b?bny transportowo-magazynowe) powinny by? wielokrotnego u?ytku i powinny stanowi? wlasno?? Wykonawcy.

Zamawiaj?cy deklaruje, ?e w przypadku rezygnacji z uslugi transportu i uzupelniania THT minimalna warto?? jednorazowego zamowienia THT w beczkach do jednej ze wskazanych lokalizacji (Pozna?, Koszalin, Szczecin, Gorzow) wyniesie 500 kg. Po zako?czeniu Umowy Wykonawca odbierze beczki transportowe z 4 wskazanych lokalizacji w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Strony.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci zamowienia.

Zamawiaj?cy nie wprowadza ?adnych ogranicze? w zakresie liczby cz??ci, na ktore zamowienie mo?e zosta? udzielone temu samemu wykonawcy.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych.

Warto?? szacunkowa zamowienia przekracza 418 tys. EUR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Teren dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie.

II.2.4) Description of the procurement:

Nawaniaczem b?d?cym przedmiotem zamowienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany ?rodek nawaniaj?cy powinien posiada? nast?puj?ce parametry:

zawarto?? THT: min. 97 %,

temperatura wrzenia +118C do + 123 C,

temperatura m?tnienia: max. -20C,

wygl?d: przezroczysty, bez wytr?ce? i zanieczyszcze?

Wykaz nawanialni, do ktorych ma by? dostarczany nawaniacz stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia i mo?e by?

w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiaj?cego bez konieczno?ci zawarcia aneksu do Umowy. W szczegolno?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwi?kszania ilo?ci nawanialni, zmiany ich lokalizacji w granicach obszaru prowadzonej przez Zamawiaj?cego dzialalno?ci, przy czym zwi?kszenie ilo?ci nie wplywa na zmian? maksymalnej ilo?ci dostarczanego nawaniacza, ani na wynagrodzenie Wykonawcy.

Napelnienie zbiornikow na poszczegolnych obiektach odbywa? si? b?dzie na podstawie polece? wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana przedmiotowa umowa powinien rownie?:

? spelnia? wymogi zwi?zane z przepisami Umowy europejskiej dotycz?cej mi?dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), Dz.U. 2013 Nr 815, t. j. dot. transportu materialow niebezpiecznych,

? spelnia? przepisy zwi?zane z magazynowaniem materialow niebezpiecznych,

? posiada? ci?nieniowe zbiorniki transportowe,

? posiada? ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, wa?ne przez caly okres zwi?zania Umow? na poziomie zapewniaj?cym ochron? ubezpieczeniow? nie ni?sz? ni? 500 000 zl (slownie: pi??set tysi?cy zlotych), niezale?nie od ilo?ci zawartych Umow z Zamawiaj?cym.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne z opisywanym w SIWZ przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2) i ust.3 ustawy. Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 i 4 Ustawy, w przypadku wymagania przez Zamawiaj?cego przedstawienia certyfikatow wydanych przez okre?lon? jednostk? oceniaj?c? zgodno??, zamawiaj?cy akceptuje rownie? certyfikaty wydane przez inne rownowa?ne jednostki oceniaj?ce zgodno??. Zamawiaj?cy akceptuje odpowiednie ?rodki dowodowe, inne ni? te, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, w szczegolno?ci dokumentacj? techniczn? producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost?pu do certyfikatow lub sprawozda? z bada?, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, ani mo?liwo?ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost?pu nie mo?e by? przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ?e dany wykonawca udowodni, ?e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj? wymogi lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj. prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilo?ci nieprzekraczaj?cej 20 % z okre?lonych dla ka?dej z Cz??ci ilo?ci nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysluguj? z tego tytulu ?adne dodatkowe roszczenia, w szczegolno?ci Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiaj?cego roszczenie o zaplat? ro?nicy mi?dzy wy?ej okre?lon? l?czn? ilo?ci? nawaniacza, a ilo?ci? rzeczywi?cie zamowion? przez Zamawiaj?cego i dostarczon? Zamawiaj?cemu w czasie obowi?zywania Umowy.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo tak?e prawo opcji polegaj?ce na jednostronnej zmianie zakresu ?wiadczenia w ramach Umowy, polegaj?ca na rezygnacji Zamawiaj?cego z uslug transportu i uzupelnienia nawaniacza THT do nawanialni, wskazanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ/umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu umniejszeniu o koszt transportu i uzupelnienia 1 kilograma THT, wskazany w 4 ust. 1 b) Umowy. Przekazanie zamowionego nawaniacza THT nast?pi w lokalizacjach znajduj?cych si? na terenie danego Oddzialu Zakladu Gazowniczego wla?ciwego dla danej Cz??ci (Umowy) tj.: Cz??? 1 ? w Poznaniu i Kaliszu, Cz??? 2 w Koszalinie, Cz??? 3 w Szczecinie, Cz??? 4 w Gorzowie Wlkp. Zmiana nast?pi poprzez jednostronne pisemne o?wiadczenie Zamawiaj?cego i nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku opisanym powy?ej, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu nawaniacza THT w beczkach transportowych (tj. nierdzewnych ci?nieniowych b?bnach transportowo ? magazynowych) spelniaj?cych nast?puj?ce wymagania:

a. pojemno?? robocza: 50 litrow;

a. typ: GA 50, LA 50, lub inne rownowa?ne;

b. minimalne ci?nienie robocze 0,5 MPa;

c. czynnik magazynowy ? THT tetrahydrotiofen (C4H8S);

d. otwor wlewowy 2 wraz z uszczelk? i korkiem za?lepiaj?cym;

e. beczki powinny posiada? podstaw? umo?liwiaj?c? transport w pozycji pionowej;

f. zawory umieszczone w gornej cz??ci zbiornika powinny by? zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie stalowego kolnierza;

g. w widocznym miejscu powinna znajdowa? si? tabliczka informacyjna zawieraj?ca dane producenta, maksymaln? pojemno?? zbiornika, maksymalne ci?nienie robocze i mas?;

h. konstrukcja zbiornika powinna umo?liwia? monta? tymczasowego zestawu uziemiaj?cego poprzez zacisk typu ?krokodylek;

i. calo?? konstrukcji powinna by? wykonana ze stali kwasoodpornej;

j. wszystkie uszczelnienia powinny by? odporne na dzialanie THT;

k. dostosowany do opro?niania ci?nieniowego;

l. wyposa?one w zawor wlotowy (do napelniania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? oraz zawor wylotowy (do opro?niania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? lub kompatybilne z tymi zl?czkami.

m. beczki powinny posiada? dokumentacj? producenta, cech? UN, dopuszczaj?c? do obrotu zgodnie z przepisami transportowymi ADR. Wszelkie dopuszczenia wymagane przepisami prawa le?? po stronie Wykonawcy;

n. beczki transportowe (tj. nierdzewne ci?nieniowe b?bny transportowo-magazynowe) powinny by? wielokrotnego u?ytku i powinny stanowi? wlasno?? Wykonawcy.

Zamawiaj?cy deklaruje, ?e w przypadku rezygnacji z uslugi transportu i uzupelniania THT minimalna warto?? jednorazowego zamowienia THT w beczkach do jednej ze wskazanych lokalizacji (Pozna?, Koszalin, Szczecin, Gorzow) wyniesie 500 kg. Po zako?czeniu Umowy Wykonawca odbierze beczki transportowe z 4 wskazanych lokalizacji w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Strony.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci zamowienia.

Zamawiaj?cy nie wprowadza ?adnych ogranicze? w zakresie liczby cz??ci, na ktore zamowienie mo?e zosta? udzielone temu samemu wykonawcy.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych.

Warto?? szacunkowa zamowienia przekracza 418 tys. EUR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Teren dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie.

II.2.4) Description of the procurement:

Nawaniaczem b?d?cym przedmiotem zamowienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany ?rodek nawaniaj?cy powinien posiada? nast?puj?ce parametry:

zawarto?? THT: min. 97 %,

temperatura wrzenia +118C do + 123 C,

temperatura m?tnienia: max. -20C,

wygl?d: przezroczysty, bez wytr?ce? i zanieczyszcze?

Wykaz nawanialni, do ktorych ma by? dostarczany nawaniacz stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia i mo?e by?

w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiaj?cego bez konieczno?ci zawarcia aneksu do Umowy. W szczegolno?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwi?kszania ilo?ci nawanialni, zmiany ich lokalizacji w granicach obszaru prowadzonej przez Zamawiaj?cego dzialalno?ci, przy czym zwi?kszenie ilo?ci nie wplywa na zmian? maksymalnej ilo?ci dostarczanego nawaniacza, ani na wynagrodzenie Wykonawcy.

Napelnienie zbiornikow na poszczegolnych obiektach odbywa? si? b?dzie na podstawie polece? wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana przedmiotowa umowa powinien rownie?:

? spelnia? wymogi zwi?zane z przepisami Umowy europejskiej dotycz?cej mi?dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), Dz.U. 2013 Nr 815, t. j. dot. transportu materialow niebezpiecznych,

? spelnia? przepisy zwi?zane z magazynowaniem materialow niebezpiecznych,

? posiada? ci?nieniowe zbiorniki transportowe,

? posiada? ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, wa?ne przez caly okres zwi?zania Umow? na poziomie zapewniaj?cym ochron? ubezpieczeniow? nie ni?sz? ni? 500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych), niezale?nie od ilo?ci zawartych Umow z Zamawiaj?cym.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne z opisywanym w SIWZ przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2) i ust.3 ustawy. Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 i 4 Ustawy, w przypadku wymagania przez Zamawiaj?cego przedstawienia certyfikatow wydanych przez okre?lon? jednostk? oceniaj?c? zgodno??, zamawiaj?cy akceptuje rownie? certyfikaty wydane przez inne rownowa?ne jednostki oceniaj?ce zgodno??. Zamawiaj?cy akceptuje odpowiednie ?rodki dowodowe, inne ni? te, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, w szczegolno?ci dokumentacj? techniczn? producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost?pu do certyfikatow lub sprawozda? z bada?, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, ani mo?liwo?ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost?pu nie mo?e by? przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ?e dany wykonawca udowodni, ?e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj? wymogi lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj. prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilo?ci nieprzekraczaj?cej 20 % z okre?lonych dla ka?dej z Cz??ci ilo?ci nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysluguj? z tego tytulu ?adne dodatkowe roszczenia, w szczegolno?ci Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiaj?cego roszczenie o zaplat? ro?nicy mi?dzy wy?ej okre?lon? l?czn? ilo?ci? nawaniacza, a ilo?ci? rzeczywi?cie zamowion? przez Zamawiaj?cego i dostarczon? Zamawiaj?cemu w czasie obowi?zywania Umowy.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo tak?e prawo opcji polegaj?ce na jednostronnej zmianie zakresu ?wiadczenia w ramach Umowy, polegaj?ca na rezygnacji Zamawiaj?cego z uslug transportu i uzupelnienia nawaniacza THT do nawanialni, wskazanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ/umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu umniejszeniu o koszt transportu i uzupelnienia 1 kilograma THT, wskazany w 4 ust. 1 b) Umowy. Przekazanie zamowionego nawaniacza THT nast?pi w lokalizacjach znajduj?cych si? na terenie danego Oddzialu Zakladu Gazowniczego wla?ciwego dla danej Cz??ci (Umowy) tj.: Cz??? 1 ? w Poznaniu i Kaliszu, Cz??? 2 w Koszalinie, Cz??? 3 w Szczecinie, Cz??? 4 w Gorzowie Wlkp. Zmiana nast?pi poprzez jednostronne pisemne o?wiadczenie Zamawiaj?cego i nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku opisanym powy?ej, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu nawaniacza THT w beczkach transportowych (tj. nierdzewnych ci?nieniowych b?bnach transportowo ? magazynowych) spelniaj?cych nast?puj?ce wymagania:

a. pojemno?? robocza: 50 litrow;

a. typ: GA 50, LA 50, lub inne rownowa?ne;

b. minimalne ci?nienie robocze 0,5 MPa;

c. czynnik magazynowy ? THT tetrahydrotiofen (C4H8S);

d. otwor wlewowy 2 wraz z uszczelk? i korkiem za?lepiaj?cym;

e. beczki powinny posiada? podstaw? umo?liwiaj?c? transport w pozycji pionowej;

f. zawory umieszczone w gornej cz??ci zbiornika powinny by? zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie stalowego kolnierza;

g. w widocznym miejscu powinna znajdowa? si? tabliczka informacyjna zawieraj?ca dane producenta, maksymaln? pojemno?? zbiornika, maksymalne ci?nienie robocze i mas?;

h. konstrukcja zbiornika powinna umo?liwia? monta? tymczasowego zestawu uziemiaj?cego poprzez zacisk typu ?krokodylek;

i. calo?? konstrukcji powinna by? wykonana ze stali kwasoodpornej;

j. wszystkie uszczelnienia powinny by? odporne na dzialanie THT;

k. dostosowany do opro?niania ci?nieniowego;

l. wyposa?one w zawor wlotowy (do napelniania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? oraz zawor wylotowy (do opro?niania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? lub kompatybilne z tymi zl?czkami.

m. beczki powinny posiada? dokumentacj? producenta, cech? UN, dopuszczaj?c? do obrotu zgodnie z przepisami transportowymi ADR. Wszelkie dopuszczenia wymagane przepisami prawa le?? po stronie Wykonawcy;

n. beczki transportowe (tj. nierdzewne ci?nieniowe b?bny transportowo-magazynowe) powinny by? wielokrotnego u?ytku i powinny stanowi? wlasno?? Wykonawcy.

Zamawiaj?cy deklaruje, ?e w przypadku rezygnacji z uslugi transportu i uzupelniania THT minimalna warto?? jednorazowego zamowienia THT w beczkach do jednej ze wskazanych lokalizacji (Pozna?, Koszalin, Szczecin, Gorzow) wyniesie 500 kg. Po zako?czeniu Umowy Wykonawca odbierze beczki transportowe z 4 wskazanych lokalizacji w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Strony.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci zamowienia.

Zamawiaj?cy nie wprowadza ?adnych ogranicze? w zakresie liczby cz??ci, na ktore zamowienie mo?e zosta? udzielone temu samemu wykonawcy.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych.

Warto?? szacunkowa zamowienia przekracza 418 tys. EUR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
Main site or place of performance:

Teren dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.

II.2.4) Description of the procurement:

Nawaniaczem b?d?cym przedmiotem zamowienia jest czterowodorotiofen (tetrahydrotiofen) THT. Dostarczany ?rodek nawaniaj?cy powinien posiada? nast?puj?ce parametry:

zawarto?? THT: min. 97 %,

temperatura wrzenia +118C do + 123 C,

temperatura m?tnienia: max. -20C,

wygl?d: przezroczysty, bez wytr?ce? i zanieczyszcze?

Wykaz nawanialni, do ktorych ma by? dostarczany nawaniacz stanowi Zal?cznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten jest aktualny na dzie? zamieszczenia ogloszenia i mo?e by?

w trakcie trwania umowy modyfikowany przez Zamawiaj?cego bez konieczno?ci zawarcia aneksu do Umowy. W szczegolno?ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwi?kszania ilo?ci nawanialni, zmiany ich lokalizacji w granicach obszaru prowadzonej przez Zamawiaj?cego dzialalno?ci, przy czym zwi?kszenie ilo?ci nie wplywa na zmian? maksymalnej ilo?ci dostarczanego nawaniacza, ani na wynagrodzenie Wykonawcy.

Napelnienie zbiornikow na poszczegolnych obiektach odbywa? si? b?dzie na podstawie polece? wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Wykonawca z ktorym zostanie podpisana przedmiotowa umowa powinien rownie?:

? spelnia? wymogi zwi?zane z przepisami Umowy europejskiej dotycz?cej mi?dzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), Dz.U. 2013 Nr 815, t. j. dot. transportu materialow niebezpiecznych,

? spelnia? przepisy zwi?zane z magazynowaniem materialow niebezpiecznych,

? posiada? ci?nieniowe zbiorniki transportowe,

? posiada? ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, wa?ne przez caly okres zwi?zania Umow? na poziomie zapewniaj?cym ochron? ubezpieczeniow? nie ni?sz? ni? 500 000 PLN (slownie: pi??set tysi?cy zlotych), niezale?nie od ilo?ci zawartych Umow z Zamawiaj?cym.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne z opisywanym w SIWZ przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2) i ust.3 ustawy. Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

Zgodnie z art. 30b ust. 3 i 4 Ustawy, w przypadku wymagania przez Zamawiaj?cego przedstawienia certyfikatow wydanych przez okre?lon? jednostk? oceniaj?c? zgodno??, zamawiaj?cy akceptuje rownie? certyfikaty wydane przez inne rownowa?ne jednostki oceniaj?ce zgodno??. Zamawiaj?cy akceptuje odpowiednie ?rodki dowodowe, inne ni? te, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, w szczegolno?ci dokumentacj? techniczn? producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost?pu do certyfikatow lub sprawozda? z bada?, o ktorych mowa w art. 30b ust. 1 i 3 Ustawy, ani mo?liwo?ci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost?pu nie mo?e by? przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ?e dany wykonawca udowodni, ?e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj? wymogi lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj. prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilo?ci nieprzekraczaj?cej 20 % z okre?lonych dla ka?dej z Cz??ci ilo?ci nawaniacza. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z tego uprawnienia Wykonawcy nie przysluguj? z tego tytulu ?adne dodatkowe roszczenia, w szczegolno?ci Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiaj?cego roszczenie o zaplat? ro?nicy mi?dzy wy?ej okre?lon? l?czn? ilo?ci? nawaniacza, a ilo?ci? rzeczywi?cie zamowion? przez Zamawiaj?cego i dostarczon? Zamawiaj?cemu w czasie obowi?zywania Umowy.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo tak?e prawo opcji polegaj?ce na jednostronnej zmianie zakresu ?wiadczenia w ramach Umowy, polegaj?ca na rezygnacji Zamawiaj?cego z uslug transportu i uzupelnienia nawaniacza THT do nawanialni, wskazanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ/umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu umniejszeniu o koszt transportu i uzupelnienia 1 kilograma THT, wskazany w 4 ust. 1 b) Umowy. Przekazanie zamowionego nawaniacza THT nast?pi w lokalizacjach znajduj?cych si? na terenie danego Oddzialu Zakladu Gazowniczego wla?ciwego dla danej Cz??ci (Umowy) tj.: Cz??? 1 ? w Poznaniu i Kaliszu, Cz??? 2 w Koszalinie, Cz??? 3 w Szczecinie, Cz??? 4 w Gorzowie Wlkp. Zmiana nast?pi poprzez jednostronne pisemne o?wiadczenie Zamawiaj?cego i nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku opisanym powy?ej, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu nawaniacza THT w beczkach transportowych (tj. nierdzewnych ci?nieniowych b?bnach transportowo ? magazynowych) spelniaj?cych nast?puj?ce wymagania:

a. pojemno?? robocza: 50 litrow;

a. typ: GA 50, LA 50, lub inne rownowa?ne;

b. minimalne ci?nienie robocze 0,5 MPa;

c. czynnik magazynowy ? THT tetrahydrotiofen (C4H8S);

d. otwor wlewowy 2 wraz z uszczelk? i korkiem za?lepiaj?cym;

e. beczki powinny posiada? podstaw? umo?liwiaj?c? transport w pozycji pionowej;

f. zawory umieszczone w gornej cz??ci zbiornika powinny by? zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie stalowego kolnierza;

g. w widocznym miejscu powinna znajdowa? si? tabliczka informacyjna zawieraj?ca dane producenta, maksymaln? pojemno?? zbiornika, maksymalne ci?nienie robocze i mas?;

h. konstrukcja zbiornika powinna umo?liwia? monta? tymczasowego zestawu uziemiaj?cego poprzez zacisk typu ?krokodylek;

i. calo?? konstrukcji powinna by? wykonana ze stali kwasoodpornej;

j. wszystkie uszczelnienia powinny by? odporne na dzialanie THT;

k. dostosowany do opro?niania ci?nieniowego;

l. wyposa?one w zawor wlotowy (do napelniania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? oraz zawor wylotowy (do opro?niania) ? ko?cowka kompatybilna z szybkozl?czk? lub kompatybilne z tymi zl?czkami.

m. beczki powinny posiada? dokumentacj? producenta, cech? UN, dopuszczaj?c? do obrotu zgodnie z przepisami transportowymi ADR. Wszelkie dopuszczenia wymagane przepisami prawa le?? po stronie Wykonawcy;

n. beczki transportowe (tj. nierdzewne ci?nieniowe b?bny transportowo-magazynowe) powinny by? wielokrotnego u?ytku i powinny stanowi? wlasno?? Wykonawcy.

Zamawiaj?cy deklaruje, ?e w przypadku rezygnacji z uslugi transportu i uzupelniania THT minimalna warto?? jednorazowego zamowienia THT w beczkach do jednej ze wskazanych lokalizacji (Pozna?, Koszalin, Szczecin, Gorzow) wyniesie 500 kg. Po zako?czeniu Umowy Wykonawca odbierze beczki transportowe z 4 wskazanych lokalizacji w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Strony.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci zamowienia.

Zamawiaj?cy nie wprowadza ?adnych ogranicze? w zakresie liczby cz??ci, na ktore zamowienie mo?e zosta? udzielone temu samemu wykonawcy.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych.

Warto?? szacunkowa zamowienia przekracza 418 tys. EUR.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krotki opis warunkow:

I O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu:

Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? napodstawie przeslanek z art.24ust.1 pkt.12) ? 23) oraz z art.24 ust.5 pkt 1) i 8) z zastrz. art.133 ust 4 i art.24 ust 7-12 Ustawy Pzp.

2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

2.1 posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

2.2 znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

2.3 posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe ? Warunek opisany w sekcji III.1.3) ogloszenia.

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu

II Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia skladane wraz zofert? przez wszystkich Wykonawcow:

1. Formularz ofertowy, sporz?dzony zgodnie z tre?ci? Za nr 2 do SIWZ,

2. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia(JEDZ), w zakresie wskazanym w SIWZ. Wykonawca sklada JEDZ w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. JEDZ sporz?dza si? zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiaj?cy pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu o numerze 2017/W300/WP-000278,udost?pnia formularz JEDZ w formacie xml, wst?pnie przygotowany, zawieraj?cy pola wskazane przez Zamawiaj?cego. Pozostale informacje na temat wypelnienia JEDZ w pkt. 8.3 SIWZ.

3.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy zwykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

5. Je?eli wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada JEDZ podwykonawcy. W tym wypadku JEDZ powinien dotyczy? weryfikacji podstaw wykluczenia.

6.W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, do oferty nale?y zal?czy? oryginal wla?ciwego pelnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentow dol?czonych do oferty.

7. zobowi?zanie podmiotu trzeciego do udost?pnienia zasobow (je?eli dotyczy)

8. dowod wniesienia wadium.

Post?powanie prowadzone na podst. ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z po?n. zm.) dalej ?Ustawa/?Ustawa Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art.132 ust.1 pkt.3 i art.134 ust.1.

Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i? najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

Pozostale informacje w sekcji VI.3) ogloszenia oraz SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? przynajmniej dla Cz??ci 1: 500 000 PLN (slownie pi??set tysi?cy zlotych 00/100 gr), dla Cz??ci 2: 100 000 PLN (slownie sto tysi?cy zlotych 00/100 gr), dla Cz??ci 3: 165 000 PLN (slownie sto sze??dziesi?t pi?? tysi?cy zlotych 00/100 gr), dla Cz??ci 4: 139 000 PLN (slownie sto trzydzie?ci dziewi?? tysi?cy zlotych 00/100 gr).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

2. posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe, tj.

a) wyka??, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, ?e wykonuj? te uslugi) uslugi polegaj?ce na dostawie nawaniacza w ilo?ci l?cznej nie mniejszej ni?

? dla Cz??ci 1 ? 12 200 kg THT,

? dla Cz??ci 2 ? 2 450 kg THT,

? dla Cz??ci 3 ? 3 750 kg THT,

? dla Cz??ci 4 ? 3 100 kg THT

rozumianych jak w niniejszym post?powaniu jako zakup, transport i uzupelnienie nawaniacza.

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? z wy?ej wymienionych Cz??ci, ww. ilo?ci nale?y zsumowa?, dodaj?c ilo?ci przyporz?dkowane dla ka?dej z Cz??ci, ktorych b?dzie dotyczyla oferta.

b) dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, osoby te b?d? uczestniczy? w realizacji zamowienia:

dysponowanie osobami posiadaj?cymi ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacja grupa 3, pkt 5, 7 i 10 stosownie do przepisow Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003, Nr 89, poz. 828, z po?n. zm.) lub rownowa?ne (wskazane ilo?ci s? ilo?ciami minimalnymi):

? dla Cz??ci 1 ?? czterema osobami,

? dla Cz??ci 2 ? dwoma osobami,

? dla Cz??ci 3 ? dwoma osobami,

? dla Cz??ci 4 ? dwoma osobami,

w tym osob? posiadaj?c? aktualne zezwolenie na prowadzenie pojazdow przewo??cych materialy niebezpieczne lub za?wiadczenie rownowa?ne:

? dla Cz??ci 1 ? jedn? osob?,

? dla Cz??ci 2 ? jedn? osob?,

? dla Cz??ci 3 ? jedn? osob?,

? dla Cz??ci 4 ? jedn? osob?,

dysponowanie osobami posiadaj?cymi ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru grupa 3, pkt 5, 7 i 10 stosownie do przepisow Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz.U. 2003, Nr 89, poz. 828, z po?n. zm.) lub rownowa?ne (wskazane ilo?ci s? ilo?ciami minimalnymi):

? dla Cz??ci 1 ? dwiema osobami,

? dla Cz??ci 2 ? jedn? osob?,

? dla Cz??ci 3 ? jedn? osob?,

? dla Cz??ci 4 ? jedn? osob?,

W przypadku zlo?enia Oferty na wi?cej ni? jedna cz???, dla ka?dej z cz??ci nale?y przedstawi? odr?bny wykaz osob. Zamawiaj?cy nie dopuszcza wykazania si? tymi samymi osobami w przypadku skladania Oferty na wi?ksz? liczb? cz??ci. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby osoby wskazane w wykazie dla danego Zadania posiadaly wi?cej ni? jedno ?wiadectwo kwalifikacyjne z wskazanych dla danego Zadania w pkt. b) powy?ej.

Zamawiaj?cy dopuszcza tak?e odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, w zakresie ktorego wla?ciwy organ wydaje decyzj? w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawcy zobowi?zani s? do wniesienia wadium w wysoko?ci:

? dla Cz??ci 1 ? 15 000 PLN

? dla Cz??ci 2 ? 3 300 PLN

? dla Cz??ci 3 ? 5 000 PLN

? dla Cz??ci 4 ? 4 200 PLN

Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedna Cz??? w/w kwoty wadium nale?y zsumowa?, dodaj?c kwoty przyporz?dkowane do Cz??ci, ktorych dotyczy oferta.

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy wniesienia najpo?niej w dniu zawarcia umowy, jednak?e przed dokonaniem samej czynno?ci podpisania umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto ceny ofertowej.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia Zamawiaj?cemu na wskazany adres prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie za wykonane uslugi wyplacane b?dzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidlowo wystawionych i dostarczonych Zamawiaj?cemu, w terminach i zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiaj?cy b?dzie ??dal umowy reguluj?cej wspolprac? Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia publicznego.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji zostaly zawarte we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzania zostaly okre?lone w ww. wzorze.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego w Poznaniu, ul. Za Grobl? 8, budynek nr 20, pi?tro 1 pokoj nr 6.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pa?dziernik 2018.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie https://zamowienia.psgaz.pl ? w przedmiotowym post?powaniu informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje w formie oryginalu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub jej braku do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzor Zal nr 3a do SIWZ),

II Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego przez wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,skladane w wyznaczonym terminie (nie krotszym ni? 10 dni), aktualne na dzie? ich zlo?enia,potwierdzaj?ce okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy);

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6.o?wiadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7.o?wiadczenia o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 5-7 mo?e zosta? sporz?dzone na wzorze wg Zal nr 3 do SIWZ

8. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, (Zal nr 4 do SIWZ),

9. dowodow (referencji b?d? innych dokumentow) potwierdzaj?cych czy dostawy byly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, wymienione w JEDZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

10.dokumenty opisane w pkt. 8.2.11 SIWZ, potwierdzaj?ce spelnianie przez oferowane dostawy wymaga? Zamawiaj?cego, okre?lonych w pkt.3 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1.Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawca mo?e sklada? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous organic chemicals

2017/S 190-389942

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl/

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa nawaniacza THT.

Reference number: 2017/W300/WP-000278
II.1.2) Main CPV code
24327000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
24327000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL4
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Miscellaneous organic chemicals
ND Document number 389942-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 24327000 - Miscellaneous organic chemicals
OC Original CPV code 24327000 - Miscellaneous organic chemicals
RC NUTS code PL4
IA Internet address (URL) https://www.psgaz.pl/
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >