Slovakia-Bratislava: Facilities management services involving computer operation

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • M - Operation of Government Owned Facilities
Opps ID: NBD00003876777280621
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 391355-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Facilities management services involving computer operation

2017/S 191-391355

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s.
35919001
Dubravska cesta 14
Bratislava-mestska ?as? Karlova Ves
841 04
Slovakia
Contact person: Mgr. Jan Podmajersky
Telephone: +421 258311054
E-mail: jan.podmajersky@ndsas.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.ndsas.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: priprava, vystavba, prevadzka a udr?ba dia?nic a rychlostnych ciest

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prevadzka informa?nych systemov Narodnej dia?ni?nej spolo?nosti, a.s.

Reference number: 10302-41/2017-JP
II.1.2) Main CPV code
72514100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zabezpe?enie v?etkych slu?ieb spojenych s prevadzkou IT systemov verejneho obstaravate?a, zahr?ujuce dennodenne, priebe?ne, planovane a operativne ?innosti, smerujuce k zaisteniu prevadzkyschopnosti HW infra?truktury, systemoveho prostredia a aplika?nej vrstvy IT infra?truktury.

Podrobne vymedzenie predmetu zakazky, vratane technickych ?pecifikacii, tvori ?as? B.1 Opis predmetu zakazky a ?as? B.3 Obchodne podmienky dodania predmetu zakazky su?a?nych podkladov.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 560 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72267100
72222300
50312000
50312100
50312300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s., Dubravska cesta 14, Bratislava.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmetom zakazky je zabezpe?enie v?etkych slu?ieb spojenych s prevadzkou IT systemov verejneho obstaravate?a, zahr?ujuce dennodenne, priebe?ne, planovane a operativne ?innosti, smerujuce k zaisteniu prevadzkyschopnosti HW infra?truktury, systemoveho prostredia a aplika?nej vrstvy IT infra?truktury.

Podrobne vymedzenie predmetu zakazky, vratane technickych ?pecifikacii, tvori ?as? B.1 Opis predmetu zakazky a ?as? B.3 Obchodne podmienky dodania predmetu zakazky su?a?nych podkladov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 560 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dopl?ujuce informacie k bodu II.1.6) Informacie o ?astiach:

Verejny obstaravate? nerozdelil predmet zakazky z dovodu potreby zabezpe?enia v?etkych slu?ieb spojenych s prevadzkou IT systemov, vratane oprav/vymeny chybnych HW komponentov, zarove? zahr?ujuce dennodenne, priebe?ne, planovane a operativne ?innosti smerujuce k zaisteniu prevadzky schopnosti HW infra?truktury, systemoveho prostredia a aplika?nej vrstvy IT infra?truktury jednym dodavate?om. Zabezpe?enie po?adovanych ?innosti (ktore su vzajomne previazane) viacerymi dodavate?mi by znamenalo pre verejneho obstaravate?a nadmerne technicky ob?a?nym a koordinacia jednotlivych dodavate?ov by predstavovala va?ne riziko riadneho plnenia celeho predmetu zakazky.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky u?asti vo verejnom obstaravani tykajuce sa osobneho postavenia pod?a 32 zakona ?. 343/2015 Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov (?alej len ZVO)

1. Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 ZVO, ktorych splnenie preukazuje pod?a 32 ods. 2 ZVO v spojeni s 152 ZVO.

2. Ak uchadza? alebo zaujemca ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo uzemia Slovenskej republiky a ?tat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu nevydava niektore z dokladov uvedenych v odseku 2. alebo nevydava ani rovnocenne doklady, mo?no ich nahradi? ?estnym vyhlasenim pod?a predpisov platnych v ?tate jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu.

3. Ak pravo ?tatu uchadza?a alebo zaujemcu so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym pobytom mimo uzemia Slovenskej republiky neupravuje in?titut ?estneho vyhlasenia, mo?e ho nahradi? vyhlasenim urobenym pred sudom, spravnym organom, notarom, inou odbornou in?tituciou alebo obchodnou in?tituciou pod?a predpisov platnych v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu uchadza?a alebo zaujemcu.

4. Uchadza? zapisany v zozname hospodarskych subjektov (zozname podnikate?ov) pod?a predpisov u?innych do 28.4.2015 na preukazanie splnenia podmienky u?asti tykajucej sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. d) ZVO ? ?e nie je v re?trukturalizacii predlo?i potvrdenie prislu?neho sudu, nie star?ie ako 3 mesiace.

5. Uchadza?, ktory je pravnickou osobou a nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov (zozname podnikate?ov), pripadne je zapisany v zozname hospodarskych subjektov (zozname podnikate?ov) pod?a predpisov u?innych do 30.6.2016 na preukazanie splnenia podmienky u?asti tykajucej sa osobneho postavenia pod?a 32 ods. 1 pism. a) ZVO, ma povinnos? predlo?i? aj vypis z registra trestov za pravnicku osobu, nie star?i ako 3 mesiace, ktory vydava Generalna prokuratura Slovenskej republiky.

Hospodarsky subjekt zapisany v zozname hospodarskych subjektov mo?e preukaza? splnenie vy??ie uvedenej podmienky u?asti predlo?enim vypisu z registra trestov pravnickej osoby nie star?ieho ako tri mesiace v procese verejneho obstaravania priamo verejnemu obstaravate?ovi alebo obstaravate?ovi alebo doplnenim tohto udaja do zoznamu hospodarskych subjektov.

6. Zaujemca alebo uchadza? so sidlom v ?lenskom ?tate EU inom ako Slovenska republika preukazuje splnenie podmienok u?asti obdobnym dokladom pod?a bodu 4. a 5. vydavanym pod?a platnych pravnych predpisov v krajine jeho sidla mo?e na preukazanie splnenia podmienok u?asti predlo?i? takyto doklad. V tomto pripade obstaravate? posudi splnenie podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia v nadvaznosti na bod 1.

7. Hospodarsky subjekt mo?e predbe?ne nahradi? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti Jednotnym europskym dokumentom pod?a 39 ZVO.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s., Dubravska cesta 14, Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvaranie ?asti ponuk, ozna?enych ako ?Ostatne je neverejne.

Otvaranie ?asti ponuk, ozna?enych ako ?Kriteria sa v sulade zo ZVO uskuto?ni na adrese verejneho obstaravate?a uvedenej v bode I.1) tohto oznamenia) v lehote pod?a ZVO, na ktorom sa mo?e by? uchadza? zastupeny osobou opravnenou zu?astni? sa na otvarani ponuk, ozna?enych ako ?Kriteria.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) Informacia tykajuca sa podmienok u?asti, kriteria na vyhodnotenie ponuk alebo podmienok plnenia zmluvy:

d) ?iadne z uvedenych.

2) ?iados? o vysvetlenie podmienok u?asti uvedenych v tomto oznameni, su?a?nych podkladoch,pripadne inych udajov a informacii musi zaujemca doru?i? verejnemu obstaravate?ovi v pisomnej forme v zmysle 48 ZVO dostato?ne vopred na adresu verejneho obstaravate?a uvedenu v bode I.1) v pisomnej forme po?tou alebo osobne na adresu uvedenu v bode I.1) tohto oznamenia a to najneskor do 3 pracovnych dni odo d?a odoslania tychto udajov elektronicky, pri dodr?ani zakonom stanovenych lehot.

3) Verejny obstaravate? vy?aduje na zabezpe?enie ponuky zlo?enie zabezpeky, ktora je stanovena vo vy?ke 150 000 EUR (slovom: stopa?desiattisic EUR). Bli??ie informacie k zabezpeke su uvedene v bode 15, ?asti A.1 Pokyny pre uchadza?ov su?a?nych podkladov.

4) Podmienky poskytnutia su?a?nych podkladov:

4.1) Verejny obstaravate? poskytuje su?a?ne podklady na zaklade ?iadosti zaujemcu o vydanie su?a?nych podkladov formou:

? e-mailu, osobne alebo po?tou,

? ?iados? s po?adovanymi nale?itos?ami zaslanu emailom, nie je potrebne zarove? zasiela? po?tou,

? osobne su?a?ne podklady budu poskytovane po predbe?nom (napr. telefonickom) dohovore najmenej de? vopred v pracovnych d?och v ?ase od 8:00 do 11:00 h na adrese:

Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava,

? po?tou na adrese Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava.

4.2) Nale?itosti kompletnej pisomnej ?iadosti o poskytnutie su?a?nych podkladov:

? ?iados? zaujemcu o poskytnutie su?a?nych podkladov musi by? predlo?ena v slovenskom jazyku,

? ?iados? musi obsahova? obchodne meno, sidlo alebo miesto podnikania, I?O,

? ur?enie kontaktnej osoby, telefon, e-mailovu adresu osoby zodpovednej za komunikaciu,

? podpis opravnenej osoby,

Registracia opravneneho zaujemcu nastane po doru?eni kompletnej ?iadosti.

5) k bodu III.1.2) Ekonomicke a finan?ne postavenie a k bodu III.1.3) Technicka a odborna sposobilos? tohto oznamenia:

Podmienky u?asti tykajuce sa finan?neho a ekonomickeho postavenia a technickej alebo odbornej sposobilosti spolu s odovodnenym ich primeranosti su uvedene v ?asti A. 2 Podmienky u?asti su?a?nych podkladov.

Su?a?ne podklady su zverejnene v profile verejneho obstaravate?a na stranke: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Bratislava: Facilities management services involving computer operation

2017/S 191-391355

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s.
35919001
Dubravska cesta 14
Bratislava-mestska ?as? Karlova Ves
841 04
Slovakia
Contact person: Mgr. Jan Podmajersky
Telephone: +421 258311054
E-mail: jan.podmajersky@ndsas.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.ndsas.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

I.5) Main activity
Other activity: priprava, vystavba, prevadzka a udr?ba dia?nic a rychlostnych ciest

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prevadzka informa?nych systemov Narodnej dia?ni?nej spolo?nosti, a.s.

Reference number: 10302-41/2017-JP
II.1.2) Main CPV code
72514100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 560 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72267100
72222300
50312000
50312100
50312300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK010
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 7 560 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Slovakia-Bratislava: Facilities management services involving computer operation
ND Document number 391355-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place BRATISLAVA
AU Authority name Narodna dia?ni?na spolo?nos?, a.s. (35919001)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50312000 - Maintenance and repair of computer equipment
50312100 - Maintenance and repair of mainframe computers
50312300 - Maintenance and repair of data network equipment
72222300 - Information technology services
72267100 - Maintenance of information technology software
72514100 - Facilities management services involving computer operation
OC Original CPV code 50312000 - Maintenance and repair of computer equipment
50312100 - Maintenance and repair of mainframe computers
50312300 - Maintenance and repair of data network equipment
72222300 - Information technology services
72267100 - Maintenance of information technology software
72514100 - Facilities management services involving computer operation
RC NUTS code SK010
IA Internet address (URL) http://www.ndsas.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >