Lithuania-Vilnius: Systems support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003877082212794
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 389498-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Systems support services

2017/S 190-389498

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
188605295
Gedimino pr. 53
Vilnius
01109
Lithuania
Contact person: J?rat? Putiatinien?
Telephone: +370 52396121
E-mail: jurate.putiatiniene@lrs.lt
Fax: +370 52396971
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.lrs.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7035

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=363677
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=363677&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacin?s sistemos modernizavimo paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Perkamos perkan?iosios organizacijos turimos Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacin?s

sistemos trij? tarpusavyje susijusi? posistemi? modernizavimo pagal technin?je

specifikacijoje pateiktus reikalavimus paslaugos.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72212781
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Gedimino pr. 53, Vilnius.

II.2.4) Description of the procurement:

Perkamos perkan?iosios organizacijos turimos Seimo veiklos informacin?s

sistemos trij? tarpusavyje susijusi? posistemi? modernizavimo pagal technin?je

specifikacijoje pateiktus reikalavimus paslaugos.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Numatoma galimyb? perkan?iajai organizacijai stabdyti paslaug? teikim? Seimo pos?d?i? metu (pvz., prat?sus sesij? ar su?aukus neeilin? Seimo sesij?) ir atitinkamai leisti teikti paslaugas v?liau.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pateikiamas u?pildytas Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Tiek?jas ?sipareigoja suteikti technin?je specifikacijoje nurodytas paslaugas bei j? rezultat?/ programin? ?rang? ?diegti ? bandom?j? aplink? ne v?liau kaip per 30 kalendorini? dien? (pageidautina iki 22.12.2017) nuo pirkimo sutarties ?sigaliojimo dienos. Iki nurodytos dienos (termino) modernizuoti LRS VIS komponentai turi veikti bandomojoje aplinkoje. Pirkimo sutarties ?alims pasira?ius paslaug? suteikimo akt?, tiek?jas modernizavimo paslaug? rezultat?/ programin? ?rang? ?sipareigoja perkelti ? LRS VIS gamybin? aplink? per 60 kalendorini? dien? nuo paslaug? suteikimo akto pasira?ymo (pageidautina iki 1.3.2018).

U? suteiktas modernizavimo paslaugas perkan?ioji organizacija apmoka mok?jimo pavedimu per 30 dien?, tiek?jui elektroniniu b?du, naudojantis informacin?s sistemos ?E. S?skaita priemon?mis, pateikus PVM s?skait? fakt?r?. PVM s?skaita fakt?ra suteiktoms modernizavimo paslaugoms i?ra?oma tik po to, kai abi sutarties ?alys pasira?o paslaug? suteikimo akt?.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Seimo kanceliarija perka LR Seimo veiklos informacin?s sistemos modernizavimo paslaugas. Sistema aptarnauja Seimo pos?d?ius (yra tokios posistem?s, kaip: Seimo pos?d?i? darbotvarki? rengimo, pos?d?i? eigos valdymo, balsavimo ir diskusij? ir pan.). Paslaug? rezultat? ?diegimas ? gamybin? aplink?, testavimas, bandymai gali vykti tik pertraukos tarp Seimo sesij? metu. Tokia pertrauka yra nuo Kal?d? iki kovo 10 d. Perkan?ioji organizacija negali nutraukin?ti Seimo pos?d?i? ar kitaip jiems kliudyti. Norint ?diegti paslaug? rezultat? iki pavasario Seimo sesijos, paslaugos bandomojoje aplinkoje turi b?ti suteiktos iki ?. m. gruod?io pabaigos ir v?liau diegiamos, testuojamos, atliekami bandymai jau gamybin?je aplinkoje.

Nustatytas terminas iki vok? atpl??imo (spalio 19 d.) yra pakankamas tiek?j? pasi?lymams parengti, nes reikalavimai paslaugoms yra konkret?s, ai?kiai nurodyti technin?je specifikacijoje, o tiek?jai be EBVPD pateikimo turi tik ?ra?yti pasi?lymo (paslaug?) kain?.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:45
Place:

Seimo Europos informacijos biure (Seimo III r?mai, 130 kabinetas, tel. 239 6121), adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiek?jai ar j? atstovai pradinio susipa?inimo su CVP IS priemon?mis pateiktais pasi?lymais proced?roje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645

Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Per?i?ros proced?rai nustatyta Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Systems support services

2017/S 190-389498

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
188605295
Gedimino pr. 53
Vilnius
01109
Lithuania
Contact person: J?rat? Putiatinien?
Telephone: +370 52396121
E-mail: jurate.putiatiniene@lrs.lt
Fax: +370 52396971
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.lrs.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7035

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacin?s sistemos modernizavimo paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72212781
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Systems support services
ND Document number 389498-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place VILNIUS
AU Authority name Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (188605295)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72212781 - System management software development services
72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72212781 - System management software development services
72253200 - Systems support services
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.lrs.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >